Zeeland Zeeuws-Vlaamse dijkgraaf is kwaad Scherpere keuzes moeten kunstaanbod versterken Honderden klachten over herindicatie WMO PZC Woensdag 30 januari 2008 27 Fusie waterschappen niet op basis van op nattevingerwerk. door Conny van Gremberghe terneuzen - Het beknopte onder zoek van gedeputeerde Frans Ha melink (CU, waterschappen) naar de voordelen van de vorming van één waterschap in Zeeland moet van tafel af Gedeputeerde en Pro vinciale Staten mogen nooit op ba sis van wat nattevingerwerk beslui ten de structuur van het water- schapsbestel in Zeeland verande ren. Gebeurt dat wel, dan is er spra ke van onbehoorlijk bestuur. Dit meent dijkgraaf Wybe de Graaf van het waterschap Zeeuws- Vlaanderen. Het dagelijks bestuur van het schap liet Hamelink vorige week weten niet meer aan te schui ven voor het bestuurlijke overleg tussen provincie en waterschap pen over de toekomst van het Zeeuwse waterschapsbestel. „Pas als er een gedegen onderzoek ligt waarin de structuur van het ge wenste waterschapsbestel goed omschreven is, waar de financiële consequenties van een ander mo del doorberekend zijn en waarin de personele bezetting en de tarief stelling op een doordachte wijze zijn vastgelegd valt er met ons te praten. Niet op basis van deze flau wekul, die op gespannen voet staat met de werkelijkheid", stelt hij. De Graaf is kwaad. Echt kwaad, omdat in Middelburg de houding van zijn schap, van zijn mensen, 'De maatschappelijke schade zal vele malen groter zijn dan het financieel voordeel' niet goed ingeschat wordt. „Wij zijn het echt zat om telkens de zwartepiet toegespeeld te krijgen. Een fusie levert zoveel miljoen op en dat geld komt allemaal ten goe de van de Zeeuws-Vlamingen wordt er gesteld. Ik plaats daar gro te vraagtekens bij. Kijk naar de ta riefstelling van de schappen in 2007. Het waterschap Zeeuws- Vlaanderen is vier euro duurder dan Zeeuwse Eilanden en dat ver schil is goed te verklaren. Zeeuws- Vlaanderen telt minder mensen Dijkgraaf De Graaf: „Wij zijn het zat telkens de zwartepiet toegespeeld te krijgen." foto Wim Kooyman en de waarde van de woningen is gemiddeld wat lager dan aan de an dere kant van de Westerschelde. Moet op basis van dit verschil een fusie geëntameerd worden. Ik dacht het niet. In de quickscan van Hamelink wordt - zonder on derbouwing - gewag van een voor deel van 57 euro voor elke Zeeuws-Vlaming, maar dat is na tuurlijk volstrekt ongeloofwaar dig." Volgens De Graaf raakt met een fu sie Zeeuws-Vlaanderen weer een instelling kwijt. „Naast de werkge legenheid verdwijnt er wel meer. Goed opgeleide mensen trekken weg, hetgeen gevolgen zal hebben voor scholen, sportverenigingen, kerken en de middenstand. De maatschappelijke schade zal vele malen groter zijn dan het finan cieel voordeel van een fusie", aldus De Graaf Dat juist de PvdA-Statenfractie zich zorgen maakt om dit scenario verbaast De Graaf wat. De PvdA is immers fervent tegenstander van het hele waterschapsbestel. „Hope lijk zitten er verstandige mensen in de fractie, want de Staten krij gen - als Hamelink doorzet - in maart de gelegenheid om zich uit te spreken over het stuk. Kiest poli tiek Zeeland voor een proces naar fusie, dan is het samengaan overi gens nog wel een proces van vele maanden zo niet jaren. De verkie zingen in november 2008 gaan echter gewoon door. Inclusief de stelselwijziging. En als je dat be seft, dan komt deze inventarisatie en de bijkomende discussie op een hoogst ongelukkig tijdstip." Provincie wil ook met gemeenten afspraken maken over meer inzet. door Rolf Bosboom MIDDELBURG - De provincie wil