Economie Feijtergroep verhuist naar Axelse Vlakte Kabinet trekt meer geld uit voor industrie 'Wegen en spoor kunnen 10 procent goedkoper' Zwaar weer dreigt voor vlassector L Familiebedrijf De Feijter is vestiging in Biervliet ontgroeid. Onverwacht druk in Britse winkels Injectie van 200 miljoen euro om slagkracht sector te versterken. Advies commissie: meer steun nodig voor private financiering PZC Vrijdag 20 juni 2008 37 door Wout Bareman BIERVLIET - Het grond-, weg- en waterbouwbedrijf De Feijter in Biervliet verhuist in de loop van volgend jaar naar de Axelse Vlakte. De Feijtergroep is op de huidige hoofdlocatie aan de Oostzeedijk uit z'n jasje gegroeid. Er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden. Het bedrijf heeft met havenschap Zeeland Seaports overeenstem ming bereikt over de aankoop van bijna drie hectare grond op de Axelse Vlakte ter hoogte van Zijka naal C van het Kanaal Gent-Ter- neuzen. Daar legt het bedrijf zelf een kade van ongeveer driehon derd meter aan voor de op- en overslag van materiaal voor de weg- en waterbouw. De Feijter biedt nu werk aan tachtig mensen. Na de verhuizing worden dat er, naar verwachting, honderd. De groep investeert miljoenen in de nieuwe vestiging. Op het nieuwe bedrijfsterrein wordt een kantoor gebouwd en verrijst ook een grote werkplaats. De Feijtergroep wordt gevormd De Feijtergroep in Biervliet en ha- venschap Zeeland Seaports heb ben overeenstemming bereikt over de aankoop van drie hecta re grond op de Axelse Vlakte door de secties aanneming, ver huur, transport en handel. Het be drijf, opgezet door Bram de Feij ter, vierde in 2006 het veertigjarig jubileum. In 2001 namen de zoons Mark, Ab en Jos de zaak over. De Feijtergroep groeide de afgelo pen tien jaar explosief. Directeur Mark de Feijter: „We zijn actief in heel Zeeland en West-Brabant. Het bedrijf is bijvoorbeeld nauw betrokken bij de aanleg van na tuurgebieden, zoals bij Nummer Een en bij Oostburg, maar ook werken we op dit moment aan dijkverzwaringen. We doen verder veel baggerwerk, we verzetten grond in de wegenbouw en we zijn betrokken bij de aanleg van tal van bedrijventerreinen." Door de snelle groei was verhui zing uit Biervliet onvermijdelijk. Mark de Feijter: „Het is met pijn in het hart, want hier liggen onze roots, maar we kunnen hier echt geen kant meer op. We hebben de beschikbare anderhalve hectare echt helemaal benut. De Axelse Vlakte biedt veel meer perspectief en bovendien zitten we daar cen traler." De broers zien tal van uitbreidings mogelijkheden. De Feijter: „We hebben bijvoorbeeld de uitbrei ding van Heros in Sluiskil groten deels verzorgd, net als de nieuw bouw van de biodieselfabriek van Rosendaal Energy, naast Heros. Ook op dat vlak ligt er nog een markt open." LONDEN - Kopers bekijken eikaars nieuwe aanwinsten na winkelbezoek in de High Street in Londen. De detail handelsverkopen in Groot-Brittannië zijn in mei onver wacht in recordtempo gestegen. De Britse winkels ver kochten 3,5 procent meer dan in april. Dat is de sterk ste maandelijkse stijging sinds het begin van de metin gen in 1986. Dit meldde gisteren het Britse bureau voor de statistiek. Op jaarbasis nam de omzet van de detail handel met ruim 8 procent toe. Dat is de sterkste stij ging in zes jaar. De opmerkelijke groei gaat geheel te gen de verwachting van analisten in. In plaats van de re cordstijging hadden zij een kleine daling van de verko pen ten opzichte van april voorspeld. foto Andy Rain/EPA Kaaistraat 9-13 www.dewoongalerij.nl OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 09.00-18.00 u zaterdag: 09.00-17.00 u DEN HAAG - Het kabinet trekt de komende jaren 200 miljoen euro extra uit om de slagkracht van de Nederlandse industrie te verster ken. Dat schrijft minister Van der Hoeven (Economische Zaken) in haar periodieke Industriebrief Het extra geld gaat naar bestaande sub sidies, kredieten en fiscale tege moetkomingen voor de stimule ring van onderzoek en innovatie. In haar brief benoemt de minister een aantal knelpunten. Er is voor al tekort aan geschoold en flexibel personeel en er komen te weinig 'uitvindersbedrijfjes' bij. Met ge richte extra maatregelen, zoals sa menwerken tussen het midden- en kleinbedrijf enerzijds en scho len en kennisinstituten anderzijds, wil zij deze problemen te lijf gaan. Van der Hoeven steekt de hand ook in eigen boezem. De overheid moet een betere klant worden van het industriële bedrijfsleven: niet langer vragen om een zeer speci fiek product, maar een probleem neerleggen en de industrie zelf met een oplossing laten komen. Van der Hoeven meent dat die nieuwe werkwijze in combinatie met de opgetuigde stimulerings maatregelen ook tot meer export kansen voor het bedrijfsleven leidt. DEN HAAG - De kosten van nieuwe wegen, spoorlijnen, tunnels en bruggen kunnen met private finan ciering minstens 10 procent om laag. De aanleg kan daardoor ook jaren sneller. Dat concludeert een onafhankelij ke commissie in een advies voor de ministers Camiel Eurlings van Verkeer en Wouter Bos van Finan ciën. Oud-minister en voormalig ban kier Onno Ruding, die de commis sie voorzit, overhandigde hen giste ren het rapport. Ruding voorziet de komende jaren een stroomversnelling. Private fi nanciering in Nederland is volgens hem nu een klein en zielig stroom pje, met vier bijna afgeronde pro jecten en twee in petto. Een van de oorzaken in Rudings ogen is te weinig constante politieke steun. I** Private financiering kan de kos- ten van nieuwe wegen en het spoor met zeker 10 procent om laag brengen, heeft de commis- sie-Ruding gezegd. Eurlings en Bos installeerden de commissie afgelopen najaar in de zoektocht naar meer private inves teringen in asfalt en spoor. Eur lings won tegelijk advies in over snellere besluitvorming over de aanleg van infrastructuur. De commissie-Ruding ziet grote voordelen bij samenwerking met het bedrijfsleven, maar wel meer als het gaat om wegen dan om het spoor. Als er privégeld gaat naar spoorpro- jecten, kan dat tot aanzienlijk duurdere treinkaartjes leiden, zegt Ruding: „Dat ligt politiek moei lijk." door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - Het CDA en de SGP in de Tweede Kamer hebben aan dacht gevraagd voor vlassector. Die dreigt in de problemen te ko men als de Europese Unie de steun aan die sector snel afbouwt. „Het gaat om werkgelegenheid en een voor de toekomst interessante groene grondstof', betoogde CDA-Kamerlid Joop Atsma. „Wil len we de teelt en verwerking van vlas in Nederland behouden, dan dient eraandacht te blijven voor sector." Minister Verburg (CDA, Land bouw, Natuur en Voedselkwali teit) zei in haar antwoord aan dacht te hebben voor de proble men in de vlassector. Ze wees er wel op dat de sector mede onder druk staat door de hoge graan prijzen. „Daardoor schakelen boe ren om van vlasteelt naar graan- teelt." Verburg kondigde aan dat het Landbouw Economisch Instituut voor de zomer nog met een rap port komt over de situatie in de vlassector.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 39