eland Het nieuwe spelen heet ravotten iets van ouderen Tholen bang voor Bergse industrie Nieuwe accommodatie voetballers Kapelle zomer terug B PZC Woensdag 30 januari 2008 23 Waterspeeltuin van De Hollandsche Hoeve voor zomer opgeknapt. door Lilian Dominicus GOES - Eén grote ravotplek, dat moet de waterspeeltuin in De Hol landsche Hoeve worden. De face lift van het Goese recreatiegebied is voor de zomer klaar. Kinderen moeten kunnen spelen zoals wij dat vroeger konden, vin- de ze op het stadskantoor in Goes. Ze moeten over slootjes kunnen springen, door weilanden banje ren, in bomen klauteren, door struikgewas sluipen en met vlot ten over ondiepe wateren varen. Een beetje zoals vroeger, toen De Hollandsche Hoeve nog een echte boerderij was, omringd door boomgaarden en papavervelden. Van de Oude Singel slingerde er een paadje naar de Kattendijkse Dijk, dat langs de boerderij liep. Tegenwoordig is het niet meer zo makkelijk om vrij te spelen in de natuur, dus helpen we de natuur een handje, zo redeneerde het col lege. De komende maanden wordt voor circa 240.000 euro aan nieu we 'toestellen' geplaatst, zoals vlot ten, een omgehakte boom en een touwbrug. Sommige struiken mo gen verwilderen, zodat een echt ruig gebied ontstaat. Tegelijkertijd wordt het hoofdpad, dat nu ein digt bij de 'gewone' speeltuin, doorgetrokken naar de tweede par keerplaats. Zo kunnen ook minder- validen het terrein over. WD maant tot verzet tegen bedrijvigheid in de Auvergnepolder. door Rob Paardekam tholen - Als de gemeente Bergen op Zoom besluit om een groot be drijventerrein aan te leggen in de Auvergnepolder bij Halsteren, kan ze op hevig verzet uit Tholen reke nen. In die gemeente zette uitgere kend de WD - doorgaans toch niet de partij die zich snel tegen bedrijvigheid keen - het onder werp op de agenda. Volgens de liberalen zou een be drijventerrein in de Auvergnepol der een ramp zijn voor Tholen. „We moeten alles op alles zetten om dat tegen te gaan", zei Gabri Hoek tijdens de vergadering van de commissie ruimte. Het raadslid stelde dat het mooie uitzicht van uit Tholen-stad voorgoed zou wor den verpest. De Auvergnepolder ligt immers pal naast Tholen, aan de andere kant van het kanaal. Rien Klippel (RFT) voegde eraan toe dat ook de veiligheid wel eens in het geding kan komen. Wellicht is alle ophef een beetje voorbarig, want het Bergse college besloot vorige week voorlopig af te zien van bedrijvigheid in de Au vergnepolder. In deze collegeperio de (die loopt tot 2010) komen er geen initiatieven meer, zo beloof de wethouder Linssen. De discus sie kwam eind vorig jaar weer op gang, omdat het Rijk in West-Bra bant op zoek is naar ruimte voor bedrijven waarvoor in de regio Rotterdam-Rijnmond geen plaats meer is. De Auvergnepolder werd genoemd als mogelijke locatie. De Thoolse wethouder Karei Heij- boer onderneemt voorlopig geen actie, zoals de gemeente dat enkele jaren geleden wel deed, toen het plan al eens op tafel lag. „Er is van uit Bergen op Zoom nog niets aan ons meegedeeld. Pas als dat wel ge beurt, zullen we reageren." Kinderen spelen op het trekvlot in de waterspeeltuin van De Hollandsche K.3J1011 ROIÏlt Hoeve. foto Dirk-Jan Gjeltema \fQQJ* ^0 bedoeling is dat het dan wordt ge meld bij het zorgloket van de ge meente Borsele, altijd met mede weten van de mensen. Een van de ouderenwerkers van Borsele gaat vervolgens op bezoek en probeert doelgericht hulp