Verdwenen, niet vergeten De leste twi ciefers waere vö vlijt en gedrag PZC Dinsdag 12 augustus 2008 29 Verdwenen nederzettingen taan in Zeeland al enkele ja ren volop in de aandacht. iAet dank aan Kees Slager en andere voortrekkers, die ge voel hebben voor wat was. Nu is er ook landelijk aan dacht: Bert Stulp maakte een overzicht van verdwe nen dorpen per provincie. oor Jan van Damme Verdwenen dorpen in druk Verdwenen dorpen in Neder land door Bert Stulp verschijnt bij uitgeverij falstaff Media in Alkmaar, www.fallstaffmedia.nl, 188 pag., paperback, €13,50. De uitgave is een eerste alge meen deel; er staan nog drie delen gepland, waarvan het laatste geheel aan Zeeland zal zijn gewijd. Auteur Bert Stulp studeerde so ciale geografie aan de Rijksuni versiteit Groningen en is nu ge pensioneerd leraar aardrijks kunde. De laatste jaren zijn er vele arti kelen en enkele boeken ver schenen over verdronken dor pen in Zeeland. Jan Kuipers ver zorgde als samensteller en au teur het boek Sluimerend in slik - verdronken dorpen en ver dronken land in zuidwest Ne derland (2004). Natuurlijk is Zeeland kam pioen als het om verdron ken dorpen gaat. Nergens in Nederland dringt de zee zo diep het land in, nergens hebben stormvloeden zo huisge houden als juist daar. De zee geeft en de zee neemt, zo is het eeuwen lang geweest. Nu voelen we ons veilig achter deltadijken en opge spoten stranden. Het lijkt alsof de lijst van de 117 verdronken dorpen definitief kan worden afgesloten. We zijn immers niet meer van plan ons te laten verrassen door het wassende water. Sociaal geograaf Bert Stulp uit Hengelo zegt besmet te zijn met het virus van de verdwenen dor pen. In de loop der jaren heeft hij zoveel materiaal verzameld, dat hij vier afzonderlijke boekdelen kan vullen. Het eerste, een algemeen overzicht van heel Nederland, is onlangs verschenen. Zeeland speelt in dit deel een be scheiden rol. Stulp ziet de delta als rijkste gebied voor zijn onderzoek en kondigt een apart deel over Zee land aan. Overstromingen zijn de belangrijk ste oorzaken van het verdwijnen van dorpen. Soms ging er zelfs een hele stad ten onder in de golven, zoals Reimerswaal. Stulp noemt oorlog - en dan vooral de Tachtig jarige Oorlog 1568-1648 - een ande re belangrijke factor. Ook industrie en verkeer eisten hun tol. Het ge hucht Boerengat bij Terneuzen is daarvan een recent voorbeeld. In het boek van Stulp wordt aan dacht besteed aan Sint Philipsland, het verdronken land van Zuid-Be veland, Reimerswaal en Oude man. Alleen in het laatste geval speelt het zeewater geen rol. Het dorpje Oudeman lag op de Vlaams-Zeeuwse grens, vlakbij het tegenwoordige Waterland-Oude man. In het kort komt het erop neer dat de nederzetting in 1668, twintig jaar na afloop van de strijd tegen de Spanjaarden, werd verla ten. Het was in de jaren dat de grens tussen de vrijgevochten Re publiek der Zeven Verenigde Ne derlanden en het door Spanje be zette Vlaanderen nog niet defini tief was vastgesteld. In dat nog wa zige grensgebied mochten protes tanten en katholieken openlijk hun geloof belijden. De protestan ten maakten aanspraak op het kerkje van Oudeman en installeer den er dominee Johannis Stuer- bout. De verdreven katholieken lie ten dat niet op zich zitten. Op 25 november 1668 drongen acht gewa pende mannen de kerk binnen, op het moment dat er een eredienst werd gehouden. De kerkgangers werden beroofd en de dominee werd zwaar mishandeld. Volgens de overlevering zou hem zelfs een oor zijn afgesneden. De verwon dingen waren van dien aard, dat hij enkele maanden later overleed. Vier kinderen en een zwangere vrouw achterlatend, zeggen de kro niekschrijvers. De schrik zat er dusdanig in, dat de gelovigen hun heil noordelijk in het veiliger Zeeuws-Vlaanderen zochten. Daar bouwden ze een nieuw godsgebouw en legden daar mee de basis voor het huidige Wa terlandkerkje. Pastoor Omer Giel- liet kapte in 1984 een beeld van de dominee Stuerbout, dat nog altijd op een grasveld bij de kerk te vin den