Zeeland Veerse scouts Jongeren uit Zeeland houden Surinaamse kinderen spiegel voor Hoofdkwartier wordt een pronkkamer The Artemis wint eerste editie Regioruis 1 2 Maandag 3 maart 2008 PZCW_ Vlissingers na ruzie in café aangehouden VLISSINGEN - Een 22-jarige en een 24-jarige man uit Vlissingen zijn in de nacht van zaterdag op zon dag rond oi.io uur aangehouden bij het Bellamypark in Vlissingen. Het tweetal had onenigheid gehad in een cafe, dat ze moest verlaten. Ze wilden verhaal halen bij de por tier. De 24-jarige man bedreigde een agent die hen beval te vertrek ken. Daarop werd hij aangehou den, evenals zijn maat die de poli tie hinderde. Personenauto gestolen bij inbraak in garage SEROOSKERKE (W) - Een personen auto is tussen vrijdag 18.30 uur en zaterdag 7.45 uur gestolen bij een inbraak in een garagebedrijf in Serooskerke (W). Het betreft een grijze Seat, type Alhambra met het kenteken 93-IN-ZV. Ook is ge reedschap en electronica met een totale waarde van enkele duizen den euro's gestolen. Project draait om besef dat milieu en natuur heel kostbaar zijn. door Miriam van den Broek MIDDELBURG - Met liedjes, activitei ten en stellingen als 'dierenbescher ming is zinloos' en 'vuil op straat is normaal' hebben vijftien jonge ren uit Zeeland de afgelopen twee weken geprobeerd om het milieu bewustzijn van kinderen in Surina me te vergroten. „Of het een blijvend effect heeft, weet ik niet", zegt Eva Imanse uit Middelburg, „maar alle beetjes hel pen. En het was de allereerste keer dat de mensen daar, een spiegel kregen voorgehouden." De ontwikkelingsorganisatie Xplo- re zendt regelmatig jongeren uit naar het buitenland om de men sen daar bewust te maken van de zogenoemde millenniumdoelstel- Vrouw in Terneuzen gered uit het water TERNEUZEN - Twee leden van de Verenigde Bootlieden uit Terneu zen hebben zaterdagavond door kordaat ingrijpen een te water ge raakte schippersvrouw uit haar zeer benarde situatie gered. De vrouw was tussen de wal en het schip gevallen. Het slachtoffer werd met onderkoelingsverschijn- selen naar het ziekenhuis ge bracht. Na enige tijd mocht ze weer ver trekken. Lentemarkt in kerk van Arnemuiden ARNEMUIDEN - In de gereformeerde kerk van Arnemuiden wordt zater dag 15 maart een Lentemarkt ge houden. Op deze markt is ook de stichting Nurses on Tour aanwezig met een stand over een anti-mala ria project in Ghana. Nurses on Tour is opgezet door studenten verpleegkunde van de HZ. De Len temarkt van 9.30 tot 12.30 uur. lingen. Deze keer gebeurde dat in samenwerking met de stichting Su- rant uit Vlissingen en de Hoge school Zeeland. Bij aankomst in de plaats Albina waren de Nederlandse jongeren ge schokt door de zichtbare milieu problematiek. „Overal lagen vuilniszakken. Het deed gewoon pijn aan mijn ogen", zegt Gerardus Oomen uit 'We hebben de kinderen uitgelegd dat er straks geen schildpadden meer zijn' Oost-Souburg. „Je zag geen stukje strand meer. Het lag helemaal be zaaid met lege flesjes." Zonder hun eigen mening op te dringen, probeerden de deelne mers aan het project, de scholie ren zo ver te krijgen dat ze zelf het Man loopt dronken op snelweg bij Kapelle KAPELLE - Een 18-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt, toen hij lopend op de vluchtstrook van de A58 door agenten was gezien. De man, die onder invloed was, liep ter hoogte van Kapelle en zei dat hij de weg binnendoor niet kon vinden. Hij werd door de poli tie naar huis gebracht. De man kreeg twee prenten, voor openba re dronkenschap en het lopen op een snelweg. Ouderwets genieten van dansorkest OOST-SOUBURG - Het Lodewijk Schommel Dansorkest treedt zon dag 9 maart op in zorgcentrum Nieuw Bachtenpoorte in Oost-Sou burg. Het orkest speelt swingende muziek uit de jaren twintig tot en met de jaren vijftig. Amerikaanse swing en Franse chansons beho ren tot