Onvrede over hypotheek If 'Jagers hebben wilde zwijnen uitgezet' jXo 12 HET WEER: Veel zon Kosten van beleggings hypotheek vallen veel mensen tegen. Tulpentapijt Vier dieren op De Schotsman moeten nog deze maand weg. Ton van Eenennaam, Vlissinger thuis bij NAC Breda spectrum Dode en twee gewonden bij ongeval bij Poortvliet Historisch goud Marleen Veldhuis Word ook abonnee! Zaterdag 12 april 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 87 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Amersfoort - Het grootste deel van de mensen met een beleg gingsverzekering die gekoppeld is aan een hypotheek, is daar ontevre den over nu zij inzicht hebben in de kosten. Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH), waarvan de resultaten gisteren be kend werden, blijkt dat 8o procent ontevreden tot zeer ontevreden is. Bijna 95 procent van de respon denten heeft het overzicht van zijn beleggingshypotheek bekeken. Ruim 62 procent van de vijftien honderd ondervraagden vindt de kosten tegenvallen. Bijna de helft blijft na het lezen met onduidelijk heden zitten. Daarnaast begrijpt één op de vijf er weinig tot niets van. Opvallend noemt de VEH dat veel huiseigenaren met een beleggings hypotheek afgelopen zomer, toen zij nog geen inzicht hadden in de kosten, nog vertrouwen hadden in hun hypotheek. Onderzoek van VEH wees toen uit dat bijna de helft nog (zeer) tevreden was. Nu is nog slechts 1,4 procent (zeer) te vreden over zijn beleggingsverzeke ring. Verzekeraars zijn vanaf 1 januari verplicht hun klanten jaarlijks een overzicht te geven van de opge bouwde waarde, de inlegde pre mie en de kosten van de beleg gingsverzekering. Verzekeraars heb- [TJ Ruim 80 procent van de mensen met een beleggingshypotheek is daar sinds zij inzage hebben in de opbouw van de kosten, onte vreden tot zeer ontevreden over. MARKNESSE - De Tulpenpluktuin in Marknesse in de Noordoostpolder is gisteren weer geopend voor publiek. Bezoekers kunnen op 5000 vierkante meter een bosje bloemen plukken. Keuze genoeg, er zijn driehonderdduizend bollen geplant. Nieuw is een door Joeri Wisse kamperland - De Faunabescher ming acht de kans groot dat jagers enkele weken geleden vier wilde zwijnen hebben uitgezet in natuur gebied De Schotsman bij Kamper land. „Dat ligt buitengewoon voor de hand", concludeert Pauline de Jong van de Faunabescherming. Het feit dat het om één mannetje en drie vrouwtjes (waarvan twee jonge vrouwtjes) gaat, versterkt haar vermoeden. „Zo kunnen de everzwijnen zich uitbreiden. Op den duur hebben jagers dan een mooi jachtveld om op ze te kun nen schieten." Lo Polvliet, voorzitter van Wild beheereenheid Noord-Beveland, vindt dat een onzinnige suggestie. „In De Schotsman mag je hele maal niet jagen en het gebied is een volstrekt verkeerde biotoop voor varkens. Bovendien zijn er al genoeg problemen met zwijnen op de Veluwe." Polvliet denkt dat mensen de varkens gedumpt heb ben. „Misschien dat mensen ze te groot vonden worden en dat ze die dieren daarom daar hebben vrijgelaten." Het jagen op everzwijnen is om streden. De Faunabescherming heeft meerdere malen geprobeerd om (druk)jacht op de grootste po pulatie everzwijnen van het land, op de Veluwe, tegen te houden. Gisteren maakte de provincie Gel derland bekend dat er in het afgelo pen jachtseizoen 4009 wilde zwij nen zijn afgeschoten. Op de Velu we lopen er nu nog 1600 rond. Ook stelde Gelderland een aantal maatregelen aan minister Verburg van LNV voor om een zwijnen- overschot in de toekomst te voor komen. Zo vindt de provincie dat eerder in het seizoen actief moet worden gejaagd op de dieren. Om te voorkomen dat de vier zwij nen op Noord-Beveland voor over last gaan zorgen, moeten ze nog deze maand verdwenen zijn. pagina 2 en 3: wilde zwijnen moeten voor het eind van de maand weg ben onderling afgesproken hun klanten voor 1 april te informeren. „De afgedwongen transparantie van de beleggingsverzekering en de commotie hierover heeft veel consumenten de ogen geopend over de nadelen van beleggingsver zekeringen", aldus een woordvoer der. Veel beleggingshypotheken blijken woekerpolissen te zijn. Vooral po lissen die zijn afgesloten eind ja ren negentig, begin 2000. pagina 3: commentaar pagina 12 en 13: weinig appeltjes voor de dorst poortvliet - Bij een verkeersonge val op Tholen is gistermiddag een 53-jarige man uit de gemeente Tho len om het leven gekomen. Twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Op de Postweg tus sen Tholen-stad en Poortvliet bots ten om drie uur drie auto's op el kaar. De toedracht is nog niet dui delijk. De politie zoekt getuigen; te lefoonnummer 0900-8844. vijf meter hoge uitkijktoren middenin de bloe menzee. Bezoekers kunnen kiezen uit ruim vijftig verschillende rassen. foto Koen van Weel/ANP Marleen Veldhuis manchester - Zwemster Marleen Veldhuis heeft bij de WK korte- baan in Manchester met over macht de titel op de 100 meter vrij veroverd. Ze zwom een tijd van 52,17 ruim voor de Britse Halsall (52.79) en de Finse Seppala (52,94). Sinds het eerste mondiale titeltoer- nooi in het 25-meterbad in 1993 heeft geen Nederlandse meer goud gewonnen op dit nummer. pagina 43: Veldhuis doet haar plicht Zeeland: 2, 3, 25 t/m 37; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Meningen: 10 en 11; Economie: 14 en 15; Buitengebied: 17 t/m 19; Weer: 22; Strips: 23; Agenda: 38; Cultuur: 39; Sport: 41 t/m 47. Bijlagen: Spectrum, Reizen, Wonen en Media met daarin Televisie: 60 t/m 63. 11 litlll In Zeeland is best ruimte voor wilde zwijnen reageer op www.pzc.nl Walcheren moet zich neerleggen bij ziekenhuislocatie 65% Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555547

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1