Tamiflu houdt niet alles tegen Veel orthodontisten werken liever als tandarts wegens verdiensten POLITIEM EDE DELING Tarin Kowt en Deh Rawod liggen even op de Veluwe Jeugdzorg faalde in zaak-Kelly POLITIE PZC Woensdag 30 januari 2008 5 De meeste militairen zijn van het 45 Pantserinfan- teriebataljon uit Ermelo. Voor een aantal van hen is het de tweede uitzending naar Uruzgan. foto Phil Nijhuis/GPD 't HARDE - Aan de hand van vooraf geschreven ten. Drie weken lang heet Ede voor hen Tarin scenario's bootsen honderden militairen op de Kowt en moet 't Harde voor Deh Rawod door- Veluwe na wat zij straks tijdens hun missie in de gaan, de twee Afghaanse plaatsen met grote Ne- Afghaanse provincie Uruzgan kunnen verwach- derlandse basissen. www.hz.nl DEN HAAG - Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant had begin 2006 de regie moeten nemen voordat een destijds 31-jarige moeder uit Dom melen een einde maakte aan het le ven van haar 6-jarige dochtertje Kelly. De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer concludeert dat in een onderzoek naar klach ten van de broer van de moeder. De moeder van Kelly kampte met psychiatrische problemen. Een week voorafgaand aan het drama alarmeerde de crisisdienst van de GGZ Eindhoven Bureau Jeugdzorg daarover. In samenspraak met de vader werd een afspraak gemaakt met beide ouders. De moeder zeg de de afspraak af. De ombudsman stelt dat de instanties geen goede afspraken hebben gemaakt over de uitwisseling van informatie. „Bu reau Jeugd had moeten optreden zodat de situatie van moeder en kind beter gevolgd had kunnen worden", aldus Brenninkmeijer. Deskundigen zeggen dat de moe der in een psychose raakte na het mislukken van een relatie met haar vriendin. De rechtbank oor deelde dat zij volledig ontoereke ningsvatbaar was. Variant van griepvirus is resistent tegen aangeschafte remmers. door Harm Harkema DEN HAAG - De rijksoverheid heeft de afgelopen jaren vijf miljoen do ses griepremmers aangeschaft. Die zouden de bevolking een eerste be scherming moeten bieden wan neer het vogelgriepvirus H5N1 zo danig muteert dat een wereldwij de epidemie onder mensen uit breekt. Nu werd deze week be kend dat een variant van het in Eu ropa rondwarende griepvirus H1N1 resistent blijkt te zijn tegen de griepremmer Tamiflu. Het grootste deel van de voorraad groepremmers van de rijksover heid bestaat uit Tamiflu. Betekent dit, dat we in geval van een pandemie niks hebben aan Ta miflu? Die conclusie kan (nog) niet getrokken worden, aldus viro- loog Ab Osterhaus. Maar gerust is hij er ook niet op: „We hebben na tuurlijk altijd geweten dat griepvi russen resistent zouden worden te gen virusremmers. Maar we had den niet verwacht dat dat zo snel zou gebeuren." Osterhaus wijst er wel op dat het rijk het risico heeft gespreid. De voorraad waarover het Nederlands Vaccin Instituut beschikt, bestaat uit een deel Tami flu, een deel oseltamivir en een deel Relenza. In Japan, waar griepremmers op grote schaal worden gebruikt te gen de normaal heersende griepvi russen, zijn al gevallen van resis tentie tegen Tamiflu ontdekt. Des ondanks werd deze griepremmer toen niet nutteloos. De resistent geworden griepvirussen bleken zich namelijk minder goed van mens op mens te kunnen overdra gen. De vijf miljoen doses grieprem- mers die de overheid heeft aan geschaft blijken niet alle varian ten van het griepvirus tegen te houden. Dat is reden tot zorg. Beugeltandartsen wijken uit door verlaging tarieven. door Frouke Tamsma DEN HAAG - Beugeltandartsen laten zich massaal uitschrijven uit het specialistenregister. Sinds de ta riefsverlagingen in de orthodontie van vorig jaar werken zij liever als 'normale' tandarts, omdat zij dan meer verdienen. Van de 290 orthodontisten heb ben zich er al vijftig laten uitschrij ven, laat tandartsenvereniging NMT weten. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) verlaagde de afge lopen maanden de maximumtarie ven die beugeltandartsen voor een behandeling mogen vragen met 17 procent. De tarieven voor tandart sen, die ook orthodontische behan delingen mogen uitvoeren, veran derden niet. Daardoor verdienen orthodontisten nu meer als zij zich 'tandarts' noemen. De NMT vindt het 'buitengemeen pijnlijk' dat orthodontisten, die zich na hun tandartsstudie vier jaar gespecialiseerd hebben, zich genoodzaakt zien hun titel op te geven. „Zij moeten wel, anders ver dienen ze te weinig om nog de noodzakelijke zorg te kunnen bie den", zegt een woordvoerder. „Er zijn nu al vijftig orthodontisten weg. Dat zijn er vijftig te veel." De NZa houdt echter vol dat het inkomen van orthodontisten bui tensporig hoog was, ten koste van de betalende consument. Ortho dontisten verdienden volgens de NZa gemiddeld vier keer modaal. Tientallen orthodontisten heb ben zich als specialist laten uitschrijven en zijn weer een 'nor male' tandarts. Hierdoor mogen zij hogere tarieven rekenen. De NZa gaat ervan uit dat de uit tocht van beugeltandartsen tijde lijk 'is. „We zijn bezig de tarieven in de hele mondzorg aan te pak ken", laat een woordvoerster we ten. „Na de orthodontisten komen de tandartsen aan de beurt." De zorgwaakhond gaat ervan uit dat de weggelopen orthodontisten zich dan weer zullen inschrijven. De NZa wil de orthodontistenta- rieven de komende tijd nog verder afbouwen. Uiteindelijk moeten beugels in 2009 bijna een derde goedkoper zijn geworden. Orthodontisten zoeken ook naar andere manieren om hun salarisni veau op peil te houden. Een beu geltandarts uit Winschoten is een parttime praktijk in het Ierse Du blin begonnen. Hij kan nu voor zijn Nederlandse patiënten de - hogere - Ierse tarieven in rekening brengen. De beugels worden in Ne derland aangemeten. Morgen, donderdag 31 januari, organiseren de politievakbon den tussen 08.00 en 17.00 uur een algehele werkonderbreking in Zeeland. Dit in het kader van de onderhandelingen omtrent een nieuwe CAO. Behalve voor spoedeisende zaken zullen alle politiebureaus in Zeeland, die normaal gesproken voor het publiek geopend zijn, tussen 08.00 en 17.00 uur gesloten zijn. Politie Zeeland is tijdens deze werkonderbreking telefonisch als volgt bereik baar: bij spoed 112 en 0900-8844 voor overige zaken. Tijdens de werkonderbreking zal de directe hulpverlening uiteraard gegarandeerd zijn, zodat de openbare orde en de veiligheid niet in gevaar worden gebracht. F.P. Goudswaard korpschef •Zeeland «waai<zaam en dienstbaar»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 5