Meningen 3d-mammografie mogelijk wapen tegen borstkanker Pakistaanse president in diepe spagaat Nieuw apparaat kan afwijkingen nu veel beter vaststellen. Strijd tegen terrorisme loopt niet, maar hulp VS is politiek doodvonnis. Hondencertificaat Omroep Zeeland Aanpak Bouwwoede Paralympics Kernenergie PZC Woensdag 24 september 2008 1 5y door Matthie Bergman In een land waar één op de acht vrouwen borstkanker krijgt, maar nog veel meer vrouwen te horen krijgen dat er een vermoeden is van kanker, is een betere diagnosemethode van levensbelang. Het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) presenteerde gisteren als eerste ziekenhuis ter wereld een uitontwikkeld driedimensionaal röntgenapparaat waarmee veel dui delijker dan tot nu toe kan worden vastgesteld of er sprake is van een afwijking. Het nieuwe apparaat maakt per keer vanuit verschillende hoeken foto's van vijftien 'schijfjes' van een borst. Door die via de computer achter elkaar te zetten, verkrijgt men een driedimensionaal beeld, waardoor er geen overprojectie meer is die afwijkingen kan verstoppen of juist tonen. Bart Bemelmans, lid van de raad door Carel Coseling De Pakistaanse president Asif Zardari heeft zijn eer ste officiële ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot George Bush gehad. Onderwerp van gesprek: bestrijding van het terrorisme, in het bijzonder in Pa kistan. Schouderklopjes, een fer me handdruk en een vriendelijke glimlach dienden om de Pakistaan se machteloosheid te maskeren. Pakistaanse militairen beschoten zondagavond tot twee keer toe Amerikaanse helikopters die van uit het westelijke buurland Afgha nistan waren ingevlogen. In beide van bestuur van de MCA-Gemini Groep toonde zich trots, „want mammografie heeft een enorme impact op de bevolking." Radioloog Shirley Go ging in op het belang van een mammografie, waarop zoveel mogelijk details te zien zijn. „Nederland telt in vergelijking met andere landen zeer veel gevallen van borstkanker. Jaarlijks nemen achthonderdduizend vrouwen van boven de vijftig jaar deel aan het bevolkingsonderzoek", aldus 'Nederland telt vergeleken met andere landen heel veel gevallen van borstkanker' Shirley Go. „Van hun borsten wordt een tweedimensionale mammografie gemaakt. Landelijk wordt bij in totaal twaalfduizend vrouwen borstkanker geconsta teerd. Van hen overlijden er 3500. De stelregel is: hoe sneller de kan ker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing." Het röntgenapparaat is bij het op sporen van borstkanker veruit het gevallen maakten de Amerikanen een U-bocht en ontkwamen. Offi cieel werden de incidenten verzwe gen. Ze kwamen er mee weg. Het nieuws werd immers beheerst door een bomaanslag op het als 'veilig' bekend staande Marriott Hotel in centrum Islamabad waar bij meer dan zestig doden en 260 gewonden vielen. Een actie op Schouderklopjes, ferme handdruk en glimlach om machteloosheid te maskeren nog geen halve kilometer van het paleis van president Asif Zardari. De aanslag in Islamabad toonde eens temeer aan dat Pakistan de strijd tegen militante moslims niet meest gebruikte toestel. Het heeft echter zijn beperkingen. Go: „Alle weefselstructuren worden over el kaar heen op de foto geprojec teerd. Dat leidt tot overprojectie. Daardoor kan een kwaadaardige af wijking verstopt blijven zitten on der ander weefsel. Dit is bijvoor beeld vaak het geval bij vrouwen met dicht borstklierweefsel. Meest al zijn dat jongere vrouwen. Ook het tegenovergestelde kan: door overprojectie kan de foto een af wijking laten zien die er eigenlijk niet is of die goedaardig is, het zo genoemde drogbeeld." De