Zeeland PZC 25 Provincie schiet Hulst te hulp Uitbreiding ziekenhuis is een ingrijpende operatie Zilte natuur geschrapt uit Plan Perkpolder <3 Chloorwolkje ontsnapt ZEEUWS-VLAANDEREN Van Waveren heeft overeenkomst gesloten met Mulder. Zwerfjongeren kunnen in Zeeland nergens terecht Prins Glas bekleedt bankgebouw met glazen plattegrond Vrijdag 20 juni 2008 Tip? redtern@pzc.nl door Harold de Puysseleijr MIDDELBURG - De provincie Zee land schiet Hulst op tal van terrei nen te hulp om de gemeente nieu we positieve impulsen te geven. Dat blijkt uit de bestuursovereen komst die gedeputeerde Harry van Waveren en burgemeester Jan- Frans Mulder eind vorige maand hebben ondertekend. De overeenkomst vloeit voort uit de afspraken die in het kader van de derde verdieping van de Wester- schelde zijn gemaakt. Volgens ge deputeerde Van Waveren is in de verdragen die daarvoor zijn opge steld opgenomen, dat de provincie en de gemeente een ruimtelijke agenda voor Hulst ontwikkelen. De uitkomst van de discussie over de mogelijke ontpoldering van de Hedwigepolder staat volledig los van de bestuursovereenkomst, al dus Van Waveren. Ongeacht de uit komst daarvan verplicht de provin cie zich de gemeente te helpen met de oplossing van een aantal knelpunten en de uitvoering van diverse projecten. Behalve financiële steun voor de Nieuwe Bierkaai (drie miljoen eu ro) maakt de gemeente Hulst sa men met de provincie een plan van aanpak voor de haven van 1^ De provincie schiet de gemeente Hulst op tal van terreinen te hulp om Hulst nieuwe perspectieven te bieden. Zo betaalt de provin cie mee aan de Nieuwe Bierkaai. Walsoorden. Groot onderhoud is daar dringend nodig om de haven open te kunnen houden. Dat kost handenvol geld, maar de gemeen te heeft er niets voor gereserveerd. Gemeente en provincie spreken ook af, dat ze de verkeersproble men op de provinciale wegen tus sen Kapellebrug en Hulst en Kuit aart en Perkpolder in gezamenlijk overleg oplossen. Het gaat dan con creet om het knelpunt bij de ver keerslichten aan de grensovergang in Kapellebrug en de aanleg van twee rotondes nabij Morres. Op het gebied van toeristische ont wikkeling helpt de provincie de ge meente bij het plan om de recrea tieve beleving van de Buitenvest verder te ontwikkelen. Daarnaast worden plannen uitgewerkt voor wandelroutes over de Liniedijk (voor 2010) en de Hulster Nieuw- landweg en -dijk (voor 2012), on derdelen van de planstudie Staats- Spaanse Linies. De bestuursovereenkomst komt donderdag 26 juni ter goedkeuring aan de orde in de vergadering van de Hulster gemeenteraad. Wethouder Cees Liefting boorde gisterochtend de eerste paal voor de uitbreiding van het Terneuzense ziekenhuis de grond in. foto Peter Nicolai door Raymond de Frel TERNEUZEN - Het had wel iets sym bolisch: eerst de spoedeisende hulp, daarna de rest. En dus boor de de Terneuzense wethouder Cees Liefting gisterochtend de eer ste paal voor de uitbreiding van de spoedeisende afdeling van het Zorgsaam ziekenhuis in Terneu- zen de grond in. Nee, niet heien. Boren, om de geluidsoverlast voor patiënten te beperken. Over dertien maanden heeft het ziekenhuis vierduizend vierkante meter extra ruimte. De uitbreiding op drie verdiepingen gaat ten kos te van de binnentuinen achter de poliklinieken. „Daarna beginnen we aan de verbouwing van de hui dige afdelingen. Dat kan niet eer der, omdat alles nu helemaal vol zit. We hebben nu dus nog geen plek om afdelingen elders onder te brengen. Daarom moet eerst de nieuwbouw af', zegt bouwcoördi- nator Gijs Kamerman. De uitbreiding is onder meer noodzakelijk door een groeiend aantal specialismen, de opzet van gezinsgerichte kraamzorg en de komst van een polikliniek pijnbe strijding. Alle niet-patiëntgerichte afdelin gen (zoals de administratie) ver huizen naar de tweede etage. De nieuw- en verbouw kost zo'n twin tig miljoen euro. PERKPOLDER - De initiatiefnemers voor het Plan Perkpolder hebben de aanleg van zo'n 35 hectare zilte natuur in de westelijke Perkpolder geschrapt. Dat wordt nu, op aan drang van onder meer de land bouw, zoete natuur. Vooral agra riërs waren bang voor schade door de inlaat van zout water in de pol der. Onderdelen van Plan Perkpolder zijn onder andere de aanleg van een jachthaven en een golfbaan, de bouw van (deeltijd-)woningen en binnen- en buitendijkse natuur ontwikkeling. Het plan bestrijkt de omgeving van de voormalige veerhaven van Perkpolder. Door het plan verder te optimalise ren, is nu volgens de gemeente Hulst een financieel haalbaar pro ject ontstaan. Inmiddels is ook het ontwerp-bestemmingsplan Perk polder gereed. Belangstellenden kunnen daar dinsdag 1 juli van 18.30 uur tot 21.30 uur in Hotel Van Leuven te Kloosterzande ken nis van nemen. Het ontwerp-be stemmingsplan ligt van 26 juni tot en met 27 augustus ter inzage op het stadskantoor in Hulst. Ieder een kan in die periode zijn ziens wijze kenbaar maken. ■Fij Het ontwerp-bestemmingsplan is van 26 juni - 27 augustus beschik baar op: www.gemeentehulst.nl en op www.perkpolder.nl. H11% "v mjp «yi jmsb «jljw j j ïl SP Heel Nederland heeft zich wild geplakt. Met als gevolg dat het Nederlands elftal tot nu toe fantastisch presteert. En, helaas, dat de Welples op zijn. Heeft u nog Welpies, blijf dan gewoon plakken. Want ook al speelt Oranje geweldig, morgen kunnen ze weer alle hulp gebruiken. Daarom kunt u vanaf vandaag de leukste foto's van uw geplakte Welpies mailen naarwelple@ah.nl. Deze zetten wij dan op www.ah.nl/welpie, zodat u de rest van Nederland ook inspireert. Want nogmaals, alle Welpies helpen. GENT - De alarmbellen in de Gent se Kanaalzone gingen gisteroch tend allemaal af, toen bij PVS-Che- mical Belgium bij het vullen van een vat een hoeveelheid chloor (sulfonzuur) het luchtruim koos. De brandweerkorpsen van Gent, Zelzate en Terneuzen werden inge schakeld om het milieu-incident in goede banen te leiden. Nie mand raakte gewond. Volgens een woordvoerder van het chemisch bedrijf kwamen er slechts enkele liters vrij en was er geen gevaar voor medewerkers en omgeving. Politie en brandweer hadden om wonenden van het bedrijf in het Gentse havengebied niettemin ge adviseerd ramen en deuren gerui me tijd dicht te houden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 75