'Samen verkeersinfarct voorkomen' Interactie en tips maken site speciaal Kamer eist verklaring bomenkap Kamervragen over zandwinning Geld voor zekeren ambulancedienst Projectgroep van grensgemeenten zoekt oplossingen. Dierenwebsite is en blijft hobby van Goese Ivan de Bree. België lijkt vooruit te lopen op ontpolderen Hedwigepolder. WD vindt dat Nederlandse bedrijven worden benadeeld. Provincie betaalt mee aan onderzoek bij blutte ambulancedienst. my f^g PZC Woensdag 24 september 2008 27 door Wout Bareman CENT - Een projectgroep van de grensgemeenten Hulst, Stekene, Sint Gilles Waas en Beveren gaat, samen met de provincies Oost- Vlaanderen en Zeeland, onderzoe ken hoe een verkeersinfarct in de grensstreek kan worden voorko men. Door de gestage uitbreiding van de haven van Antwerpen op de linker Scheldeoever dreigen grote verkeersproblemen te ontstaan in het achterland. De projectgroep, die half novem ber van start gaat, moet oplossin gen aandragen. In het recente ver leden waarschuwde met name gouverneur André Denijs van Oost-Vlaanderen al voor de gevol gen van de ingebruikname van de containerterminal Het Deurganck- dok op de Linkeroever. Die zou op niet al te lange termijn kunnen lei den tot het dichtslibben van de wegen in het Waasland en ook richting Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens een werkbezoek van Gede puteerde Staten van Zeeland aan de collega-deputatie van Oost- Vlaanderen, gisteren in het provin ciehuis in Gent, werd afgesproken de kwestie gezamenlijk aan te pakken. Hulst wil overigens, met een nieuw bedrijventerrein, maar ook als woongemeente, inspelen op de Gedeputeerde Staten maken af spraken over gezamenlijke, grens overschrijdende problemen, tij dens een werkbezoek aan colle ga's in Oost-Vlaanderen. groeiende havenactiviteiten, net over de grens. De twee provincies slaan de han den op meer terreinen ineen en waar nodig worden ook de provin cies Antwerpen en West-Vlaande- ren erbij betrokken. Commissaris van de koningin Karla Peijs hamer de op de noodzaak van samenwer king om de veiligheid op de Wes- terschelde te verbeteren. Ze wees erop dat tachtig procent van de schepen Antwerpen als bestem ming heeft en ze vond het niet meer dan logisch dat ook de Vla mingen zich dus om die veiligheid bekommeren. Peijs: „Er wordt nog te weinig aan gedaan en het wordt tijd dat we nu echt samen spijkers met koppen slaan, vooral richting Brussel en Den Haag." De twee provincies maken zich ook sterk voor de positie van de grensarbeiders. Vlaams gedeputeer de Mare De Buck: „De grens is voor zowel Vlamingen als Zeeuw en nog steeds een barrière, zeker als het gaat om pensioenen, kin derbijslag en uitkeringen. Hoewel het een kwestie is die op nationaal niveau speelt, gaan we toch probe ren oplossingen aan te dragen." Ivan de Bree zit met zijn hond achter de computer. Hij werkt dagelijks zijn dierensite bij. foto Willem Mieras door Tineke Smits GOES - „Zoals het er nu uitziet, zijn er binnenkort duizend bezoe kers per dag", vertelt Ivan de Bree (19) uit Goes. Hij heeft het over zijn dierenwebsite, www.hetdie- renrijk.nl. Zaterdag werd het nieu we ontwerp online gezet en nu is het één van de grootste dierensites van Nederland. Het is tevens de grootste website in die categorie die voortgekomen is uit een hobby van de beheerder. Het bijzondere van de site is het sa menspel met de bezoekers. „Bezoe kers kunnen foto's insturen en het verhaal erachter vertellen. Daar naast kunnen ze op het forum met elkaar discussiëren en elkaar van dienst zijn met tips en ervarin gen." Het begon als hobby. „En dat is het nog steeds en blijft het ook", zegt Ivan. „Daarom duurde het ook een jaar voordat ik het ont werp afhad en alle informatie had bijgewerkt." Waarom Ivan zo gek op dieren is? „Het trekt me meer dan materialis tische dingen. Het 'echte' vind ik interessanter." Het belangrijkste van een webpagi- 'Het heeft een hoog Hart van Nederlandgehalte, maar er zit ook serieus nieuws bij' na is volgens de Goesenaar