Rampmuseum in Stavenisse Oostdijk gedenkt doden watersnood Goes krijgt club voor 25-plussers Straks overal veteranendagen Inbraak in Middelburg Schouws strand moet schoner W PZC Woensdag 30 januari 2008 25 Stichting hoopt dat expositie komende zomer al een feit is. door Rob Paardekam stavenisse - Stavenisse krijgt ko mende zomer wellicht al een mu seumpje over de watersnoodramp van 1953. Het komt deels in het voormalige gemeentehuis en deels in het hui dige dorpshuis. Het gaat om twee ruimtes die met elkaar zijn verbon den. Na 55 jaar komt er alsnog een herinnering in het dorpshuis. door Joeri Wisse oostdijk - Onder het asfalt en de graszoden van de Lavendeldijk gaat een houten frame schuil. „Niet van oude planken, maar ge maakt van dikke, nieuwe balken. Vooral soldaten hebben aan het raamwerk, dat later werd opgevuld met zandzakken, gewerkt. Het moest wel zo, want anders stroom de alles meteen weer weg." terneuzen - Oud-lndiëganger Jan Roovers uit Terneuzen be grijpt niet waarom in Middel burg zo heftig wordt gereageerd op zijn vaststelling dat Terneu zen langzamerhand uitgroeit tot dé veteranenstad van Zeeland. Hij vindt de commotie die in vete- ranenkringen is ontstaan na die be wuste uitspraak, buiten propor ties. De Stichting Actief Stavenisse on derzoekt al een tijdje of er een per manente tentoonstelling over de watersnoodramp kan worden inge richt. Voorzitter Flip de Rijke durft in middels wel te zeggen dat het zo ver komt. Nu is de vraag wanneer. „Ik hoop al komende zomer, maar we moeten daar over twee weken nog met de wethouder over pra ten", aldus De Rijke. Mocht dat te vroeg komen, dan is volgens hem volgend jaar februari wellicht ook een mooi moment om open te Oostdijk werd 55 jaar geleden gena deloos getroffen door het wassen de water. Vandaag de dag zijn de sporen die de Ramp achterliet nog overal in en om Oostdijk te zien. De dijk werd aan één kant opge hoogd, waardoor die a-symme trisch is geworden. Ook de Inunda- tieweg aan de andere kant van de dijk herinnert in naam nog aan de Ramp. Net als het dorpshuis, Apeldoorn, geschonken door het gemeentebestuur van de stad die Kruiningen adopteerde na de Ramp. Van de zes inwoners die het leven „Er is absoluut geen sprake van concurrentie. Wij hebben de Eer ste Veteranendag opgezet met in het achterhoofd het idee dat het evenement rouleert tussen de ver schillende steden. Maar het gaat nog verder. Alle burgemeesters worden binnenkort uitgeno digd in Doorn, waar hen zal wor den verteld dat medewerking aan een lokale Veteranendag zeer op gaan. Dan is het immers op de kop af 53 jaar geleden dat Zuid west-Nederland door die ramp werd getroffen. Het materiaal over de watersnood ramp - vooral heel veel foto's - komt voor een deel in het club huis van de stichting in het voor malige gemeentehuis. Stavenisse krijgt een museum dat vooral de watersnoodramp op Tholen zal belichten. Wan neer het open gaat, is voorals nog niet duidelijk. lieten tijdens de Ramp, is echter geen tastbare herinnering meer te zien. Daar komt morgen een einde 'De Nieuwlandse Binnendijk was de enige verbinding naar Zuid-Beveland' aan. Dan wordt bij dorpshuis Apeldoorn een gedenksteen ont huld. Dat Oostdijk, in tegenstelling tot andere getroffen plaatsen, na de Ramp geen gedenksteen of monu- prijs zou worden gesteld. Dat mondt mogelijk uit in een Vetera nendag in tal van steden of re gio's." Volgens Roovers is dat zelfs een voorstel van de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten. „Burge meester Schouwenaar van Middel burg doet er goed aan zich tijdens die bijeenkomst eens goed te laten voorlichten." Het naastgelegen dorpshuis zou