Toekomst zwembad staat ter discussie Positieve indruk Tweede Wereldoorlog bracht paar bij elkaar Man takelt jongen toe in Kapelle Aanhanger weg Ingeklapte long 22 Woensdag 26 maart 2008 pzc B Het echtpaar Ko en Stien Moerland-Platschorre uit Ellewoutsdijk vierde gis teren zijn diamanten huwelijk. foto Willem Mieras Stien Platschorre en Ko Moerland zestig jaar samen in Ellewoutsdijk. door Harmen van der Werf ELLEWOUTSDIJK - De Tweede We reldoorlog heeft hen bij elkaar ge bracht: Ko Moerland en Stien Plat schorre. Hij was na de bevrijding bewaker in fort Ellewoutsdijk, zij woonde er vrijwel naast. „Bij ons huis aan de Kaai was een bunker", diept Stien één van de eerste ont moetingen op. „De hond moest daar 's nachts in, maar op een dag wilde hij niet. Ko - die al vaak groette bij het voorbijgaan - hielp me toen." Gisteren vierden het echtpaar hun zestigjarig huwelijk. Ko (84) was waarschijnlijk nooit in Ellewoutsdijk verzeild geraakt, als hij zich na de bevrijding niet had aangemeld als oorlogsvrijwilli ger. „Ik werkte bij de vervelendste boer van Sint Philipsland, maar", pleit Ko toch in het voordeel van zijn baas, „hij heeft er wel voor ge zorgd dat ik niet naar Duitsland hoefde om te werken." Ko greep na de bevrijding van Sint Phlips- land in het najaar van 1944 zijn kans om te 'ontsnappen' door dienst te nemen in het leger. Na de bevrijding van heel Neder land mei 1945 kwamen Ellewouts dijk én Stien in zicht. Veel 'foute' Nederlanders, NSB'ers, waren op gepakt. Die moesten ergens heen. Ruim vierhonderd belandden in fort Ellewoutsdijk en Ko was één van hun bewakers. Stien (ook 84) was zijn buurmeis je. Zij had een zware taak: de huis houdelijke zorg voor haar vader en zes broers. Haar moeder en twee zussen waren najaar 1944 omgeko men bij een beschieting van Drie wegen, waarheen zij waren geëva cueerd uit het al eerder zwaar be schoten Ellewoutsdijk. Stien ver telt het verhaal en valt dan stil. „Ze zeggen 'herinneren is weer be leven'. Zo is het ook. We kwamen met drie mensen minder terug in Ellewoutsdijk." Het familiedrama heeft een litte ken achtergelaten, maar Stien is er niet door geknakt. „Mijn broers gingen van lieverlee uit huis en ik had gelukkig inmiddels Ko", kijkt ze haar man aan. Hij trok in 1948 bij haar en haar vader in aan de Kaai. Het huis is in 1968 voor de dijkverzwaring gesloopt. Stien en Ko wonen sindsdien aan de Lange- viele, de entree van Ellewoutsdijk. Twee dochters brachten ze groot. Ze hebben vijf kleinkinderen. Ko werkte in de aannemerij en ja ren bij Rijkswaterstaat als opzich ter. „Ik ben van begin tot eind bij de aanleg van de Zeeuwse A58 ge weest." Ellewoutsdijk is altijd hun dorp gebleven. Voorzieningen zijn er nauwelijks, maar, zegt een aan wezige dochter, 'vader heeft nog een nieuwe auto gekocht'. Stien Platschorre woonde prak tisch naast fort Ellewoutsdijk, Ko Moerland uit Sint Philipsland was na de oorlog bewaker in het fort. Zij trouwden op 25 maart 1948. De Spetter in Tholen vormt belemmering voor nieuwe woonwijk. door Rob Paardekam THOLEN - Burgemeester en wethou ders van Tholen lijken aan te stu ren op sluiting van zwembad De Spetter in Tholen-stad. De reden: het bad ligt in de weg voor toe komstige ontwikkelingen in het ge bied rond de Zoekweg. B en W kiezen nu wel voor de voorzichtige aanpak door niet recht voor z'n raap te zeggen: het zwembad moet dicht. Dat hebben ze een paar jaar geleden al eens ge daan, met de nodige commotie als gevolg. Een groot deel van de be volking pikte het niet dat het zwembad