1 and Wij in zwaar Reformatorische Bogermanschool heeft een eigen peuterspeelzaal Jerry Rijstenbil wint Nieuwe Makersaward Rechter heslist over decimeter water in meer Dames in winkels van portemonnee bestolen Verven op Zierikzeese kinderboerderij Motel Nieuwerkerk heeft hoge prioriteit WD wil voortgang structuurvisie Bru Peiling onder boeren over moddercampagne Strijkersensemble Plan B in Rozentuin Peutergroep belangrijk voor goede aansluiting op basisonderwijs. Zomerpontjes op de Oosterschelde kijken optimistisch vooruit. Kansen voor 13-delige televisieserie 'De contessa van Renesse'. □2 26 Vrijdag 20 juni 2008 PZC MIDDELBURG - Een 54-jarige vrouw uit Goes is gisteren rond 15.00 uur in een winkel in haar woonplaats bestolen van haar portemonnee. Na het afrekenen bemerkte zij bui ten dat de rits van haar handtas open was en dat haar beurs was verdwenen. Ook van een 57-jarige vrouw uit Eindhoven is gisteren rond 13.30 uur in de Lange Zelke in Vlissin- gen de portemonnee uit haar handtas gestolen. ZIERIKZEE - Kinderboerderij De Punt aan de Scheldestraat in Zie- rikzee houdt woensdag een knut- selmiddag. Kinderen gaan aan de slag met verf. De deelnemers krijgen iets te drinken met wat lekkers. De middag duurt van 13.30 uur tot 15.30 uur. Kosten: vijftig cent voor leden, één euro voor niet-leden. NIEUWERKERK - De ontwikkeling van de motellocatie in Nieuwer kerk moet snel worden opgepakt. Daar dringt Leefbaar Schou- wen-Duiveland (LSD) op aan bij burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duive- land. De komende twee jaar staat er 800 uur aan ambtelijke tijd op dit onderwerp weggeschreven, meldt wethouder Roel van der Wekken. „Als dat niet genoeg is, weet ik het niet meer." BRUIMISSE - De WD-fractie Schou- wen-Duiveland wil dat de gemeen te meer tijd steekt in de voortgang van het Masterplan centrum Brui- nisse. De liberalen pleiten ervoor minder aandacht te besteden aan de Regiovisie Schouwen-West en de gewonnen tijd (500 uur) te in vesteren in de Bruse visie. De draagkracht voor dit plan is groot. COUJNSPLAAT - Het Regionaal Or gaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) voert woensdag tijdens de open dag van proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat een pei ling uit onder boeren over de mod dercampagne dit najaar. De ROVZ heeft een prijsvraag uit geschreven waarmee de kennis van verkeersregels voor landbouw- verkeer wordt getest. Iedere deelne mer ontvangt in elk geval een re flectiepakket. KATS - Strijkersensemble Plan B geeft morgen een concert in de Zeeuwse Rozentuin aan de Katse Groeneweg 3 bij Kats. Het ensemble staat onder leiding van Rien Hillebrand. Op het pro gramma staan werken van onder anderen Handel, Telemann, Svend- sen en McDowell. Het concert begint om 14.00 uur. door Esme Soesman OOSTERLAND - Na een paar maan den te hebben proefgedraaid, is de peuterspeelzaal van de reformatori sche Ds. J. Bogermanschool in Oos- terland officieel een feit. Directeur Johan Maliepaard en Hans van Slooten van kinderopvangorganisa tie Koos schudden elkaar gisteroch tend symbolisch de hand. „Ik ben hier ontzettend blij mee", geeft Maliepaard het belang van de nieuwe voorziening aan. De identi teitsgebonden peuterspeelzaal, die in het eigen schoolgebouw is on dergebracht, geeft kinderen (en ouders) de gelegenheid geleidelijk te wennen aan school en maakt het mogelijk problemen als taal achterstand vroegtijdig te signale ren en door te spelen aan de basis school. Het belang daarvan is op de Oos- terlandse Bogermanschool jaren geleden al erkend. Voor de toen malige directeur reden om in 2001 een zogeheten nulgroep in het le ven te roepen, vertelt Maliepaard. Vanaf de leeftijd van drieëneen half konden kinderen een paar uurtjes per week in deze groep te recht. Dit is echter geen officiële groep. De onderwijsinspectie