dat je iets méér biedt. „Als mensen iets zoeken, komen ze vaak bij Wikipe- dia uit. De kunst is dan om je site meerwaarde te geven." Dat extra's zit in het forum en de nieuwsfeed, waardoor er actueel dierennieuws op de site staat. „Het heeft een hoog Hart van Nederlandgehalte, maar er zit ook serieus nieuws bij", aldus Ivan. Ivan kon geen studie vinden die aansloot bij zijn interesse voor die ren. „Nu zit ik in Tilburg, bedrijfse conomie", vertelt de tweedejaars student. Daarnaast is hij elke dag met de site bezig. „Alleen info die ik op minstens twee plekken vind, komt erop. Ik vind het belangrijk dat er betrouwbare informatie op staat." DEN HAAG - Met de kap van bo men op de Hedwigedijk lijkt Bel gië vooruit te lopen op het onder water zetten van de Hedwigepol der in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. De Tweede Kamer eist daarover opheldering van minister Verburg (CDA, LNV). Zeeuw en CDA-Kamerlid Ad Kop- pejan stelde gisteren daarover vra gen en kreeg steun van de hele Ka mer. Ontpoldering van de Hedwi gepolder stuit op grote weerstand bij de Zeeuwse bevolking. Naar aanleiding van de motie Koppejan zoekt een commissie onder leiding van WD-coryfee Ed Nijpels naar alternatieven voor het onder water zetten van de Hedwigepolder. De Kamer wil van minister Verburg weten hoe de bomenkap zich ver houdt tot eerdere toezeggingen van de Vlaamse minister-presi dent Peeters. Naar aanleiding van het debat over de Westerscheldeverdragen in de Eerste Kamer heeft Peeters tegen minister Verburg gezegd dat hij bereid is 'serieus en welwillend over eventuele alternatieven te on derleggen en te onderhandelen'. Volgens de Kamer lijkt Peeters zich niet aan die toezegging te hou den. Alle partijen willen van de minister weten waarom de bomen worden gekapt en wat zij van de si tuatie vindt. In eerdere debatten gaf Verburg aan dat de Belgen zelf bepalen wat er op Belgisch grond gebied gebeurt. DEN HAAG - Nederlandse en Bel gische zandwinners worden onge lijk behandeld. De Nederlanders mogen, anders dan de Belgen, geen zand meer winnen in de Westerschelde. Dat stelt WD-Kamerlid Helma Neppérus in vragen aan minister Cramer (PvdA, Vrom) en staatsse cretaris Huizinga (CU, Verkeer en Waterstaat). Ze vraagt het kabinet of het bekend is dat Rijkswater staat aan Nederlandse zandwin ners de opdracht heeft gegeven om zandwinning in de Wester schelde af te bouwen. En dat ter wijl de zandwinning in het Bel gische deel door Belgische bedrij ven wel ongewijzigd doorgaat, al dus Neppérus. Het Kamerlid wil ook weten 'hoe het baggerprobleem van de Wes terschelde wordt opgelost als de zandwinning stopt'. Gerichte zand winning kan de bedreiging van het systeem in de Westerschelde verminderen, aldus Neppérus. door Claudia Sondervan MIDDELBURG - De provincie wil meebetalen aan het onderzoek dat de Regionale Ambulance Voorzie ning Zeeland (RAVZ) aan een doelmatiger bedrijfsvoering moet helpen. Dat blijkt uit het ant woord van Gedeputeerde Staten op vragen van PvdA-Statenleden Hageman en Van Zandbrink over de penibele financiële situatie van de ambulancedienst Boven de Westerschelde. Faillissement dreigt door grote schulden, onthul de directeur Meppelder deze zo mer. Na 2005 is geen jaarrekening van de dienst sluitend geweest. Of de raad van toezicht van de dienst zijn controletaak verwaar- De provincie Zeeland betaalt mee aan een onderzoek naar doelmatiger bedrijfsvoering van de regionale ambulancedienst. Die heeft financiële problemen. loosd heeft, kan pas na grondige analyse van de stukken beoor deeld worden, menen GS. Met de geldsteun wil de provincie het ambulancevervoer in Zeeland helpen zekeren. De burgemeesters en wethouders boven de Wester schelde moeten zorgen dat de zie kenwagens op de weg blijven als de RAVZ failliet gaat. Mits de Inspectie voor de Gezond heidszorg het tegendeel vindt, re kent het dagelijks provinciebe stuur op adequaat ziekenvervoer van hoge kwaliteit.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 29