Harde aanpak van gokken op internet Hoorzitting over geld arbeidsbemiddeling Appel Rouvoet tegen pornofilm Op en dag 2 februari Commissaris Kroes richt vizier op Ahoy Klink doet toch onderzoek naar voorschrijven dure medicijnen Hz™- 4 Woensdag 30 januari 2008 PZC Banken riskeren boete voor contact met illegale bedrijven. door Floor Ligtvoet den haag - Nederlandse banken moeten alle contacten met illegale internetgokbedrijven verbreken. Doen zij dat niet, dan riskeren zij een boete of worden zij voor de rechter gedaagd. Het ministerie van Justitie wil op deze manier de ruim dertig illegale gokbedrijven dwarsbomen die op internet actief zijn en zich op de Nederlandse markt richten. Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie stelt een lijst van illegale in ternetgokbedrijven op. Het gaat om instellingen die een Neder landstalige goksite hebben en Ne derlanders naar hun virtuele gok spel lokken. De lijst met illegale in ternetgokbedrijven zal nog dit voorjaar via de Nederlandse Vere niging van Banken aan alle Neder landse financiële dienstverleners worden verstuurd. den haag - Minister André Rou voet van Jeugd en Gezin doet een 'moreel appel op de maatschappe lijke verantwoordelijkheid' van de omroepen BNN en VPRO om de pornofilm Deep Throat niet uit te zenden. Dat zei hij gisteren. Rouvoet wil uitzoeken of de uit zending van de pornofilm uit 1972 kan worden verboden. „De vragen die ons nu zijn gesteld, is of je er als overheid iets tegen kunt doen", PETER IQ.3D - 15.uur Als een bank een van de firma's op de zwarte lijst als klant heeft, moet het contract met de klant zo snel mogelijk worden beëindigd. In Nederland heeft vooralsnog geen enkel bedrijf een vergunning om gokspelen op internet aan te bieden. De Eerste Kamer buigt zich over een wetsvoorstel dat een proef met een legale manier van inter- netgokken mogelijk moet maken. Holland Casino, de organisatie die de legale Nederlandse casino's ex ploiteert, zou bij die proef worden betrokken. De Nederlandse Vereniging van Banken staat 'in principe heel wel willend tegenover de aanpak van criminele praktijken', reageert een woordvoerder. Maar de vereniging ziet wel een aantal praktische be zwaren. „Je zult niet altijd precies duidelijk kunnen krijgen of inder daad sprake is van illegale hande lingen. We zijn benieuwd naar de zwarte lijst van de minister en de toelichting die hij erbij zal geven", aldus de woordvoerder. aldus Rouvoet. Volgens minister Ronald Plasterk (Media) hebben de twee publieke omroepen echter de vrijheid om de film te brengen. Eerder op de dag riep de SGP het kabinet op met de omroepen te praten over de pornoklassieker. SGP-leider Bas van der Vlies wees er op dat deze 'erg omstreden film' elders verboden is, omdat de hoofdrolspeelster later zei dat zij tot deelname zou zijn gedwongen. Mogelijk illegale staatssteun van gemeente bij renovatie. rotterdam - Europees Commissa ris Kroes van Concurrentie onder zoekt of Rotterdam illegale steun aan evenementencomplex Ahoy heeft verleend. Het gaat om ruim 40 miljoen euro die de gemeente investeerde in renovatie. Volgens een klacht van Mojo Con certs, dat een muziekzaal in Am sterdam bouwt, is er sprake van oneerlijke concurrentie. Toen het evenementencomplex Ahoy in 2006 verzelfstandigde kon het management de aandelen van het exploitatiedeel voor 1,7 mil joen overnemen. Het onroerend goed bleef in handen van de ge meente, die het verhuurde tegen een lage huurprijs. Bovendien gaf de gemeente aan Ahoy 40 miljoen euro om te reno veren en uit te breiden. Volgens Mojo Concerts blijft de huurprijs in Ahoy echter zoals die is: „Ahoy krijgt concurrentievoor deel." Kamermeerderheid twijfelt aan nut van hulp aan werklozen. den haag - Een meerderheid van de 1\veede Kamer wil een parle mentaire hoorzitting over de circa 2 miljard euro aan re-integratie- geld die de overheid jaarlijks steekt in scholing en bemiddelingstrajec ten om werklozen aan werk te hel pen. De regeringspartijen CDA, PvdA en Christenunie hopen zo meer duidelijkheid te krijgen of het geld wel goed besteed is en hoe het beter kan. Vooral CDA en Christenunie is het een doorn in het oog dat tel kens uit onderzoek blijkt dat het nut van scholing en bemiddelings trajecten onduidelijk is. Het CDA-Kamerlid Eddy van Hijum opperde daarom vorige week nog dat re-integratiegeld alleen ingezet mag worden als er voor werklozen daadwerkelijk een vacature in het verschiet ligt. Zijn collega Cynthia Ortega van de Christenunie is het daarmee eens. „Er moet een einde komen aan het subsidiëren van ongerichte en De Kamer wil een parlementaire hoorzitting over het geld voor scholing