Kraan vraagt justitie zaak te hervatten Vlissinger betaalt ruim vijf mille aan de politie TOP 1 TOYS 'Je ziet het kwartje vallen bij zo'n beest' WD Goes vraagt inzicht in kosten Ride for the Roses Gratis winkelen Raadslid is naar eigen zeggen slachtoffer van computervredebreuk. www.vissertoys.nl Reddingshonden trainen kost veel tijd en moeite. Voorleesmiddag door kinderboekenschrijvers Kinderen uit Japanse bezetting bijeen Symposium in kader Vredesweek Wandeltocht langs bunkers en kreken Vocaal ensemble opent cultuurseizoen Kapelle Lotgenotendag fibromyalgie Auto van 25-jarige in beslag genomen na reeks verkeersboetes. 22 1 Woensdag 24 september 2008 PZC W door Theo Ciele MIDDELBURG - Het Middelburgse raadslid Piet Kraan (Politieke Par tij Middelburg Kraan) zal aan de officier van justitie vragen het on derzoek naar het kraken van zijn e-mail voort te zetten. Een offici eel verzoek daartoe gaat binnen kort de deur uit. Volgens Kraan is hij het slachtoffer van computer vredebreuk. Het Middelburgse raadslid ontdek te afgelopen zomer bij toeval dat een onbekende toegang had tot zijn e-mail. Fractievoorzitter Men- no Visser van de Socialistische Par tij bedankte Kraan namelijk voor het toesturen van correspondentie met een wethouder. Kraan was stomverbaasd, want hij had helemaal geen e-mail naar Vis ser gestuurd. De mail was boven dien verstuurd op een datum dat hij zeker wist dat hij niet achter de computer had gezeten. Het was voor Kraan dan ook een raadsel wie dat mailtje vanaf zijn 'account' naar Visser had ge stuurd. De politie zegt dat het onderzoek in de zaak is vastgelopen omdat niet duidelijk is vanaf welke com puter Kraans mail naar Visser is ge stuurd. Het unieke IP-adres van de afzender zou uitkomst kunnen bie den. Om dat te achterhalen zou de poli tie in de computer van Visser moe ten kijken. Volgens Kraan weigert Visser hiervoor toestemming te ge ven. Voor de politie loopt hiermee het spoor dood. Het onderzoek is daarom ook gestaakt, laat een woordvoerster van de politie we ten. Hoewel Kraan tot nu toe van de goede trouw van zijn collega-raads lid Visser is uitgegaan, begrijpt hij zijn houding niet. Het SP-raadslid heeft in het verle den gezegd geen enkel commen taar te willen geven over de kwes tie. De zaak is binnen het presidium van de Middelburgse gemeente raad besproken, maar tot een op lossing heeft dit niet geleid. Kraan voelt zich in zijn belang ge schaad: „Zolang niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het kraken van mijn e-mail, kijkt een wethouder wel uit om correspon dentie via de mail met mij te voe ren." Hij zal er dan bij de officier van justitie op aandringen het onder zoek te hervatten. Het e-mailaccourit van het Mid delburgse raadslid Kraan is ge kraakt. Het onderzoek is ge staakt, maar Kraan eist van justi tie dat het onderzoek doorgaat. KUw.tne.fl. é&H in spee&goed Speelgoed Visser Langekerkstraat 2-6 Goes tel. (0113) 21 65 57 bezoek onze website: door Koen van Bommel PUTTE - Het is een prachtige nazo mermiddag op de Kalmthoutse Heide, nabij Putte. De geur van naaldbomen en de stilte doen de naam van het gebied eer aan. Toch zijn er vandaag zo'n twintig reddingshonden actief in het bos- tijdens het halfjaarlijkse trainings weekend van de Delta Reddings honden Groep wordt hier gehou den. Het lijkt een ideale stek om met de honden te trainen. Toch ko men ze hier niet vaak. Voorzitter Rinus Sentse: „Het is belangrijk om vaak van terrein te wisselen, anders raken de honden er te veel aan gewend. Het is beter dat de honden op onbekende grond trai nen. Daar blijven ze alert van." Naast twee keer per jaar een lang weekend, traint de brigade elke dinsdagavond, elke eerste zondag van de maand en elke derde zater dag van de maand. Is het dat alle maal waard? Sentse: „Het is prach tig als je hond het door begint te krijgen. Je ziet gewoon het kwartje vallen bij zo'n beest. Dat is onbe taalbaar." Bijna elke hond kan een reddings hond worden, volgens hem. „Be halve hele kleine hondjes, dat wordt lastig." De honden worden overal ter wereld ingezet. Zo is in structeur Ad Melissant met zijn speurneus in Italië, Oostenrijk, Sa- mos, Honduras en Frankrijk ge weest. De laatste tijd worden de honden bijna alleen nog maar op geroepen om mensen in de regio te zoeken. Volgens Melisant vin den hun honden altijd de zoekge raakte persoon terug, dood of le vend. MIDDELBURG - Eén minuut gratis winkelen bij Kruidvat. Bernadette Sandijck en Fenna Oving (foto) uit Middelburg waren gisteren de geluk kigen. Zij wonnen deze prijs, nadat ze een fotoalbum maakten van hun digitale zomerfoto's. Er waren wel regels verbonden aan de'zestig seconden gratis shoppen. „Geen geneesmiddelen, cadeaubon nen, elektroproducten, boeken en rook- en tabakswaren", vertelt een Kruidvat-medewerkster. Wat