Eisen aan onderzoek ziekenhuis Ie 4 A R° Wethouder Terneuzen: 'Opheffen ADZ pijnloos' DI-RECT Nick Simon Krezip Beef Gewonden de Walcherse gemeenten willen alleen meepraten na nieuw onderzoek. www.acvastvanderslikke.nl VRIJWILLIGE VEILING Landbouwgronden te Wolphaartsdijk notarissen Het grootste vloerenassortiment van Zeeland! Lamelparket vanaf actie! PZC Vrijdag 20 juni 2008 I 29 vrijdag en zaterdag Troyabrood, met soya, zonnepit en mais, 400 gr. voor St.Adriaanstraat 15 4401 JC Goes Tel. (0113) 21 50 77 Ambachtsbakker (fo ^oubrhJ^jim VLISSINGEN - Twee bromfietsers zijn gisteravond rond 19.30 uur ge wond geraakt bij een aanrijding op het Baskenburgplein in Vlissin- gen. Een 55-jarige Vlissinger ver leende geen voorrang aan een 16-jarige plaatsgenoot. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - De Walcherse ge meenten willen pas weer meepra ten over de toekomst van de zie kenhuiszorg, als er een deugdelijk -nieuw- onderzoek wordt gedaan. De provincie is bereid daaraan mee te werken, maar eist wel dat de gemeenten daarna hun bezwa ren intrekken. De gemeenten stel len op hun beurt eisen aan het on derzoek. „Als we nu meewerken, worden we medeplichtig aan een besluit dat onvoldoende kwaliteit heeft", zegt de Middelburgse wethouder Albert de Vries. (PvdA) „En ik voel er niets voor om een besluit uit te voeren waar ik niet achter sta. Het besluit dat de ziekenhuizen heb ben genomen is niet goed onder bouwd, er zijn verkeerde argumen ten gebruikt en er is gebruik ge maakt van gedateerde gegevens. Bovendien ontbreekt de discussie met de omgeving." De Walcherse gemeenten willen pas weer meepraten over de toe komst van de ziekenhuiszorg als er deugdelijk - nieuw - onder zoek wordt gedaan. exciter. AcyastVanderSlikke Ellemeet Hogeweg 4 4323 TC Ellemeet T 0111 671735 F 0111 671897 info@acvastvanderslikke.nl De gemeenten eisen dat er niet al leen naar financiële aspecten wordt gekeken, maar ook naar de maatschappelijke gevolgen van de ziekenhuisfusie en de vestiging van het hoofdziekenhuis in Goes. Gedeputeerde George van Heukel- om (SGP) zegt gevoelig te zijn voor de argumenten van de ge meenten. Hij benadrukt wel dat er haast bij is. „Het is hoog tijd dat het besluit wordt uitgevoerd." De Vries erkent dat. „De fusie en de bundeling van de maatschappen zijn nodig voor behoud van de kwaliteit van de zorg." En dan ligt er dus straks wéér een onderzoek. Wat dan? „Dan moet er een ander besluit komen", vindt De Vries. „Of er moet in ieder ge val duidelijk worden wat er op Walcheren gebeurt met de zorg." Van Heukelom: „Invloed op het be sluit heb ik niet, dan ga ik op de stoel van de raden van bestuur zit ten en in dat geval mag mijn sala ris ook wel wat omhoog. Maar als blijkt dat hun berekeningen niet kloppen, dan hebben ze wel een probleem." Intussen is nog niet bekend wat de fusie betekent voor het personeel. De vakbonden Abvakabo, CNV pu blieke zaak, Unie Zorg en Welzijn, Nu '91 en FBZ houden volgende week bijeenkomsten voor het per soneel in Goes en in Vlissingen. Bij opbod en afslag zullen in een openbare zitting ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan De Vier Notarissen te Goes geveild worden een aantal percelen landbouwgrond gelegen te Wolphaartsdijk. Geveild worden: 2 percelen landbouwgrond gelegen aan de Zuiderlandweg te Wolphaartsdijk groot respectievelijk ca. 02.23.30 hectare en ca. 02.67.91 hectare (afzonderlijk en in de massa) 1 perceel landbouwgrond gelegen aan de Zuiderlandweg te Wolphaartsdijk groot 01.94.90 hectare De veiling zal plaatsvinden te Wolphaartsdijk in Dorpshuis de Griffioen (adres: Oostkerksestraat 24) op vrijdag 27 juni om 13.30 uur. