PZC 21 Scholieren vechten 'schoolstrijd' uit Klein museum over watersnood in Stavenisse IEVELANDEN-THOLEN 28 en 29 29 Opslagloods voor graszaden krijgt vorm Goes krijgt exclusieve club Oud Zeeland maakt zich op voor het jaarlijkse zottenfeest Woensdag 30 januari 2008 Dijkgraaf is het beu steeds de zwartepiet toegespeeld te krijgen Tip? redgoes@pzc.nl Politie verricht nieuwe aanhoudingen na incident in Kapelle. door Willem van Dam KAPELLE - De politie heeft nog eens zeven jongens in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar aangehou den in verband met ongeregeldhe den tussen scholieren, eind vorige week in Kapelle. Eerder al had de politie twee jon gens aangehouden. Die hebben en kele dagen vastgezeten. Kapelle vormt vaker het 'strijd perk' van groepjes rivaliserende scholieren. Volgens politiewoord voerder A. Don gaat het om leer lingen van het Goese Lyceum, het Ostrea Lyceum en het Calvijncolle- ge in Goes. Don sprak gisteren van een 'slui merend conflict', waarbij scholie ren van het (openbare) Goese Ly ceum en het (christelijke) Ostrea Lyceum tegenover leerlingen van het (reformatorische) Calvijncolle- ge staan. „Ze kunnen elkaar niet luchten of zien." Dat leidde vorige week donderdag tot schop- en scheldpartijen. Alle betrokken leerlingen zijn afkom stig uit Kapelle. De politie sluit niet uit, dat nog meer scholieren zullen worden gehoord. Vorig jaar waren er in Kapelle ook problemen tussen groepen school gaande jongeren. Waarnemend-rector S. bij de Vaate van het Ostrea Lyceum ver klaarde gisteren, dat de problema tiek in algemene zin bekend is en in december aan de orde werd ge steld in een overleg met de leiding De politie heeft tot dusver negen scholieren uit Kapelle in de leef tijd van 12 tot en met 15 jaar als verdachte gehoord; mogelijk vol gen nog meer aanhoudingen. van andere scholen. Van het inci dent dat zich vorige week in Kapel le afspeelde, was hij niet op de hoogte. „De politie heeft met ons geen contact gezocht. Maar ik zal zeker navraag doen en als blijkt dat er inderdaad leerlingen van on ze school bij betrokken zijn ge weest, zullen we ze op het matje roepen." Rector A. Wevers van het Goese Lyceum wijt de uit de hand gelo pen animositeit tussen de scholie ren aan 'verschillen in cultuur'. „Het is groepsgedrag: hullie tegen wullie." Het incident tussen de jongeren in Kapelle staat niet op zichzelf, weet ook Wevers. „Er gebeurt wel eens vaker wat en sommige kinderen zijn zelfs bang om naar school te fietsen." Wevers zal niet aarzelen om leer lingen die bij de strubbelingen be trokken waren apart te nemen. „Als we weten wie het zijn, zullen we ze er beslist op aanspreken." Locatiedirecteur G. Terlouw van het Calvijncollege toont zich even eens bezorgd. Of op zijn school maatregelen worden getroffen, is nog niet duidelijk. „We willen eerst weten welke rol onze leerlin gen hebben gespeeld." KAPELLE - De nieuwe opslagloods van graszaden- ter, een lengte van ruim honderd meter en een te is daarom nodig op het hoofdterrein van het bedrijf Innoseeds langs het Spoorpad in Kapelle hoogte van 13 meter. Innoseeds, dat ook een ves- voormalige zaadveredelings- en handelsbedrijf krijgt vorm. Het wordt een kolossaal gebouw tiging in Vlijmen heeft, concentreert de verwer- Van der Have. Uiterlijk 1 november moet het met een vloeroppervlak van 7000 vierkante me- king van graszaden in Kapelle. Extra opslagruim- complex operationeel zijn. foto Willem Mieras Stichting hoopt dat expositie komende zomer een feit is. door Rob