Binnenland Minister Verburg wil kottervissers helpen Alle gouden colliers armbanden 50% korting! Opheffings uitverkoop Kant is fanatieke draagster van het wereldleed Talloze andere aanbiedingen, kom kijken! 40% 50% 60% Boxsprings! Overheid mist jong personeel LNV zoekt oplossing in combinatie nationale en Europese subitfidies. JQ(yo Ruil uw oude goud in! Walstraat 90 Vlissingen Tel.: 0118 - 413635 Enige kandidaat wordt morgen tot leider van de SP gekozen. Swiss Sense PZC Vrijdag 20 juni 2008 I 5 door Jeffrey Kutterink OEN HAAG - Minister Gerda Ver burg (CDA, Landbouw) komt nog voor de zomervakantie met een pakket aan maatregelen om de in moeilijkheden verkerende kotter- visserij te helpen. Zij zoekt de op lossing in een combinatie van Eu ropese en nationale (subsidie) rege lingen. Verburg waarschuwt voor al te hooggespannen verwachtin gen. Alle partijen in de Tweede Kamer spraken gisteren hun zorgen uit over het zware weer waarin de vis serij verkeert. De hele Kamer drong er bij de minister op aan haar uiterste best te doen om te voorkomen dat vissers failliet gaan. CDA-Kamerlid Ad Koppejan: „Wij zien ook wel dat de dieselprijs niet te beïnvloeden is. Maar dat nu ook nog eens de prijzen voor met na me schol zo slecht zijn, maakt dat de positie van de kottervissers snel verslechtert." Koppejan vroeg of er mogelijkhe den zijn om het brandstofverbruik- kosten voor kotters omlaag te brengen door bijvoorbeeld brand- stofverbruikmeters en cruise con trol. Verburg deelt de zorg van de Ka- Wj Alle partijen in de Tweede Ka- mer zijn bezorgd over de situatie in de kottervisserij. Minister Ver burg van Landbouw wil de nood lijdende sector de hand reiken. mer, benadrukte zij gisteren. Zij voelt niets voor het compenseren van de dieselprijs, wel voor brand- stofbesparende maatregelen. Dat betekent dat kotters moeten wor den aangepast, zodat ze minder diesel verbruiken. Eerder antwoordde Verburg op vragen van SGP-Kamerlid Bas van der Vlies dat zij niet van plan is om kottervissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen en de lage tarieven voor schol en tong. Van der Vlies zei gisteren te leurgesteld te zijn in dat antwoord. „Als we niet uitkijken, gaat de sec tor kapot. De minister kan de zaal niet uitstappen voor ze heeft toege zegd binnen twee weken alle mo gelijkheden op een rij te zetten die er - ook in Europees verband - zijn om vissers te helpen." Van der Vlies doelde op uitspra ken van Europees Commissaris Joe Borg van Visserij. Hij presen teerde deze week een pakket dat bestaat uit sociaal-economische noodmaatregelen, hulp voor vloot- modemisering en marktmaatrege len om vis meer waard te maken. Verburg zegde toé na te gaan wat dat pakket voor Nederlandse vis sers kan betekenen. „Het wordt een pakket Borg/Verburg. Ik zet in op vermindering van het aantal schepen, een lager brandstofver bruik door kotters en vernieuwing van vangstmethoden. Ook is er nog een wereld te winnen om vis uit de Noordzee beter te verko pen." De minister benadrukte dat 'de tijd van soleren voorbij is'. „De he le sector zal moeten samenwerken om te overleven." door Wierd Duk DEN HAAG - Een makkelijke dame is Agnes Kant (41) niet. Wie niet snel ter zake komt, wordt door de nieuwe fractievoorzitter van de So cialistische Partij (SP) onbarmhar tig terechtgewezen. 'Zinloze din gen', daar kan Kant niets mee. Zij loopt ook geen hele marathons, maar ze beperkt zich tot halve. He le vindt zij zonde van haar tijd. Het lijkt alsof Agnes Kant altijd haast heeft. Zij loopt niet door de Tweede Kamer, zij rént naar de in terruptiemicrofoon. En dan klinkt ze nooit luchtig, maar meestal ver ontwaardigd. „Is de minister klaar met zijn antwoord? Ja? Daar was ik al bang voor. Dat hij er zo mee dacht weg te komen." Haar ouders waren leraar op een Navo-legerbasis in Duitsland, waar zij tot haar tiende woonde. Kant was weliswaar opstandig, maar zij doorliep keurig het vwo in Zut- phen. Zij studeerde gezondheids wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en pro moveerde al op haar dertigste op een onderzoek naar baarmoeder halskanker. In haar woonplaats Doesburg raak te Kant, moeder van twee kinde ren, betrokken bij de gemeentepo litiek. In 1998 maakte zij de over stap naar de Tweede Kamer. Hier profileerde zij zich op de porte feuille gezondheidszorg, later ook op jeugdzaken en financiën. Al jaren geldt Kant als de onbe twiste nummer twee van de SP, achter Jan Marijnissen die het nu voor gezien houdt. Wat het bete- 'Agnes Kant heeft dat gemoedelijke Brabantse niet, zij is altijd serieus' kent om in een strak geleide orga nisatie van oud-marxisten de adju dant te zijn van de leider, ervoer Kant toen zij voor het oog van de camera een aantal malen door Ma rijnissen bruut op haar nummer werd gezet. Kant zelf relativeert die incidenten als voorbeelden van de 'eerlijke en directe manier' waarop SP'ers nu eenmaal met el kaar omgaan. Ondanks dat autori taire optreden slaagde Marijnissen er in om naar buiten toe zijn ima go van joviale-man-van-de-straat intact te houden. Kant heeft dat gemoedelijke Bra bantse niet. Waar Marijnissen houdt van een kwinkslag, is Kant altijd serieus. Continu in de weer met mensen die ergens de dupe van zijn: van de uitgeklede thuis zorg bijvoorbeeld. Altijd bezig met het bestrijden van wat bij de SP geldt als het onrecht in de wereld. De SP zakt fors in de peilingen en bij de grootste boxspring-specialist van Nederland BOXSPRINGS MATRASSEN Middelburg: Woonboulevard de Mortiere 18a, telefoon (0118) 60 65 94 www.swisssense.nl heeft een nieuw, vers en mediage niek gezicht nodig. Marijnissen zei deze week een voorkeur te hebben voor iemand uit de nieuwe lich ting SP'ers. Maar die groep twintigers/dertigers is nog veel te anoniem en te onervaren om een leidende rol te spelen. De keuze voor Kant, die zich al zoveel jaar het vuur uit de sloffen rent voor de partij, ligt dan voor de hand. Maar in talkshows oogt Kant wei nig ontspannen, hoewel zij een grote dossierkennis ten toonspreidt. 'Dr. Kant' kan op tele visie zelfs arrogant overkomen, zo viel haar zelf ooit tot haar spijt op. Het is de vraag hoe de kiezer deze fanatieke draagster van het wereld leed zal beoordelen. DEN HAAG - De overheid kampt met een gebrek aan jong perso neel. Het aandeel jongeren onder de 30 jaar ligt in het bedrijfsleven twee keer zo hoog als onder amb tenaren. Dit manco kan in de na bije toekomst waarschijnlijk niet worden verholpen. „Er is de laatste jaren veel specifiek op ouderen gericht beleid gevoerd, terwijl jongeren minder prioriteit hebben gekregen", aldus de samen stellers van het rapport van het mi nisterie van Binnenlandse Zaken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 5