het kunstaanbod in Zeeland de ko mende jaren versterken. Dat moet gebeuren door scherpere keuzes te maken bij het verdelen van subsi dies en veel nauwer samen te wer ken met de Zeeuwse gemeenten. De komende maanden moet het provinciale Kunstenplan voor de periode 2009-2012 tot stand ko men. Daarin wordt vastgelegd wel ke culturele organisaties structu reel op subsidie kunnen rekenen. Gedeputeerde Staten stemden gis teren in met de uitgangspunten voor het plan. Die zijn mede geba seerd op het onderzoek dat mana gement- en adviesbureau BMC zo juist heeft afgerond naar het huidi ge kunstaanbod in Zeeland. Het maken van scherpere keuzes in het subsidiebeleid zal leiden tot meer geld voor minder organisa ties. De provincie vindt het niet noodzakelijk dat alle disciplines in Zeeland aanwezig zijn. Samenwer king met naburige provincies en Vlaanderen is soms effectiever. Bij het verlenen van subsidies zal vooral worden gekeken naar artis tieke kwaliteit, diversiteit, provin ciaal belang en publieksbereik. De instellingen moeten meer met cij fers kunnen onderbouwen wat ze Gedeputeerde Staten hebben in- gestemd met de uitgangspunten voor het Kunstenplan, waarin de culturele subsidies voor de jaren 2009-2012 worden vastgelegd. met het geld bereiken. Subsidies krijgen dus het karakter van presta tiecontracten. Er wordt verder een duidelijk be roep gedaan op de gemeenten, om meer afstemming en samenhang in het kunstaanbod te krijgen. De provincie verwacht van hen 'een steviger inzet voor de kunsten dan voorheen om daadwerkelijk tot een gezamenlijke kunsteninfra structuur te komen'. Het is de be doeling daarover meerjarige afspra ken te maken. De komende weken wordt volop overlegd over de uitgangspunten voor het Kunstenplan. De provin cie praat met alle gemeenten, de Raad voor de Cultuur houdt regio nale bijeenkomsten met de cultu rele instellingen en organisaties en ook de pas ingestelde Zeeuwse jon- gerendenktank wordt gepolst. Meldpunt registreert veel ontevredenheid over korting zorguren. door Claudia Sondervan GOES - Driekwart van de mensen die zich melden bij het Landelijk Meldpunt Herindicatie is ontevre den over de huishoudelijke zorg die zij van hun gemeente krijgen toegewezen. In drie weken verza melde het meldpunt driehonderd reacties. In Zeeland reageerden twaalf mensen. Tien van hen zeg gen dat zij geen zelfstandig huis houden kunnen voeren met de nieuwe zorgtoewijzing van zorg. Zij hebben weinig vertrouwen in Tien van de twaalf Zeeuwen die klaagden over de herindicatie, ge ven aan dat zij met hun nieuwe zorgtoewijzing geen zelfstandig huishouden kunnen voeren. de deskundigheid van de indica tiestellers en klagen over gebrekki ge voorlichting. Een paar mensen vertellen dat zij de indicatiestellers niet in persoon hebben ontmoet, maar schriftelijk of telefonisch zijn benaderd. De huishoudelijke verzorging is per 2006 van de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteu ning (WMO) geschoven. De ge meenten hebben voor iedereen die een AWBZ-indicatie voor huis houdelijke verzorging had tot mini maal 1 januari, opnieuw gekeken wat voor zorg er nodig is. Deze herindicaties voorzien dikwijls in veel minder zorg, veelal omdat de gemeenten ervan uitgaan dat part ners of kinderen kunnen helpen. Het meldpunt is nog tot juni be reikbaar via de website www.klaver- bladzeeland.nl en via 0113-212783 (maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 13.00 uur). J.W. FRISOSTRAAT 31 4413 CB KRABBENDIJKE TEL. (0113) 501255 www.tfluintetliiiiek.iil

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 53