Hulp aan zwerfjongere slecht sarouk Claim kokkelvissers om visverbod Waddenzee Containerschepen op Schelde-Rijnverbinding moeten lading melden Bredere zoektocht naar alternatief ontpolderen Provincie doekt infocentrum op HZ-studenten bieden aanknopingspunten in poster en folder. Schipper krijgt voortaan precieze informatie over inhoud van containers. Minister Verburg komt tegemoet aan wens van de Eerste Kamer. Sector wil vier miljoen van ministerie wegens intrekken vergunning. Veel misgegaan bij hulpverlening Eyra PERZISCHE TAPIJTEN WIJ HEBBEN EEN ZEER MOOIE COLLECTIE HANDGEKNOOPTE TAPIJTEN ZOWEL MODERN ALS KLASSIEK PZC Vrijdag 20 juni 2008 31 door Claudia Sondervan VLISSINGEN - Zwerfjongeren in Zee land hebben te weinig opvangmo gelijkheden. Als zij hulp willen zoeken, stuiten ze op veel onwe tendheid bij de gemeentelijke ba lie. Vijf studenten pabo en so ciaal-pedagogische hulpverlening van de Hogeschool Zeeland conclu deren dat uit een studie. De onderzoekers presenteerden gisteren in Vlissingen een poster en folder met telefoonnummers en instanties waar zwervende jon geren hulp kunnen zoeken. De studenten richtten zich op de leeftijd veertien tot achttien jaar: een groep die nog onder jeugdzorg valt. „Maar voor je bij Bureau Jeugdzorg terecht kan, moet je een verwijzing hebben van de GGD", ontdekte Daniëlle van der Werf, één van de vijf studenten. „Wij kwamen daar als student al met moeite achter. Wat moet je dan als jongere zonder huis met enkel een mobieltje?" Zeeuwse jongeren die weglopen, zoeken vaak onderdak in grotere steden als Breda, Den Haag en in mindere mate Rotterdam. Maar ze slapen ook in Zeeuwse straten, merkte de groep. De provincie kent geen inloophuis waar een zwerfjongere wordt toegeleid naar opleiding, werk en een woning. Dat bestaat in Den Haag wel: de W* Studenten van de Hogeschool Zeeland concluderen uit een studie dat het slecht gesteld is met hulp aan zwerfjongeren in Zeeland. Kesslerstichting. Zoiets zou Zee land goed doen, denkt de groep. „Er is zoiets geweest in Goes, Buur man Örsel heette dat, van Humani- tas. Mar dat is jammer genoeg niet voortgezet vanwege gebrek aan geld." De poster, in een oplage van vijf tig, wil de groep verspreiden bij bushaltes en andere plaatsen waar zwerfjongeren komen. De folders, waarop nummers als van de Kin dertelefoon, worden onder daklo ze jongeren verspreid met hulp van oudere daklozen waar de stu denten mee in contact kwamen. MIDDELBURG - De provincie Zee land heeft geen informatiecen trum meer. In de nieuwe behui zing van de afdeling communica tie in het Gistpoortgebouw in Mid delburg is daarin niet voorzien. „De laatste jaren is het aantal be zoekers sterk teruggelopen", zegt gedeputeerde Marten Wiersma (GroenLinks, huisvesting), die het gebouw gisteren opende. Volgens hem zoeken steeds meer mensen informatie over de provincie op het internet. „Maar wie zich bij de hoofdingang van het provincie huis met vragen meldt, wordt net als vroeger geholpen." DEN HAAG - Staatssecretaris Huizin- ga van Verkeer en Waterstaat on dertekent maandag een akkoord met politie en bedrijfsleven over het vervoer van gevaarlijke stoffen tussen Antwerpen en Rotterdam. Doel van de overeenkomst is het veiliger maken van de binnenvaart op de Schelde-Rijnverbinding. Met jaarlijks 70.000 schepen is de ze verbinding één van de drukst bevaren routes in Nederland. In het nieuwe akkoord wordt afge sproken dat voortaan op elk mo ment bekend moet zijn wat de in houd van de vervoerde containers is. De schipper ontvangt de gegevens over de lading - zo veel mogelijk di gitaal - van de opdrachtgever en de ontvangende partij. Hij geeft die door aan Rijkswaterstaat en eventuele andere beheerders van de vaarweg. Zo kan er op de wal toezicht worden