PvdA-plan valt goed Lords of the rings steken magische 90 PZC GRAZIA 22 en 23 Four Freedoms Awards uitgereikt Onderzoek ban op kinderarbeid Maardag 26 mei 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 122 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Kuijt helpt Oranje op weg w Steun voor voorstel om mensen met uitkering aan baan te helpen. DEN HAAG - Bonden en politiek zijn positief over het PvdA-plan om tienduizenden bijstandsgerech tigden en gehandicapten extra aan het werk te krijgen zonder te mor relen aan de hoogte van hun uitke ring. Het uitkeringspercentage voor veel groepen gaat zelfs om hoog van 70 naar 75 procent van het minimumloon. De PvdA presenteerde haar plan nen afgelopen zaterdag. Het PvdA- rapport 'Kansen geven, kansen grij pen' is een antwoord op de plan nen van minister Donner (Sociale Zaken). Die wil juist een lagere uit kering om arbeidsgehandicapten te prikkelen aan de slag te gaan. Kern van het PvdA-plan is dat het woud aan regels voor allerlei ver schillende kwetsbare groepen wordt gekapt. Er komt één rege ling en één loket voor zowel de jonge arbeidsongeschikten (WA- jong'ers) en bijstandsgerechtigden zonder arbeidshandicap. De uitkering voor mensen die echt niet aan het werk komen, komt op 75 procent van het minimumloon. Daar staat tegenover dat de dwang om een betaalde baan aan te ne men groter wordt. Ook werkge vers worden nadrukkelijker aange spoord om mensen uit kwetsbare groepen aan te nemen, eventueel gepaard gaande met het opleggen van een quotum. Werkgevers krij- FW De PvdA heeft wil één regeling en één loket voor iedereen met een 'arbeidshandicap'. Politiek en vakbonden zien wel brood in het voorstel. Gapinge I schrijft weer historie door alle ringen te steken. door Marlies Lampert BICGEKERKE - Bij de ereklaswed- strijd ringrijden in 1987 in Biggeker- ke stak het drietal van Gapinge I voor het eerst in de geschiedenis van het ringrijden het legendari sche record van negentig van de ne gentig ringen (ieder dertig ringen). Omdat zaterdag deze wedstrijd op nieuw in Biggekerke plaats had, werd vooraf veel gespeculeerd of het zou lukken deze unieke presta tie te evenaren. Maarten Spiljard (18), Dennis Willeboordse (32) en Sebastiaan Sturm (19) van Gapin ge I hadden nog geen ring gemist toen de laatste beurt begon. Nadat Spiljard en Willeboordse hun dertigste ring gestoken had den, hield iedereen de adem in. Het was aan Sturm om de negen tigste ring te steken. En dat deed hij! Alle 39 deelnemers leverden za terdag een bijzondere prestatie, want het totaal aantal gestoken rin gen was 1101 (van de 1170), waar mee het record van 1082 ringen uit 2003 sneuvelde. Maarten Spiljard, Dennis Wille boordse en Sebastiaan Sturm (vlnr) van Gapinge I evenaarden zaterdag het ringrijrecord uit 1987. foto Rianne Francke Toch kun je je maar beter inschrijven voor de nieuwe supercrème van Olaz, want in Amerika is-ie sinds de lancering al voortdurend uitverkocht!" - Grazia Olaz Regenerist Daily 3 Zone Treatment Cream wordt deze zomer in Nederland geïntroduceerd en is speciaal ontwikkeld om zelfs de meest lastige zones, rondom de ogen, kaaklijn en hals, te behandelen. De formule heeft de beste anti-verouderingswerking in de Regenerist lijn met Olaz' hoogste concentratie van het aminopeptiden complex, een ingrediënt dat zich al heeft bewezen op het gebied van anti-veroudering. Schrijf je nu in op de wachtlijst op Olaz.nl dan ben je er zeker van dat je het als één van de eersten kunt proberen. "Geloof ons, je doet er goed aan!" - Grazia gen ter compensatie gedurende één jaar een loonkostensubsidie. De WD is altijd tegen gesubsidi eerde banen geweest. Toch is het PvdA-plan ook daar positief ont vangen, omdat de tijdelijke loon kostensubsidie blijvend gesubsidi eerd werk zoals de Melkert-banen uitsluit. Ook de bonden zijn en thousiast over het PvdA-plan. Zij zijn blij dat de politiek eindelijk kwetsbare groepen wil prikkelen, zonder de uitkering te verlagen. Wel zet de FNV vraagtekens bij de uitgebreide rol die gemeenten krij gen toebedeeld. Willemijn Verloop (links) met prin ses Maxima. MIDDELBURG - De vier 'freedoms' van president Roosevelt zijn na 67 jaar nog altijd actueel. Dat bena drukten de vijf laureaten afgelo pen zaterdag in de Nieuwe Kerk te Middelburg waar de awards voor vrijdheid van meningsuiting, vrij heid van godsdienst, vrijwaring van gebrek, vrijwaring van vrees en de algemene Four Freedoms Award werd uitgereikt in aanwezig heid van onder anderen koningin Beatrix, prinses Maxima en pre mier Balkenende. De laatste reikte de algemene award uit aan de Duitse oud-president Richard von Weiszacker. De andere prijzen gin gen naar Lakdar Ibrahimi (vrijheid van meningsuiting), Willemijn Verloop (vrijwaring van angst), Ka ren Armstrong (vrijheid van gods dienst) en Jan Egeland (vrijwaring van gebrek). pagina 2 en 3: je moet een vriend zijn om er één te hebben Dwang bij het vinden van betaald werk is terecht reageer op www.pzc.nl Rita Verdonk heeft Zeeland niets te bieden 61% 39% aantal reacties: 541 M'i&s&i -*£ ->•; - Zeeland: 2, 3, 11 t/m 15; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 7 en 9; Cultuur: 17; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 21 t/m 37; Televisie: 38 en 39. DEN HAAG - De Europese ministers van Buitenlandse Zaken willen la ten onderzoeken of het mogelijk is producten van de markt te weren die middels de ergste vormen van kinderarbeid zijn gemaakt. Het on derzoek wordt gehouden op initia tief van minister Maxime Verha gen. Lang probeerde hij vruchte loos de EU-landen warm te maken voor een invoerverbod op produc ten van kinderarbeid. De afgelo pen dagen heeft hij echter een voet tussen de deur weten te krijgen. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800- 0231 231 1688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1