Earn 2 Werkloosheid blijft flink afnemen Ziektekostenpremie valt lager uit dan gedacht Fabrikant grijpt naar trukendoos Tuinders: olieprijs daalt maar gas blijft duur Sonja Bakker komt met glossy Werkplekken tegen de files Aantal werkzoekenden daalt met ruim twintig procent in één jaar tijd. Prijs van producten gaat niet omhoog, wel gaat er minder in een pak. Europarlement: regels voor financiële markt Tubantia stopt met zondagse krant NMa staat overname bakkersbedrijf toe Kabinet ging uit van zes procent stijging, premie DSW is echter verlaagd. LTO Nederland wil dat NMa stappen neemt tegen gasaanbieders. w PZC Woensdag 24 September 2008 I 13 door Ben Jansen GOES - In een jaar tijd is de werk loosheid in Zeeland met ruim een vijfde afgenomen. Eind vorige maand stonden 8.383 Zeeuwen bij het Centrum voor Werk en Inko men (CWI) als werkzoekende ge registreerd. Dat is 20,6 procent minder dan een jaar eerder. De daling ten opzichte van juli was 3,3 procent (234 personen). Eind augustus was 2,7 procent van de Zeeuwen in de leeftijd van 15 tot 64 jaar werkloos. Vergeleken met augustus 2007 is in alle Zeeuwse gemeenten sprake van een daling. De omvang ver schilt evenwel sterk. In Hulst, Ter- neuzen, Tholen en Kapelle bleef de afname beperkt tot respectieve lijk 5,5, 10,2, 14,1 en 15,1 procent. Daartegenover staan meer dan ge middelde dalingen in de gemeen ten Noord-Beveland (29,2 pro cent), Borsele (28,3 procent), Rei- merswaal (28,3 procent), Vlissin- gen (27,7 procent) en Goes (25,9 procent). Het aantal niet werkende werkzoe kenden is procentueel het hoogst in Terneuzen en Vlissingen. In de ze gemeenten staat respectievelijk 4,1 en 3,8 procent van de poten tiële beroepsbevolking bij het CWI geregistreerd als niet werken de werkzoekende. Middelburg volgt met 3 procent. Op Schou- wen-Duiveland is de werkloos heid het laagst: 1,2 procent. Van de ingeschreven werkzoeken- De daling van de werkloosheid (21 procent in één jaar tijd) is het grootst in de gemeenten Noord-Beveland, Borsele, Rei- merswaal, Vlissingen en Goes. den is over de hele provincie ge zien 54 procent vrouw. Ook in dit opzicht vertonen de gemeenten flinke verschillen: in de gemeen ten Sluis en Reimerswaal ligt het percentage vrouwen in het registra tiesysteem van het CWI op 40. In Kapelle is dat 59 procent. Het aantal jongeren tot 23 jaar maakt gemiddeld nog maar 6 pro cent uit van het totale aantal werk zoekenden zonder baan. Bij een aantal kleinere gemeenten leidt dit er zelfs toe dat slechts nog enkele jongeren staan geregistreerd. Voor beelden: twee in Noord-Beveland, vijf in Reimerswaal en zes in Ka pelle en ook zes in Veere. Anders is het gesteld met de 45-plussers. -* Deze groep is flink vertegenwoor digd in het CWI-bestand. Het ge middelde voor Zeeland staat op 56 procent. Ook hier geldt dat er grote verschil len tussen de gemeenten bestaan, van 49 procent in Terneuzen tot 73 procent in de gemeente Veere. De Zeeuwse cijfers van het CWI komen overeen met de trend die v het Centraal Bureau voor de Statis tiek vorige week signaleerde. Lan delijk bleek het aantal werklozen voor het eerst sinds 2002 tot bene den 300.000 gedaald. PARIJS - Voedselproducenten wor stelen met hogere grondstofprij- zen en dat heeft in Frankrijk ge leid tot een greep uit de truken doos, waarvan nietsvermoedende consumenten gemakkelijk de du pe kunnen worden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Franse tijd schrift '60 millions de consomma- teurs', dat morgen wordt gepubli ceerd. Om de verkopen op peil te hou den, handhaven producenten van veel artikelen de prijs en verminde ren tegelijkertijd de inhoud van bij voorbeeld een pak yoghurt. Vol gens het consumentenblad wordt dezelfde truc toegepast bij tiental len andere levensmiddelen. Zo woog een pak biscuits driehon derd gram, terwijl dat drie maan den geleden nog 330 gram was. Consumenten moeten volgens het blad zeer oplettend zijn om het verschil op te merken. Tegen het tijdschrift geeft een be stuurder uit de levensmiddelenin dustrie toe dat bij sommige pro ducten wordt gekozen voor een kleinere hoeveelheid in plaats van een prijsverhoging, om zo de con sument om de tuin te leiden. ALKMAAR - Na vijf kookboeken was een eigen magazine voor Son ja Bakker een logische stap. Giste ren presenteerde de koningin van het afvallen in het stadion van AZ in Alkmaar haar eerste tijdschrift. In het glossy magazine - met als ti tel Sonja - staan onder meer recep ten, tips over afvallen en verhalen van bekende Nederlanders over hun ervaringen met eten. „Ook brengen we weekmenu's voor al die 1,7 miljoen mensen die aan het Sonja Bakkeren zijn. Het geeft zo een goed beeld van Nederland en hoe we er met afvallen bezig zijn", aldus Bakker. Sonja is 144 pagina's dik, ver schijnt driemaandelijks en wordt in eigen beheer uitgegeven. BRUSSEL - Het Europees Parlement wil dat er duidelijker spelregels ko men voor de financiële markten. Ze moeten ook gaan gelden voor beleggingsfondsen en durfkapitalis- ten. „Hebzucht