Eerste Kamer tegen ontpoldering Pabo-Hyves geblokkeerd Bijstand voor patiënt die het niet meer weet Resultaten HZ Niet schelden PZC Woensdag 2 juli 2008 2 7 Senaat wil toezegging kabinet voor ratificatie Scheldeverdragen. door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - De Eerste Kamer is mordicus tegen het onder water zetten van de Hedwigepolder. De Senaat wil daarover verregaande toezeggingen van het kabinet voor dat hij de Scheldeverdragen goed keurt. Het debat in de Eerste Kamer over de Scheldeverdragen liep gister middag en -avond hoog op. De an gel was de ontpoldering van de Hedwigepolder. Op GroenLinks na zijn alle partijen in de senaat te gen het onder water zetten van de Hedwigepolder. De Kamer vroeg minister Gerda Verburg (CDA, LNV) om te verzekeren dat die ontpoldering niet doorgaat. Die toezegging wilde de minister niet doen. „Het zijn vier verdragen. Het is niet mogelijk om één ver drag eruit te halen en dat te veran deren." Daarmee zette ze het debat op scherp. Pieter Hofstra (WD) ver woordde het algehele gevoel in de Kamer: „Of zegt dat die polder niet onder water wordt gezet, of de Kamer doet dat, of we stellen de stemmingen over de verdragen uit totdat de commissie Nijpels in november met alternatieven komt." De minister benadrukte dat in de afgelopen jaren in de Westerschelde 1500 hectare na tuur verloren is gegaan. Ze legde uit dat het estuarium valt onder de Europese Vogel- en Habitat richtlijnen en dat Europa Neder land verplicht tot natuurherstel. „Ik ben me zeer bewust van de ge voeligheid omtrent ontpoldering. De emoties begrijp ik. Maar Euro pa ziet toe op natuurherstel. De commissie Nijpels zoekt naar alter natieven voor de Hedwigepolder. Hij krijgt van mij carte blanche om naar alle mogelijkheden te zoe ken. De grens van het gebied waar in dat gebeurt is aan de commis sie." Verburg deed gisteravond een beroep op de Eerste Kamer om de De Eerste Kamer ratificeert de Scheldeverdragen vooralsnog niet. De Senaat wil harde toezeg gingen dat de Hedwigepolder niet wordt ontpolderd. verdragen te ratificeren. Eerder had ze al een handreiking gedaan. „Na ratificatie is het wel mogelijk om een van de vier verdragen aan te passen. Dat kan als de commis sie Nijpels een alternatief heeft ge presenteerd. Maar ook Nijpels is ge bonden aan de Europese regels en moet zoeken binnen het Schelde- gebied. Het is geen gemakkelijke opdracht." De minister informeert de Kamer voor dinsdag over de opdracht aan Nijpels. De Senaat wacht die brief af en besluit dinsdag of het de Scheldeverdragen ratificeert. VLISSINGEN - De Hogeschool Zee land (HZ) doet het goed onder de brede hogescholen. Dat blijkt uit een meting van de HBO Raad, de belangenorganisatie van de geza menlijke Nederlandse hogescho len. Brede hogescholen zijn scho len met meerdere studierichtin gen. HZ studenten doen met een ge middelde studieduur van 45 maan den het kortst over hun studie. De uitval na 1 jaar is gemiddeld 18,2 procent. Een percentage van 66,5 haalt na 5 jaar een diploma en 75,8 na 8 jaar. De griffier van de rechtbank Middelburg roept op: Mohamed Tafsir Diallo, geboorte datum onbekend, om te verschij nen op de terechtzitting van 15 september 2008 om 14.30 in het gerechtsgebouw te Middelburg, Kousteensedijk 2, teneinde te worden gehoord op het door mr. J. Boogaard namens I.B. Diallo, ingediende verzoekschrift inzake wijziging gezag. U kunt tot bovengenoemde behandelingsdatum een verweer schrift indienen ter griffie. U kunt het verweerschrift uitsluitend door tussenkomst van een advocaat indienen. Als u geen wverweer- schrift wilt indienen, maar wel bezwaar heeft tegen het verzoek schrift, kunt u op die zitting ver schijnen en uw bezwaar daar bekend maken. Middelburg, 25 juni 2008 M. Willemse-Pleijte griffier Vriendennetwerk vindt inhoud Pabo Models aanstootgevend. door Sheila van Doorsselaer WALSOORDEN - Erotiek-postorder- bedrijf Pabo is boos op Hyves, 's lands grootste vriendennetwerksi- te. De Hyves-directie heeft name lijk de hyves van Pabo verwijderd omdat de inhoud 'aanstootgevend' zou zijn voor minderjarigen. Pabo bestrijdt dit. De hyves bevat te geen pornografisch materiaal en was enkel opgezet als portaal waar meiden zich konden opgeven als ze wilden meedingen naar de titel Pabo Babe 2008. „Daarnaast was de inhoud alleen zichtbaar voor le den. Minderjarigen weigerden we", zegt Dennis Castel, woord voerder van Pabo. „Binnen een week hadden we zo'n 350 leden en tientallen aanmeldingen, maar omdat de Hyves-directie onze Hy ves heeft verwijderd, zijn we dus ook alle gegevens kwijt van de da mes die zich hebben aangemeld. Hierdoor zijn we flink gedupeerd. We werken er nu hard aan om het mogelijk te maken dat meiden zich ook via onze eigen site kun nen aanmelden." Pabo heeft over de verwijdering van de Hyves gecorrespondeerd met medewerkers van de netwerk site. Die beroepen zich op de ge bruiksvoorwaarden waarin wordt gesteld dat alleen personen of mu- Pabo is boos op netwerksite Hy- ves omdat, zonder waarschuwing vooraf, de Hyves van Pabo is ver wijderd. De inhoud van de Hyves zou ongepast zijn. ziekbands een eigen profiel op Hy ves kunnen aanmaken en dat pro fielen van bedrijven worden ver wijderd. De brief wordt afgesloten met: „Ook vinden wij Hyves niet het juiste medium om modellen te zoeken voor een erotische catalogus/website." Castel noemt de houding van Hyves hypocriet. Veel modellenbureaus scouten via Hyves en Hyves met titels als 'lek kere kontjes' of 'nipples' inclusief dito foto's die voor iedereen te zien zijn, mogen immers wel. Pabo houdt voor de eerste keer de Pabo Babe verkiezing. Aan het eind van het jaar wordt in Rotter dam een grote Pabo Party gehou den waar de Analistes strijden om de titel. De winnares, gestoken in een lingeriesetje van Pabo, zal daar gekroond worden tot Pabo Babe 2008. Zeeuwse stichting voor mentor bij medische zorg wilsonbekwamen. door Claudia Sondervan GOES - Een mentor die weet wat je wel en vooral niet wil van dokters als je dat zelf niet meer zeggen kan: zulke mensen zijn steeds har der nodig nu het aantal demente renden groeit en mensen in kleine zorgwoningen wonen. Het fenomeen mentor is al in 1995 in een wet vastgelegd, maar veel zorggebruikers en zorgverleners kennen het niet: een gevolmachtig de voor de medische zorg van een ander. Negentien Zeeuwse zor gaanbieders en cliëntvertegen woordigers hebben zich achter de nieuwe Zeeuwse Stichting Mentor schap geschaard. De stichting werft en ondersteunt mentors. Dat kunnen partners of volwassen kinderen zijn van patiënten, of vrijwilligers als de familie op af stand woont. Een mentor wordt na onderzoek aangesteld door de kantonrechter. De mentor gaat niet over financiële beslissingen, zoals bewindvoerders of curato ren, maar over de toestemming voor medische behandeling als de patiënt zelf geen goede afweging kan maken. Daar worden afspra ken over gemaakt met de patiënt en diens huisarts, bijvoorbeeld via een niet-behandelverklaring. De stichting, bereikbaar via Klaver blad Zeeland in Goes, moet eind dit jaar actief zijn. GOES - De eerste ANWB-borden die informatie van Zuid-Beveland zijn. Als ze terugrijden naar ANWB die op deze manier unieke en aantrekkelij- geven over het Zeeuwse landschap zijn gisteren Walcheren zien ze ter hoogte van de Sloedam ke landschappen onder de aandacht brengt. De langs de A58 geplaatst. Automobilisten die van dat ze het landschap van Walcheren binnenrij- drie Zeeuwse nationale landschappen en het na- Walcheren richting Goes rijden zien ter hoogte den. tionaal park Oosterschelde worden met een bord van Heinkenszand dat ze in de buurt van de Zak De borden zijn een cadeautje van de 125-jarige aangeduid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 29