Binnenland band Vissers op IJsselmeer hebben aalscholver als concurrent Mededelingen van het waterschap Gescheurd verkleurd, versleten? Wilde ganzen vernielen maïsdoolhof kasteel Vrachtwagen verliest deel combine op A29 Onderzoek toont aan dat vogels jaarlijks 2000 ton vis vangen. Slimme energiemeters komen in alle huizen Toneelgroep verdacht van drugssmokkel Burgemeester: speur mee naar kuilengraver Stoffeerderij Brouwer PZC Vrijdag 20 juni 2008 I 7 zig was, des te meer hij terug krijgt. Alida Verburg had destijds een bij standsuitkering, maar had naar ei gen zeggen wel wat geld achter de hand vanwege een erfenis. „Alles wat ik had, heb ik erin gestoken", vertelt zij de rechter. De aanbeve ling van haar vriendin én een lo vend artikel over aandelenlease in een blad voor 55-plussers, waren voor haar voldoende om haar be zit in een riskante aandelencon- structie te steken. „Ik dacht: Als al die mensen zeggen dat het in orde is, zal het wel veilig zijn." De rechter heeft genoeg gehoord en stuurt beide partijen de gang op met de opdracht nog één keer te kijken of ze er niet samen kun nen uitkomen. Na een minuut of wat overleg met de raadsman van Dexia geeft Verburgs advocaat - die twaalfduizend gedupeerden van aandelenlease bijstaat - het ver lossende woord. Dexia schikt: Ver burg krijgt haar schuld van 14.000 euro kwijtgescholden en krijgt zelfs nog een paar honderd euro van haar inleg terug. Verburg kijkt haar advocaat na die alweer weg beent naar een nieuwe zaak, opgelucht dat er een einde is gekomen aan jaren van onzeker heid. „Ik heb mijn lesje wel ge leerd", fluistert zij tegen haar doch ter. Die kan er nog om lachen: „Ach mammie, iedereen wedt wel eens op het verkeerde paard." Historie langlopende affaire Jaren negentig: Grote populari teit van aandelenlease-produc- ten. Aanbieders als Aegon, For- tis en DSB verkopen zo'n zeven honderdduizend contracten voor 'beleggen met geleend geld'. 2000: Aegon verkoopt Legio- Lease - marktleider in Neder land - aan het Belgische bedrijf Dexia. 2001: De koersen op de effec tenbeurzen hollen achteruit. Beleggers lijden grote verliezen op de met geleend geld ge kochte aandelen. 2003: Dexia stelt gedupeerde klanten een afbetalingsregeling voor, het zogenoemde Dexia-aanbod. 2004: De financiële waakhond AFM legt Dexia boetes op, on der meer vanwege misleidende reclame. 2005: Schikking tussen consu mentenorganisaties en Dexia na bemiddeling van Wim Dui- senberg. Gedupeerden krijgen een deel van hun restschuld te rug, maar hun inleg zijn zij kwijt. 2007: De Duisenberg-regeling wordt 'algemeen verbindend' verklaard. Gedupeerden die ver der willen procederen, moeten uitdrukkelijk laten weten dat zij niet meedoen met de schik king. 2008: De Floge Raad stelt dat voor aandelenlease de handte kening van beide partners no dig is. HOENSBROEK - Het leek Kasteel Hoensbroek een fantastische at tractie voor kinderen: een groot maïsdoolhof van 4500 vierkante meter. Een groep van veertig wil de ganzen haalde evenwel een streep door de rekening door zich te goed te doen aan de jonge maïs- planten. Van het labyrint bleef niet meer over dan een zielig hoop je vernielde planten. ROTTERDAM - Een vrachtwagen is gisteren op de snelweg A29 bij de Heinenoordtunnel naar Rotter dam een deel van een combine verloren. Niemand raakte door het ongeval gewond en ook werden geen andere voertuigen geraakt. Verschillende onderdelen van het landbouwvoertuig kwamen op de weg terecht toen de 22-jarige chauf feur plotseling moest remmen. LEEUWARDEN - Aalscholvers eten meer IJsselmeervis dan tot nu werd gedacht. Alleen al aan snoek baars slepen ze even grote voorra den uit het water als de beroepsvis sers, blijkt uit nieuw onderzoek. Minister Gerda Verburg van Land bouw en Natuur heeft de resulta ten gisteren naar de Tweede Ka mer gestuurd. Zij wil met betrok ken partijen om tafel om te zien of maatregelen nodig zijn. Beroepsvissers vragen al een flinke