en het graaien naar bonussen gaat niet gepaard met een verstandig risicomanage ment", zegt Ieke van den Burg die namens de PvdA in het Europarle ment zit. APELDOORN - De TWentsche Cou rant Tubantia stopt per 1 januari met de zondageditie. Dat heeft een woordvoerster van het dag blad gisteren laten weten. „Bedrijf seconomisch gezien was het niet verantwoord om door te gaan." De eerste editie van De TWentsche Courant Tubantia op Zondag ver scheen vierenhalf jaar geleden. Tu bantia is onderdeel van Wegener. AMSTERDAM - De Nederlandse Me dedingingsautoriteit (NMa) heeft de overname van Quality Bakers door Bakkersland goedgekeurd. De overname is volgens de NMa geen belemmering voor de concurren tie. Bakkersland koopt Quality Ba kers van Barilla. Quality Bakers produceert vers brood voor de Ne derlandse markt en levert diep vries- en afbakbroodproducten. ALMERE - Inwoners van Almere die in Amsterdam werken zijn niet meer veroordeeld tot uren in de file op weg naar kantoor. In Alme re is gisteren het eerste Smart Work Centre geopend. Daar kun nen werknemers op afstand voor hun baas werken. In het centrum zijn flexibele werk plekken, internetverbindingen, kinderopvang, een bank en een restaurant. Met het openen van het centrum willen de gemeenten Amsterdam en Almere het filepro- bleem aanpakken. Ook willen ze de uitstoot van CO2 verminderen, doordat minder auto's naar de hoofdstad rijden. Het werkcen trum is het eerste in Nederland. a Markt Goes Uien: Zaaiuien direct af land: 3,50-4,25 Granen, zaden en peulvruchten: Tarwe maal: 145,- per ton. Tarwe voer: 140,- per ton. Brouwgerst 175,- per ton. Karwij- zaad 1600,- per ton. Bruine bonen 750,- per ton. Fourage: Weidehooi 1e kwaliteit droog uit de schuur: 90-110 per ton. Veld- beemd 1e kwaliteit droog uit de schuur: 80-85 per ton. Roodzwenk 1e kwaliteit droog uit de schuur: 80-95 per ton. En gels Raaigras 1e kwaliteit droog uit de- schuur: 90-100 per ton. Tarwestro 1e kwaliteit droog uit de schuur: gr. pakken: 70-82,50 per ton. Tarwestro 1e kwaliteit droog uit de schuur kl. pakken: 80-100 per ton. Gerstestro 1e kwaliteit droog uit de schuur gr pakken: 65-80 per ton. Gers testro 1 e kwaliteit droog uit de schuur kl pakken: 75-90 per ton. DEN HAAG - De basispremie voor de ziektekostenverzekering stijgt komend jaar weinig of niet ten op zichte van dit jaar. Die indicatie ge ven de verzekeraars in reactie op de bekendmaking van DSW, die de basispremie voor 2009 met twaalf euro heeft verlaagd, tot 1053 euro per jaar. Het kabinet is in de koopkracht plaatjes uitgegaan van een lichte verhoging van de basispremie, tot gemiddeld 1074 euro. DSW, een kleine verzekeraar, is traditiege trouw de eerste die de premie voor de ziektekostenverzekering bekendmaakt. DSW-directeur Chris Oomen: „De premie kan om laag omdat wij vorig jaar een over schot hadden uit de inkomensaf hankelijke premies. De basispre mie is bij ons kostendekkend." Overigens verhoogt DSW de pre- |T| De basispremie voor de ziekte- kostenverzekering stijgt komend jaar niet of daalt zelfs. Het kabi net ging nog juist uit van een stij ging van zes procent. mie voor een 'standaard aanvul lend pakket' met vijf procent. De meeste verzekerden bij DSW zien hun totale jaarpremie daardoor minder dalen, met slechts enkele euro's. Vorig jaar maakte DSW zijn basispakket nog negen pro cent duurder. De andere verzeke raars volgden toen met vergelijkba re verhogingen. Het ministerie van Volksgezond heid houdt voor volgend jaar reke ning met een stijging van zes pro cent. Enkele andere verzekeraars - die alleen anoniem willen reage ren - laten echter weten daar ruim onder te zullen blijven. DEN HAAG - LTO Nederland wil dat de Nederlandse Mededingingsauto riteit (NMa) ingrijpt, omdat de prijs van gas voor de tuinders hoog blijft, terwijl de olieprijs al weer enige tijd daalt. Volgens de land- en tuinbouworganisatie blijkt hieruit dat er onvoldoende marktwerking is. Volgens LTO is het aantal aanbie ders van gas te beperkt en wordt dat in de hand gewerkt doordat de ruimte in het gasnet voor andere partijen dan Gasterra te beperkt is. Ook zou de gasmarkt niet voldoen de transparant zijn, waardoor han delspartijen grotere risico's lopen, met als gevolg hogere gasprijzen r voor verbruikers. LTO wil desnoods terug naar de si tuatie zoals die was voor de libera lisering van de energiemarkt. Toen was het beleid de gasprijs te koppe len aan de olieprijs. Een woordvoerder van LTO Neder land zegt dat de gasprijs in de loop van dit jaar met twintig procent meer omhoog is gegaan dan de - olieprijs. Het gaat dan om een ver schil van drie cent per kubieke me ter. Een prijsverschil van drie cent scheelt de sector in totaal circa zes tig miljoen euro. - Openingstijden: ma. t/m vrij. 10.00-21.00 uur, za. 9.00-17.00 uur. Chrysanthemum. Verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen voor een rijkere bloei. Potmaat 19 cm. Hoogte ca. 40 cm. In diverse kleuren. Excl. mand.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 13