Kreek krijgt Sas' festival wordt even weer karakter van een park Overleg over opvolging ROC-directeur hervat Veelpleger hangt twee jaar in inrichting boven het hoofd 'Opheffen ADZ pijnloos' Geen metingen van kooldioxide 26 I Vrijdag 20 juni 2008 PZC Omwonenden klagen met succes over maaibeleid Terneuzen. Doof? Het Sasse festival Rock around the Bridge vindt dit weekeinde voor de zeventiende keer plaats. De organisatie heeft rekening gehouden met de heersende voetbalkoorts door extra beeldschermen te installeren. door Raymond de Frei TERNEUZEN - De klaagzang van om wonenden van de Otheense kreek in Terneuzen heeft: gehoor gekre gen bij de gemeente Terneuzen. Een groot gedeelte van het park achtige karakter van de strook aan de westzijde van de kreek wordt hersteld. Het gedeelte vanaf de kinderboer derij tot aan de Kraagbrug werd twee jaar geleden opnieuw inge richt door de Stichting Land schapsbeheer Zeeland. Bosranden mochten zich ontwikkelen tot ge leidelijke overgangen naar het gras land en langs de oevers moesten nieuwe planten de ruimte krijgen. Om dat doel te bereiken, werd er nog maar twee keer per jaar gras gemaaid. Dit tot ergernis van veel omwonen den en hondenbezitters, die hun viervoeters aan de kreek uitlaten. Een groep buurtbewoners verza melde 125 handtekeningen, alle maal van mensen die het niet hoog op hadden met het nieuwe groenbeheer. De groep wendde W* De westzijde van de Otheense kreek krijgt voor een groot deel zijn oude parkachtige karakter weer terug. Bewoners klaagden met succes over het maaibeleid. zich met hun klachten over on kruid in hun tuinen en teken bij hun honden tot het gemeentebe stuur. Wethouder Jaap Bos van de ge meente Terneuzen beloofde vorig jaar al een extra maaibeurt, maar heeft nu drastischer maatregelen toegezegd. „Natuurlijk is Land schapsbeheer Zeeland teleurge steld. Maar als je van bijna alle be woners klachten krijgt, dan moet je daar iets mee doen. Ze dragen zulke reële argumenten aan, dat ons niets rest dan het natuurbe- heerplan voor een groot deel terug te draaien", zegt Bos. Vanaf juli worden de grasvelden die grenzen aan de huizen 26 keer per jaar gemaaid. De gedeeltes di rect aan het water worden niet extra aangepakt. „Na een stem ming onder de omwonenden bleek dat zeker negentig procent ook vindt dat de twee kikkerpoe len weer moeten worden dichtge gooid. De angst dat hier ongeluk ken met kleine kinderen gebeuren was heel groot. Dus verdwijnen de twee poelen. We verplaatsen er wel eentje naar een deel ten noor den van de kinderboerderij. Uit dat gedeelte hebben we namelijk maar één klacht van een omwo nende over het groenbeheer gekre gen", aldus Bos. Ook komt er meer aandacht voor het legen van de afvalbakken aan de kreek. Vernielde bakken wor den snel gerepareerd. TERNEUZEN - De medezeggen schapsraad van het ROC Zeeuws- Vlaanderen wil 'op zeer korte ter mijn' praten met de raad van toe zicht. Dat lijkt een doorbraak in de slepende kwestie rond de opvol ging van bestuursvoorzitter Toine Huijsmans. Enkele weken geleden besloot de MR het vertrouwen in de toezicht houder op te zeggen, uit onvrede met de door de raad van toezicht gevolgde sollicitatieprocedure. De MR voelde zich daarbij buitenspel gezet en deed een beroep op het wettelijk vastgelegde instemmings recht. Het conflict daarover wordt ZEEUWSE De techniek staat voor niks, weet de achtjarige Mark. Moderne ap paratuur zorgt er zelfs voor dat de slechthorende Zeeuws-Vlaamse jon gen dingen hoort die voor anderen verborgen blijven. Marks juf maakt in de klas ge bruik van een zogenaamde ringlei ding, die ze inschakelt als ze iets vertelt dat voor Marks oren be door Ronald Verstraten SAS VAN CENT - Ruim een week ge leden zijn ze al begonnen met de opbouw. Het buitenpodium in de stijgers, nu wordt het dak 'afge brand'. „Ja, zo noemen ze dat," be vestigt Jan Vinke. En inderdaad plakt iemand professioneel lappen plastic aan elkaar met een gasbran der. Eenmaal over de stellingpij - pen gebogen, levert dat naar ver luidt een bedekking op die veel kan hebben. Rock around the Bridge is de verre gende festivals uit de beginjaren nog niet vergeten. De weersvoor spellingen voor vrijdag en zaterdag zijn goed, maar je weet maar nooit. Misschien had die verwachting zich ook tot het Nederlands voet balteam moeten uitstrekken. „Zo als velen hadden we niet gedacht dat ze de kwartfinale zouden ha len. Maar nu kun je er niet om heen, dus hebben we besloten extra schermen op te hangen. Die komen binnen, in de festivaltent, dus voetbal en muziek bijten el kaar niet." Vinke is vanaf 1992 betrokken bij de opzet van het Sasse rockfestival. In de beginjaren kwamen daar Jan Vinke is sinds 1992 betrokken bij de opzet van Rock