Eisen aan onderzoek ziekenhuis 35,- 25 Schap wil lager waterpeil dan Rijkswaterstaat WALCHEREN 36 Walcherse gemeenten willen alleen meepraten na nieuw onderzoek. Het gat achter de rotonde Het grootste vloerenassortiment van Zeeland! Lamel parket vanaf w% per m2 actie! Doof? Zwerfjongeren kunnen in Zeeland nergens terecht Prins Glas bekleedt bankgebouw met glazen plattegrond Vrijdag 20 juni 2008 Tip? redwalch@pzc.nl door Nadia Berkelder MIDDELBURG - De Walcherse ge meenten willen pas weer meepra ten over de toekomst van de zie kenhuiszorg, als er een deugdelijk -nieuw- onderzoek wordt gedaan. De provincie is bereid daaraan mee te werken, maar eist wel dat de gemeenten daarna hun bezwa ren intrekken. De gemeenten stel len op hun beurt eisen aan het on derzoek. „Als we nu meewerken, worden we medeplichtig aan een besluit dat onvoldoende kwaliteit heeft", zegt de Middelburgse wethouder Albert de Vries. (PvdA) „En ik voel er niets voor om een besluit uit te voeren waar ik niet achter sta. Het besluit dat de ziekenhui zen hebben genomen is niet goed onderbouwd, er zijn verkeerde ar gumenten gebruikt en er is ge bruik gemaakt van gedateerde ge gevens. Bovendien ontbreekt de discussie met de omgeving." De gemeenten eisen dat er niet al leen naar financiële aspecten wordt gekeken, maar ook naar de maatschappelijke gevolgen van de ziekenhuisfusie en de vestiging van het hoofdziekenhuis in Goes. „Ze moeten niet alleen de vierkan te meters narekenen", zegt burge meester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere. „Het gaat ons om de uitgangspunten." Gedeputeerde George van Heukel- om (SGP) zegt gevoelig te zijn voor de argumenten van de ge- De Walcherse gemeenten willen pas weer meepraten over de toe komst van de ziekenhuiszorg als er een deugdelijk - nieuw - onder zoek wordt gedaan. meenten. Hij benadrukt wel dat er haast bij is. „Het is hoog tijd dat het besluit wordt uitgevoerd." De Vries erkent dat. „De fusie en de bundeling van de maatschappen zijn nodig voor behoud van de kwaliteit van de zorg." En dan ligt er dus straks wéér een onderzoek. Wat dan? „Dan moet er een ander besluit komen", vindt De Vries. „Of er moet in ie der geval duidelijk worden wat er op Walcheren gebeurt met de zorg." Van Heukelom: „Invloed op het besluit heb ik niet, dan ga ik op de stoel van de raden van be stuur zitten en in dat geval mag mijn salaris ook wel wat omhoog. Maar als blijkt dat hun berekenin gen niet kloppen, dan hebben ze wel een probleem." Intussen is nog niet bekend wat de fusie precies betekent voor het personeel. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn en maken zich zorgen over de kwaliteit van de zorg, stellen de vakbonden Ab- vakabo, CNV publieke zaak, Unie Zorg en Welzijn, Nu '91 en FBZ in een brief aan de medewerkers van de ziekenhuizen. De vakbonden houden volgende week bijeenkom sten voor het personeel in Goes en in Vlissingen. MIDDELBURG - De rotonde bij de Mortiere in Mid- zet, zodat automobilisten meer ruimte krijgen en doorschieten naar de binnenkant, want daar lig- delburg ligt deze weken overhoop. Nee, er is nie- niet zo snel tegen de stenen rijden. gen een fietspad en een watergang (foto). Nog mand tegenaan gereden; er wordt aan gewerkt. Er staat niet voor niets een omheining om de ro- voor de bouwvak moet het werk klaar zijn. De korven met stenen worden een stuk terugge- tonde: die moet voorkomen dat automobilisten foto Lex de Meester Heel Nederland heeft zich wild geplakt Met als gevolg dat het Nederlands elftal tot nu toe fantastisch presteert. En, helaas, dat de Welpies op zijn. Heeft u nog Welpies, blijf dan gewoon plakken. Want ook al speelt Oranje geweldig, morgen kunnen ze weer alle hulp gebruiken. Daarom kunt u vanaf vandaag de leukste foto's van uw geplakte Welpies mailen naarwelpie@ah.nl. Deze zetten wij dan op www.ah.nl/welpie, zodat u de rest van Nederland ook inspireert Want nogmaals, alle Welpies helpen. Onder de grafiek over de ambulan- cespoedritten in de gemeente Veere in de krant van gisteren stond een verkeerde bron. De gege vens over de aanrijtijden komen niet van het RIVM, maar van de Regionale Ambulance Voorzie ning Zeeland. AFBOUW Marie Curieweg 9-13, Vlissingen T: 0118 - 69 00 00 www.logus.nl MIDDELBURG - Tien centimeter, daar ging het gisteren bij de rech ter in Middelburg om. Maar wel tien centimer op 1900 hectare Veerse Meer. Waterschap Zeeuwse Eilande maakte bezwaar tegen het Peilbesluit, waarin het noodpeil 's zomers 20 centimeter onder NAP is vastgesteld. Ruim voldoende, volgens Rijkswaterstaat, want mocht het eens nodig zijn, dan kan er altijd van dat peil worden afgeweken. Het schap betwijfelt dat en wil 30 centimeter onder NAP vastgelegd zien. Volgens haar is dat precies genoeg om het omlig gende land droog te houden als er heel veel regen valt in de zomer. Sinds een nieuwe spuisluis in de Zandkreekdam in gebruik is geno men en het Veerse Meer wordt ver verst met Oosterscheldewater, is er ook behoefte aan een min of meer vast peil. Dat is beter voor het mi lieu. 's Winters moet het peil daar om minder omlaag. Boerenorgani- satie ZLTO, de gemeente Noord- Beveland, enkele boeren en het wa terschap wilden dat niet. Na over leg zagen ZLTO en de gemeente af van hun gang naar de rechter. Uitspraak binnen zes weken Tip? redactie@pzc.nl De techniek staat voor niks, weet de achtjarige Mark. Moderne ap paratuur zorgt er zelfs voor dat de slechthorende Zeeuws-Vlaam- se jongen dingen hoort die voor anderen verborgen blijven. Marks juf maakt in de klas ge bruik van een zogenaamde ring leiding, die ze inschakelt als ze iets vertelt dat voor Marks oren bestemd is. Zaak is wel dat de juf het ding weer uitzet als haar geluiden Mark even niets aan gaan. Maar toen ze laatst tussen door de wc opzocht, dacht ze daar helemaal niet aan. Dat duurde niet lang. De pret oogjes van Mark zeiden genoeg. Zijn woorden nog meer: „Juf, ik heb het wel gehoord hoor!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 27