Gemeenten zoeken zelf jeugdwerkers SSKbSXS™,"1" Eenzaamheid is niet alleen Plaquette in dorpshuis 'Apeldoorn' herinnert aan slachtoffers Ramp 22 Woensdag 30 januari 2008 pzc B Het gat in de Lavendijk bij Oostdijk werd dichtgemaakt met behulp van een houten bouwwerk. archieffoto Beeldbank Zeeuws Documentatiecentrum Zes doden krijgen 55 jaar na watersnoodramp gedenksteen in Oostdijk door Joeri Wisse OOSTDIJK - Onder het asfalt en de graszoden van de Lavendeldijk gaat een houten frame schuil. „Niet van oude planken, maar ge maakt van dikke, nieuwe balken. Vooral soldaten hebben aan het raamwerk, dat later werd opgevuld met zandzakken, gewerkt. Ze moesten het wel zo aanpakken, want anders stroomde alles met een weer weg." Rinus Sinke uit Oostdijk kan over de watersnoodramp vertellen alsof het gisteren gebeurde. Zijn woon plaats werd vijfenvijftig jaar gele den genadeloos getroffen door het wassende water. Vandaag de dag zijn de sporen die de Ramp achter liet nog overal in en om Oostdijk te zien. Neem nou de Nieuwlandse Bin nendijk. „Die hield het maar net. Het was de enige verbinding naar de rest van Zuid-Beveland, maar al het verkeer paste maar net over het smalle weggetje", weet Sinke zich te herinneren. De dijk werd aan één kant opge hoogd, waardoor de dijk a-symme trisch is geworden. Ook de Inunda- tieweg aan de andere kant van de dijk, indertijd haastig aangelegd in de nog droge polder, getuigt in naam nog zwijgend van de Ramp. Net als het dorpshuis, Apeldoorn, geschonken door het gemeentebe stuur van de stad die Kruiningen adopteerde na de ramp. Van de zes inwoners die het leven lieten tijdens de ramp is echter geen tastbare herinnering te zien. Daar komt morgen een einde aan. Dan wordt bij dorpshuis Apeldoorn een gedenksteen ont huld. Dat Oostdijk, in tegenstelling tot andere getroffen plaatsen, na de Ramp geen gedenksteen of mo nument kreeg, had te maken met gemeentegrenzen. Ten tijde van de Ramp was het gehucht ver- 'De Nieuwlandse Binnendijk was de enige verbinding naar Zuid-Beveland' deeld over de gemeenten Kruinin gen en Krabbendijke. Zodoende zijn vier slachtoffers vermeld op een gedenksteen in de Hervormde Kerk in Kruiningen. De andere twee slachtoffers werden 'inge deeld' bij Krabbendijke. De steen in Kruiningen bracht Helena ioos- sen (71) op het idee ook in Oost dijk een blijvende herinnering aan te brengen op het dorpshuis. De gedenksteen wordt morgen om ts.oo uur onthuld, 's Avonds is er een Oostdijkse avond, die in het teken staat van de watersnood ramp. Die avond begint om 19.30 in dorpshuis Apeldoorn. Eigen aansturing heeft voorkeur boven leiding vanuit SMWO. door Luc Oggel GOES - Bevelandse gemeenten zoe ken bijna allemaal op eigen initia tief een jongerenwerker, in plaats van een beroep te doen op de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). Veelgehoord argument is dat ze de aansturing liever in ei gen hand willen houden. De SMWO heeft zelf jongerenwer kers in dienst, die door gemeenten kunnen worden ingehuurd. Op dit moment is er echter alleen in Goes al geruime tijd een jeugdwer ker via SMWO actief. Onlangs zijn er vanuit de stichting nog een aan tal bijgekomen. Kapelle, Reimerswaal, Tholen en Borsele, daarentegen, hebben zelf iemand aangenomen, Noord-Beve land is nog op zoek. Op een perso neelsadvertentie in de krant rea geerden weliswaar 24 mensen, maar een geschikte kandidaat zat er niet bij, liet een woordvoerster van de gemeente gisteren weten. Daarom is afgelopen zaterdag nog een oproep gedaan. Noord-Beve land heeft wel een tijdje gebruikge maakt van