SCOOR irlilji UI I 1»U IJl r Zeelandia mogelijk de dupe van gekrakeel over cultuursubsidies Papier ligt in grote stapels op de vloer, aan het plafond hangen vellen te drogen Grote prijs voor Vlissingse fotografe met het EK! CSll#|||ll* Landelijke raad draait advies hogere bijdrage weer grotendeels terug. Metalavond in De Piek Bloemen centraal in De Blauwe Horizon Antoinette Nausikaa wint 10.000 euro met serie over boulevard. Muziek bij Utopia PZC Vrijdag 20 juni 2008 I 3 5 door Rolf Bosboom MIDDELBURG - Het dreigende con flict tussen de landelijke Raad voor Cultuur en minister Plasterk zet de toekomst van Theaterpro ductiehuis Zeelandia onder druk. Het adviesorgaan wil de recent voorgestelde verhoging van de sub sidie voor de organisatie, onder meer organisator van het Zeeland Nazomerfestival, nu weer groten deels terugdraaien. „Het is te gek voor woorden", zegt directeur Ruud van Meijel van Zeelandia. De Raad voor Cultuur moest zijn werk van Plasterk overdoen, om dat de adviezen die vorige maand werden uitgebracht het totale bud get van 244,5 miljoen euro met 26,6 miljoen overschreed. De be windsman liet toen direct weten dat er geen ruimte is voor extra geld. De raad is van oordeel dat in vesteringen nodig zijn om de ambi ties die de minister zelf voor de cultuursector heeft geformuleerd, waar te kunnen maken. Met tegenzin bracht de raad giste ren een advies uit dat wél binnen het budget blijft. Het voorstel is nu simpelweg het handhaven van de VLISSINGEN - In De Piek in Vlissin- gen treedt morgenavond deathme- talband Pleurisy op. In het voor programma speelt Dark Roses uit Rotterdam een mix van speed-, death- en thrash metal. De deuren van De Piek gaan om 21.00 uur open. Zoek je personeel? Klanten? Bezoekers? Plaats dan nu een rubrieksadvertentie op de kleintjesmarkt pagina's. Tijdens de EK periode zeer voordelig tarief! Bel: 055-538 87 83 of 055-538 8011 vraag naar de voorwaarden subsidies op het niveau van 2006. Alle beoordelingen van de instel lingen en de plannen die zij heb ben opgesteld, blijven daardoor in eens volledig buiten beschouwing. Over Zeelandia adviseerde de raad eerst de subsidie met twee ton te verhogen tot 486.000 euro. Daar is een streep door gezet. De raad stelt nu - net als voor andere pro ductiehuizen - een slechts beperk te verhoging voor, tot 322.000 eu ro. Zeelandia had ingezet op ne gen ton. Dat wordt als noodzaak gezien, vooral om als organisatie minder kwetsbaar te worden. Het nu geadviseerde bedrag is echt te laag, zegt directeur Van Meijel. „Voor dat geld kunnen we niet de functie van theaterproductiehuis vervullen en worden we dus op nieuw alleen een festival." In dat geval valt Zeelandia buiten het nieuwe subsidiesysteem. Van Meij el wijst er ook op dat de raad de 100.000 euro die de organisatie tot dusverre kreeg van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, ten onrechte niet heeft meegere kend. „Ik weet niet wat ik hiermee aanmoet. Waarschijnlijk specu leert de raad erop dat de Tweede Kamer zich ermee gaat bemoeien, maar daarmee speelt hij wel hoog spel."Volgende week donderdag overlegt de Kamer met Plasterk. VLISSINGEN - Elly en Peter van Ber- kel openen morgen om 16.00 uur een nieuwe expositie in hun gale rie De Blauwe Horizon aan de Boulevard Evertsen in Vlissingen. Het thema is Bloemen. De deelne mers zijn: Reynier de Muynck, Jo- pie Steyn, Juul Kortekaas, Jan Boer en Sheila van Berkel. KI Expositie, t/m 20 juli, Vlissingen, ga- lerie De Blauwe Horizon, vrij, za. en zon. 12-17 uur. Adriaan van de Venne, De drukkerij van Jan Pietersz van de Venne, collectie Daily Mail Sr General Trust, Londen. De expositie 'Terug naar Zeeland' in het Zeeuws Museum toont top stukken uit de 16e en rje eeuw