Moskou dwarsboomt OVSE lam Navo wil meer inzet van Duitse troepen Bush wil fiducie en geduld Sneeuw legt deel China voor feestdagen Paniek en angst regeren onder Keniaans volk na moord op politicus Leger Kenia bewaakt rozen voor Nederland pzc Woensdag 30 januari 2008 9 Waarnemersmissie bij presidentsverkiezingen met zware beperkingen. MOSKOU - De Organisatie voor Vei ligheid en Samenwerking in Euro pa (OVSE) uit scherpe kritiek op de beperkingen die haar zijn opge legd bij de komende Russische pre sidentsverkiezingen. Een woordvoerder sprak van 'onge kende beperkingen' waardoor geen 'zinnige waarnemersmissie' mogelijk is. De verkiezingen zijn op 2 maart. De OVSE boycotte de Russische parlementsverkiezingen van december al, omdat Moskou de waarnemers van de OVSE-mis- sie aan banden legde. CUANCZHOU - Sneeuw en ijs blij ven in China voor grote proble men en slachtoffers zorgen. Het ex treme weer zou de afgelopen twee weken verantwoordelijk zijn voor ten minste 54 doden, van wie 29 bij twee busongelukken gisteren. Tal van steden zitten zonder stroom doordat kabels zijn ge knapt onder het gewicht van sneeuw en ijs of doordat geen brandstof kan worden aangevoerd om de centrales aan de gang te houden. Het ongemak treft China vlak voor de nieuwjaarsvakantie, een periode waarin veel mensentradi- tioneel op reis gaan om hun fami lie elders in het land te bezoeken. Voordat het weer roet in het eten gooide, schatten de spoorwegen dat een recordaantal van 278,6 mil joen mensen voor de feestdagen de trein zou pakken. Treinverkeer tussen Peking en de zuidelijke pro vincie Guangzhou is stilgevallen. Daar bivakkeerden een half mil joen mensen op het stationsplein in de hoop dat er toch nog een trein naar het noorden zou vertrek ken. Dat aantal slonk gisteren tot tweehonderdduizend, omdat de rest akkoord ging met teruggave van geld voor hun ticket. Politie krijgt geen greep op steeds verder oplopend geweld. door onze correspondent Nona Eveleens NAIROBI - De gewelddadige situatie in Kenia wordt van kwaad tot er ger. De moord op een politicus van de oppositie zorgde gisteren voor nieuwe bloedige protesten. De bevolking raakt steeds meer in de ban van paniek en angst. Tot het afgelopen weekeinde wa ren vooral Kikuyu's, het volk van president Mwai Kibaki, slachtof fers van het geweld. Maar Mungi- ki, een criminele sekte van Ki- kuyu-jongeren, heeft de tegenaan val ingezet. De groep was uit het straatbeeld verdwenen na een grootscheepse politie-actie vorig jaar. Maar Mungiki is terug en neemt Rusland heeft zeventig waarne mers van de OVSE uitgenodigd voor 2 maart. De medewerkers van de DVSE zijn pas de donder dag voor de verkiezingen van zon dag welkom. De organisatie moet nog een besluit nemen of zij waar nemers naar Rusland stuurt. Rusland laat in totaal slechts vier honderd internationale waarne mers toe. Tijdens een persconfe rentie ondertekende Vladimir Tsjoerov, de voorzitter van de Cen trale Kiescommissie, zelf de uitno digingen voor sommige organisa ties. Zijn eerste handtekening zet te hij onder de uitnodiging aan de OVSE. De Raad van Europa en de Shang hai Organisatie voor Samenwer- wraak op Luo's en Kalenjins, stam men waarvan groepen jongeren honderden Kikuyu's doodden en een kwart miljoen op de vlucht joegen. Het geweld begon na de omstreden uitslag van de presi dentsverkiezingen die Kibaki tot winnaar verklaarde. Maar de poli tieke woede is steeds meer vervan gen door razernij over oude, onop geloste kwesties tussen enerzijds Kikuyu's en anderzijds Luo's en Kalenjins. Gisterochtend is in alle vroegte Mugabe Were, een oppositieparle mentslid, voor zijn huis in Nairobi door onbekenden doodgeschoten. Kort na zonsopgang werd het nieuws bekend en trokken woe dende oppositieaanhangers de straat op. Zij wilden wraak nemen op Ki kuyu's omdat ze vermoedden dat de regeringspartij achter de moord zit. Later op de dag verzamelden king mogen beide slechts dertig waarnemers sturen. Zij kunnen zich pas vanaf 6 februari accredite ren en zodra zij de benodigde for mulieren hebben verstuurd, be gint de officiële verwerkingsproce dure. Die kan in Rusland altijd lang duren. Kritiek dat vierhonderd waarne mers te weinig is voor een land met 108 miljoen stemgerechtig den, werd door Tsjoerov gepa reerd. „Een waarnemer is de beste vriend van de Kiescommissie", zei W* De OVSE uit kritiek op Rusland. Bij de presidentsverkiezingen op 2 maart zou geen zinnige waarne mersmissie mogelijk zijn. De OVSE twijfelt of ze moet gaan. Mungikileden zich om Kikuyu's te beschermen. Het is oog-om-oog en tand-om-tand in Kenia. Er vindt ook een ware volksverhui zing plaats van leerkrachten en stu denten. Overal