HUIZENMARKT 15 Wie een huis koopt, rekent met de nodige kosten. Dat gaat meestal niet met tientjes of honderdjes tegelijk, maar met duizenden euro's. Toch is het mogelijk voor minder dan twee euro cruciale informatie te krijgen over de woning die u op het oog hebt. Goedkope en betrouwbare informatie? Zoiets kan natuurlijk alleen bij een instantie die geen winstoogmerk heeft. Koopsom Zelfstandig Vast en zeker door Herbert Kats Zijn er zulke 'weldoeners' in de wereld van onroerendgoed. Jazekerrrr! Alleen moet u bij het kreetje 'jazeker' niet meteen aan een hypotheekverstrekker denken. In dit geval hebben we het over het Kadaster. Een oeroud instituut (van 1832) met verrassend mo derne trekjes. Via www. kadas- ter.nl is zeer in teressan te infor matie op te vragen over het object dat uw be langstelling heeft. Zo geeft Het Kadaster zoge heten koopsominforma tie die helpt inschatten of de vraagprijs een beetje redelijk is. Per postcodegebied kost dat 1,95 euro. Voor dat kleine bedrag krijg je direct de bekende koopsommen in het gebied van de afgelopen vijfjaar. Een vlotte beller (0,50 euro per minuut) kan ook via 0900-2020201 de koopsom van het specifieke huisnummer krijgen. SMS'ers zijn klaar voor 1,10 euro. Die koopsominformatie en de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (www.kadas- ter.nl/index.) zijn bedoeld om de weg te vinden op de huizenmarkt. Het brengt bij voorbeeld in kaart wat de vorige eigenaren voor de woning hebben betaald. Combi neer deze informatie met de Prijsindex Be staande Koopwoningen en de aspirant-ko per kan een schatting maken van de huidi ge waarde. Om een algemene indruk (én gratis) te krijgen van de gemiddelde ver koopprijs in een regio is er de site www.vindjeeigenhuis.nl. Wie serieuze be langstelling heeft kan met het Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart een indruk krijgen hoe de perceelsgrenzen van de woning lopen. Meer te weten komen over wie de huidige eigenaar is en zaken als vruchtgebruik kan ook via het Kada straal bericht ei gendom. Ook weer online te halen (€1,95) na betaling met iDEAL of je cre ditcard. Tot 1974 was het Kadaster onderdeel van het Ministerie van Financiën en daarna het Ministerie van VROM. Sinds 1994 is het een zogeheten zelf standig bestuursorgaan (ZBO). Die term werd in de jaren zeventig geintroduceerd door staatsrechtgeleer de Michiel Scheltema. Een zelfstandig bestuursorgaan is een organisatie die overheidstaken uitvoert, maar die niet onder direct gezag van een ministerie valt. Hoewel het Kadaster nauwgezet luis tert naar 'de markt' is het dus geen be drijf De organisatie heeft geen winst oogmerk en stelt zijn diensten be schikbaar tegen zo laag mogelijke kos ten. De omzet in 2007 bedroeg €184,3 miljoen. Eind 2007 werkten er bij het Kadaster omstreeks 2000 (fte) mede werkers, verspreid over 15 vestigingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Apeldoorn. De komende jaren wordt flink gesleu teld aan zowel de organi satie als de dienstverle ning. Uiteinde lijk (vóór 2010) zullen er vol gens voorlich ter Eefje van Gorp zes ves tigingen (Breda wél, Middelburg niet) overblij ven, terwijl het Kadaster toch op meer fronten actiefis dan nu. Digitalisering is daarbij een sleutel woord. Als alle archieven in de compu ter staan wordt het mogelijk vanaf ver schillende plaatsen in Nederland de werkvoorraad te raadplegen. Om die reden werkt het Kadaster sinds april ook met een zogeheten Klantcontactcentrum (KCC) waar alle lijnen bij elkaar komen. Wie tegen woordig de dichtsbijzijnde vestiging belt komt daar tussen 9:00 en 17:00 uur via 088 -183 22 00 (drie cent per minuut) automatisch terecht. Voor professionele gebruikers is er de site mijn.kadaster.nl. Overigens, voor wie niet alles per telefoon of computer wil afhandelen: de resterende vestigingen behouden een baliefunctie. Al zo'n 175 jaar houdt het Kadaster de rech ten op grond en gebouwen bij. De voorma lige overheidsdienst geeft op die manier ook rechtszekerheid over schepen, vliegtui gen en -nóg minder bekend- ondergrondse netwerken. De ze wettelijke taak moet voorkomen dat er misverstan den ontstaan over wat van wie is. En wat de precieze lo catie ervan is. De gegevens staan in de zoge heten openbare re gisters en kadastra le registratie. Door het beheer van deze om vangrijke gegevensbronnen vervult het Kadaster een spilrol op het ge bied van vastgoed- en geo-informatie in Nederland. Voor dergelijke informatie heeft 'onze' overheid overigens al belang stelling sinds de tijd van de Romeinen. De keizer in Rome baseerde zijn hoofdelijke belasting al op onroerend goed. Of de her komst van het woord kadaster ook een Ro meinse oorsprong (van het woord lijst) of een Griekse (van 'hoofd') heeft is evenwel onduidelijk. Het Kadaster heeft overigens meer taken. Het houdt ook het Rijksdriehoeksstelsel in stand. Dat is het referentiestelsel van coör- dinaatpunten in het landschap ten opzich te waarvan lokale metingen worden uitge voerd. Daarnaast is het betrokken als advi seur bij landinrichting en ruimtelijke orde ning. Sinds 2004 maakt de Topografische Dienst deel uit van het Kadaster. De voornaamste klantgroepen van het Ka daster zijn: notariaat, makelaardij, finan ciële instellingen, overheid (ministeries, waterschappen, gemeenten en provincies), geo-sector en particulieren. Aan hen ver strekt het Kadaster jaarlijks rond de 21 mil joen keer informatie, voornamelijk via in ternet. Als IT-specialist op het gebied van landsdekkende informatievoorziening over vastgoed en geografie verstrekt het Ka daster ook voor andere partijen gegevens over bijvoorbeeld kabels en leidin gen, gemeente lijke publiek rechtelijke be perkingen, adressen en gebouwen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 103