er over blijft? Dat blijkt meer dan genoeg te zijn als de producten langs de kassa gaan. Ze halen ieder voor een paar honderd euro aan spullen weg. Toch leuk verdiend in een minuutje winkelen. foto Lex de Meester GOES - De Goese WD-fractievoor- zitter Sjoerd Heijning wil inzicht in de kosten die de gemeente Goes heeft gemaakt voor de organisatie van het fietsfestijn Ride for the Ro ses op zondag 31 augustus jongstle den. De WD'er heeft de indruk dat personeel van de afdeling econo mie veel is ingezet. „Ik heb verno men dat vragen aan die afdeling lang zijn blijven liggen", aldus Heij ning. Het raadslid vindt dat de gemeen te Goes de organisatie van zo'n evenement 'eigenlijk' zou moeten begroten. Hij is er op zich niet op tegen dat de Ride for the Roses in Goes plaatsvond. De WD-fractievoorzitter deed zelf niet mee aan de tocht. Heij ning: „Ik ga liever zelf een stukje fietsen dan met veertienduizend anderen." De Goese Ride for the Roses heeft vorige maand voor KWF kanker bestrijding een recordbedrag van 1,09 miljoen euro opgebracht. MELISKERKE - Bij boekhandel De Boekenmolen in Meliskerke, ko men vandaag christelijke kinder boekenschrijvers voorlezen uit ei gen werk. Lijda Hammenga begint om 13.30 uur, Ben de Raaf om 15.30 uur. Omdat de Kinderboeken week dit jaar in het teken staat van gedichten, is er een gedichtenwed strijd voor kinderen. Zij mogen die ter plekke schrijven en, als ze dat durven, nog voordragen ook. MIDDELBURG - De Zeeuwse afde ling Vereniging Kinderen uit de Ja panse Bezetting en de Bersiap 1941-1949 houdt zaterdag een bij eenkomst in Middelburg. Uit de hele provincie zijn belangstellen den uitgenodigd om in ontmoe tingscentrum Dauwendaele te ko men van 11.00 tot 16.00 uur praten over geloof en bijgeloof in voorma lig Nederlands-Indië. OOST-SOUBURG - Het Zeeuws So ciaal-Ethisch Beraad houdt een symposium met als thema 'Defen sie en armoedebestrijding in ba lans'. Sprekers zijn CDA-Tweede Kamerlid Ad Koppejan, Kees Tinga van de dienstenorganisatie van de PKN, oud-arbeidspastor Jan Schef- fers en predikant Aarnoud van der Deijl. Aanvang 19.30 uur in kerkge bouw Open Haven aan het Oranje plein in Oost- Souburg. VLISSINGEN - Wandelvereniging De Vrolijke Tippelaars houdt in sa menwerking met het Polderhuis in Westkapelle een wandeltocht langs bunkers en kreken op Wal cheren. De start is bij het Polder huis in Westkapelle. De te lopen afstanden 25 en 35 kilometer begin nen tussen 9.00 en 10.00 uur, en de afstanden 7 en 15 kilometer be ginnen tussen 9.00 en 13.00 uur. KAPELLE - Vocaal ensemble Voci Miste uit Oost-Souburg opent van avond het nieuwe cultuurseizoen in Kapelle met een concert in het gemeentehuis. Voci Misti, onder leiding van Ineke Wijkhuis, zingt a capella vierstemmig met mede werking van Elly Kopmels (viool) en Greetje Buytendijk (cello). Het optreden begint om 20.00 uur. De toegangsprijs is vijf euro, inclusief koffie of drankje. OOST-SOUBURG - De Fibromyalgie- vereniging houdt op 30 september om 14.00 uur een lotgenotencon tactdag in wijkcentrum De Zwaan in Oost-Souburg. Fibromyalgie is een vorm van reu ma in de weke delen. Patiënten hebben veel pijn in spieren en bindweefsel. Tijdens de lotgenoten- dag kunnen mensen hun ervarin gen uitwisselen. door Emile Calon VLISSINGEN - Een 25-jarige Vlissin ger zal zich het bezoek aan het po litiebureau in de Breestraat lang heugen. Hij verliet het ruim vijf duizend euro armer. De man was naar het bureau geko men omdat zijn auto in beslag was genomen. De Vlissinger maakte er namelijk de gewoonte van zijn ver keersboetes niet te betalen. In de loop van de tijd had hij tal van boetes verzameld voor fout parke ren en hard - en onverzekerd rij den. De acceptgiro's van het Justiti eel Incassobureau die bij hem bin nenkwamen, werden niet inge vuld doorgestuurd naar zijn bank zodat die bedragen fors opliepen. Als er de eerste keer niet betaald wordt, volgt er een verhoging met 25 procent, daarna met 50 procent. Omdat hij weigerde te betalen werd besloten dat zijn auto buiten gebruik zou worden gesteld. Dat betekent volgens woordvoerder Es ther Boot dat zijn auto in beslag mag worden genomen. In dit ge val werd die auto weggesleept, kos ten 304, 90 euro, en kreeg die auto een plekje op het opslagterrein van de politie a tien euro per dag. Blijkbaar kon de man zijn auto niet missen. Om die reden stapte hij deze week het bureau binnen en betaalde ruim 5300 euro, waar na de man zijn auto weer mee naar huis kon nemen. Volgens Boot komt het in Zeeland maar heel weinig voor dat mensen hun boetes op een dergelijk ma nier laten oplopen. Medelijden met de man heeft ze beslist niet. „Hij wist dat hij moest betalen. Hij is meerdere keren uitdrukkelijk ge waarschuwd."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 24