around the Bridge. vijf-, zeshonderd liefhebbers op af Een aantal dat zich later verdubbel de, toen het festival dankzij een fi nanciële injectie grote namen kon aantrekken. Bij een optreden van De Dijk schoot het bezoekersaantal zelfs door naar zeventienhonderd. Vinke bemoeit zich niet meer met de programmering. „Gelukkig be gint nu een jongere generatie het over te nemen. Nu ik een eigen be drijf heb, lukt het me niet meer om anderhalve week vrij te ne men. We hebben iemand in het bestuur die alle festivals bezoekt (Mario Bogaert) en goed op de hoogte is. Hij heeft dit jaar samen met Sander de Klercq het hele pro gramma vastgesteld." Op dance-gebied is bestuurslid Jo- han Neve de specialist. „Ik hou me meer met de totale organisatie be zig en ik speel een beetje voorzit ter," zegt Neve. 'Gelukkig begint nu een jongere generatie het over te nemen' De opbouwploeg telt 25 mensen, terwijl tijdens het festival zelf een groep van 45 vrijwilligers hand en spandiensten verleent. Bij de inrichting van het festivalter rein op het kanaaleiland is alvast rekening gehouden met de ontwik keling van het MAS: Multifunctio neel Activiteitenterrein Sas van Gent. „Een permanent evenemen tenterrein waartoe wij het initia tief hebben genomen. Er komt een speelveld en er kunnen show bands optreden. Welke evenemen ten zich in de toekomst zullen aan dienen, is afwachten. Maar we krij gen in ieder geval een goed festival terrein." Dat mag ook wel, want Rock around the Bridge is een tweekop pig monster. Vanavond gaan de voetjes van de vloer op Dance woensdag 2 juli behandeld door de landelijke Geschillencommissie Onderwijs in Utrecht. MR-voorzitter Albert Stallaart: „Dat is een principekwestie. Los daarvan vinden we dat nu snel op resultaat gericht overleg moet plaatsvinden over de behandeling van de binnengekomen sollicita ties. Dat is voor het ROC van het grootste belang." De MR komt daarmee, geeft Allaart toe, tege moet aan de noodkreet van het managementteam dat in een brief aan beide raden waarschuwde dat het conflict de goede naam van het ROC aantast. door Emile Calon MIDDELBURG - Na een twintigjarig jubileum in de criminaliteit moet het maar eens afgelopen zijn, al dus officier van justitie W. Smeenk. Ze vroeg gisteren aan de Middelburgse rechtbank een 35-ja- rige inwoner van Sluiskil te veroor delen tot een ISD-maatregel, zodat de man twee jaar lang wordt opge sloten in een inrichting voor stel selmatige daders. Gedurende die tijd krijgt die 'kansarme veelpleger' wel de kans om van zijn drugsverslaving af te komen en wordt hij ook voorbe reid om na afloop een 'normaal le ven te leiden', aldus de officier. De man zelf liet blijken niets te voelen voor zo'n maatregel. Met name omdat hij geen zin heeft in een opsluiting van twee jaar. Advocaat A. Cambier vroeg de rechtbank dan ook om die maatre gel alleen maar voorwaardelijk op te leggen. De man moest gisteren voorko men in verband met een serie in braken en diefstallen in Axel, Hoek, Hulst en Terneuzen. Hij had onder andere geld uit wonin gen gestolen, maar ook brommers. Daarnaast had hij her en der be taald met vals geld Uitspraak 2 juni. Tip? redactie@pzc.nl stemd is. Zaak is wel dat de juf het ding weer uitzet als haar geluiden Mark even niets aangaan. Maar toen ze laatst tussendoor de wc op zocht, dacht ze daar helemaal niet aan. Dat duurde niet lang. De pretoog jes van Mark zeiden genoeg. Zijn woorden nog meer: Juf, ik heb het wel gehoord hoor!" TERNEUZEN - De opheffing van het Administratief Dienstencentrum Zeeland (ADZ) en de overheveling van personeel en werk naar de werkvoorzieningschappen in Zee land kan volgens Dethon-voorzit- ter Co van Schaik zonder pijn ver lopen. Het ADZ is al jaren verliesgevend. Het voorbije jaar moesten de schappen (en dus de gemeenten) 500.000 euro bijleggen. „Als de ontmanteling van het ADZ goed verloopt, dan hoeft dit ons niet veel te kosten", zei Van Schaik gis teren tijdens de algemene be stuursvergadering. „Voor perso neel en de klanten hoeft de overhe veling ook geen probleem te zijn." Van de ruim 40 arbeidsplaatsen in Terneuzen gaan er zeker 31 naar Dethon over. De werkzaamheden verhuizen mee. „Ook wij kunnen kopiëren, administraties bijhou den en als het moet, ook druk ken", wist de Dethon-voorzitter, TERNEUZEN - De gemeente Terneu zen gaat de leslokalen van de scho len niet voorzien van een kooldi oxidemeter. De luchtkwaliteit in de scholen is een verantwoordelijk heid van de schoolbesturen, die krijgen daarvoor geld van het Rijk, antwoorden B en W op vragen van Giel van Boom (TOP Gemeen tebelangen). Er zijn geen recente metingen verricht naar de lucht kwaliteit op de scholen. j

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 76