Dorpsraden en gemeente op één lijn I25 4 CDA'er lanceert plan voor veiligheidscentra Te weinig plaats op Oosterlandse begraafplaats SCHOUWEN-DUIVELAND Zwerfjongeren kunnen in Zeeland nergens terecht Prins Glas bekleedt bankgebouw met glazen plattegrond 36 Irritatie moet voorbij zijn door afspraken over communicatie. öil S Oü :l' S jjJP ^3? jj# fe IÖS W Doof? Vrijdag 20 juni 2008Tip? redzzee@pzc.nl door Martijn de Koning ZIERIKZEE - De kou is uit de lucht wat betreft de communicatiepro blemen tussen de gemeente en de vijftien dorps- en stadraden op het eiland. Bijeenkomsten van gemeen teraadsleden, wethouders en dorps raadvertegenwoordigers hebben ge leid tot breed gedragen afspraken hierover. Die werden gisteren ge presenteerd. Met name een aantal dorpsraden toonde zich de afgelopen jaren meermalen ontevreden over de communicatie door de gemeente. Ze werden niet betrokken bij beslis singen en als dat wel gebeurde, werd er te weinig rekening met hen gehouden, stelden ze. Een aan tal raden trok vorig jaar zelfs per brief gezamenlijk aan de bel. Reden voor de betrokken partijen om een werkgroep in het leven te roepen die de zaak moest bekijken. Grootste struikelblok bleek het on vermogen van raadsleden om de juiste personen te vinden. Onder het motto 'voor alle zekerheid' gin gen vragen per mail soms naar alle raadsleden en wethouders, terwijl één ambtenaar in een paar dagen antwoord had kunnen geven. Door het gemak waarmee een e-mail gestuurd kan worden, werd bovendien soms elk 'wissewasje' aangegrepen om een reactie naar het gemeentehuis te sturen. fjl De dorpsraden en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de onderlinge communicatie. Ge brek daaraan was de afgelopen tijd soms reden tot irritatie. De dorpsraden kregen daarom een stukje staatsinrichting mee. Om dergelijke problemen verder te voorkomen, kunnen adviezen en vragen voortaan naar één email adres worden gestuurd. Van daar uit gaat de boodschap naar de juis te persoon in het gemeentehuis. De deelnemers maakten verder concrete afspraken over het infor meren van beleid door de gemeen te aan raden. Zaken over infrastruc tuur, openbare voorzieningen en bestemmingsplannen worden voortaan standaard nog voor het beleid is bepaald, naar dorpsraden gestuurd voor advies. Die krijgen vervolgens een maand om te reage ren. Naast deze afspraken leidden de bijeenkomsten nog ergens toe: ver trouwen in elkaar. „Er is veel meer begrip gekomen voor wat er leeft bij elkaar", concludeert Wim Holm van de dorpsraad Kerlcwer- ve. „Alleen al daardoor zal de com municatie beter lopen." De afspraken gaan 1 september in. Een half jaar lang houden de par tijen bij of iedereen zich aan de af spraken houdt. Daarna wordt er geëvalueerd. door Martijn de Koning OOSTERLAND - De begraafplaats in Oosterland dreigt binnen vijf jaar geen vrije plaatsen meer te heb ben. Daarom wil de gemeente Schouwen-Duiveland daar zo'n 270 graven opruimen. Ze heeft dat recht bij algemene graven die ouder zijn dan vijftien jaar. De be wuste graven in Oosterland stam men uit de periode 1950-1970. Tot nu toe is de begraafplaats bij dreigend plaatsgebrek steeds uitge breid. Dat kan niet meer, waar door de gemeente geen andere keus heeft dan op deze manier plekken vrij te maken. Omdat het om algemene graven gaat (de gemeente is daarvan eige naar), zijn de nabestaanden van de overledene niet bekend. Om die op de hoogte te stellen van het naderende einde van het graf, wor den op de begraafplaats bordjes ge plaatst. Die blijven een jaar staan, waarna de gemeente tot de rui ming overgaat. Nabestaanden hebben in de tus sentijd de mogelijkheid om een ei gen graf te kopen (eventueel op de zelfde plek als nu) en daar, na de herinrichting, de resten van de overledene te laten herbegraven. BURGH-HAAMSTEDE - Even is het terrein van Slot Haamstede weer omgetoverd tot een kam peerterrein. Zoals ieder jaar zijn kampeerders neergestreken die meedoen aan het ANWB-vrij- buitenkamp, een werk-luiervakantie op bijzonde re plekken. De vakantiegangers worden geacht ie dere ochtend te klussen op het slotterrein. Deze keer wordt het greppelsysteem voor de wateraf voer in het bos opgeknapt en de excursiebunker schoongemaakt. Ook worden alle wandelpaden in de Zeepeduinen gecontroleerd. De kampeerders zijn er nog een week. foto Marijke Folkertsma Heel Nederland heeft zich wild geplakt Met als gevolg dat het Nederlands elftal tot nu toe fantastisch presteert En, helaas, dat de Welpies op zijn. Heeft u nog Welpies, blijf dan gewoon plakken. Want ook al speelt Oranje geweldig, morgen kunnen ze weer alle hulp gebruiken. Daarom kunt u vanaf vandaag de leukste foto's van uw geplakte Welpies mailen naarwelpie@ah.nl. Deze zetten wij dan op www.ah.nl/welpie, zodat u de rest van Nederland ook inspireert Want nogmaals, alle Welpies helpen. door Esme Soesman ZIERIKZEE - Breng vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van veiligheid, op een vaste plek bij el kaar. Een dergelijke werkwijze kan leiden tot meer samenwer king, verbreding én groter enthou siasme onder de hulpverleners. Ada Overwater van het CDA Schouwen-Duiveland lanceert dit veiligheidsplan naar aanleiding van de 'grondige herbezinning' die de brandweer te wachten staat. Mogelijk maakt ook een discussie over het voortbestaan van alle pos ten daar deel van uit. Burgemees ter Jack Asselbergs heeft gezegd graag met de CDA-er over dit on derwerp van gedachten te willen wisselen. Overwater denkt in eer ste instantie aan het opdelen van Schouwen-Duiveland in een aan tal deelgebieden, met daarbinnen centra waarin veiligheidszaken worden geconcentreerd. „Waar je informatie kunt krijgen of een cur sus kunt volgen en waar bijvoor beeld ook de politie spreekuur houdt". Een kwestie van buiten je eigen koker kijken, meent Overwater. „Zo krijg je een levendig geheel met een aanzuigende werking op vrijwilligers. Want wat is leuker dan met elkaar bezig zijn? De vraag is ook: moet je dat per se op je eigen dorp beleven?" Tip? redactie@pzc.nl De techniek staat voor niks, weet de achtjarige Mark. Moderne ap paratuur zorgt er zelfs voor dat de slechthorende Zeeuws-Vlaam- se jongen dingen hoort die voor anderen verborgen blijven. Marks juf maakt in de klas ge bruik van een zogenaamde ring leiding, die ze inschakelt als ze iets vertelt dat voor Marks oren bestemd is. Zaak is wel dat de juf het ding weer uitzet als haar geluiden Mark even niets aan gaan. Maar toen ze laatst tussen door de wc opzocht, dacht ze daar helemaal niet aan. Dat duurde niet lang. De pret oogjes van Mark zeiden genoeg. Zijn woorden nog meer: „Juf, ik heb het wel gehoord hoor!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 67