in het kader van een be zuinigingsoperatie zijn deuren zou moeten sluiten, terwijl voor veel geld een nieuwe gemeentehuis uit de grond werd gestampt. Dat het zwembad behoorlijk op Nieuwdorp krijgt geld voor een defibrillator NIEUWDORP - Het college van B en W van Borsele geeft toch subsidie, duizend euro, voor een defibrilla tor in Nieuwdorp. De dorpsraad heeft zich er keihard voor ingezet. Voordat Borsele geld wilde geven, moest duidelijk zijn dat inwoners de komst van de hartmachine toe juichen. Een handtekeningenactie was een succes. Er is ook veel be langstelling van vrijwilligers voor een defibrillatorcursus. Man (39)aangehouden na dronkemansrit COLIJNSPLAAT - Een 39-jarige man uit Schouwen-Duiveland is zon dagavond rond half acht in de Ire- nestraat in Colijnsplaat opgepakt. De politie was getipt dat hij dron ken over de Zeelandbrug zou zijn gereden. Na een speurtocht werd hij in Colijnsplaat gevonden. Zijn auto was beschadigd. De man wei gerde een blaastest en is daarop aangehouden voor onderzoek. de begroting drukt, is niet veran derd. Zeker de broodnodige reno vatie gaat de nodige centen kosten. Maar er is een tweede probleem: De Spetter ligt in de weg voor toe komstige ontwikkelingen. De ge meente wil het gebied rond de Zoekweg volledig op de schop ne men. Zo wordt het sportveld ver plaatst, moeten de scholen uitbrei den en wordt wellicht ook sport en gemeenschapscentrum Meul- vliet groter. Dan is er ook nog het plan voor de nieuwe woonwijk Molenvliet, die achter het zwem bad moet komen. En daar wringt de schoen. De wijk kan er zo goed als zeker niet komen als De Spet ter blijft. Er moet immers een flin ke afstand zitten tussen een zwem bad en woningen. UJ Het is aan de gemeenteraad: moet zwembad De Spetter in Tholen sluiten of niet? Het bad kost veel geld en ligt in de weg voor een toekomstige woonwijk. Sponsorloop afgelast vanwege slecht weer goes - De sponsorloop die leerlin gen van Pontes Scholengroep (loca tie Bergweg) dinsdag zouden hou den, is uitgesteld vanwege het slechte weer. De organisatie hoopt dat de sponsorloop vrijdag of maandag door kan gaan. Ongeveer honderd leerlingen uit het eerste en tweede jaar doen mee aan de loop, waarvan de op brengst naar de stichting KiKa (kinderen kankervrij) gaat. Basisscholen zamelen geld in voor hulp Kenia goes - Basisschoolkinderen uit Noord-Beveland hebben ruim 900 euro opgehaald voor noodhulp aan Kenia. Leerlingen uit de groe pen zeven en acht van Het Stelle- plankier uit Colijnsplaat, De Zuid- vliet uit Kortgene en De Vliete in Wissenkerke haalden het geld op door klusjes te doen. Het geld gaat naar slachtoffers van ongeregeldhe den na de verkiezingen in Kenia. Het college lijkt de geesten nu rijp te willen maken voor sluiting van het zwembad. En dat op subtiele wijze. Eerst werd al gemeld dat De Spetter niet meer voldoet aan alle hedendaagse eisen. Het bad zou al leen nog open zijn op basis van ge doogbeleid. Nu ligt er een stuk voor de gemeenteraad waarin het voortbestaan van het bad ter dis cussie wordt gesteld. Dat stuk gaat over het masterplan voor Tho- len-stad en één van de door het college bedachte stellingen is: 'het zwembad mag geen sta-in-de-weg zijn voor de herontwikkeling van het gebied rond de Zoekweg'. Vrij vertaald: 'het zwembad moet wij ken voor woningbouw'. Natuurlijk heeft de gemeenteraad het laatste woord, maar duidelijk is dat sluiting van het zwembad op de loer ligt. De openbare verga dering waarin het masterplan - en dus ook de genoemde stelling - wordt