en bemiddeling van werklozen. Er is twijfel over het nut van de besteding. uitzichtloze re-integratietrajec- ten", aldus Van Hijum. Volgens hem moeten gemeenten en uitke ringsinstituut UWV het geld ge richter besteden voor het vervul len van de vele vacatures die werk gevers open hebben staan. Minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) zeiden gisteren af spraken te maken met gemeenten en UWV over het gerichter inzet ten van middelen. Maar tevens waarschuwden zij dat je niet juri disch kan eisen dat investeringen in scholing altijd leiden tot werk. Misschien leveren re-integratietra- jecten ook niet altijd direct een baan op, maar zorgt het wel voor sociale activering van langdurig werklozen en is vervolgens de stap naar werk kleiner. Maar Kamerlid Ortega wees erop dat het kabinet ambitieuze doel stellingen heeft om meer mensen aan het werk te helpen en wordt daarvoor veel geld vrijmaakt. Zo komt er vanaf volgend jaar een zo genoemd participatiefonds be schikbaar, waarbij het ook nog eens makkelijker wordt om inbur- geringsgeld en onderwijsbudget ten in te zetten voor trajecten die mensen aan werk moeten helpen. „Dan moeten we straks wel goed weten wat de resultaten hiervan zijn", aldus Cynthia Ortega van de Christenunie. den haag - Minister Ab Klink van Volksgezondheid zal toch onder zoeken of patiënten in ziekenhui zen wel altijd de medicijnen krij gen die zij nodig hebben. Hij voelde daar aanvankelijk wei nig voor, maar de Tweede Kamer bleef er op aandringen. Uit een recent overzicht over de uitgaven voor dure medicijnen wordt niet duidelijk hoe vaak art sen deze niet voorschrijven omdat er geen geld voor is. De Kamer vreest daarom dat patiënten niet al tijd de beste behandeling krijgen. Omdat het bestuderen van patiën tendossiers veel tijd kost, pleit Klink er wel voor het onderzoek te beperken en te richten op twee dure geneesmiddelen. Hij informeert de Kamer later over de opzet en duur van het on derzoek. Ziekenhuizen krijgen 80 procent van de dure geneesmiddelen ver goed. De kosten voor de ziekenhui zen belopen niet meer dan een half procent van hun budget. Automobilist krijgt tegel door voorruit arnhem - Een Arnhemse automo bilist schrok maandagavond be hoorlijk toen hij een stoeptegel door de voorruit van zijn auto kreeg. Hij reed net onder een spoorwegviaduct door. De man bleef ongedeerd, omdat de tegel aan de kant van de bijrijdersstoel binnen kwam. De politie ver moedt dat de tegel vanaf het via duct naar beneden is gegooid. Aangeefster ontsnapte tbs'er krijgt tipgeld breda - De 39-jarige vrouw die eind vorig jaar in Breda een ont snapte tbs'er herkende en aangaf bij de politie, ontving daarvoor een beloning van 20.000 euro. Uit onderzoek is gebleken dat zij de gouden tip heeft gegeven en niet haar twee vriendinnen die ook meenden recht te hebben op de beloning, aldus het OM. Tussen de vriendinnen ontstond ruzie over de verdeling van het geld. Patiënt krijgt digitaal toegang tot dossier hoofddorp - Patiënten van het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp krijgen naar verwachting eind dit jaar de mogelijkheid hun medisch dossier in te zien via internet. Via een toegangscode kan de patiënt het eigen dossier opvragen. Het Spaarne Ziekenhuis maakt als eerste in Europa gebruik van Epic, een nieuw informatiesysteem voor ziekenhuizen. Geen recht op bijstand bij gevangenisstraf den haag - Het is niet de bedoe ling van de wet dat criminelen met een gevangenisstraf recht heb ben op een bijstandsuitkering. Mocht er toch een hiaat in de wet zitten, dan zal het kabinet dat 'kei hard dichten'. De rechtbank in Den Haag bepaal de eerder dat een veroordeelde drugssmokkelaar, die niet was te ruggekeerd van een proefverlof te recht een bijstandsuitkering kreeg. Dulfer, DeLange en DJ Tiesto winnen harp hilversum - De winnaars van de Gouden Harpen 2008 zijn sa^ofo- niste Candy Dulfer, zangeres ilse DeLange en DJ Tiësto. Dat heeft Jemey Kaagman, de di recteur van Buma Cultuur, giste ren bekendgemaakt. De prijzen worden op 5 maart uit gereikt. De Gouden Harpen beho ren tot de belangrijkste prijzen in de Nederlandse-muziekwereld. Twaalf jaar cel voor moord op Nederlander geneve - Een J.w'tserse rechtbank heeft gisteren ten 22-jarige man tot twaalf jaar gevangenisstraf ver oordeeld wegens de roofmoord in januari 2006 in Genéve op een 35-jarige Nederlander. Op het moment van de overval was de dader onder invloed van co caïne. Een rechtbank in Genéve veroor deelde een medeplichtige van de Italiaan tot negen maanden cel. Ü07-, BEAj jt) NIET NAA/e. SchuoL? Hogeschool mfW Zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 4