de SMWO-jongeren werker in Goes, maar de aanstu ring van buitenaf werd volgens de woordvoerster 'niet als heel prettig ervaren'. „Daarom willen we het nu een keer zo proberen, maar de SMWO is nog steeds een optie." Een 'korte lijn' was ook voor de ge meente Reimerswaal vorig jaar re den om zelf iemand te werven. „We wilden iemand hebben die 'voelt' wat er bij de jeugd speelt en dat werkt het beste als er niet nog Bevelandse gemeenten doen bijna geen beroep meer op de SMWO als ze een jongerenwer ker zoeken, maar nemen er zelf een in dienst. een laag tussenzit", aldus wethou der Hans de Kunder. Zijn Kapelse collega Leo Kosten geeft ook aan voorkeur te hebben voor directe aansturing van een jongerenwerker. „Ie hebt dan niet te maken met een andere organisa tie. Daarnaast is iemand inhuren via de SMWO een stuk duurder." Overigens heeft Kapelle in de per soon van Chris Scheermeijer net een nieuwe jeugdwerker aange steld. Hij begint op 1 maart. Vol gens Kosten moet hij worden ge zien als 'straathoekwerker'. „We streven als gemeenten naar een vorm van samenwerking op het ge bied van jongerenwerk, zodat we van eikaars kennis gebruik kun nen maken". SMWO-directeur Romy de Bruy- ckere heeft er geen problemen mee dat gemeenten op eigen initia tief jongerenwerkers zoeken. „Dat is hun goed recht, als ze denken daar voldoende kennis voor in huis te hebben, is dat prima." Optocht voor Beatrix in Hoedekenskerke hoedekenskerke - Oranjevereni ging Hoedekenskerke viert van avond al de 70ste verjaardag van koningin Beatrix met een lampion- nenoptocht. De kinderen kunnen vanaf 19.15 uur een gratis lampion krijgen in dorpshuis De Griend. De feestelijke optocht, onder bege leiding van de plaatselijke muziek vereniging Con Amore, begint om 19.30 uur. Na afloop wacht de deel nemers een tractatie. De Reilanders brengen toneelstuk Jos Brink rilland - Toneelgezelschap De Rei landers zet vrijdag en zaterdag het blijspel 'Mijn zuster en ik' van los Brink op de planken in dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland. In het stuk staat een tweelingzus cen traal die na veertig jaar terugkeert in Nederland voor een begrafenis. De voorstellingen beginnen allebei om 20.00 uur. De entree is acht eu ro, voor kinderen vijf euro. Tholen legt bouw van woningen niet stil OUD-VOSSEMEER - De gemeente Tholen is niet van plan de bouw van negen woningen aan de Hof straat en de Doornickstraat in Oud-Vossemeer stil te leggen, zo als een omwonende had gevraagd. De huizen zouden dichter bij de perceelsgrens komen dan de bouw vergunning aangeeft. Volgens het college is de afwijking echter zeer gering. Bovendien zou alles in het bestemmingsplan passen. Computerclub komt in 's-Cravenpolder samen 's-CRAVENPOLDER - De Zeeuwse af deling van de landelijke vereniging van computergebruikers houdt vol gende week dinsdag een club avond in dorpshuis Ons Dorpsle ven aan de Poelvoordestraat in 's- Gravenpolder. De bijeenkomst be gint om 20.00 uur. Zowel leden als niet-leden kunnen er gratis terecht voor advies, informatie en het op lossen van computerproblemen. Overlast hondenpoep in Reimerswaal KRUININGEN - De gemeente Rei- merswaal roept hondenbezitters op om hun viervoeter zijn behoef te buiten de bebouwde kom te la ten doen of de uitwerpselen op te ruimen. Aanleiding zijn diverse klachten over poep die bij de ge meente zijn binnengekomen, met name vanuit Hansweert en Yerse- ke. In de wintermaanden is er stee vast meer overlast, omdat baasjes dan minder ver lopen. Brug weer een nacht dicht voor het verkeer ZIERIKZEE - De Zeelandbrug is in