PZC Waterschap wint strijd noodpeil 21 Middelburg gaat fietsen ruimen bij NS-station Gelijke rechten voor huurders Zoek jij mee naar De Vos? WALCHEREN 27 28 Rechtbank stelt dat schap peil mag verlagen tot min dertig NAP. Verouderd Hameistijl staat overeind Kijk vanavond naar Omroep Zeeland omroep Actueel dierennieuws op website Goesenaar Ivan de Bree Publieksfeestje rond 40-jarig bestaan van de Zeeuwse Komedie Woensdag 24 september 2008 Tip? redwalch@pzc.nl door Emile Calon middelburg - Waterschap Zeeuw se Eilanden mag onder bijzondere omstandigheden 's zomers het peil van het water in het Veerse Meer verlagen tot dertig centime ter onder NAP. De Middelburgse rechtbank heeft een bezwaar van het waterschap tegen het noodpeilbesluit van Rijkswaterstaat gegrond verklaard. Het Rijk wilde dat het waterpeil 's zomers in het Veerse Meer nim mer onder de twintig centimeter beneden NAP zou komen. Het waterschap is volgens woord voerder Danielle Steijn blij met de steun van de rechtbank. Het schap wil het peil kunnen verlagen om bij extreme neerslag snel het water vanuit de omliggende gebieden af te kunnen voeren. Dat kan vol gens Steijn alleen als het peil in het Veerse Meer wat is verlaagd. Een stand van min dertig centime ter beneden NAP is volgens haar dan absoluut noodzakelijk. Ze wijst daarbij op de klimaatverande ringen waardoor het 's zomers meer en langduriger kan regenen. „Daar moeten we op in kunnen spelen." Het 'normale' zomerpeil is tien centimeter onder NAP. Rijkswaterstaat was tegen het ver lagen van het peil tot min dertig centimeter NAP omdat dat nadelig is voor de natuur. Volgens E. Daemen kunnen de oevers en platen dan droogvallen waardoor het bodem- en planten- 1*5 Het Waterschap wil het peil in het Veerse Meer kunnen verla gen tot dertig centimeter onder NAP om bij extreme neerslag wa ter te kunnen afvoeren. leven dan kan afsterven. Daar komt ook nog eens bij dat in de winter het peil ook al tot veertig centimeter NAP wordt terug ge bracht, aldus de medewerker van Rijkswaterstaat. Zoveel schomme lingen is volgens hem slecht voor het dieren- en plantenleven in het Veerse Meer. De rechtbank is het waterschap te gemoet gekomen omdat Rijkswa terstaat tijdens de zitting toegaf dat in bijzondere omstandigheden het waterpeil in het Veerse Meer nog lager kan worden gebracht dan die min dertig centimeter NAP. Ook stelt de rechtbank dat de vrees dat ecologische doelstellin gen niet worden gehaald, geen re den kan vormen om het water schap te verbieden het peil in bij zondere omstandigheden te verla gen. Volgens Steijn heeft de rechtbank met deze uitspraak duidelijk voor het belang van de mensen geko zen. Ze is daar blij om omdat het schap dankzij dit besluit de veilig heid beter kan dienen. Volgens Daemen lopen er nog pro cedures tegen dat peil van min der tig zodat de strijd nog niet gestre den is. middelburg - Om het NS-station goed bereikbaar te houden houdt de gemeente volgende week een 'weesfietsen-actie'. Onder weesfietsen verstaat de ge meente rijwielen die nog wel bruikbaar zijn, maar door de eige naar bij het station zijn achtergela ten. De fietsbeugels bij het station wor den donderdag 2 oktober om 5.00 uur afgezet met linten. Wie zijn fiets neer wil zetten, kan zijn rij wiel gratis stallen in de betaalde fietsenstalling bij het station. Tot 8.00 uur kunnen fietsen worden opgehaald die tussen de fietsbeu gels hebben 'overnacht'. Fietsen die na achten nog tussen de beugels staan worden meegeno men en in een tijdelijk depot aan de westzijde van het station ge plaatst. Desnoods wordt het slot doorgeknipt om de fiets te kun nen verplaatsen. De meegenomen fietsen blijven een maand in het depot bij het sta tion. Daarna blijven ze nog twee maanden in een gemeentelijk de pot. MIDDELBURG - De bouw van de nieuwe voetgan gersbrug naast de bestaande Schroebrug in Mid delburg nadert zijn voltooiing. De hameistijl is gis teravond met behulp van een kraan op zijn plaats gezet. In de nacht van zondag 12 oktober op maandag 13 oktober volgen nog het plaatsen van het val en de balans (stalen bovenbouw) van de voetgangersbrug. Door de werkzaamheden is de Schroebrug die nacht van acht uur 's avonds tot zes uur 's ochtends afgesloten en wordt het ver keer omgeleid via de Stationbrug. Na dit werk, worden de voetpaden van de be staande Schroebrug onder handen genomen. De voetpaden worden omgebouwd tot fietspaden. Na afronding van de aanpassingen is de brug aan beide zijden in twee richtingen door fietsers te gebruiken. De verkeersregelinstallaties aan beide kanten van de brug en de spoorwegovergang wor den aangepast op de nieuwe situatie. De voetgangersbrug wordt uiterlijk op 28 novem ber in gebruik genomen. foto Dirk-Jan Gjeltema vlissingen - Woningstichting Wal cheren en woningcorporatie l'Es- caut hebben hun sociale statuten op elkaar afgestemd. Dat betekent dat hun Vlissingse huurders voor taan dezelfde rechten en plichten hebben, in geval van sloop of gro te renovaties. Bij de samensmelting is het sociale statuut van l'Escaut als leidraad ge bruikt, zegt directeur Jan van Beek huizen van die organisatie. „Voor onze huurders verandert er daar om heel weinig. Voor de WSW is het een stukje opwaardering, bij voorbeeld als het gaat om begelei- dingskosten." Ook beide huurders verenigingen hebben getekend. ZEEUWSE 2 Tip? redactie@pzc.nl H&M is zo geliefd bij jongeren dat ze er zelfs kleding via inter net kopen. H&M hanteert daar bij heldere regels, bleek onlangs een altijd alerte ouder uit Goes. Zijn dochter kreeg een rekening van H&M waarin het bedrijf haar een krediet toevertrouwde van honderd euro. De altijd aler te ouder belde direct. 'Hoe ze dat een minderjarige konden geven?' De telefoniste keek in het sys teem. Wat bleek? Zijn dochter was bij H&M opeens van 1985, dus meerderjarig. Dochterlief bleek zelf die leeftijd doorgege ven te hebben. Controleert H&M dat dan niet? 'Sorry', luidde de reactie van de telefoniste, 'ons systeem is ietwat verouderd'. zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 23