tijd om stevig ingrijpen. Op het IJsselmeer verblijven naar schatting tien- tot twaalfduizend broedparen aalscholvers. Die zijn goed voor een jaarlijkse viscon- sumptie van zo'n 2000 ton uit het IJsselmeer, de Randmeren en Fle voland. Nieuwe schattingen wij- Aalscholver zen uit dat 6 procent daarvan uit snoekbaars bestaat. Dat betekent dat de aalscholver jaarlijks 60 tot 120 ton snoekbaars uit het IJssel meer en aanpalende wateren vist. Daarnaast bestaat 16 tot 29 procent van het menu uit baars en maxi maal 1,3 procent uit paling. De rest van het totale maal bestaat uit an dere, commercieel minder interes sante vissoorten. Minister Verburg zegt dat de popu latie aalscholvers moeilijk te be heersen is. Als maatregelen nodig zijn, wil ze dit afstemmen op Euro pees niveau. De aalscholver (Phalacrocorax car- bo) is een grote vogel. Hij is bijna helemaal zwart, maar heeft een op vallende witte wang en een gele plek op de plaats waar zijn bek be gint. De snavel heeft een haakvor mige punt. De aalscholver kan goed zwemmen. Zijn spanwijdte is maximaal een meter. In tegenstelling tot bijna alle ande re watervogels heeft het veren- kleed van de aalscholver zeer wei nig vet. Daardoor is het niet water dicht. Na een duik moet een aal scholver drogen. Dit doen ze door met half gespreide vleugels op een paal of in een boom te gaan zitten. DEN HAAG - Alle huizen in Neder land moeten worden voorzien van 'slimme' gas- en elektriciteitsme ters. Minister Maria van der Hoe ven van Economische Zaken kreeg daarvoor gisteren de steun van de regeringspartijen en D66. SP, GroenLinks en WD zijn het er niet mee eens. Zij vinden dat de consument zelf moet kunnen kie zen of hij een 'slimme' meter wil. SCHIPHOL - De marechaussee heeft woensdag zeven leden van een Su rinaamse toneelgroep op Schiphol aangehouden op verdenking van cocaïnesmokkel. Dat heeft de marechaussee giste ren bekendgemaakt. Het is al de vierde keer in korte tijd dat een culturele groep uit Su riname voor drugssmokkel op Schiphol wordt opgepakt. HELDEN - Waarnemend burgemees ter Mat Vestjens van het Limburg se Helden roept alle inwoners van zijn gemeente op mee te speuren naar de valkuilengraver in de Hei dense bossen. Hij heeft deze op roep gedaan in een gisteren ver schenen streekblad. In de bossen zijn vier valkuilen met onderin een betonnen blok en stalen spiezen gevonden. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor. Volgens Vestjens is de kuilengra ver waarschijnlijk dezelfde die drie jaar lang branden stichtte bij wo ningen in de gemeente. Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden deelt het volgende mee: Informatieavond dijkversterkingen Zimmermanpolder en Kruiningenpolder In 2009 gaat waterschap Zeeuwse Eilanden de binnenkant van de dijken langs de Zimmermanpolder en de Kruiningenpolder versterken en deze dijken verhogen. Belanghebbenden zijn op maandag 30 juni om 19.30 uur van harte welkom tijdens de informatieavond in het dorpshuis in Rilland, Hoofdweg 45. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. Het waterschap en de gemeente Reimerswaal willen belanghebbenden vooraf informeren over de plannen zodat ze hun bevindingen nu al kenbaar kunnen maken. Voor meer informatie over de informatieavond: Danielle Steijn-Laing, tel. (0118)621000. Informatieavond Kaashoerweg en Koekoeksweg In september gaat waterschap Zeeuwse Eilanden een fietspad langs de Kaasboerweg bij Meliskerke en langs de Koekoeksweg bij Aagtekerke aanleggen. Belanghebbenden zijn op dinsdag 24 juni om 19.15 uur van harte welkom tijdens de informatie avond in het verenigingsgebouw Ons Huis in Meliskerke, Burgemeester Adelaarstraat 26. De avond duurt tot uiterlijk 21.00 uur. De heer Bert van de Hoef, lid van het dagelijks waterschapsbestuur en wethouder Melse van de gemeente Veere zijn tijdens deze avond aanwezig. Ze willen belangheb benden informeren over de te verwachten werkzaamheden en eventuele overlast. Ook