HZ spint garen bij Goes Scoop onderzoekt opties om aantal studenten te verhogen. Ongeval eist leven van vrouw op N58 Sluis Vlissingers niet verrast door lintjes Havenschap Zeeland Seaports wordt NV Word ook abonnee! Lintje voor 94 Zeeuwen Werken met glas... werken aan je toekomst! Zaterdag 26 april 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 99 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 door René Schrier VLISSINGEN - Als de Hogeschool Zeeland ook in Goes dezelfde op leidingen als in Vlissingen aan biedt, levert dat de school jaarlijks 229 tot 391 extra studenten op. Dat is een extra instroom van 23 tot 40 procent. Dit blijkt uit een onder zoek van Scoop naar de keuzes van potentiële hbo-studenten. De HZ laat hier onderzoek naar verrichten omdat de school on langs 5 miljoen euro subsidie toe gezegd heeft gekregen van de pro vincie Zeeland. Een van de voor waarden was dat zich meer leerlin gen bij de HZ inschrijven. Als de school niet ingrijpt, loopt het leerlingaantal volgens de prog noses langzaam maar zeker terug van 1249 in vorig schooljaar naar 1163 in 2012/2013. Wanneer de HZ zou besluiten al leen de opleidingen hbo-verpleeg- kunde, leraar basisonderwijs en so ciaal pedagogische hulpverlening ook in Goes te beginnen, dan le- Scoop heeft onderzocht hoe de Hogeschool Zeeland extra stu denten kan werven. Openen van vestigingen in Goes en Bergen op Zoom is een optie. vert dit een jaarlijkse toename van 81 tot 137 studenten op. Zelfs het openen van een HZ-dependance in Bergen op Zoom is een optie. Als de opleidingen algemene ope rationele techniek, elektrotechniek en werktuigbouwkunde van Vlis singen naar Bergen op Zoom ver plaatst worden, levert dat de school een toename van 26 tot 49 studenten per jaar op. Uit het onderzoek blijkt overigens dat verplaatsing alleen niet de uit komst voor de HZ is. Zo is bijvoor beeld berekend dat het aantal Zeeuwse jongeren dat kiest voor een hbo-opleiding beduidend on der het landelijk gemiddelde ligt. De school moet ook de hand in ei gen boezem steken, leren de cijfers van Scoop. Zo kiezen nogal wat Zeeuwse jongeren voor een hbo- opleiding buiten de provincie. De HZ weet maar 56 procent van de Zeeuwse hbo-studenten aan zich te binden. De HZ wordt door po tentiële studenten ervaren als tra ditioneel, 'onopvallend' en het minst gespecialiseerd. Overigens kiest een aantal Zeeuwse studen ten ook niet de HZ simpelweg om dat de school niet de opleidingen aanbiedt die zij wensen. Als de HZ haar aantrekkelijkheid zodanig vergroot dat zij 80 procent van alle hbo'ers in Zeeland aan zich weet te binden, dan zijn er in 2012 ongeveer 4350 studenten. SLUIS - Een automobiliste is gister middag om tien over vijf om het leven gekomen bij een aanrijding op de rondweg N58 bij Sluis. De vrouw, die richting Sluis reed, kwam net voorbij de rotonde bij Toversluis door nog onbekende oorzaak in botsing met een vracht wagen die in de tegenovergestelde richting reed. De vrachtwagen, be stuurd door een 43-jarige man uit Rucphen, kwam uit België en reed in de richting van Oostburg. De politie wilde de identiteit van het slachtoffer gisteravond nog niet vrijgeven, omdat de familie nog niet op de hoogte was gesteld. VLISSINGEN - De vier Vlissingers die gisteren een lintje kregen, wa ren daar niet er verrast over. Burge meester Wim Dijkstra had hen een aantal dagen geleden al ge waarschuwd dat ze lid zouden worden van de orde van Oranje Nassau. Vooaf waarschuwen is niet echt ge bruikelijk. De meeste gedecoreer den worden verrast. Maar als ver wacht mag worden dat mensen erg zullen schrikken als ze horen dat ze een onderscheiding krijgen, is het volgens de Rijksvoorlich tingsdienst zelfs raadzaam hen vooraf voorzichtig in te seinen. Baas moet werkende ouders ontzien reageer op www.pzc.nl Zie pagina 4 en 5 Zeeland Nazomer Festival mag best wat kosten 60% oneens jfl 40% aantal reacties: 552 en iQMliSHHHHi Zeeland: 2, 3, 29 t/m 40; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 9 t/m 11; Meningen: 12 en 13; Agenda: 22; Cultuur: 23; Economie: 24; Beurs: 25; Weer: 26; Strips: 27; Bui tengebied: 41 t/m 43; Sport: 47 t/m 53; Bijlagen: Spectrum, Reizen, Wonen, Media met TV: 60 t/m 63. TERNEUZEN - Havenschap Zeeland Seaports komt op eigen benen te staan. De provincie en de gemeen ten Vlissingen, Terneuzen en Bor- sele krijgen de rol van aandeelhou der. Zo kan het havenschap beter worden bestuurd en slagvaardiger handelen. De plannen worden bin nenkort besproken met Provincia le Staten en de gemeenteraden. pagina 24: meer kansen voor Zee land Seaports Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555547 door Rinus Antonisse GOES - Koningin Beatrix heeft ter gelegenheid van Koninginnedag aan 94 Zeeuwen een onder scheiding toegekend. Alle in de orde van Oranje Nassau: negen ridders (vijfde graad) en 85 leden (zesde graad). Vanwege de meivakantie valt de jaarlijkse lintjesregen dit jaar extra vroeg. Twee decoraties worden later uitgereikt. De onderscheidingen vallen in alle dertien ge meenten. Schouwen-Duiveland spant wat het aan tal lintjes betreft veruit de kroon: 21 stuks. Daar na volgen drie gemeenten met elk negen onder scheidingen: Goes, Sluis en Veere. Er wordt één onderscheiding minder uitgereikt dan vorig jaar. In totaal zijn sinds de herziening van het decoratiestelsel in 1996 totaal 969 Zeeuwen ter gelegenheid van Koninginnedag on derscheiden. Op één benoeming in de orde van de Nederlandse Leeuw na, zijn alle onderscheidin gen toegekend in de (lagere) orde van Oranje Nassau. De meeste gedecoreerden ontvangen hun lintje wegens (meerdere) maatschappelijke activitei ten, vooral in bestuurlijke sfeer. Op de foto's met de klok mee: onderscheidingen komen in de familie Doeleman in Dreischor meer voor; gedecoreerden in Goes bekijken de inhoud van de bijbehorende koffer; even met zijn allen poseren in Zierikzee; ook familie en vrienden leg gen het grote moment graag vast. foto's Marijke Folkertsma, Willem Mieras en Lex de Meester pagina 14 tot en met 21: lintjes Zie de Ardagh advertentie in het regiokatern

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1