laten zij zich in schrijven aan onderwijsinstellin gen in regio's waar hun stam in de meerderheid is. Het Keniaanse overheidsapparaat werkt inmiddels op halve kracht, omdat veel ambtenaren in de ge bieden waar zij werken tot een minderheid behoren. Zij durven niet over straat naar kantoor. Het wordt met de dag duidelijker dat de politie de situatie niet aan kan. In Naivasha, het centrum van de bloemenexport en zo'n 90 kilo meter van Nairobi, beschoot de po litie gisteren demonstranten en plunderaars met rubberkogels van uit helikopters. Eerst was tever geefs met schoten in de lucht ge poogd de massa uiteen te drijven. hij op de persconferentie. „Maar een menigte waarnemers is, om het zo te zeggen, gewoon een me nigte waarnemers." Hij prees de recente presidentsver kiezingen in Oezbekistan, die door de OVSE als ondemocratisch wer den bestempeld. De Kremlin-jeugdbeweging Nasji wordt opgesplitst. Nasji, vooral be kend om haar antiwesterse hou- ding en steun aan president Vladi mir Poetin, blijft in afgeslankte vorm bestaan. Maar in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van begin maart zou Nasji niet lan ger nodig zijn, omdat de kandidaat van het Kremlin, Dmitri Medve- dev, onbedreigd op de verkiezings zege lijkt af te stevenen. Nairobi - Het Keniaanse leger bege leidt vanwege de onlusten in het land de export van rozen, anjers, hypericum en snijgroen naar Ne derland. FloraHolland, de grote Ne derlandse bloemenveiling, haalt 30 procent van alle bloemen uit het buitenland. Daarvan komt 40 pro cent uit Kenia. Adrienne Lansber gen van FloraHolland: „Het lukt de kwekers nog altijd voldoende bloemen uit te voeren." De Wereldraad van Kerken stuurt een delegatie naar Kenia om de kerken in het Afrikaanse land te steunen die proberen de strijden de partijen bij elkaar te brengen. De voormalige chef van de VN, Ko fi Annan, is gisteren begonnen aan een tweede poging de crisis te be zweren. John Holmes, ondersecre taris-generaal van de VN voor hu manitaire zaken, zei dat in Kenia een humanitaire ramp dreigt als het geweld aanhoudt. 250 militairen voor Snel Inzetbare Strijdmacht in Afghanistan gevraagd. KABUL - De Navo zet de Duitse re gering onder druk om de militaire inzet in Afghanistan te vergroten. Volgens de regering in Berlijn heeft de Navo haar gisteren voor de tweede maal verzocht 250 mili tairen ter beschikking te stellen van de zogeheten Snel Inzetbare Strijdmacht die in het noorden van Afghanistan in noodgevallen hulp moet bieden. De kwestie kwam aan de orde tij dens een bezoek van de Duitse mi nister van Defensie Franz losef Jung aan Kabul. Het bureau van de Afghaanse president Hamid Karzai stelde na afloop van een ge sprek tussen Jung en Karzai dat Berlijn bereid is tot deelname aan 'operaties tegen terroristen en sa menwerking met andere troepen in enig ander deel van het land'. Het Duitse ministerie van Defen sie bevestigde het Navo-verzoek maar het gaf geen reactie. Het zei slechts dat de regering begin fe bruari over de aanvraag beslist. De extra inzet moet van kracht wor den in de zomer, als Noorwegen zijn militairen uit de vliegende bri gade terugtrekt. Duitsland heeft drieduizend militairen in het rela tief rustige noorden van Afghanis tan. Inzet in het riskante zuiden is consequent afgewezen. WASHINGTON - De Amerikaanse president George Bush heeft zijn landgenoten gevraagd om vertrou wen dat het met de economie goed zal komen en om geduld met de oorlog in Irak. Bush hield maandagavond zijn laatste 'State of the Union' (be- leidstoespraak) voor een door De mocraten gedomineerd Congres dat niet kan wachten tot hij - be gin volgend jaar - het veld ruimt. Het enige belangrijke plan dat Bush besprak was zijn voorgeno men injectie van too miljard euro in de economie om een recessie te voorkomen. Door huishoudens be lastingaftrek te bieden en bedrij ven investeringssubsidies hoopt Bush het tij te keren. Bush betoogde verder dat het stu ren van dertigduizend extra mili tairen naar Irak en uitbreiding van de Iraakse strijdkrachten prima re sultaten heeft opgeleverd. „Onder de terroristen bestaat geen enkele twijfel dat Al Qaida in Irak op de loop is. Deze vijand zal worden verslagen." Bush zei dat er dit jaar geen troepen uit Irak zullen wor den teruggetrokken. De VS stoppen de komende drie jaar 2 miljard in een nieuw fonds dat schone energie bevordert en strijdt tegen klimaatverandering. Chinese militairen ruimen sneeuw op een brug over de Yangtze in de stad Nanking. De extreme sneeuwval hindert honderden miljoenen Chinezen die op reis willen om met de feestdagen familie te bezoeken, foto Zhong Nan/EPA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 9