berco Nieuw contract beheer vaarroute Scheldemond schept topsportklimaat werken Elf tips na Opsporing Verzocht Indische dag in Dauwendaele f111 1 1 j a i 1 1 j Rijkswaterstaat besteedt 1 J. 1 uit aan één marktpartij. Zeeuwse judotalenten begeleid door professioneel team. voor de meest uitgebreide collectie van FRANKWALDER GERRY WEBER SPRING BINNEN BIJ DE OEFENTHERAPEUT GRATIS OUDINGSCHECK W PZC Woensdag 24 september 2008 23 door Thomas Minnaard OOST-SOUBURG - In de vroege och tend is er op één plek al veel activi teit te bespeuren. Achter de gele deuren van de passende naam Sportschool Geelhoed werken tien jeugdige judotalenten uit heel Zee land zich al in het zweet. „Ja, goed zo! Iets meer kracht met je rechterarm!", roept Tonny Mul der. Hij leidt de training van een judoklas van het Scheldemond College in Vlissingen. In navolging van de voetbalklassen, is dit schooljaar een judoklas begonnen. Het doel is om Zeeuws talent tot bloei te laten komen en volgens Mulder is er aan 'drive' geen ge brek. „Je ziet dat ze ontzettend graag willen en ze hebben er veel voor over. Dat merk je gelijk. Als ze in de wieg liggen kun je al zien of iemand pit heeft of niet." Eugène Fagg, directeur Onderwijs op het Scheldemond, vult hem aan. „We willen ons als school pro fileren en laten zien dat topsport en schoolprestaties beiden op een zo hoog mogelijk niveau uitgeoe fend kunnen worden. De school prestaties komen wel op de eerste plaats. Pas als dit in orde is, mag er worden getraind." De schoolroosters worden aange past en de judoka's krijgen een in tensieve begeleiding. Er wordt een dagboek bijgehouden van de fysie ke gesteldheid en er wordt ge werkt met een 'fitmeter'. Dit is een testprogramma waarbij onder meer een ademhalingsanalyse wordt uitgevoerd. „Het grote voordeel zit hem in de aanwezigheid van alle faciliteiten", zegt fitnesstrainer Tanja van den Berg van Fitness Fitaal. „De ver schillende sportdisciplines, zoals kracht- en looptraining in combi natie met de mogelijkheid tot fy siotherapie, versterken elkaar. Dis ciplines met elkaar combineren is een 'hot item' in de sportwereld." De judoka's, de jongste 12 en de oudste 14, trainen vier keer ander half uur in de week en één keer buiten school om. Na de ochtend training gaan ze naar school en vol- 'ln de wieg kun je al zien of iemand pit heeft of niet' gen ze hun lessen, net als de rest. Op de vraag of ze nog vrije tijd hebben en al dat trainen niet een keer beu zijn, antwoordt Pieter van den Heuvel (12) ontkennend. „Dat maakt niet uit. Ik heb er alles voor over om de top te halen. Eerst kregen we twee uur per week judo en nu is dat veel meer." Tonny ziet ook een andere rol weg gelegd voor Sportschool Geelhoed, die met 1600 leden de grootste van Zeeland is. „Ik denk dat we, naast het bieden van gerichte trai ning, een maatschappelijke functie vervullen. De jongeren krijgen meer zelfvertrouwen door de sport en kunnen een voorbeeld zijn voor andere leerlingen. Je merkt dat ze lekker in hun vel zit ten en weten wat ze willen." De gedrevenheid blijkt wel uit de re gels die ze zichzelf opleggen. „Bij MacDonald's staan mijn vrienden raar te kijken als je een salade neemt", ze^t Jur Bommeljé (12) uit Domburg. Jur ziet al progressie door zijn gezonde aanpak. „Vooral met hardlopen merk ik dat mijn conditie verbetert." Sportief gezien zijn alle faciliteiten aanwezig. Tonny is op financieel vlak bezig met een sponsorplan, in samenwerking met mensen uit de sportwereld en politiek. HANSWEERT - Rijkswaterstaat Zee land heeft voor het eerst beheer en onderhoud van alle werktuig bouwkundige- en elektromagneti sche installaties op de vaarroute Hansweert-Krammersluizen uitbe steed aan één bedrijf, GTI Energy Infra uit Oud-Beijerland. Met het contract dat tot 2011 loopt, is een bedrag gemoeid van 23,3 mil joen euro. De nieuwe vorm van aanbesteding legt veel verantwoor delijkheid bij de aannemer en neemt Rijkswaterstaat veel werk uit handen. Zowel vast als groot onderhoud valt eronder. Rijkswa terstaat moest vroeger tientallen contracten met verschillende aan nemers afsluiten voor deze werk zaamheden. GTI moet van te vo ren een werkplanning geven, die achteraf wordt getoetst. Omdat de firma ook het groot onderhoud doet, zou ze zichzelf in de vingers snijden als ze het vast onderhoud niet goed zou doen. DE VBO MAKELAAR ZET DE DEUR VOOR U OPEN! VLISSINGEN - De politie heeft gister avond na een uitzending van Op sporing Verzocht elf tips ontvan gen over de inbraak in een woning aan de Nieuwe Zuidbeekseweg in Vlissingen op 20 juni. Een bewo ner van het huis betrapte twee in brekers. Het duo sloeg op de vlucht. Een dader verloor zijn pet. Het DNA op de pet kwam overeen met sporen die werden gevonden bij inbraken in Westkapelle, Noord-Holland, Utrecht en bij mis drijven in Oostenrijk. Met een door de daders verloren kassabon van Zeeman achterhaalde de poli tie bewakingsbeelden, waarop het slachtoffer een dader herkende. MIDDELBURG - Ontmoetingscen trum Dauwendaele in Middelburg verkeert op zaterdag 4 oktober in Indische sferen. De vereniging Koempoelan houdt dan de thema dag 'de Indische archipel'. De Indi sche vereniging probeert die dag de kunst en cultuur van het voor malige Nederlands-Indië en van de Indische mensen in Nederland uit te dragen. Er is muziek, er zijn Indische spelletjes, eten, kraam pjes met sieraden en films. Het middagprogramma, met de Zeeuwse bluesband Vota Fonzie, is van 13.00 tot 16.45 uur. Het avond programma begint om 17.00 uur en duurt tot middernacht, 's Avonds treden Maureen MacGilla- vry, de band Barsatu en de linedan- cegroep Yospan op. MliBIWIIii Judotrainer Tonny Mulder geeft samen met één van zijn leerlingen een kleine demonstratie. foto Lex de Meester lange vorststraat - goes Opendeur week 22 t/m 26 september 2008

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 25