O21 l<r> Steeds meer miljonairs rtrandt jr^Kamer™6'10' Tol VOO tUIUiel blijft r Vissers krijgen hulp van EU HET WEER: Veel zon 'Vt<N Trio zoekt naar geheimen van de mondharp 14 Beatrix op driedaags bezoek in Litouwen Glashandel MELIESTE goede service nette prijs 1 op 150 Nederlanders heeft miljoen of meer op bankrekening. LULULu.interieur-paauLue.nl Word ook abonnee! Woensdag 25 juni 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 148 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 VILNIUS - Louter goede woorden voor eikaars volken hadden koningin Beatrix en haar gastheer president Val- das Adamkus gisteravond in Vilnius. De vorstin is bezig aan een driedaags staatsbezoek aan Litouwen. Beatrix memoreerde 'het voortdurende en diepgewortelde ver langen naar vrijheid' van de Litouwers en ze verwees daarbij naar de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Sov jet-Unie. „De beelden in 1989 van de menselijke keten die zich uitstrekte van Vilnius naar Tallinn staan voor goed in ons geheugen gegrift. Nu, achttien jaar na de onafhankelijkheidsverklaring, is de democratie diep in uw land verankerd." foto Mindaugas Kulbis/AP DEN HAAG - Een initiatiefwet van GroenLinks om vaders na de ge boorte van hun kind recht te ge ven op twee weken betaald vader- verlof, lijkt onvoldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. CDA, WD, D66 en SGP stemmen tegen en PvdA en Christenunie hebben grote aarzelingen, bleek gisteravond. De meerderheid hikt aan tegen het idee dat de werkge vers voor de kosten opdraaien. door Ben Jansen MIDDELBURG - De op handen zijn de aankoop van de Westerschelde- tunnel door de provincie betekent niet dat de toltarieven omlaag gaan. Laat staan dat de tunnel tol vrij wordt. Het dagelijks provincie bestuur meldt dat in het voorstel de onderhandelingen over de over eenkomst met het Rijk af te ron den. Minister Bos van Financiën en Ge deputeerde Staten hebben gisteren respectievelijk de Tweede Kamer en de Staten van Zeeland op de hoogte gesteld van de voorgeno men verkoop/aankoop van het aandelenpakket van 95,4 procent dat het Rijk in de NV Westerschel- detunnel heeft. De transactie moet de provincie de ontbrekende 75 miljoen euro verschaffen voor de aanleg van de kanaaltunnel bij Sluiskil. De aankoop van de aandelen wordt goeddeels gecompenseerd door een afkoopsom van het Rijk voor de bijdrage in de exploitatie kosten van de tunnel. Daarbij gaat het om een forse vergoeding. In 2007 bijvoorbeeld droeg het Rijk 46,5 miljoen euro in het beheer van de tunnel bij. Het is de bedoeling dat de onder handelingen tussen Rijk en provin cie voor het eind van het jaar zijn afgerond. Vandaag (in de Staten commissie bestuurlijke en finan ciële zaken) en vrijdag (in de Sta ten) horen GS of ze op de ingesla gen weg kunnen doorgaan. pagina 3: commentaar pagina 27: minister Bos: 'Tunnel is van de Zeeuwen' DEN HAAG - Het aantal Nederland se miljonairs is de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen. Vorig jaar waren er 118.200 mensen met een miljoen of meer op hun bankreke ning, tegen zo'n honderdduizend in 2002. Circa één op de 150 Neder landers mag zich nu miljonair noe men. Dat blijkt uit onderzoek van zaken bank Merrill Lynch en consultan- cybedrijf Capgemini, waarvan de resultaten gisteren naar buiten zijn gebracht. Het aantal is gemeten naar internationale normen: een bezit van een miljoen dollar of meer, exclusief de eigen woning. Het gemiddelde vermogen van de miljonairs is vier miljoen dollar, ruim 2,5 miljoen euro. Het groeitempo van het aantal rijk aards is vorig jaar wel afgenomen. In 2007 bedroeg de stijging 0,7 pro- Het aantal Nederlandse miljo- nairs is in vijfjaar tijd flink toege nomen. In 2007 waren er ruim 118.000 tegen honderdduizend in 2002. LUXEMBURG - Vissers in Nederland en andere EU-landen krijgen hulp wegens de dure diesel. Het is nog niet precies duidelijk in welke vorm die hulp wordt gegoten, maar te denken valt aan meer sub sidie voor zuiniger motoren, lich ter vistuig en betere verkoop. Een land mag onder voorwaarden ook vissers betalen als die drie maanden aan de kant willen blij ven. De ministers van Visserij van de EU reageerden gisteren positief op voorstellen van EU- commissa ris Joe Borg (Visserij). Vooral Zuid-Europese landen hadden ge vraagd om de hulp voor de vissers. De opruiming bij Interieur Poouuie is begonnen met kortingen tot 50%. Bekijk nu de online-opruimingscollectie op: Zuidtueg 20- Zonnemgire 0111401318 cent, in het jaar daarvoor was de toename van het aantal miljonairs nog 8,7 procent. Oorzaak daarvan is de afvlakkende economische groei in Nederland en andere wes terse landen. Het vermogen van particulieren nam daardoor min der snel toe. In opkomende markten is juist het omgekeerde te zien. Doordat de economie daar sterk groeit, neemt ook het aantal miljonairs in die re gio's sterk toe. India spande vorig jaar de kroon. Daar nam het aantal vermogenden vorig jaar toe met bijna 23 procent. De economie van het land liet vorig jaar een groei zien van acht procent. Ook China, Rusland en Brazilië kregen er fors meer rijkelui bij. Veel rijken in opkomende econo mieën beproeven hun geluk op de aandelenmarkten, die de laatste ja ren flink in de lift hebben gezeten. Wel is het zo dat in veel landen de aandelen sinds het uitbreken van de kredietcrisis vorig jaar minder goed presteren. Veel mensen zoe ken daarom hun heil in beleggin gen die minder risicovol zijn maar ook minder opleveren. pagina 10 en 11: stinkend rijk en heel gewoon Liever een lagere tol dan een tunnel bij Sluiskil T63g66r op www.pzc.nl Leeftijd McCain is geen probleem eensWÊS 35% BHHHHi 65% aantal reacties: 303 EN Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 8; Meningen: 9; Beurs: 12; Economie: 13; Cultuur: 14; Agenda: 15; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 32 t/m 37; Te levisie: 38 en 39. Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800- 0231 231 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1