1,85 7.25 Conflict dreigt over btw van 20 procent IA Sobere regeling jachtvliegtuigen spotten voor gastouders 'Terreuralarm werkt slecht' 'Regels schaden wijkverpleging' 100 witte t-shirts 30 witte polo's Kabinet verdeeld over opschuiven verhoging tarief met een jaar. mand 4 I Vrijdag 20 juni 2008 PZC I Op zoek naar leen boot? www.zeelandboten.nl 0118-613659 DEN HAAG - Bedrijven en lokale overheden zijn nog altijd niet goed voorbereid op terreurdreigin gen. Het Alerteringssysteem Terro rismebestrijding (ATb) dat hen moet waarschuwen en klaarsto men voor een dreigende aanslag functioneert onvoldoende. Het is onduidelijk wie tijdens een dreiging de regie voert en of de vei ligheidsmaatregelen die moeten worden genomen wel uitvoerbaar zijn. Dat constateert de Algemene Rekenkamer in een rapport dat gis teren is gepresenteerd. Het ATb werd in 2004 in het leven geroepen na de aanslagen op trei nen in Madrid. Op het systeem zijn veertien belangrijke sectoren aangesloten, waaronder de energie sector, de chemische en nucleaire industrie, de transportsector en de drinkwatersector. Voor al deze sec toren zijn A-locaties bepaald: plek ken die een potentieel doelwit zijn van terroristen. Vier jaar na dato functioneert het systeem nog steeds niet optimaal, aldus de Rekenkamer. Zo weten bedrijven en overheden niet altijd waar zij aan toe zijn. Zij hekelen de wirwar aan projecten die hen vanuit Den Haag wordt opgelegd, bijvoorbeeld ter bescherming te gen andere dreigingen als natuur rampen en klimaatverandering. De Rekenkamer verwijt de Natio naal Coördinator Terrorismebestrij ding onvoldoende regie te voeren. Het was de bedoeling dat de veer tien sectoren zelf afspraken zou den maken met gemeenten en po litie. Dat is maar beperkt gebeurd. DEN HAAG - De meest betrokken bewindslieden zijn het erover eens geworden dat de subsidieregeling voor kinderopvang door gastou ders in versoberde vorm overeind kan blijven. Ingewijden hebben dat gisteren bevestigd. De vergoeding voor gastouders, van wie ook grootouders profite ren, gaat omlaag van zo'n 6 euro nu naar ongeveer 2,50 euro. De versobering van de regeling be tekent verder dat gastouders voortaan een maximum aantal uren per week in rekening mogen brengen. Volgens ingewijden zou het om ongeveer tien uur per week gaan. Naar verwachting neemt het kabi net vandaag een beslissing over versoberingen in de kinderopvang. Die zijn nodig omdat mede door de enorme groei van het aantal gastouders het budget voor de kin deropvang met ruim 1 miljard eu ro overschreden dreigt te worden. Naast een versobering wil het kabi net dat ouders meer meebetalen. Eerder werd bekend dat ouders in 2011 23 procent van de totale kos ten moeten ophoesten. Op dit mo ment is dat nog 19 procent. incl. bedrukking op 1 zijde in 1 kleur per stuk excl. startkosten, excl. btw incl. borduring op de borst per stuk excl. startkosten, excl. btw Noordland 29, Heinkenszand T. (0113) 562 776 info@capello.nl - www.capello.nl LEEUWARDEN - Vliegtuigspotters hebben hun telelen zen gericht op het beroemde Italiaanse demonstratie team II Frecce Tricolori dat gisteren oefende met tien jachtvliegtuigen voor de show tijdens de Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht, vandaag en morgen in Leeuwarden. foto Vincent Jannink/ANP DEN HAAG - Binnen het kabinet is onenigheid ontstaan over de ge plande btw-verhoging van 19 naar 20 procent. Minister Wouter Bos (PvdA, Financiën) overweegt de verhoging een jaar uit te stellen naar 2010. Zijn collega Maria van der Hoeven (CDA, Economische Zaken) ligt dwars. Zij heeft de extra opbrengsten - 2 miljard euro - nodig om de voorgenomen af schaffing van de WW-premie voor werknemers te kunnen beta len. Van der Hoeven krijgt steun van haar Kamerfractie. Bos vindt de btw-verhoging vol gend jaar ongepast nu de jongste cijfers van het Centraal Planbu reau laten zien dat minima vol gend jaar een half tot één procent in koopkracht erop achteruit gaan. Hij vindt het moeilijk te verkopen dat de toch al hoge inflatie verder wordt aangewakkerd door een extra btw-verhoging. Producten worden daardoor immers duurder. Van der Hoeven vindt de afschaf fing van de WW-premie voor werknemers essentieel, melden in gewijden op haar departement. De minister denkt dat door goed kopere arbeid meer mensen aan het werk kunnen en dat is weer een van de doelstellingen van dit kabinet. Haar partijgenoot en Ka merlid Frans de Nerée viel haar gis teren bij. Volgens hem is de verho ging van de btw in combinatie met de afschaffing van de WW-premies 'niet voor niets in het regeerakkoord opgenomen'. Door de opstelling van het CDA dreigt voor Bos een gat van 2 mil- ITJ Binnen het kabinet is onenigheid over de btw-verhoging die per 1 januari moet ingaan. Minister Bos wil de verhoging uitstellen, minister Van der Hoeven niet. AH ■••VftfyH IS SIMTcroRiy &N ZJJN praak GOES Van der Spiegelstraat 54, tel. 0113 - 216 063, goes@fietsplezier.nl VLISSINGEN Troelstraweg 364, tel. 0118 - 477 230, viissingen@fietsplezier.ni jard euro. Een alternatieve oplos sing voor het uitstel van de btw-verhoging heeft hij nog niet. Het kabinet neemt in augustus een definitief besluit, wanneer het de begroting voor 2009 vaststelt. De vakbonden en de werkgevers staan te juichen als de btw-verho ging op 1 januari niet doorgaat. De vakbonden hebben afgelopen maanden herhaaldelijk opgeroe pen de btw niet te verhogen. „Fijn dat de politiek een keer niet doof is", aldus een woordvoerder van FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Werkgeversorganisatie VNO- NCW vindt het wenselijk, omdat zo de loon-prijsspiraal beheers baar blijft. CNV-voorzitter René Paas noemt het wijs dat Bos op deze manier 'het dansje voorkomt waarbij bon den ook een hogere looneis moe ten stellen om de koopkracht op peil te houden'. Want: „De slag om de koopkracht is ook een slag om banen." MAASTRICHT - De kwaliteit van de wijkverpleging in Nederland heeft flink te lijden onder bureaucratie. Door de vele administratieve ver plichtingen blijft er minder tijd over voor zorg aan de patiënt. Dat concludeert promovenda Hanne- rieke van der Boom van de Univer siteit Maastricht. De promovenda stelt vast dat de wijkverplegers in ons land van de ene naar de ande re patiënt rennen, waarbij iedere minuut zorgverlening moet wor den geregistreerd en ondertekend.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 4