het repertoire. Het optre den begint om 15 uur en is gratis. belang van een schone omgeving inzagen. „Er waren kinderen die zeiden dat ze hun lege flesjes ge woon op straat blijven gooien, om dat er toch al zo veel ligt. Maar na een week beloofden ze toch dat ze voortaan hun afval zouden oprui men." In de plaats Galibi draaide het project om de beschermde le derschildpadden. Hun voortbe staan wordt bedreigd omdat stro pers de eieren verkopen. Ze zou den potentieverhogend werken. „De mensen zijn arm en de ver koop van de eieren levert geld op. Dat wordt al generaties lang zo ge daan", zegt Eva. „Maar Galibi is dankzij de schildpadden toeris tisch aan het worden. Dat is goed voor de lokale economie. We heb ben de kinderen uitgelegd dat er straks helemaal geen schildpadden meer zijn, als de eieren verkocht blijven worden,. Dat was hun nog nooit zo expliciet verteld." Scepsis overheerst ondanks besluit dat ze in pand mogen blijven. door Miriam van den Broek KOUDEKERKE - René van Wetten ziet het nog helder voor zich. Hoe wethouder Van Tatenhove (CDA) in mei 2005 achteloos een brief uit zijn tas haalt, hem over tafel naar voren schuift en tegen Van Wet ten zegt: „Ik heb nog iets voor je." In die brief staat dat de scouting in Koudekerke voor eind december van dat jaar, het pand moet heb ben verlaten. Zomaar ineens. Pats- boem. De houding van het gemeentebe stuur heeft bij de scouts diepe wonden achtergelaten. Zo diep, dat Van Wetten, de voorzitter van de Scoutingvereniging De Valke niers, nog niet blij durft te zijn met de beslissing die afgelopen donderdag in de Veerse gemeente raad viel. Daar is besloten dat de vereniging in de voormalige kleu terschool aan de Van Speykstraat mag blijven, dat het achterstallig onderhoud aan het pand wordt weggewerkt en dat er voorlopig elk jaar 1500 euro wordt uitgetrok ken voor incidenteel onderhoud. „We zijn geen doemdenkers hoor", beklemtoont Van Wetten. „We moeten hier ook het positie ve van inzien. Maar ik geloof het pas als ik het zwart op wit zie." Bovendien ziet de voorzitter in het raadsbesluit nog te veel ruimte voor interpretaties. „Ik ben be nieuwd wat het gemeentebestuur verstaat onder 'achterstallig onder houd'. Want het hele gebouw is zo rot als een mispel. Of dat te herstel len is zoals wij willen, moeten we nog maar afwachten." Het gemeentebestuur meende drie jaar geleden dat de scouting beter kon verhuizen naar de oude gemeenteloods aan de Braamweg. Op de plaats van de scouts kon dan een nieuw kinderdagverblijf De Valkeniers willen weten wat de gemeente verstaat onder ach terstallig onderhoud. Want het gebouw in Koudekerke is zo rot als een mispel. komen. Maar een oude loods, is niets voor de scouts. „We hebben dik over de honderd leden. Je moet die kinderen wel wat bieden. Ook qua veiligheid. Dat kon daar niet", zegt Van Wetten. „Een bouwkundig rapport toonde dat ook aan. Op dat rapport hebben we nooit een reactie gekregen van de gemeente." De verkiezingen kwamen en de k scouts kregen een nieuwe wethou der: Jaap Melse, van de SGP/ChristenUnie. „Die man wil veel voor ons betekenen. Maar hij is ook gebonden." Na veel overleggen ontving de scouting eind 2006 een brief waar in stond dat ze voorlopig aan de Van Speykstraat konden blijven, maar dat de gemeente nog altijd mogelijkheden zag in de Braam- weg. In het voorjaar van 2007 zou Veere met een plan op de proppen komen. „De gemeente dacht dat nieuwbouw aan de Braamweg de oplossing zou zijn. Maar het water schap gaf geen toestemming. Daar na hebben we helemaal niks meer gehoord. Zelfs niet, nadat we drie herinneringsbrieven stuurden." Vorig jaar kreeg de vereniging bij val van raadsleden. Doede Holt- kamp van de PvdA/GroenLinks wond zich erover op en ook Wim Bartels van Dorpsbelangen en Toe risme Veere beet zich erin vast. Verrast was Van Wetten