wil de gemeente horen hoe belang hebbenden denken over de aansluitingen op het fietspad. Voor meer informatie over de informatieavond: Danielle Steijn-Laing, tel. (0118)621000. Beleidslijn fruittransportwater van kracht in gebied Zeeuwse Eilanden Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden heeft op 4 juni besloten de Beleidslijn fruittransportwater van toepassing te verklaren voor het beheersgebied van waterschap Zeeuwse Eilanden. Dit houdt in dat het waterschap voorlopig geen vergunningen zal verlenen voor het lozen van fruittransport water en dat geadviseerd wordt dit afvalwater uit te rijden over de bodem. De beleidslijn is opgesteld door vertegenwoordigers van waterschappen met veel fruitteelt in het gebied. Daarbij is overleg gevoerd met de Unie van Waterschappen, Rijkswater staat Waterdienst (voorheen RIZA) en de Nederlandse Fruittelers Organisatie. De beleidslijn is vastgesteld door het Bestuur van de Unie van Waterschappen en wordt per waterschap voor het eigen beheersgebied van toepassing verklaard. De lozing van afvalwater vanuit fruitsorteerinstallaties is al verschillende jaren een probleem. Dit afvalwater bevat naast organische verontreinigingen ook hoge concentraties aan bestrijdingsmiddelen. Het gaat daarbij om bestrijdingsmiddelen die zijn gebruikt tijdens de teelt van het fruit én middelen die zijn toegepast om het fruit tijdens de bewaring te behoeden voor bewaarziektes (bewaarrot). Enkele jaren geleden is beperkt onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om dit afvalwater te zuiveren. Dit onderzoek leverde enerzijds bemoedigende resultaten op, maar is anderzijds blijven steken in de experimentele fase en de ontwikkelde apparatuur is daarmee nog niet praktijkrijp. De waterschappen die de beleidslijn hebben voorbereid, hebben zich bereid verklaard mee te werken aan een vervolgonderzoek door bijvoorbeeld monsters te nemen en analyses uitte voeren. Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft een voorstel voorbereid om in samenwerking met de sector nader onderzoek naar de werking van zuiveringstechnieken uit te voeren. Het waterschap wil daarvoor een Europese subsidie aanvragen. De Beleidslijn fruittransportwater is te downloaden van de website van het waterschap www.wze.nl. Waterschap neemt adviezen TCT over Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft in zijn vergadering van 21 mei jl. de adviezen van de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) van toepassing verklaard voor het beheersgebied van Zeeuwse Eilanden. De meeste uitbreidingen zijn per direct van toepassing; één uitbreiding is van toepassing per 1 januari 2009. Een van de belangrijkste doelstellingen van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij is dat er minder gewasbeschermingsmiddelen in de sloot komen. Teeltvrije zones en spuitpakketten moeten zorgen voor minder drift naar het oppervlaktewater. De landelijke TCT beoordeelt nieuwe aanvragen voor toepassing van technieken om drift terug te dringen en brengt hierover advies uit. Het waterschap neemt deze adviezen over. Welke uitbreidingen? Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft alle adviezen van de TCT uit 2007 per direct van toepassing verklaard. Dat geldt ook voor het advies van de TCT van april 2008 over het maatregelpakket axiaalspuit met Lechler ID 90-01C, Albuz TVI 80-01 t/m 80-03 dop. Per 1 januari 2009 wordt de lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken uitgebreid met Teejet AIXR, Cleanacres Airtec, Lechler IDKN spuitdoppen en Lecher IDKS kantdoppen. De volledige lijst met driftarme doppen is te raadplegen op www.wateremissies.nl (keuze landbouw veeteelt, LOTV). Soms onzichtbaar,--. V Kanaalweg 1 Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Telefoon 0118 - 621000 Fax 0118 - 621990 info@wze.nl www.wze.nl Tel.: 0113 - 21 36 42 www.stoffeerderijbro.uwer.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 7