te bieden, als dat nodig is. Zo kan de deelname aan een dagbestedingsproject helpen, gaf projectleidster Idema aan. Zij verhaalde - direct uit de praktijk - van een oudere vrouw die op zo'n project een vroegere vriendin ont moette en de vriendschap bloeide weer op. „Eenzaamheid uitbannen is een il lusie", stelde Idema de lat van het project op de juiste hoogte, „maar we kunnen met z'n allen wel pro beren het te verminderen. Dat zou al een goed resultaat zijn." Kijken achter de geraniums Borsele heeft in samenspraak met andere organisaties een leidraad gemaakt om eenzaam heid te signaleren. Voor medewerkers van zorgin stellingen en vrijwilligers is een vragenkaart signalering een zaamheid beschikbaar. Privacy is gewaarborgd. Via internet (www.lokaallo- ket.nl/borsele) is actuele infor matie beschikbaar over zorg aanbieders in Borsele. Voor vrijwilligers is dinsdag 26 februari vanaf 19.30 uur een informatieavond in De Stenge, Heinkenszand. Vandaag eerste paal voor kleedlokalen op het 'Groene Woud' door Willem van Dam KAPELLE - De heistelling staat ge reed, de heipalen liggen klaar. De ruim 400 leden van de voetbalver eniging Kapelle hebben verlan gend naar het moment uitgeke ken: vandaag gaat de officiële eer ste paal de grond in voor de bouw van een nieuwe clubaccommoda tie. De huidige kleedlokalen op het sportpark 'Groene Woud' gaan gro tendeels tegen de grond om plaats te maken voor zeven nieuwe kleed ruimtes, twee scheidsrechtershok- ken en een EHBO- en massage ruimte. Drie van de bestaande kleedlokalen doen straks dienst als materiaalberging. Volgens penning meester Leo Luteijn van de v.v. Ka pelle moet de nieuwbouw voor 1 augustus van dit jaar klaar zijn. De voetbalvereniging krijgt bin nen afzienbare tijd ook de beschik king over een nieuwe kantine. Het streven is om die begin volgend jaar in gebruik te nemen. De kosten van de nieuwbouw be dragen volgens penningmeester Luteijn rond de 800.000 euro. De gemeente Kapelle betaalt bijna 500.000 euro. De rest komt voor rekening van de voetbalvereniging. door Lilian Dominicus GOES - Het kanon bij de Sint Maar tensbrug in Goes is tijdelijk van zijn plek, maar komt voordat het toeristenseizoen aanbreekt terug. Het onderstel was aan vervanging toe, zegt wethouder Joost Adriaan- se (SGP/CU, cultureel erfgoed). Stichting Oosterscheldewerf in Goes vervaardigt een nieuw onder stel, dat voor de zomer klaar is. Volgens de wethouder heeft het kanon geen directe relatie met de geschiedenis van Goes. Het is er in de jaren zeventig neergezet bij de ingebruikname van de ophaal brug. Het kwam van Rijkswater staat en is destijds door de am bachtsschool Groot Stelle van een onderstel voorzien. „Vermoedelijk stond het langs een kanaal als aan- meerpunt, zoals er nog een aantal langs het Kanaal door Walcheren staan", aldus Adriaanse. frekvlcA vlotte^. ivaterw®^- natuurlijk spelen sMen met zand en water zeilbo<A evenwi^ hoofdontsluiting fouwbrvfë. De Hollandsche Hoeve Hollandsche Hoeve baan-WRing> aaTV k/ COES De Poel hoofdontsluiting naar tweede P-terrein De vernieuwde waterspeeltuin van De Hollandsche Hoeve in Goes. De eilandjes, het strandje, de struiken, het trekvlot en de kruipbuis waren er al. Nieuw zijn de touwbrug, vlotten, zeilboot, waterweg, evenwichts- kabel, touwbrug tussen de 'gewone' speeltuin en de water speeltuin en de omgekapte boom.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 45