Paardekam STAVENISSE - Stavenisse krijgt ko mende zomer wellicht al een mu seumpje over de watersnoodramp. Dat komt deels in het voormalige gemeentehuis en deels in het hui dige dorpshuis. Het gaat om twee ruimtes die met elkaar zijn verbon den. De Stichting Actief Stavenisse on derzoekt al een tijdje of er een per manente tentoonstelling over de Ramp kan worden ingericht. Voor zitter Flip de Rijke durft inmiddels wel te zeggen dat het zover komt. Nu is de vraag wanneer. „Ik hoop al komende zomer, maar we moe ten daar over twee weken nog met de wethouder over praten. Mocht het te vroeg zijn, dan is volgend jaar februari wellicht een mooi mo ment om open te gaan." Het materiaal over de watersnood ramp - vooral heel veel foto's - komt voor een deel in het club huis van de stichting, in het voor malige gemeentehuis. Het naastge legen dorpshuis zou ook wat ruim te moeten bieden. „Het moet iets blijvends worden", benadrukt De Rijke. „En uiteraard gaat het voor al over de Ramp in de gemeente Tholen. We zouden elk jaar een ander thema kunnen belichten." Omdat het kleine museum wordt bemand door vrijwilligers, zal het beperkt open zijn. De Rijke denkt aan de hele zaterdag en de woens dagmiddag. „Met 25 mensen heb ben we nu een aardig clubje vrij willigers bij elkaar, maar het mo gen er altijd meer worden." Eén bijzonder stuk krijgen de ini tiatiefnemers in elk geval: een ori ginele handgeschreven lijst met na men van mensen die destijds zijn geëvacueerd. „Die is 25 jaar gele den gevonden tijdens het ophalen van oud papier", weet De Rijke. „De eigenaar heeft hem nu aan de heemkundekring gegeven." Voor zitter Wally Blaas zegt er wel voor te voelen om het bijzondere docu ment beschikbaar te stellen voor het museumpje in Stavenisse. door Luc Oggel GOES - Goes krijgt er dit voorjaar een nieuwe uitgaansgelegenheid bij. De voormalige discotheek Opa Kees aan de Grote Kade wordt mo menteel verbouwd tot een club voor de 'oudere jongere'. Uitbater is André Verhoef, tevens eigenaar van discotheek El Toro. Hij heeft Opa Kees overgenomen van Pieter en Margreet Moison. De nieuwe club, waarvan de naam nog even geheim blijft, richt zich op 25-plussers die wat exclusiever willen stappen. „Ik merk dat er bij die leeftijdsgroep behoefte is om op een andere manier uit te gaan", zegt Verhoef „Men is dan uitgeke ken op discotheken." Verhoefs nieuwe club krijgt onder meer een vip-ruimte en er zal op een beschaafd volume muziek wor den gedraaid. „Je moet er ook kun nen netwerken." Volgens Verhoef is er geen overlap met Jersey aan de Grote Markt, dat afgelopen zomer opende, dezelfde doelgroep heeft en waar op vrij dag- en zaterdagavond zogeheten 'clubnights' zijn. „Dat is toch meer een grand café." Het is de bedoeling dat de nieuwe Goese club aan de Grote Kade in april of mei de deuren opent. Tip? redactie@pzc.nl Oud worden we allemaal, maar het is af en toe vervelend daar aan herinnerd te worden. De Am sterdamse historicus Geert Mak presenteert elke zondag op tv de serie 'In Europa', naar de gelijk namige bestseller. Boeiend, maar ook confronterend. Niet alleen omdat Mak de ruwe kanten van de recente geschiedenis blootlegt, maar zo langzamerhand vooral vanwege de reclames voor en na de uitzending. Zondag viel het op. Een reclame voor een middel tegen de ongeneugten van de overgang werd gevolgd door een reclame voor een middel tegen vergroting van de prostraat. Je zou bijna niet meer naar 'In Eu ropa' durven kijken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 43