gehouden zonder dat er op het schip zelf wordt geïn specteerd. Voor de schipper bete kent dat kostbare tijdwinst. En in geval van een ongeluk zijn hulpver leners en rampbestrijders meteen goed geïnformeerd over aard en omvang van de lading. Voor tankschepen geldt die rege ling al. Nu wordt die dus ook van kracht voor containerschepen. DEN HAAG - Minister Verburg (CDA, LNV) vindt dat er breder ge zocht moet worden naar een alter natief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Ze komt daar mee tegemoet aan de eis van de Eerste Kamer. Die zal de Schelde- verdragen dan toch voor de zomer vakantie behandelen. De minister verruimt dus de op dracht van de commissie Nijpels die naar alternatieven voor ontpol dering zoekt. De minister heeft zich ervan vergewist dat de petitie van Actiecomité Red onze polders in bezit is van de commissie. De Eerste Kamer dreigde de behan deling van de Scheldeverdragen uit te stellen. Nu de minister de taakopdracht van de commissie Nijpels verruimt, is de Eerste Ka mer gevoelig voor de druk van zowel de Vlaamse als de Neder landse regering om de verdra gen snel te behandelen. Dinsdag wordt de datum voor een debat ge prikt. Sinds 1975 in Zeeland DEN HAAG - De Zeeuwse kokkelvis sers hopen via de Raad van State alsnog met succes een schadeclaim bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) in te dienen omdat vanaf 2004 niet meer in de Waddenzee mochten vissen. Na veel juridisch getouwtrek trok LNV na een uitspraak van de Raad van State de in 2004 verleen de vergunning voor het vissen naar kokkels in de Waddenzee in. LNV voelde zich daartoe ge dwongen omdat het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft bepaald dat Nederland kok- kelvissen alleen mag toestaan als uit degelijk onderbouwd weten schappelijk onderzoek blijkt dat mechanische kokkelvisserij het beschermde natuurgebieden geen significante schade toebrengt. En uit onderzoek bleek dat er door et mechanisch vissen toch schade werd toegebracht aan de zeebo dem. LNV vindt dat er geen reden voor een schadevergoeding is omdat ze niet anders kon dan de vergun ning weigeren. LNV heeft de kokkelvissers wel een algemene schadevergoeding toegekend voor het omzetverlies als gevolg van het definitieve kok kelvisverbod vanaf 2005. Maar voor het jaar 2004 wil LNV niet af zonderlijk nog een schadevergoe ding betalen. De kokkelvissers schatten de schade voor 2004 op rond de vier miljoen euro. Het mi nisterie vindt dat de vergunning weigering een risico is dat voor re kening van de kokkelvissers komt. De kokkelvissers vinden dat even wel dat ze het slachtoffer zijn ge worden van een onvoorzienbare beleidswijziging van het ministe rie van LNV. De Raad van State gaat de kwestie uitzoeken en doet over zes weken uitspraak. Zeeuwse kokkelvissers eisen voor de Raad van State schade vergoeding van LNV, dat achter af de visvergunning voor de Wad denzee introk voor 2004. HULST - De hulpverlening bij calamiteiten op de Wester- schelde moet op verschillende punten worden aange scherpt. Dat blijkt uit de evaluatierapportage van de stranding van de MSC Eyra op 13 februari. Het zeecon tainerschip liep ter hoogte van de Hedwigepolder bij Saeftinghe vast op een strekdam. Tussen de stranding en alarmering bij de Meldkamer zat bijna een uur. Te lang, stelt het rapport. Ook bleef lange tijd onduidelijk waar het schip exact lag. De rol van de 'coördinerend burgemeester' verdient eveneens aandacht. Burgemees ter Mulder van Hulst was geheel volgens het rampensce nario naar Middelburg afgereisd en werd daardoor als 'burgervader' gemist. De informatie naar burgers moet sneller. foto Camile Schelstraete Tel. 0113 www.sarouk.nl 22 71 01 - Singelstraat 19 Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 59