Zeeland Checkpoint-zaak cruciaal belang voor toekomst coffeeshops Wel schuld, geen straf voor mishandeling Een schooltas zegt iets over wie je bent Jongeren laten dorp rocken Pontes doet proef met paarden en halve bollen Thema-avond "(Hoog)beqaafde kinderen thuis en op school" NeHaL04Nia Nostalgische gevoelens bij expositie in Museum De Burghse Schoole Inwoners Zaamslag maken zich op voor uitgesteld rockfestival. Pieter Zeemanprijs voor Amsterdamse student natuurkunde. www.nehalennia.nl W PZC Woensdag 24 september 2008 25 Is Checkpoint een criminele organisatie? Het OM denkt van wel. Volgt vervolging, dan is het hek van de dam. Gisteren had het Openbaar Ministerie een tip van de sluier moeten oplichten over de stand van het onderzoek naar Checkpoint en de rol van Maddy Willemsen binnen de ver onderstelde criminele organisatie. Maar de behandeling van het klaagschrift van de eigenaren van de Terneuzense skihal werd op ver- 'Schooltassen' in de achttiende en negentiende eeuw waren niet meer dan houten kistjes met een handvat. foto Dirk-Jan Cjeltema door Martijn de Koning BURCH - Muséum De Burghse Schoole doet bijna iedere bezoeker terugdenken aan vroeger. Want: wie heeft er nu niet op school ge zeten? Vooral ouderen krijgen nos talgische gevoelens in het school- klasje uit 1920. Maar ook bij de jon gere generatie komen herinnerin gen op. Zoals deze en volgende maand, waneer het museum in Burgh een verzameling oude schooltassen laat zien. Die dienden door de ja ren heen niet alleen om je boeken in mee te slepen, maar gaven ook aan wie je was. Tegenwoordig door het merk, de kleur en de frut sels die eraan hangen. Maar tot voor kort, toen op veel scholen nog voor iedereen dezelfde degelij ke, leren tas verplicht was, door wat je erop schreef Bijna niemand die de tas gaaf hield. Je zette er kreten op, of teke ningen, en die zeiden iets over je je houding ten opzichte van school en de maatschappij. Dat was in de achttiende en negen tiende eeuw niet anders, zo blijkt in het museum. De 'tassen' uit die tijd, overigens niet meer dan kist jes met een handvat, zijn geen van alle meer 'gaaf. Ook onze voorou- ANALYSE door Conny van Cremberghe zoek van justitie door de Raadka mer enkele weken uitgesteld. De skihaleigenaren betwisten dat zij een relatie hebben met Willem sen. Het enige wat is gepasseerd, is dat zij enkele jaren geleden een per ceel grond gekocht hebben van een relatie van Willemsen. Een ders konden het niet laten te teke nen of te schrijven op hun 'schrijfladeke', zoals de voorloper van de tas genoemd werd. Het nodigt uit tot fantaseren. Neem nou dat mooi versierde exemplaar uit 1793; dat moet toch wel van een net iemand zijn ge weest. Ziet er wel even anders uit dan die van ene A.W., die z'n ini tialen en het jaartal 1788 even snel schots en scheef in z'n bezit kras te. Vast een nonchalant persoon, die niet zo veel om z'n spullen gaf 'Onze voorouders konden het ook niet laten op hun schrijfladeke te tekenen' Wél weer zorgvuldig moeten de meisjes zijn geweest die eind ne gentiende en begin vorige eeuw letterlappen borduurden. Ook daarvan hangen er nu een stel in het museum. De lappen, zonder uitzondering wit met rode letters, bevatten allemaal het alfabet, maar niet altijd in de goede volgor de. Soms werd begonnen met de 'rechte' letters (B, R, K), om pas daarna aan de moeilijkere, ronde vormen (D, S, C) toe te komen. De Burghse Schoole heeft tot eind ok tober ook wisselexposities van de ring- walburg en de kerk in Burgh en over kalligrafie. Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 14 tot 17 uur. stuk grond waarop later het skihal- complex werd gebouwd. De skihaleigenaren vinden de be slaglegging door justitie onrecht matig en willen dat die snel wordt opgeheven. Maar als justitie hard kan maken dat de Checkpoint-eigenaar uit drugshandel of-verkoop verdiend geld in legale activiteiten heeft ge stopt, dan zullen meer onderne mers een probleem krijgen. Sterker nog, als het Openbaar Mi nisterie het bestaan van een crimi nele organisatie voor de rechter hard kan maken, dan kan elke gro te coffeeshop in den lande worden aangepakt. ZAAMSLAG - Het programma van de eerste editie van het rockfesti val Stropierock in Zaamslag is nog hetzelfde als in mei en