besproken, vindt plaats op maandag 31 maart vanaf 21.00 uur. 2nd Place Driver treedt op in La Strada Goes GOES - De band 2nd Place Driver, met de uit Goes afkomstige gitarist Bart Dietvorst, speelt vrijdagavond in café La Strada in Goes. De groep speelt twee sets, één akoes tisch en één elektrisch. De band was rond oud en nieuw nog in Afghanistan om te spelen voor de daar gestationeerde troe pen. Het programma in La Strada begint om 22.00 uur, de toegang is gratis. Vlissingse gewond op rijksweg A58 bij Goes goes - Bij een auto-ongeluk op rijksweg A58 bij Goes is een 55-jari- ge Vlissingse gisteravond kort na half zeven gewond geraakt. De vrouw reed volgens getuigen in eens naar links, botste tegen de middenvangrails op en kaatste te rug naar rechts, waar ze op de vluchtstrook tot stilstand kwam. Ze is met verwondingen aan de pols naar het ziekenhuis gebracht. KAPELLE - Een vijftienjarige jongen uit Kapelle is zondag, naar de poli tie nu meedeelt, mishandeld in de Noordstraat door een onbekend gebleven man. De jongen, afkomstig uit Oister- wijk, moest als opdracht een foto maken van hemzelf met tropische vogels. In de Noordstraat in Kapel le troffen hij en een meisje dat hem vergezelde, een volière aan. Toen hij er voor ging staan en het meisje een foto wilde nemen, zei een passant met hond dat dat niet mocht. Vervolgens begon de man de jongen te duwen, te schoppen en te slaan. Het slachtoffer liep een kneuzing aan zijn been op. Ook zijn telefoon was beschadigd. yerseke - Bij een bedrijf aan de Havenweg in Yerseke zijn vermoe delijk in het paasweekeinde een aanhanger en een roestvrijstalen container gestolen. De diefstal is gisterochtend om elf uur ontdekt. De aanhanger is wit met groen ge kleurd. De waarde van de gestolen spullen is onbekend. POORTVLIET - Een Tholenaar (37) is gisterochtend rond half zeven ge wond geraakt bij een eenzijdig au to-ongeval op de Postweg bij Poortvliet. Hij was onwel gewor den en reed van de weg tegen een boom. De man bleek in het zieken huis gebroken ribben en een inge klapte long te hebben. Herinrichting moet voor herdenking Slag om Sloedam klaar zijn. door Maurits Sep ARNEMUIDEN - Of slachtoffers van de Slag om de Sloedam er rustig en waardig herdacht kunnen wor den, moet blijken als de treinen over de Sloelijn rijden. Maar de Stichting Steun Bevrijders Walche ren is tevreden over de vernieu wing van de gedenkplaats op de Sloedam. De eerste indruk is goed, zegt voorzitter Léon DeWitte. „Men doet er alles aan het zo waar dig mogelijk op te knappen." Voor de grote herdenking van no vember moet de herinrichting klaar zijn. Nu is al goed te zien dat achter de gedenktekens een heuvel is gemaakt die een beter zicht biedt op de oude slagvelden. „Wij blijven erbij dat het beter was ge weest om de gedenkplaats hele maal te verhuizen, maar het valt ons nu niet tegen", zegt DeWitte. „Als er geen treinen rijden tijdens de grote herdenkingen, zoals ons is beloofd, kunnen we de slachtof fers rustig gedenken. Doordeweek blijft het er onrustig." De gedenkplaats op de Sloedam wordt niet uitgebreid tot een her denkingsplaats voor de Slag om de Schelde. DeWitte: „Dat willen we op een andere plek doen. Het pro vinciebestuur heeft daar ook een plan voor. Ik heb nog niet gehoor hoe het daarmee staat." Historicus Doeke Roos uit Vlissi' SALONIKI GRIEKS RESTAURANT PARTYCENTRUM GOES Iedere donderdag en vrijdag Verse Visbaar €14,95 p.p. Beestenmarkt 10 - Goes tel. (0113)215 715 www.saloniki.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 54