laat (vanwege de goede resultaten) der gelijke initiatieven weliswaar oog luikend toe, maar voor de kosten draaien de scholen zelf op. Samen met directeuren van vier andere Zeeuwse reformatorische De reformatorische Bogerman- school heeft een eigen peuter speelzaal. In samenwerking met kinderopvangorganisatie Koos is een voorziening opgezet. scholen heeft Maliepaard zich inge spannen om de voorschoolse edu catie voor peuters naar een hoger plan te tillen. Scoop heeft de moge lijkheden die er zijn op een rij ge zet. Met een enquête heeft Malie paard aansluitend de behoeften van ouders van de Bogerman school getoetst. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er een grote voorkeur bestaat voor een peuterspeelzaal binnen de eigen school, maar dat het onbetaalbaar is om een dergelijke voorziening zelf op poten te zetten. Door aan te sluiten bij een profes sionele organisatie, kinderopvang organisatie Koos, is een goede op lossing bereikt. Elke vrijdagochtend draait, aanslui tend op de schooltijden, de peuter speelzaal in het lokaal van de (op dat moment vrije) kleuters. Met juf Van Gurp als - door Koos - ge detacheerd leidster. door Martijn de Koning BURGHSLUIS - De zomerpontjes in gevaar? Nou, die op de Oosterschel de niet hoor. De gasolie te duur? Dan zorgen we wel dat we onze tochtjes nóg beter promoten. En het weer vaak te slecht om te va ren? Dit jaar niet: we hebben een goede zomer besteld. Nee, een pessimistische blik is niet besteed aan Jacqueline van Mill en Coby Hoogstad. De schippers van de Onrust en de Frisia varen ko mende maanden, samen met hun echtgenoten, weer af en aan over de Oosterschelde. Natuurlijk, er zijn wel eens betere tijden geweest, erkent Van Mill. „Je kunt niet meer roepen: het komt al tijd wel goed." Met de Onrust gokt ze op gemid deld 140 mensen per dag op de rou te Burghsluis-Zierikzee-Colijns- plaat. „Dat moet wel, anders is het niet rendabel om te varen, door die hoge olieprijzen." Goede pro motie en speciale acties moeten de mensen overhalen voet aan boord te zetten. „We hebben een actie vier varen-drie betalen. De vierde persoon mag dus gratis mee." Ook Hoogland, die vanuit Sint-An- naland met de Frisia tripjes onder neemt naar Kamperland en Zierik- zee, onderkent het belang van recla me maken voor jezelf „We hebben 25.000 folders laten drukken." Twij fels over het nieuwe seizoen, zoals de schipper van het pontje Hans- weert-Perkpolder die woensdag nog uitte, heeft ze nooit gekend. „Welnee, het loopt best aardig. Af gelopen dinsdag hadden we nog ze ventig mensen aan boord. En dan is het nog niet eens seizoen." Maar goed, dat aantal moet ook wel om hoog. „We hebben een schip voor 250 man. Dan moet je wel meer dan tachtig mensen hebben om de boel rendabel te houden." De veerdiensten tussen Tholen, Schouwen en Noord-Beveland zijn niet de enige vaste tripjes van de Frisia. „Tussendoor varen we bij voorbeeld vanuit Zierikzee naar de Zeelandbrug, en op andere dagen van Sint-Annaland naar Middel burg. We gokken dus op meerdere paarden." Is het dan allemaal rozengeur en manenschijn in de pontjeswereld? Het is toch niet voor niets dat de af gelopen jaren op de Oosterschelde de diensten tussen Zierikzee en Wemeldinge en die tussen Zijpe en Sint-Annaland ermee stopten? En ook dit jaar zijn de tripjes tus sen Veere en Kamperland en die tussen Bergen op Zoom en Ant werpen geen onderdeel meer van het netwerk Rondje Pontje. Hoho, trapt Hoogland op de rem, dat laatste heeft niets met een slechte bezetting te maken. „We hadden vorig jaar nog twee boten, maar hebben er één verkocht. Dan moet je dus keuzes maken." En de pont tussen Kamperland en 'Op ons schip kan 250 man. Er moeten er heel wat op om het rendabel te houden' Veere, die gaat nog gewoon op en neer, blijkt na navraag bij schipper Marinus Dijkhuizen. Hij