die in de loop der tijd uit de provincie zijn verdwenen. Katie Heyning belicht in deze serie telkens een van de stukken. Vandaag deel 8: 'De drukkerij van jan Pietersz van de Venne' (1623). Aan de Middelburgse Burg recht tegenover het poortje naar het Abdij plein was rond 1623 de winkel van Jan Pietersz van de Venne. Hier kon je schilderijen, prenten, kaarten en boeken ko pen. Ook was er een drukkerij ge vestigd, waarvoor zijn broer Adriaan dit reclamebord maakte. Onderop stond vroeger: Hier In de Schilderywinckel Druckt men Boeken In verscheiden tael: ende Placcaeten van verkoopingen van Landen/Huysen/Schepe/en Ander goederen. 1623. Van de Venne was als uitgever zeer actief en had al voor dat jaar zowel prenten als werk van Ja cob Cats, Johan de Brune en Constantijn Huygens op de markt gebracht. Het drukken van de boeken had hij echter al tijd uitbesteed. Waarschijnlijk was de gedichtenbundel De Tentoonstelling 14 september ZEEUWS MUSEUM Zeeusche Nachtegael, die in 1623 verscheen, het eerste boek dat in eigen beheer gemaakt werd. Met deze bundel, wilde men bewij zen dat de dichtkunst ook in Zee land volop bloeide. Het schilderij toont de drukkerij in vol bedrijf. Bedrukt papier ligt in grote stapels op de vloer, aan het plafond hangen vellen te dro gen. Rechts is een plaatpers met een wals te zien waarmee illustra ties gedrukt werden, in het mid den staat een houten drukpers. Bij de ramen zijn twee mannen bezig met het zetten van letters. Aan de muren hangen prenten. Verschillende figuren lijken ge portretteerd, maar wie is wie? Deze puzzel is niet eenvoudig op te lossen. De mannen naast de drukpers zouden Jan en Adriaan van de Venne kunnen voorstel len, de gebrilde heer op de voor grond lijkt op stadssecretaris Apollonius Schotte. Van de Venne overleed in 1625. De drukkerij werd overgedaan aan Jacob van de Vivere. Waar het reclamebord bleef en hoe het rond 1920 in handen van een En gelse krantenmagnaat kwam, is onbekend. Katie Heyning geeft vanavond (19.30 uur) in het museum een lezing over de expositie. VLISSINGEN - Antoinette Nausikaa (35) uit Vlissingen is winnaar ge worden van de Bouw in Beeld Fo- tografieprijs 2008. In de finale in Den Haag versloeg zij negen ande re talentvolle fotografen en kunste naars. De deelnemers moesten invulling geven aan het thema 'Mijn ruimte mijn plek'. Nausikaa maakte een boek en een serie over een zwerf kei op de Vlissingse boulevard en sleepte daarmee de hoofdprijs van 10.000 euro in de wacht. De jury noemde haar inzending 'een zeer intrigerend werk dat haar vereenzelviging met een zeer persoonlijke plek laat zien'. De fo tografe laat volgens de jury op een verrassende wijze zien hoe men sen hun leefomgeving beïnvloe den en omgekeerd. Het werk van de finalisten is tot en met 12 juli te zien in het atrium van het stadhuis in Den Haag en reist daarna door het land. Antoinette Nausikaa studeerde in 2004 af aan de Gerrit Rietveld Aca demie, afdeling beeldende kunst. De afgelopen vier jaar heeft zij on der andere in Tokio, Xiamen, New York en Madrid gewerkt. Haar werk is opgenomen in de kunstcol lecties van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Willem Arntsz Huis in Utrecht. De Bouw in Beeld Prijs, die voor de tweede keer werd uitgereikt, is een van de grote nationale fotogra- fieprijzen in Nederland. Een van de foto's uit de winnende reeks van Antoinette Nausikaa. VLISSINGEN - De kunstmanifestatie Utopia in de Timmerfabriek in Vlissingen wordt zondag weer op geluisterd met muzikale intermez zo's. Vanaf 13.00 uur draait DJ DeBard allerlei soorten wereldmuziek. Tus sen 15.00 en 17.00 uur is er Afri kaanse en Braziliaanse percussie van Hardslag.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 37