J BRONNEN GROENE STROOM 10 Woensdag 24 september 2008 PZC Heibel rond groene stroom. Het is nepstroom, wordt gezegd. Nu wordt die nog goedkoop verkocht, maar straks piept de consument wel anders, waarschuwen de criticasters, want de rekening gaat flink stijgen. Maar klopt dat? door Chris van Alem foto's ANP Groen is goed. Wie LPG rijdt is groen, wie bomen laat plan ten na een vliegreisje ook. En ook de con sument die een scharrelkip veror bert is oké. Groen heeft een hoge aaibaarheidsfactor gekregen. Dat geldt niet meer voor groene stroom. Daar schieten de vonken van af nu het vuur is geopend op wat 'nepstroom' wordt genoemd. We worden namelijk massaal bij de neus door de energiebedrijven. Ze verkopen ons een illusie, in plaats van groene stroom. Was ge tekend: Dorette Corbey, lid van het Europees Parlement voor de PvdA. Vreemd genoeg wordt de aanval die ook via de rechterflank wordt ingezet (Tros Radar, Telegraaf) niet herkend. „Ongenuanceerd, on doordacht", zegt directeur Michiel Rexwinkel van energiebedrijf Greenchoice. „Volstrekt buiten de werkelijkheid", meent Frans Mün- nichs van branchevereniging Ener- gieNed. En groenkampioen bij uit stek Greenpeace begrijpt er ook geen jota van. Groene stroom is populair in Ne derland. Eenderde van de huishou dens gebruikt het. Omdat de ani mo groot is en de binnenlandse productie van groene stroom klein (6713 gigawatt in 2007) moet tweederde (12.271 gigawatt) uit het buitenland gehaald worden. Hoofdzakelijk uit Scandinavië waar windenergie en waterkracht SSdel? V in overvloed is. Met een Garantie van Oorsprong - populair gezegd een groencertificaat - verkoopt de op- wekker de stroom aan de buiten landse afnemer. Deze certificaten worden maar één keer verkocht. „Dubbel verkopen is uitgesloten", zegt Gineke van Dijk, manager van Certiq in Arnhem dat de Ga ranties van Oorsprong registreert. „Wij accepteren alleen certificaten van landen die een vergelijkbaar systeem hebben als het onze. Dat zijn er maar zes of zeven in Euro pa." De Energiekamer van toezichthou der DTe controleert of de hoeveel heid groene stroom die het ener giebedrijf importeert precies over eenkomt met de hoeveelheid die aan de klanten wordt geleverd. Af wijking wordt beboet. Tot nu toe is dat niet gebeurd. Groene stroom heeft opeens het imago van 'nepstroom' gekregen. Want zolang er goedkoop wordt geïmporteerd wordt in Nederland niet geïnvesteerd in nieuwe pro ductie, zeggen de criticasters van het huidige systeem. De grote energiebedrijven bestrijden dat. Es- sent, met bijna 50 procent van alle groene stroom de grootste opwek- ker van duurzame energie in Ne derland, steekt geld in verdere ver groening. Momenteel bouwt Es- sent een groot windpark in Gro ningen. Nuon zegt nauwelijks nog groene stroom te importeren en Eneco, dat nog vrijwel alles impor teert, heeft grote investeringsplan nen. „Dat hoeft niet per se in Ne derland. Wij kijken waar we het best kunnen investeren en dat kan ook het buitenland zijn", zegt woordvoerder Cor de Ruijter. Eneco wil in 2012 20 procent van haar productie groen hebben; in 2020 moet dat zelfs 70 procent zijn. Ook Nuon (België) en Essent (Duitsland) investeren in 'groen' over de grens. Domweg omdat ver gunningen daar vaak sneller wor den verleend of de wind er harder waait. „En omdat Nuon en Essent in die landen eigen leveringsbedrij- ven hebben", zegt Michiel Rexwin kel, directeur van Greenchoice. Hij zegt dat productie van groene stroom een subsidie-gedreven markt is. „In Duitsland wordt ge