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer L.T.G.M. Vermue of de heer J.M.C. van Sabben, tel. 0111 671735 of de heer P.J.A.M. Bruijns, tel. 0113 232800. I Oostinga I Ammerlaan I Platier I Tazelaar Kloetingseweg45 tel. 0113 23 28 00 Postbus 202,4460 AE GOES fax 0113 2118 01 info@deviernotarissen.nl www.deviernotarissen.nl TERNEUZEN - De opheffing van het Administratief Dienstencentrum Zeeland (ADZ) en de overheveling van personeel en werk naar de werkvoorzieningschappen in Zee land kan volgens Dethon-voorzit- ter Co van Schaik zonder pijn ver lopen. Het ADZ is al jaren verlies gevend. Het voorbije jaar moesten de schappen (en dus de gemeen ten) 500.000 euro bijleggen. „Als de ontmanteling van ADZ goed verloopt, dan hoeft dit ons niet veel te kosten", zei Van Schaik gis teren tijdens de algemene be stuursvergadering. „Voor perso neel en klanten hoeft de overheve ling ook geen probleem te zijn." De 150 medewerkers die nu bij ADZ werken via Betho (Bevelan- den) en Dethon (Zeeuws-Vlaande- ren) gaan terug naar die werkvoor zieningen, de overige 150 mensen gaan over naar Lété in Middelburg. Zaterdag 21 en zondag 22 juni 2008 Huisartsen Huisartsenpost De Bevelanden 's Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tij dens feestdagen, alleen na telefonische af spraak). Patiënten huisartsenpraktijk de Pijlers v. Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-272000. Spreekuur zat. en zon. 10.00-10.30 en 17.00-17.30 uur. Tholen/St. Phlipsland Van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur: Huisartsenpraktijk Bergen op Zoom, Para- selsuslaan 2, tel. 0164 273855. Tandartsen Noord- en Zuid-Beveland B. Rijksen, Vroonlandseweg 33, Kapelle, tei. 06-22347209. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tholen en Bergen op Zoom (leden NMT): telefonisch contact opnemen met eigen tandarts. Verloskundigen Verloskundige Maatschap Goes, tel. 0113 224099. bgg 0665071858. vrij. 19.30-zon. 19.30 uur: M. de Winter, W. Diteweg en F. Willem- sen. Verloskundigenpraktijk Gemeente Borse- le (24-uur bereikbaar) 06-53156391 D. Hoogendijk. Verloskundigen Reimerswaal M. Lindenbergh en A. de Putter, tel. 0113-503842 bgg 06-65071049. Apotheken Avond- en weekenddiensten worden ver zorgd door De Zeeuwse Apotheek, Sta tionspark 35, tel. (0113) 270620. Wijkverpleging Allévo: tel. 0113- 249111. Stichting Thuiszorg Nederland: tel. 0113- 229003. Thuiszorg Terweel Zorgstroom: tel. 0113-273636 RST Zorgverleners: tel. 0342-405454. Dierenartsen Beveland Dierenartsenpraktijk Mosselman, Ver boom en Boer: A. C. Mosselman, tel. (0113) 381233 of (0113) 228866. Dierenartsenpraktijk Karelse, van Dijk, Stokman, van Anrooy: H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, tel.(0113) 561290. Praktijk voor gezelschapsdieren, L. Huis- kes-Cornelisse en M. Berrevoets, Molen laan 24, Yerseke, tel.( 0113) 572756. Spreekuur zat. 9.30-10 uur. Dierenkliniek Goes, kliniek voor Gezel schapsdieren, C.W. Dreesman en M.A.R. van den Boomgaard, 's Gravenpolderse weg 92, Goes, tel.(0113) 270072 (24 uurs spoeddienst). Geopend zat. 10.00 tot 15.00 uur, behan deling volgens afspraak. Tholen Dierenarts W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekend-spreekuur Poortvliet, Kalfsdam- seweg 2, zat. van 8.30-9.00 uur en Tho len, Botermarkt 10, zat. van 11.00-12.00 uur. Dierenambulance Dierenambulance Bevelanden, tel. 0623466221. AFBOUW Marie Curieweg 9-13, Vlissingen T: 0118-69 00 00 www.logus.nl met o.a. Mason Hans Dulfer Intwine Shameboy(BE) Marco V The Van Jets(BE) VanKatoen Gerard Ekdom Hans Dulfer DJ Sandstorm Wipneus Pim George Baker DJ Silverius VanKatoen Dano Underground Fly(PL) Jeckyll Hyde Marko (La Rocca - BE) Gizmo DJ Wired Dano Tickets Dagkaart 30,- Combiticket 55, Locatie: Axelse Vlakte, Terneuzen Tickets verkrijgbaar via alle losse adressen en via Ticketservice (zie website) Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang (zie website voor voorwaarden)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 57