Russische hand vlak bij de oliekraan 'Ik weet zeker dat ze ons gaan bombarderen. Ik houd dit niet vol' Mia, inwoonster van Tbilisi PZC Dinsdag 12 augustus 2008 I 11 door John Jas Er zijn drie belangrijke pijpleidingen in Georgië die olie en gas transpor teren naar het Westen. Het maakt het land tot een belangrijk centrum in het energietransport. Bij een Russische aanval in het af gelopen weekeinde werd de lei ding Baku-Tblisi-Ceyhan op een haar na geraakt. Langs dit traject gaat 1 procent van de olietoevoer van de wereld: ruim t miljoen va ten per dag. Twee van de drie leidingen zijn pas in de laatste twee jaar operatio neel geworden. Olie en gas uit de Kaspische Zee bereiken Europese landen zonder dat Rusland daar in vloed op heeft. De greep van Mos kou op brandstoffen en energie transporten voor Europa wordt sinds enkele jaren alarmerend groot gevonden. Vanaf begin 2006 is er twee keer grote onzekerheid geweest over le vering van Russisch gas aan Euro pa. De Russen wilden Oekraïne dwingen veel meer te betalen voor gas en draaiden de kraan naar dat land deels dicht. Omdat diezelfde pijpleiding andere Europese lan den van gas voorziet en de Oekraieners vervolgens tóch hun quotum gingen aftappen, ont stond er een dreigend energiete kort. In de Russische pers, groten deels beheerst door de regering van Vladimir Poetin, werd niet ge schroomd de Oekraieners uit te maken voor 'dieven'. De vrees van het Westen voor een Russisch machtsspel met brand stoffen groeide niet in de laatste plaats na bruut optreden tegen over Westerse oliemaatschappijen. Zo moest Shell lijdzaam toezien hoe gemaakte afspraken over olie winning op het schiereiland Sacha- lin opzij werden geschoven onder dreiging van het weigeren van de benodigde milieuvergunning. Pas toen het Russische staatsbedrijf Gazprom alsnog werd toegelaten tot de winning en bovendien de leiding kreeg toevertrouwd, was al les weer koek en ei. De olie en gas die over Georgisch grondgebied komen zijn afkomstig uit het Azerbeidjaanse deel van de Kaspische Zee. Hier bevindt zich 3 tot 4 procent van de oliereserves en 5 tot 6 procent van aardgasreser ves van de wereld. Het strategische belang van deze energiereserves wordt enorm groot geacht. Producent Azerbeidjan wil net als Georgië bij de Westerse invloeds sfeer horen. Hun gezamenlijke buur Armenië zit weer in het Rus sische kamp, terwijl Turkije, één deur verderop op de wereldkaart, Navo-lid is. Met het behoud van controle over de 'vrije' brandstof- Soldaten van het Georgische regeringsleger worden behandeld in een zie kenhuis in Tbilisi. foto Georg Abdaladze/AP infographic: GN bron: NUPI iote te kalmeren. Ze heeft net te horen gekregen foto Sergei Grits/AP Georgische vrouwen ontvluchten in de laadruimte van een vrachtwagen de betwiste regio Zuid-Ossetië. foto Zurab Kurtsikidze/EPA fen is voor de regio veel gemoeid. De enorme vraag naar olie en de prijzen voor deze stof maken de belangen nog groter. Ruslandkun- dige en krijgskundig onderzoeker Marcel de Haas (luitenant-kolonel) van instituut Clingendael zegt dat de problemen die nu zijn ontstaan voor een groot deel te wijten zijn aan verdeeldheid van het Westen bij het tegemoet treden van Rus land. „Europa en de VS hadden een duidelijke boodschap moeten formuleren richting Moskou. Het kan nog steeds. Die moet dan klin ken als 'Stop'. Men zou Georgië, maar ook Oekraïne, nu direct deel genoot kunnen maken van het Membership Action Plan (een voorportaal van de Navo)." De Haas vindt dat de Russische ac ties niet anders gezien kunnen worden dan een ruim van tevoren opgezet plan. „De invallen in Geor gië, de acties in Zuid-Ossetië, de vlootbewegingen op de Zwarte Zee en het meedoen van Abcha- zië, het is allemaal goed gecoördi neerd. Dat kun je niet zomaar even organiseren. Je kunt het ge weld buitensporig noemen, waar schijnlijk bedoeld om Georgië poli tiek, economisch en militair dusda nig lam te maken dat het doet wat Moskou dicteert." De Russische handelwijze kan op een simpele manier meer controle opleveren over de oliestromen richting Westen. De pijpleidingen zijn immers niet ver van de eigen troepen en het excuus van ingrij pen is geleverd omdat Georgië als eerste met de vijandelijkheden be gon. Vooral psychologisch kan de klap in het Westen hard aanko men als Poetin zijn troepen nog even laat doorgaan richting pijplei dingen. Belangrijke pijpleidingen ABCHAZIE RUSLAND ZUID-OSSETIË Kaspische Zee Turkije armenië' AZERBEID. Ceyhan ,K IRAN SYRIË IRAK Baku-Tbilisi-Ceyhan oliepijpleiding Baku-Tbilisi-Erzurum gaspijpleiding Baku-Supsa oliepijpleiding Een oudere Georgische vrouw voor een zwaar beschadigd flatgebouw in Go- ri. foto Zurab Kurtsikidze/EPA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 11