ook de doel stelling is niet veranderd. De Stich ting Jongerenactiviteiten Zaamslag (Sjaz) wil jongeren vermaken. Toch zal zaterdag 11 oktober onge twijfeld weer worden gedacht aan die dramatische Koninginnenacht, waarin postbode Peter Herwegh op het Plein door zinloos geweld om het leven kwam. De kinderen van Herwegh vonden het onge past om op de dag van zijn crema tie een festival te houden, dus werd de eerste editie van Stro pierock uitgesteld. Een klein halfjaar later vindt het festijn alsnog plaats achter het korf- balveld. De jonge Zeeuws-Vlaamse bands Golden Coffee, Lyn, Aston Villa en dj Farre spelen vanaf 20.00 uur. Tussen de optredens mogen vrijwilligers in een bak met stroop duiken om mee te doen aan een heus stroopworstel- toernooi. DEN HAAG - Een inwoner van Co- lijnsplaat heeft zich maandag voor het gerechtshof in Den Haag moe ten verdedigen tegen beschuldigin gen van mishandeling. Eerder kreeg hij van de politierech ter in Middelburg een boete van 300 euro. De aanklager bij het hof meende dat hij schuldig is, maar geen straf verdient. De verdachte en zijn partner raak ten vorig jaar verzeild in een hoog oplopend conflict met twee vrou wen die op de boerderij van de man enkele paardenboxen huur den. De man zou de vrouwen twee keer mishandeld hebben. Daaraan zou ook zijn partner een door Ton van den Nouweland ZIERIKZEE - De Pontes Pieter Zee- manschool staat donderdag 9 okto ber in het teken van het vak na tuurkunde. Er worden prijzen uit gereikt en een wetenschapper voert met acht trekpaarden de we reldbekende proef met de Maag denburger halve bollen uit. De Zierikzeese school en de Uni versiteit van Amsterdam maakten gisteren bekend dat natuurkunde- student Reinier de Adelhart Toor- op de Pieter Zeemanprijs 2008 heeft gewonnen. De prijs, een be drag van 2500 euro, wordt om de twee jaar uitgereikt voor de beste afstudeerscriptie. De prijs wordt beschikbaar gesteld door de stich ting Pieter Zeeman, maar toege kend door de universiteit. keer hebben meegedaan. De ver dachte ontkende geweld gebruikt te hebben tegen de huursters. „Hij weet hoe hij met het woord een discussie kan beslissen", stelde zijn advocaat. Volgens de aanklager bij het hof was er voor de worsteling met een van de huursters inderdaad geen bewijs. Bij een vechtpartij een maand eer der zou hij de andere vrouw wel degelijk mishandeld hebben door haar tegen de grond te werken. De OM-woordvoerder in Den Haag betreurt het dat zijn collega's uit Middelburg de kwestie voor de rechter hebben gebracht. „Dit is nou een zaak die zich leent voor seponering." De Pontes Pieter Zeeman heeft ook een eigen natuurkundeprijs die jaarlijks wordt toegekend. Die heet de Gouden Pieter en werd dit jaar gewonnen door Jens Hoeijma- kers uit Zonnemaire. De Pieter Zeemanprijs werd in 2004 in ere hersteld om leerlingen te stimuleren exacte vakken te kie zen. De prijs is in 1953 bedacht, maar werd slechts twee keer uitge reikt. Prijs en school zijn genoemd naar oud-leerling en Nobelprijs winnaar Zeeman uit Zonnemaire. Spectaculairste onderdeel van de dag wordt de proef met de Maag denburger halve bollen. Dr. Tröger van de universiteit van Maagdenburg legt op een grasveld bij de school twee metalen, halve bollen tegen elkaar. Nadat ze vacuüm zijn gezogen, worden aan elke zijde vier Zeeuw se trekpaarden opgesteld. Dit acht tal zal proberen de bollen te schei den. Nehalennia organiseert op maandag 29 september a.s. een thema-avond "(Hoog)begaafde kinderen thuis en op school" door prof. dr. F. Mönks. Professor Mönks is verbonden aan het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) van de Universiteit Nijmegen. Prof. Mönks heeft in ons taalgebied belangrijk werk geleverd om een betere begeleiding van hoogbegaafden thuis en op school te promoten. STEDELIJKE SCHO/. aENSCHAP Op deze avond zal met name gesproken worden over hoe om te gaan met begaafde kinderen in de thuissituatie en op school. Ouders, medewerkers uit het basis, voort gezet en speciaal onderwijs en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Locatie: HAVO/VWO (Breeweg 71-e te Middelburg) Tijdstip: 19.30 uur school open: vanaf 19.00 uur Toegang: gratis Aanmelden via: info@nehalennia.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 27