Bloedbad in Bagdad Injectie onderwijs hoogbegaafden oqp I Cramer: organisaties die eenzijdig informeren krijgen geen geld meer. Zelfmoordaanslag eist 25 levens in buitenwijk van Iraakse hoofdstad. Word ook abonnee! Zestien glorieuze dagen kleurrijk uitgeluid HET WEER: Geregeld zon Subsidiestop foute milieuclub DEN HAAG - Milieuminister Jacque line Cramer (PvdA) dreigt de subsi diekraan voor milieuorganisaties, zoals het veel bekritiseerde Milieu defensie, dicht te draaien, als die eenzijdige en onvolledige informa tie geven en het maatschappelijke debat op ondemocratische wijze voeren. De minister reageert op de aanhou dende kritiek op de overheidssub sidiëring van milieuorganisaties. Vooral Milieudefensie is de kop van Jut. Regeringspartij CDA heeft Cramer onlangs gevraagd de steun aan milieuorganisaties onder de loep te nemen, na een onderzoek van Milieudefensie over 'fout hout'. Bernard Wientjes, voorzitter van ondernemersorganisatie VNO- NCW, betitelt in De Telegraaf van zaterdag de organisatie als een 'dogmatische, ondemocratische ac tiegroep'. Hij roept de overheid op de steun aan Milieudefensie stop te zetten. De PvdA-bewindsvrouw breekt in een verklaring wel een lans voor de steun aan milieuorganisaties. Volgens Cramer, die zelf in de ja ren tachtig enkele jaren bestuurs voorzitter van Milieudefensie was, spelen zij een belangrijke rol als tussenpersoon om burgers te inte resseren voor milieu en te betrek ken bij het milieubeleid. De minis- Minister Cramer wil de subsidie schrappen voor milieuclubs die het publiek bewust eenzijdig in formeren en het debat op onde mocratische wijze voeren. ter denkt dat de meerderheid van de bevolking achter het beleid van subsidiëring staat, ook van organi saties die kritisch zijn over het re geringsbeleid. Maar Cramer, die geen namen van organisaties noemt, trekt wel een grens. Zodra er sprake is van een zijdige en onvolledige informatie en het op ondemocratische wijze voeren van het maatschappelijke debat moet de rijksoverheid vol gens haar zeer kritisch zijn. In dat geval zal zij met de betreffende mi lieuorganisatie in overleg gaan. „Als deze eenzijdigheid of onvolle digheid in het debat voortduurt, kan dit leiden tot stopzetting van de subsidie." Frank Kohier, directeur van Milieu defensie, is het met de minister eens. Organisaties die het publiek eenzijdig en bewust onjuist infor meren, moeten dat in de porte monnee voelen, stelt hij. Volgens Kohier maakt zijn organisatie zich daaraan nooit schuldig. Milieude fensie heeft, zo zegt hij, al jaren geen serieuze wetenschappelijke kritiek op haar onderzoek gehad. Ook is Milieudefensie in zijn ogen geen ondemocratische actieclub. Stand na 302 onderdelen: 1 China 2 Ver. Staten 3 Rusland 12 Nederland 46 België 51 21 28 100 36 38 36 110 23 21 28 72 7 5 4 16 1 1 pagina 25: Spreiding van goud is een lichtpuntje pagina 28: Dubbelslag voor Kenenisa Bekele pagina 33: Londen krijgt het moeilijker dan Peking Voor het laatste Olympische nieuws: www.pzc.nl/olympischespelen PEKING - Met een stijlvolle en kleurrijke show zijn de Olympische Spelen in Peking gisteren af gesloten. Jacques Rogge, voorzitter van het inter nationaal olympische comité, sprak in zijn slot toespraak van 'buitengewone' Spelen. „Dit is het einde van zestien glorieuze dagen, die altijd in on ze herinnering zullen blijven", aldus de preses van het IOC. „De wereld heeft door de Spelen meer geleerd van China en China heeft meer geleerd van de wereld." foto Robin Utrecht/ANP BAGDAD - Een zelfmoordaanslag in een buitenwijk van de Iraakse hoofdstad Bagdad heeft gisteren aan minstens 25 mensen het leven gekost. Dertig mensen raakten gewond, meldden bronnen bij de politie en ziekenhuizen. De dader blies zich zelf op in een tent waar Irakezen bijeen waren om de vrijlating te vieren van iemand die had vastge zeten in een Amerikaans detentie kamp. Het Amerikaanse leger meldde eerder op de dag dat in Baqouba een vrouw die blijkbaar een zelfmoordaanslag had moeten plegen zichzelf bij de Iraakse poli tie heeft aangegeven. Op haar aan wijzingen vond de politie een tweede explosievenvest en werd een meisje van 13 gearresteerd. Op standelingen zetten steeds vaker vrouwen in voor zelfmoordacties. DEN HAAG - Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs, PvdA) stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor onderwijs aan hoogbegaafde kin deren op basisscholen. Volgens Dijksma is het onderwijs voor zulke bollebozen vaak niet uitdagend genoeg. Blijkens onder zoek presteert een derde van hen onder zijn of haar niveau. Daar komt bij, stelt de staatssecre taris, dat de politiek de neiging heeft zich te richten op onderwijs aan kinderen met een achterstand. Andere manieren van het aanbie Zeeland: 2, 3, 13 t/m 17; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 11; Extra: 19; Cultuur: 20 en 21; Weer: 22; Sport: 25 t/m 41; Televisie: 46 en 47. De Nederlandse missie in China is met zeven gouden medailles geslaagd reageer op www.pzc.nl Groen en rechts gaan prima samen eens |g 41% oneens 59% aantal reacties: 386 den van leerstof of extra lessen moeten hoogbegaafde basisscholie ren meer perspectief bieden. Het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid is blij dat de staatssecretaris geld uittrekt voor de ongeveer 39.000 kinderen met een hoog IQ. Het centrum streeft ernaar dat el ke school in Nederland hoogbe gaafden adequaat in de klas kan be geleiden. pagina 4 en 5; bolleboosjes kun- nen en willen meer Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1