de nacht van maandag 4 op dins dag 5 februari afgesloten voor het wegverkeer. De afsluiting start rond middernacht en duurt tot on geveer 5.00 uur de volgende och tend. De afsluiting is noodzakelijk om werkzaamheden aan de brug te kunnen uitvoeren. Het verkeer moet omrijden via de stormvloedkering. door Luc Oggel KRUININGEN - Met het vestigen van een voorkeursrecht op de gronden tussen het Kanaal door Zuid-Beve land, rijksweg A58 en de Zanddijk ('Projectgebied Schorebrug'), lijkt er een volgende stap gezet te zijn in de verwezenlijking van een ter rein voor watergebonden bedrij ven op die locatie. Volgens burgemeester Jan Huis man van de gemeente Reimers waal mogen echter nog geen con clusies worden getrokken uit die officiële bekendmaking in het Ad vertentieblad Reimerswaal. „Er zijn nog een hoop mitsen en ma ren." De provincie heeft het afgelo pen jaar onderzoek gedaan naar lo caties die eventueel in aanmerking komen om watergebonden bedrij ven die moeten wijken voor wo ningbouw (bijvoorbeeld in het Goese havengebied) naartoe te ver kassen. Uiteindelijk zijn twee plek ken grondig bestudeerd, waaron der het genoemde gebied ten oos ten van het Kanaal en nog een an dere locatie, die Huisman gisteren niet wilde noemen. Toch lijkt het erop dat door het vestigen van voorkeursrecht {waarmee wordt voorkomen dat projectontwikke laars aan de haal gaan met de gron den) Schorebrug de voorkeur van de provincie lijkt te hebben. De provincie presenteert haar onder zoeksresultaten morgenavond in het gemeentehuis in Kruiningen aan de gemeenteraad. De openba re bijeenkomst begint om 20.00 uur. Borsele begint project om probleem allereerst te signaleren. door Harmen van der Werf HEINKENSZAND - Eenzaamheid sig naleren en proberen op te lossen. Dat doel staat de gemeente Borse le voor ogen met het project Kij ken achter de geraniums. Gisteren was er een eerste informatieavond over in Heinkenszand. Ruim twin tig medewerkers in de zorg waren aanwezig, van organisaties die veel bij mensen thuiskomen. Ze bleken super gemotiveerd om van het pro ject een succes te maken. Ouderen kampen ermee, met een zaamheid, maar zij zijn zeker niet de enigen. Ook mensen die niet zo goed uit de voeten kunnen, verlie zen snel contacten. Maar het komt net zo goed voor onder jongeren. Olga Idema, projectleidster van Kij ken achter de geraniums, haalde een sprekend voorbeeld aan. Van een jongere met een moeder met psy chiatrische problemen. „Die durft geen vrienden mee naar huis te ne men. Die is bang dat zijn moeder iets overkomt, blijft om die reden vaak thuis en vereenzaamt daar door." Wil je daar iets aan kunnen doen, dan moet je wel eerst weten dat er iets aan de hand is. Het probleem moet gesignaleerd worden. De ge meente Borsele heeft daarvoor in het kader van Kijken achter de gera niums een praktische handleiding gemaakt, een handleiding die haar nut heeft bewezen in het Drentse Hoogeveen. Een simpele geplastici- feerde vragenkaart wijst medewer kers in de zorg en vrijwilligers de weg hoe zij eenzaamheid kunnen onderkennen. Als mensen bijvoor beeld rusteloos zijn, veel verschil- 'Ingrijpende gebeurtenissen als scheiding kunnen tot eenzaamheid leiden' lende medicijnen gebruiken en va ge lichamelijke klachten hebben. Ingrijpende gebeurtenissen, als het overlijden van de partner of schei ding, kunnen 'plotseling' tot een zaamheid leiden. En wat als dit is gesignaleerd? De men, als je een ambt als dit zo de meest gefilmde vrouw van Ne- ter. Die laten zien dat juiiana al ih

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 44