cijfers tonen aan hoe groot dit probleem is: twintig op de dui zend vrouwen worden na het be volkingsonderzoek doorgestuurd naar het ziekenhuis, omdat een af wijking is geconstateerd. Van die twintig blijken er echter slechts vijf tot zes echt een kwaad aardige afwijking te hebben. In de andere gevallen is sprake van over projectie of een goedaardige afwij king. Bij het nieuwe toestel is geen sprake van overprojectie. De verwachting is dan ook dat dit tot betere diagnosen zal leiden en dus tot minder sterfgevallen. aankan. En die mening zijn de Amerikaanse regering en de Ame rikaanse legerleiding al langer toe gedaan. Zij verwijzen daarvoor naar de toestand in westelijk Paki stan, een regio die een toevluchts oord is geworden voor Al Q_aida en de Taliban. Een vrijhaven van waaruit naar believen aanvallen in Afghanistan worden uitgevoerd. De Verenigde Staten dringen er al langer bij de Pakistaanse regering op aan eindelijk maatregelen tegen de terroristen te nemen. Maar Zar dari verkeert in een diepe spagaat: op eigen kracht kan hij het terroris me niet de baas worden. Echter openlijke buitenlandse assistentie betekent in het islamitische land zijn politieke doodvonnis. Dus blijft het schipperen, zonder veel uitzicht op resultaat. LEZERS SCHRIJVEN Brieven richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 31 4460 AA Goes 0113-315660 lezersredacteur@pzc.nl (max. 150 woorden) Ik reageer op de berichten 'Op- voedbewijs voor eigenaren van hond' in de PZC van 18 september en 'Rouvoet: onderzoek naar pro bleemjongeren' 12 september. Ik stoor me aan de vergaande betutte ling van onze overheid. Straks heb ben we een opvoedbewijs nodig om een hond te houden. Wanneer wordt dat dan ingesteld voor men sen die kinderen willen? Voor zo ver ik kan nagaan, zijn er meer jon geren dan honden die problemen veroorzaken. Minister Rouvoet wil een onderzoek naar probleemjon geren uitvoeren. Weggegooid geld. Veel probleemjongeren van nu zijn kinderen van de ie generatie sleutelkinderen. Iedereen moest toen aan het werk en iedereen ging aan het werk. Eén wezenlijk ding zijn we vergeten: Kinderen hebben opvoeding, begeleiding en nestwarmte nodig. Steeds luider klinkt de boodschap van onze rege ring: 'Iedereen aan het werk', maar waar blijven de christelijke normen van het CDA dat ouders hun kinderen moeten opvoeden in hun normen en waarden. Daar hebben werkende ouders geen tijd voor. Naast het vaarbewijs, brom- fietsbewijzen en andere bewijzen komt er nu ook een bewijs voor het hebben van honden bij. Doe er dan ook nog maar een kind-cer- tificaat bij! Hebben we minder pro bleemjongeren. Paolo Witte Heemskerckplein 7, Vlissingen In de PZC van 20 september staat een veelbelovende kop 'Nieuwe programma's bij Omroep Zee land'. Nu is het zo dat veel belo ven, weinig geven een gek in vreugde doet leven. Wij Zeeuwen zijn niet gek. Er komen twee nieu we programma's: Wat doen men sen die stoppen met werken en een vossenjacht. Een oud program ma 'Trugkieke' komt terug. Er valt genoeg terug te kieken. Zeeuws Diep gaat weer naar de vrijdaga vond, dat is een verstandige beslis sing. Maar Edwin de Kort heeft toch niet echt goed geluisterd naar de kijkers. Het Zeeuwse nieuws blijft voor het NOS-journaal uitge zonden worden. Als de beurs in New York valt, moet dat wachten totdat wij gezien hebben dat oma Janse, die honderd is geworden, een taart heeft gekregen van de burgemeester. Dus zie ik oma Jan- se misschien nog in de loop van de avond, want ik vind het wereld nieuws echt belangrijker. Omroep Zeeland heeft een Raad van Toe zicht. Waar ziet die op toe? En mo gen die meiden die Omroep Zee land gillen nu met pensioen? Martha Blom Heernisseweg 43, Goes 'Keiharde aanpak agressief gedrag' staat in de PZC van 22 september. 