subsidieerd, weliswaar minder dan in Nederland, maar met meer zekerheid. Dus wordt daar geïnves teerd. In Afrika word nul gesubsi dieerd, dus wordt daar niet geïn vesteerd." Nederland heeft haar subsidiestel sel vorig jaar omgegooid. Het vori ge subsidiestelsel, kostte klauwen met geld. Sinds 2003 is bijna twee miljard euro uitbetaald, ook aan consumenten die geen energiebe lasting hoefden te betalen als ze groene stroom verbruikten. Het weglekken van belastinggeld naar buitenlandse producenten - hon derden miljoenen euro's waren daarmee gemoeid - is 2005 ge stopt. Dat zowel het producerende land als het afnemende land dezelfde duurzame energie in de statistie ken opneemt wordt niet als een groot probleem gezien. „Dat is een tekortkoming die moet worden ge repareerd door Brussel, maar het is zeker niet frauduleus", vindt Frans Münnichs van EnergieNed. Greenpeace kan geen sporen van fraude ontkennen, maar wil wel van de dubbele boekhou ding af. „Dat groene stroom twee keer meetelt voor de doel stelling van duurzame energie voorziening, dat kan niet de be doeling zijn", meent André van der Vlugt van de milieuorganisa tie. De energiewereld zit absoluut niet te wachten op een Europese aan pak waarbij de huidige handel in groencertificaten wordt afgeschaft. Alleen duurzame stroom die hele maal nieuw wordt opgewekt - dus niet met bestaande installaties - die niet gesubsidieerd wordt en die bovenop de nationale duur zaamheidsdoelstelling komt, zou nog als groen mogen worden ver kocht. „De consument die dan voor groen kiest zou daar dus Zonne-energie: Er zijn in Nederland genoeg zonuren om zonneboilers en zonnepanelen te la ten werken. Toch is het aandeel zon ne-energie in groene elektriciteit van energieleveranciers klein. Tussen 0,01 en 0,7 procent van de groene stroom is afkomstig uit zonnepanelen op da ken van waterleiding- en elektriciteits bedrijven, op woningen en andere ge bouwen. De prijs van stroom uit zon ne-energie is door de hoge kosten van zonnesystemen hoger dan reguliere elektriciteit. Waterkracht: In het waterrijke Nederland wordt wa terkracht, waarbij energie wordt opge wekt uit stromend water, nauwelijks toegepast. Het totaal vermogen aan wa terkracht bedraagt in Nederland 37 me gawatt. Nederland heeft vier middelgro te waterkrachtcentrales, in Alphen/Lith, Linne, Maurik en Hagestein. Het over grote deel van stroom dat wordt opge wekt uit water komt uit het buitenland. Windenergie: Het platte en winderige Nederland is zeer geschikt om met windkracht elek triciteit op te wekken. Door de hoge in vesteringskosten en het ruimtebeslag zijn windmolens niet rendabel voor par ticuliere huishoudens. Consumenten kunnen wel lid worden van een wind molenvereniging die de ontwikkeling en het gebruik van windmolens onder steunt. Een gemiddeld huishouden ver bruikt jaarlijks ruim 3400 kWh elektrici teit. Een windturbine met een vermo gen van 750 kilowatt is goed voor het verbruik van zo'n vijfhonderd huishou dens. Begin 2008 draaiden er meer dan 1.850 windturbines op Nederlandse bo dem, in 2007 goed voor 3,5 miljard kWh aan elektriciteit. Biomassa: Iets minder bekend, maar verantwoor delijk voor ruim de helft van de duurza me energie geproduceerd in Nederland (2005), is energie uit biomassa. Energie uit biomassa wordt opgewekt door ver branding, vergassing of vergisting van organische materialen. Experts discus siëren nog over de vraag of bio-energie wel duurzaam is; vooral biobrandstof

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 10