is. De ongelukkige dominee mist zijn linker oor. Bert Stulp blijft in zijn Zeeuwse verhalen wel erg aan de oppervlak te. Dat hij de aanvallers in Oude man als terroristen afschildert, lijkt een te goedkope knipoog naar het heden. Het taalgebruik is niet overal even consciëntieus - zie pagi na 142. En Waterlandkerkje stee vast Waterlandskerkje noemen is een doodzonde. Gelukkig krijgt de auteur een her kansing in deel vier. Het beeld van dominee Stuerbout in Waterlandkerkje. foto Peter Nicolai door Frans van der Heijde Nog een paer daehen en dan moete de huus wi nè schole. Het za nie meevalle vö de meêsters en de juffrouws om ze wi een bitje in 't gareêl te kriehen. Zes weken vrie, even zö lang vee te laete nè bed en de regelmaet van 't leven hlad verleerd. Om nog mè te zwiehen over aoles wat a ze in die tied ver- gete bin! Mè één voordeêl; ze haen naebie aolemaele nè een nieuwe klasse, een nieuwe meêster of juf en een ander lokaal. Ze neme d'r rapport van 't vori ge schooljaer mee as bewies da ze 'bevorderd' bin! Jae, die rapporten...! Vö de hröte vakantie ebbe ze die stikke hroös mee nè ruus genome en over al laete zie! Onze kleinhuus bin ook geweest en m'ebbe ze bekeke, de boekwerken! Wan 't is hin sinecure tegenwoordig, zö'n rapport bestudere. Di stae wat in over 't kind. 'Sociaal-emotioneêl' oordt het eêl binnenstebuten gekeerd. Opa en oma komme noe es te weten wi a t'r aol op gelet oordt. Of't nie te vee praot, of te weinig. Of't toch een bitje mee andere huus kan akkedere. Of't de meêster nie al te vee kopzurgen bezurgt en of't een deuzetter is, as t'r wat tegenzit. En dan komme me ook te weten of't mee euro's om kan hae en oe goed of't kan leze. Mè di bin verscheiene soorten lezen en wè negen leesmae- ten. Mensen, me raeke hlad een bitje vervreemd van de rapporten van noe. Je weet nie mi wi of je je geld vö geeft...! Wan vö 't kind is't wè 'oegst- tied'. Het oordt ohe tied, da ze op schole es een voorlichtingsaeven hae geve vö hroötouwers over die rapporten. Dan waere de rapporten vroeger eêl wat simpe ler. Eén klein bladzijtje. En de leste twi ciefers waere aoltied vö vlijt en gedrag. En dat oorde ao- lebei 'achten' te wezen. Een ienkele keer mee een 'minnetje' d'r achter. Di keke de hroötou wers van toen nè. Di wiere de spaerpotten deu gespekt. En scholen mee de Biebel aode dan ook nog 'Versje' op de lieste stae. Een ciefer vö het opzeien van een versje op de maendagochen. En di moest natuurlijk een 'tiene' vermeld ore, om de 'sinterklaozen' van die tied te bewegen wat extra's te schienken. Ik kan julder overigens wè zeie, da'k nie uut m'n eihen boekje leze, wan, 't is naebie nie te hloven, ik ebbe nooit een rapport gekrehe op de laohere schole. Zes jaeren lang lere en nooit een teken van wardering vö 't resultaat. Alleên af en toe een stempel, as je mooi schreef! D'eeste jaeren ging ik in april over. Omda me mee drie klassen in éên lokaal zaete, schoofje een rij op, een rij mee twizitsbankjes. Soms bleef t'r éên meedoe mee de 'vorige' rij! Vee la ter ao je pas deu, dat 't was bluve zitte..! En toch werkte me aoltie ard deu. D'eeste jaeren op een lei en eêl af en toe op een blaedje mee een kroöntjespenne. Dat waere nog es zwaere tieden, zeker vö een joentje mee een linkerand, die vee makkelijker schreef dan dien anderen! Het kostte vlekken, zweet en traenen! En een tik je van meêster Stuy (ik ebbe aole zes jaeren een meêster haod op de laogere schole), a'k wi es nie mee m'n 'mooien'and schreef. Ie 'kastijdde' ove rigens mee 'medelieën', wan ie was een bijzon dere meêster mee een aparte manier van lesge ven. Dirover misschien ooit nog es een verhaal! Zonder rapporten bin 'k ook deu 't schoolleven gekomme. Ik kan noe alleên nie wete c"'t gun stig of ongustig zou weze a'k noe m'n kleinhuus nog een vergeeld rapportenboekje zou kunne to ne van m'n eihen. Misschien zou m'n kleinste kleinkind dan gevrohen ebbe: 'Opa, wanneer kon jie noe mee euro's rekene...?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 31