'Eindelijk!', denk ik. In het bericht staat dat er een wetsontwerp in voorbereiding is om schade te ver halen op raddraaiers of hun ouders. Maar is daar een wet voor nodig? Dat is toch logisch? Als ik vroeger iets vernielde kreeg mijn vader de rekening. Op zijn beurt liet hij me dan alle hoeken van de kamer zien. Niks wetsvoorstel! Mis schien kan ook in de wet worden opgenomen dat niet alleen de scha de, maar tevens kost en inwoning in het gevang door de raddraaiers zelf betaald moet worden. Dan zor gen de vaders zelf wel dat aso-ge- drag beperkt wordt en krijgen Wil- ders en z'n maatjes ook niet zoveel aanhang. Scheelt ergernis en geld. B.J.Meijs Kinderstraat 1. Zierikzee Zeeuwse politici kunnen niet reke nen (PZC, 30-9)! De bouwwoede in Zeeland is te ver doorgeschoten. Dat ben ik eens met Bimmel, voor zitter NVM-makelaars. Hij kan uit stekend rekenen. Wie moeten in al die nieuwe huizen wonen? Poli tici, bouw in hoog tempo door en niemand van buiten de provincie wil hier komen wonen en recreë ren! Rust en groen zijn hier straks ver te zoeken. Het kan ook anders. Het welzijn van de burger is maat stafbij het nemen van besluiten over nieuwbouw. Inbreiden spaart kostbare grond. Dat is (mi- *- lieu)winst! Heb het lef tegen bouwplannen te stemmen, zoals GL en SP stemden tegen grootscha lige nieuwbouw in Sint Laurens. I. Groeneveld Van Serooskerkelaan 9, Sint Laurens De voorpagina van de PZC van 20 september was eindelijk de juiste plek voor de paralympische Oran-ï» jeploeg. Het koninklijk huis heeft het begrepen: 'Ere wie ere toe komt'. Een ploeg buitengewoon ge motiveerde sporters die geweldige prestaties hebben geleverd. Met een inzet dié je bij veel andere sporters mist. Echter de pers is daar schijnbaar niet van doordron gen. Foto's waren er zelden te zien en de stukjes redactioneel moest je zoeken. Onbegrijpelijk is dan dat sporters met een exorbitant in komen en grote bonussen zo schaamteloos bezig zijn met hun sport. Ze lopen vaak zichzelf en de bal, maar ook het publiek gewoon voorbij. Dit echter wordt met stijl- volle foto's op de voorpagina's ge toond, met veel commentaar. We hebben het over het Nederlands voetbalelftal. Paralympiërs zijn blijkbaar voor de commercie onin teressant. Maar wie verdient dan het meeste respect? J. Lindhout Jachthuisstraat 21, Kloetinge Onze premier zei in de Tweede Ka mer dat nieuwe kerncentrales aan* strengere eisen moeten voldoen (PZC 19-9) Wil onze premier de indruk wekken dat de zaak al be klonken is in achterkamers? De in druk wekken dat hij niet uitgaat van: Laat het nageslacht maar on ze rekening voor het duizenden ja ren bewaken van het afval beta len? De indruk wekken dat hij staat voor duurzaamheid? De in- druk wekken dat er geen deal is be sproken met Delta over hoe ze toch nog snel even de eerste schop in de grond kunnen steken voor de bouw van de volgende 'leuke mie fabriek' die het milieu op warmt met als bijproduct elektrici teit die vuil opgewerkt is? Strenge re eisen? Die bestaan niet, want men moest vanaf het begin al aan., de strengste eisen voldoen! Zee land is gediend met duurzaam op gewekte energie! E. den Heijer Ritthemsestraat 109, Oost-Souburg» Het Medisch Centrum Alkmaar nam gisteren als eerste ziekenhuis ter wereld een nieuw type mammografietoestel in gebruik waarmee met behulp van 3d-techniek naar klierweefsel in de borst kan worden gekeken. foto GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 15