Economie Nieuwbouw ureumfabriek is redding Yara-vestiging Sluiskil bedrijfsleven bij zakendoen Vlaams In 2009 vissen op mosselzaad Fortis doet financiële noodgreep Investering van 400 miljoen euro levert geen nieuwe banen op. Betalen door versturen van sms-bericht Gasunie werkt samen met landen Oostzee PZC Vrijdag 27 juni 2008 I 37 AMSTERDAM - Fortis is hard ge raakt door de dure overname van delen van ABN Amro en de slech te marktomstandigheden. De Bel gisch-Nederlandse bankverzeke raar kondigde gisteren een finan ciële noodgreep aan, waarmee ruim 8 miljard euro wordt toege voegd aan het kapitaal. Beleggers reageerden gealarmeerd. Fortis ver loor een vijfde van zijn beurswaar de. Het geld, dat nodig is om de schul denpositie te verbeteren, harkt For tis op verschillende manieren bij een. Er worden nieuwe aandelen en obligaties uitgegeven en bepaal de bezittingen worden verkocht. De Chinese verzekeraar Ping An, die al voor bijna 5 procent eige naar is van Fortis, koopt voor 75 miljoen euro aandelen. Verder krijgen aandeelhouders geen tussentijds dividend (deel van de winst) uitgekeerd. Het jaar dividend krijgen zij in aandelen, zodat Fortis winst kan gebruiken om de balans te stutten. De Vereni ging van Effectenbezitters (VEB) uitte felle kritiek op Fortis-topman Jean-Paul Votron en stelde dat zijn bonus van 2,5 miljoen euro voor de 'geslaagde' overname van ABN Amro 'voorbarig en onterecht was. door Conny van Cremberghe SLUISKIL - Het Duitse engineerings- bedrijf Uhde GmbH, onderdeel van de ThyssenKrupp groep, bouwt voor Yara een nieuwe ureumfabriek in Sluiskil. Met de bouw is een investering gemoeid van ruim 400 miljoen euro. De fa briek vervangt twee oude en wordt de grootste ureumoplos- singsinstallatie ter wereld. Volgens Jos van Damme, commu nicatiemanager van Yara Sluiskil, levert de nieuwe Ureum 7 geen di recte nieuwe banen op. „Het investeringsbesluit moet ge zien worden als een garantie voor het voortbestaan van Yara Sluiskil. Zouden we deze fabriek niet bou wen, dan zouden de twee oude ureumfabriek gesloten worden en zou de vestiging Sluiskil worden af gebouwd. Dit scenario gaat nu niet op en dat betekent dat de ruim 500 banen in Sluiskil voor de toekomst zijn veiliggesteld. Het is echt bijzonder dat een dergelijk fa briek in Nederland nieuw wordt gebouwd, met de bouw van deze fabriek slaan we een nieuwe pijler onder de toekomst van Yara Sluis kil", zegt Van Damme. Overigens levert de bouw van de fabriek heel wat onderaannemers in de regio veel tijdelijk werk op. Met de bouw wordt volgend jaar begonnen en tegen juni 2011 moet de fabriek klaar zijn. Van Damme rekent er op dat de komende twee jaar 250 tot 300 ar beiders van derden op het Yara-ter- rein werkzaam zullen zijn. Voor deze mensen wordt een apart werkterrein ingericht. In de nieuwe fabriek wordt uit am moniak ureumoplossingen gewon nen. De basisgrondstoffen voor kunstmest en AdBlue, een stof die de uitstoot van schadelijke stoffen door motoren beperkt. Als de Ureum 7, zo heet de afdeling draait, kan Yra de productiecapaci teit van ureumoplossing met de helft verhogen. Tegenover de productiestijging staat een zeker zo belangrijke mi lieuwinst, omdat de CO2 uitstoot 1^ Nieuwe Yara-fabriek levert geen extra banen op, maar voorkomt een afbouw van de oude fabrie ken. Met de nieuwe installaties wordt veel milieuwinst geboekt. met 300.000 ton per jaar kan wor den teruggedrongen. De reductie van de uitstoot van koolstofdioxi de heeft overigens geen gevolgen voor de leveranties van dit gas aan het nog te bouwen glastuinbouw- complex in de Kanaalzone. Van Damme: „Die leveranties kunnen we prima nakomen. Die zijn voor de toekomst veiliggesteld." Bijkomend voordeel is dat Yara veel meer ammoniak op de eigen vestiging in Sluiskil kan ver- en be werken. Het gaat dan om 240.000 ton op jaarbasis. Het gevaarlijke ammoniak hoeft dan niet meer per vrachtwagen over de weg of per schip over het water vervoerd worden. „Voor de externe veilig heid is dat natuurlijk een enorme vooruitgang", aldus Van Damme. Yara Sluiskil bv is onderdeel van het Noorse Yara International ASA, 's werelds leidende produ cent van kunstmeststoffen met ves tigingen in 50 landen en een jaar omzet van 7 miljard euro. In Sluis kil vervaardigt het bedrijf meer dan drie miljoen ton aan stikstof- houdende (kunst)meststofFen, che micaliën voor industriële toepas singen en gassen voor de voedings industrie. Bij de Yara-vestiging in Sluiskil werken bijna 600 mensen. door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - Minister Verburg (CDA, visserij) streeft ernaar dat in 2009 weer op mosselzaad kan worden gevist in de Waddenzee. Ze schrijft dat aan de Tweede-Ka mer. In de brief zet ze de situatie rond de mosselvisserij op een rij. In het kader van het zogenoemde Produs-onderzoek hebben twee kotters mosselen opgevist in de zes opengestelde onderzoeksvak- ken in de Waddenzee. Er mocht vanaf 19 mei tot en met 6 juni maximaal 0,75 miljoen kilo aan mosselen worden opgevist. Dat is circa 4,5% van het beschikbare mosselbestand. Ter vergelijking: in het voorjaar van 2007 heeft de mosselsector 15 miljoen kilo aan mosselen opgevist (circa 30% van het toenmalige bestand). Wegens teruglopende vangsten is de onderzoeksvisserij vroegtijdig beëindigd. In de opengestelde on- derzoeksvakken is uiteindelijk de helft van de vergunde hoeveelheid opgevist. Onderzoeksinstituut Ima- res gaat inzicht verschaffen in 'de exacte aard van de te beschermen natuur in de Waddenzee'. Het brengt in de zomer rapport uit. Dat dient als basis voor het aanwij zingsbesluit van de Waddenzee als Natura 2000-gebied. De minister verwacht in februari 2009 een rapport over de gevolgen van de mosselvisserij op de perma nent onderwater liggende zand banken. Verder heeft ze met Ima- res afgesproken dat het onderzoek naar de biodiversiteit (flora en fau na) dit jaar wordt geïntensiveerd en uitgebreid. Het onderzoek in het kader van het Project Duurza me Schelpdiervisserij (Produs) wordt nog eens extra tegen het licht gehouden. Dat doet een com missie onder leiding van A. Dijk huizen van de Universiteit Wage- ningen. Verburg heeft het Land bouw Economisch Instituut op dracht gegeven om een rapport te maken over de financieel-economi- sche waarde van de mosselector. AMSTERDAM - Rabobank introdu ceerde gisteren Rabo SMS Betalen, die voor iedereen te gebruiken is. Om geld over te maken, versturen gebruikers een sms-bericht naar een Rabobank-nummer met daar in het telefoonnummer van de ont vanger en het bedrag. Als de ge bruiker vervolgens de transactie bevestigt, krijgen ontvangers het geld in hun 'mobiele portemon nee' op hun telefoon. GRONINGEN - De Gasunie heeft een strategische partnerschap gesloten met het Baltic Development Fo rum (BDF), een samenwerkings verband van landen rond de Oost zee. Volgens Gasunie levert de samen werking met GDF, dat zich met na me bezighoudt met energie- en kli maatproblematiek, waardevolle contacten op in het noordoosten van Europa. over een ruim terras met uitzicht op een natuurgebied. Die informatie in een advertentie trekt aandacht van Vlamingen. foto Camile Schelstraete

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 39