toen ook een vijftienkoppige delegatie van de SGP/CU op bezoek kwam bij de scouting. „Die steun konden we goed gebruiken." De raadsleden hebben afgelopen donderdag meer geld voor de scou tingvereniging weten los te peute ren dan het college aanvankelijk wilde. Ook lieten ze merken dat het optreden van de gemeente in de voorbije jaren, geen schoon heidsprijs verdiende. „De scouting heeft reden om boos te zijn", stel de Bartels. En boos zijn de scouts inderdaad. „Nee, dat is niet overdreven", zegt Van Wetten. „We zijn nooit se rieus behandeld. Het was altijd: pappen en nathouden. Maar goed. Dit besluit is nu genomen en we kunnen alleen maar hopen dat het verder positief uitpakt." Eén van de bunkers op park Toorenvliedt wordt opgeknapt. Er worden spul len uit andere bunkers tentoongesteld. foto Lex de Meester Stichting knapt oude bunker in Park Toorenvliedt op. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - De bosjes rond de bunker gaan weg. Het vocht moet eruit en dan kunnen de bezoekers erin. Het voormalige hoofdkwar tier van een Duitse infanteriedivi sie in park Toorenvliedt in Middel burg wordt opgeknapt. De bunker wordt een pronkka mer, vertelt Cor Heijkoop van de Stichting Bunkerbehoud. „We heb ben nogal wat spullen uit andere bunkers. Die worden daar opgesla gen. Het gaat om verbindingsappa- ratuur, zoals radio's en telexen en allerlei andere spullen." Het landgoed Toorenvliedt werd in 1942 gevorderd door de Duit sers. Daarna werd Toorenvliedt het hoofdkwartier van de Atlantik- wall op Walcheren en de Bevelan- den. De villa werd gebruikt als kan toorruimte en in Ter Hooge, het landgoed aan de overkant, woon de de divisiecommandant, gene raal Wilhelm Daser. Toen de geallieerden in het derde oorlogsjaar sterker werden in de lucht, moesten de Duitsers betere beschutting bouwen. In Toorenv liedt werden drie bomvrije com mandoposten neergezet, er kwam een verbindingsbunker en voor ie dere commandopost werd een woon-werkbunker gebouwd. Het park ligt ook nu nog letterlijk be zaaid met bunkers. „Toorenvliedt is nu op zich nog re delijk intact", zegt Heijkoop. „De Duitsers zijn er weggevlucht tij dens de inundatie. Dat was ook de bedoeling van het bombarderen van de dijken: dat de Duitsers de bunkers zouden verlaten. Het nieu we hoofdkwartier kwam op de Dam." Dat het park nu nog onge rept is, is eigenlijk te danken aan de bunkers. Omdat het veel werk was om ze te slopen, zag de ge meente maar af van een nieuw bouwwijk in Toorenvliedt. In de loop der jaren zijn de bunkers overgroeid. De bunker die nu wordt opge knapt, is straks niet het hele jaar door open voor bezoekers, zegt Heijkoop. „Alleen tijdens monu mentendag en met speciale gele genheden." Het duurt nog zeker een jaar voordat de eerste bezoe kers er een kijkje kunnen nemen. npi Een verbindingsbunker in Park Toorenvliedt wordt door de Stich ting Bunkerbehoud opgeknapt. In Toorenvliedt zat een hoofd kwartier van het Duitse leger. BURGH-HAAMSTEDE - The Artemis is winnaar geworden van de eerste voorronde van Regioruis; een po dium voor jonge bands. Het Goese trio heeft zich daarmee geplaatst voor de finale op vrijdag 16 mei in Brogum. Ook de Schouwen-Duive- landse formatie Zink treedt die avond op. Deze jonge - nog geen jaar oude - band kreeg van de jury een wildcard voor de finale. De band werd onder meer om de dy namiek en uitstraling geroemd. The Artemis („Met een 'beest' van een drummer", aldus jurylid en presentator Bert Stuit) bulkt van de energie en laat veel progressie horen. Opgetreden werd daarnaast door Full Metal Jacket, Buzzsaw en Scarabee. Nieuwe ronde, nieu we kansen. Regioruis (een project van de Jongerenraad) houdt nog voorrondes in Bruinisse en Renes- se. Er rijden bussen over het ei land om jongeren op te pikken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 12