ook wat ruimte moeten bieden. „Het moet iets blijvends worden", benadrukt De Rijke. „En uiteraard gaat het vooral over de Ramp in de gemeente Tholen. We zouden elk jaar een ander thema kunnen belichten." Omdat het kleine museum wordt bemand door vrijwilligers, zal het beperkt open zijn, zo voorspelt De Rijke. Hij denkt aan de hele zater dag en de woensdagmiddag. „Met 25 mensen hebben we nu een aar dig clubje vrijwilligers bij elkaar, ment kreeg, had te maken met ge meentegrenzen. Ten tijde van de Ramp was het gehucht verdeeld over de gemeenten Kruiningen en Krabbendijke. Zodoende zijn vier slachtoffers vermeld op een ge denksteen in de Hervormde Kerk in Kruiningen. De andere twee slachtoffers werden 'ingedeeld' bij Krabbendijke. De gedenksteen wordt morgen om 15.00 uur onthuld, 's Avonds is er een Oostdijkse avond, die in het teken staat van de watersnood ramp. Die avond begint om 19.30 in dorpshuis Apeldoorn. MIDDELBURG - In een woning aan de Rotterdamsekaai in Middelburg is gisteren ingebroken tussen acht uur 's ochtends en zes uur 's avonds. De dader(s) kwam(en) binnen door een raam te forceren. De bewoners van het huis missen onder meer een fototoestel, een laptop en persoonlijke papieren. maar het mogen er altijd meer worden." Eén bijzonder stuk hebben de ini tiatiefnemers in elk geval: een ori ginele handgeschreven lijst met na men van mensen die destijds zijn geëvacueerd. „Die is 25 jaar gele den gevonden tijdens het ophalen van oud papier", weet De Rijke. „De eigenaar heeft hem nu aan de heemkundekring gegeven." Voorzitter Wally Blaas zegt er wel voor te voelen om het bijzondere document beschikbaar te stellen voor het museumpje in Stavenisse. Voormalig Opa Kees wordt exclusief alternatief voor disco. GOES - Goes krijgt er dit voorjaar een nieuwe uitgaansgelegenheid bij. De voormalige discotheek Opa Kees aan de Grote Kade wordt mo menteel verbouwd tot een club voor de 'oudere jongere'. Uitbater is André Verhoef, tevens eigenaar van discotheek El Toro. Hij heeft Opa Kees overgenomen van Pieter en Margreet Moison. De nieuwe club, waarvan de naam nog even geheim blijft, richt zich op 25-plussers die wat exclusiever willen uitgaan. „Ik merk dat er bij die leeftijdsgroep behoefte is om op een andere manier uit te gaan", zegt Verhoef. „Men is dan uitgeke ken op discotheken." Verhoefs nieuwe club krijgt onder meer een vip-ruimte en er zal op een beschaafd volume muziek wor den gedraaid. „Je moet er ook kun nen netwerken." Volgens Verhoef is er geen overlap met Jersey aan de Grote Markt, dat afgelopen zomer opende, dezelfde doelgroep heeft en waar op vrij dag- en zaterdagavond zogeheten 'clubnights' zijn. „Dat is toch meer een grand café." Het is de bedoeling dat de nieuwe Goese club in april of mei opent. renesse - De toegankelijkheid van de Schouwen-Duivelandse stran den laat te wensen over. Het strand moet schoner en de par keerterreinen bij de strandovergan- gen zijn voor verbetering vatbaar. Dat zijn de belangrijkste conclu sies van de evaluatie van het strandseizoen 2007. Samen met de strandpaviljoenhou ders en andere gebruikers van het strand heeft de gemeente het strandjaar 2007 nog eens de revue laten passeren. Ondanks een matig hoogseizoen én een teleurstellen de twintigste plek in de verkiezing 'Schoonste strand'. De aandacht mag volgens wethouder Ad Verse- put echter niet verslappen. Wat hem betreft dient op een aantal terreinen de puntjes op de i gezet te worden. Het gat in de Lavendijk bij Oostdijk werd dichtgemaakt met behulp van een houten bouwwerk. archieffoto Beeldbank Zeeuws Documentatiecentrum

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 51