vindt dat de promotie van Rondje Pontje niet goed genoeg is, en neemt die liever in eigen hand. Bang voor te ruglopende klandizie is ook hij niet. „We zijn ook zelfstandig be gonnen. We staan sterk genoeg." Rondje met een Pontje De Onrust vaart in de driehoek Burghsluis-Colijnsplaat-Zie- rikzee. Fietsers en voetgangers kunnen van 9 juli tot en met 19 augustus van maandag tot en met donderdag mee. De Frisia toert in juli, augustus en september op dinsdag tus sen Zierikzee en Sint-Anna land. Op donderdag gaat ze sinds gisteren op en neer tus sen Sint-Annaland en Kamper land. Tussen 16 juli en 20 au gustus gaat die tocht ook op woensdag. Die dagen vaart de boot tussendoor ook van Kam perland naar Zierikzee. door Ali Pankow RENESSE - De van oorsprong uit Zeeland afkomstige theatermaker Jerry Rijstenbil is gisteren winnaar geworden van de Nieuw Makers Award voor zijn idee van de 13-de- lige televisieserie De contessa van Renesse. Het betreft een honore ring voor een zogeheten crossme dia concept, die wordt toegekend door de Media Academie in Am sterdam. De prijs levert Rijstenbil, naast erkenning van zijn creatieve idee, een cheque van €2000 op. „Het idee voor De contessa van Ren esse heb ik vier jaar geleden al be dacht samen met Pedro Dias, mijn zakenpartner van Fablefactory. We hebben nu een nieuwe bv op gericht, Entertainment Creators. Met dit bedrijf richten we ons meer op crossmediale concepten", vertelt Rijstenbil. Volgens hem komt in het concept voor De contessa goed tot uiting wat dat 'crossmediale' precies in houdt. Hij is ervan ovetuigd dat de komedieserie prima kansen biedt om hardnekkige vooroordelen over Zeeland te bestrijden. Hij laat de hoofdpersonen in het verhaal, Tessa (de contessa) en haar doch ter Donja een soort promotietour maken langs publieke evenemen ten en bijzondere locaties in de provincie gericht op zowel jonge ren als wat ouder publiek. Hij ziet daarin mogelijkheden voor onder meer het monteren van losse items over bezienswaardigheden, een wekelijks column, merchandi sing, een prijsvraag, hyves, een di nershow, een cd met liedjes uit de serie en ansichtkaarten. De trailer voor de serie werd in de Jerry Rijstenbil met de cheque behorend bij de Nieuwe Makers Award die hij won met het concept voor De Contessa van Renesse. foto Fablefactory zomer van 2006 al opgenomen op vakantiepark Schouwen in Renes se met medewerking van Zeeuwse figuranten. Rijstenbil is in gesprek met mogelijke afnemers van de se rie. Tijdens de zogeheten pitch-bij- eenkomst deze week toonden veel inkopers belangstelling voor De contessa. De toekenning van de Nieuwe Ma kers Award levert de bedenkers ui teraard extra naamsbekendheid op. „We zijn ook nog in gesprek met Omroep Zeeland, maar die kon helaas niet aanwezig zijn bij de pitch", zegt Rijstenbil. Nieuwe Makersaward voor Zeeuwse theatermaker Jerry Rijs tenbil. Idee tv-serie Contessa van Renesse goed voorbeeld van crossmedia concept. MIDDELBURG - Tien centimeter wa ter, daar ging het gisteren bij de rechter in Middelburg om. Maar wel tien centimer op 1900 hectare Veerse Meer. Het waterschap Zeeuwse Eilanden maakte be zwaar tegen het Peilbesluit, waarin het noodpeil 's zomers 20 centime ter onder NAP is vastgesteld. Ruim voldoende, volgens Rijkswa terstaat. Mocht het nodig zijn, dan kan er altijd in overleg van af wor den geweken. Het waterschap be twijfelt dat en wil 30 centimeter onder NAP vastgelegd zien. Vol gens het waterschap is dat precies de ruimte die nodig is om het om liggende land droog te houden als er - eens in de 50 tot 100 jaar - heel veel regen valt in de zomer. Sinds een nieuwe spuisluis in de Zandkreekdam in gebruik is, is er behoefte aan een min of meer vast peil. Dat is beter voor het milieu. Uitspraak binnen zes weken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 68