frnumi SKSt ernp Shamefut /tcf> a JMü/i Premier vreest ergste Festival overweegt vertrek uit centrum PZC Spectrum pagina 2 t/m 5 ^lütmssmrs Shame Dean of De/WAf eens wbêêbsê 6°% Nodeloos lijden dieren voorbij HET WEER: Veel zon Zaterdag 1 maart 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 52 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Pakistani's betogen in Muitan tegen de film van Geert Wilders en het herplaatsen van Mohammed-cartoons in Deense kranten. foto MK Chaudhry/EPA Kabinet roept Wilders en moslimlanden op tot matiging. door Wierd Duk en Erwin Buter DEN HAAG - Het kabinet heeft giste ren, in een poging Nederlandse be langen, bedrijven en burgers in het buitenland te beschermen, dui delijk afstand genomen van Geert Wilders. Premier Jan Peter Balken ende riep in een krachtige verkla ring de PW-leider op de uitzen ding van diens Koranfilm Fitna te heroverwegen. „Er rust een grote verantwoordelijkheid op de heer Wilders", aldus Balkenende. Het kabinet beschikt over 'concre te signalen' dat het uitbrengen van LOODS Zaandam Sliedrecht open 10.00 -17.30 wwvu.loods5.nl tel 0900-23556637 de film ernstige schade zal toebren gen aan Nederlandse belangen in islamitische landen. De premier schetste een alarmerende toename van bedreigingen aan het adres van instellingen en bedrijven. Het kabinet houdt rekening met een boycot van Nederlandse pro ducten en met aanslagen op instel lingen en burgers. Balkenende riep moslimregimes op Nederlandse burgers te beschermen tegen mo gelijke aanslagen. Ook werkgeversorganisaties vre zen het ergste en riepen Wilders gisteren onomwonden op af te zien van de vertoning van de film. Eenzelfde oproep eerder van mi nister Maxime Verhagen van Bui tenlandse Zaken, herhaalde het kabinet niet omdat coalitiegenoot Wilders gijzelt Nederland reageer op www.pzc.nl liggHTïïjp; sum I Blof geeft het goede voorbeeld oneens" 40% aantal reacties: 555 PvdA 'te zeer hecht aan de vrij heid van meningsuiting'. De verklaringen van kabinet en werkgevers maken geen indruk op Geert Wilders. „Wat ze ook doen, of waar zij in al hun lafheid en dhimmitude (aanpassing van niet-moslims aan de islam, red.) ook toe oproepen, mijn film over de fascistische Koran en de bar baar Mohammed is af en wordt in maart uitgezonden", zegt Wilders. Balkenende wees erop dat de drei gende situatie rond de film een ei gen dynamiek lijkt te krijgen. Hoe- Het kabinet neemt afstand van Wilders en heeft concrete aanwij zingen dat zijn film ernstige scha de toebrengt aan Nederlandse belangen in moslimlanden. wel de inhoud van Fitna nog niet bekend is, is er door alle publici teit in binnen- en buitenland al veel schade aangericht. „Mijn zorg is dat de hele psychologie rondom deze film een eigen werkelijkheid schept." Balkenende verwees onder meer naar dreigementen van de Taliban om hun strijd tegen de Nederland se militairen in Afghanistan te ver hevigen. Ook zouden Nederlandse stewardessen niet meer op bepaal de vluchten durven vliegen. Minis ter Bert Koenders van Ontwikke lingssamenwerking moest een ge plande reis naar Somalië afzeggen wegens een 'directe bedreiging van de delegatie'. pagina 5: 'De vraag is niet of maar wanneer de fik erin gaat' door Melita Lanting zierikzee - Gewonde dieren hoe ven niet langer nodeloos te lijden in de Zeeuwse natuurgebieden. De provincie heeft hierover afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer, Na tuurmonumenten en particuliere grondeigenaren. Aanleiding voor de afspraken is het doodhongeren van een hert bij Renesse. vlissingen - Het Bevrijdingsfesti val sluit niet uit op termijn de Vlis- singse binnenstad te moeten verla ten. Door aanhoudende bezuini gingen en stijgende kosten blijft er steeds minder geld over om aan sprekende namen te boeken. Het festival is nu veel geld kwijt aan veiligheid en andere maatrege len om het Bellamypark en omge ving geschikt te maken als festival terrein. Daar staan weinig eigen in komsten tegenover. Het zijn voor al de horecazaken in de stad die van het evenement profiteren. Volgens organisator Frank van Ier- sel wordt het steeds lastiger om een goed programma op te zetten. „Dan moet je op een gegeven mo ment toch kijken of er elders geen overzichtelijker terrein beschik baar is, waar je minder kosten hebt en waar je alle inkomsten in eigen hand kunt houden." Dit jaar wordt het festival in elk ge val nog wel in de binnenstad ge houden. Van Iersel zegt dat een eventuele verhuizing echt een noodsprong is. pagina 40: Moke en Opposites in Vlis- singen Gezin met kinderen krijgt meer geld den haag - Gezinnen met kinde ren gaan er volgend jaar op voor uit. Een gezin met een modaal in komen en drie kinderen krijgt er dan 500 euro bij. Het kabinet stem de gisteren in met de invoering van het kindgebonden budget. EN Zeeland: 2, 3, 29 t/m 39; Binnen land: 4 t/m 7; Buitenland: 9 en 10; Meningen: 11 t/m 13; Buitenge bied: 19 t/m 21; Beurs: 23; Econo mie: 24; Weer: 26; Strips: 27; Cul tuur: 40; Agenda: 41; Sport: 47 t/m 53; Bijlagen: Spectrum, Reizen, Wonen en Media, met daarin Tele visie: 60 t/m 63. Gedeputeerde Frans Hamelink heeft ook afspraken gemaakt over het dier dat nog in de Kop van Schouwen met een gebroken poot rondloopt. „Zodra dit dier gesigna leerd wordt, wordt bekeken of sprake is van ondraaglijk lijden. Als dat zo is, wordt dit dier snel uit zijn lijden verlost." De nieuwe regels gaan direct in. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 1688 555547

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1