Zeeland Kerstmarkt Hulst ter discussie Vonk sloeg over in Belgisch café Nachtuuln vragen om meer geld GS helpt bij aanvraag subsidie Sponsors VOOr museum Verhalen van dementerenden Z PZC Woensdag 30 januari 2008 I 25 Tanende animo leidt tot onderzoek naar nieuw winterevenement. door Harold de Puysseleijr HULST - Het voortbestaan van de kerstmarkt in Hulst in zijn huidige vorm staat ter discussie. Afnemen de animo onder de deelnemers en klachten van de bezoekers over het gebrek aan sfeer hebben ertoe geleid dat de organisatie zich buigt over de vraag of de kerstmarkt na vele jaren nog wel toekomst heeft. In de hoogtijdagen telde de kerst markt no deelnemers. Tijdens de afgelopen editie waren slechts 44 kramen bemand door kooplieden, charitatieve instellingen en vereni gingen uit de gemeente. Volgens bezoekersmanager Monique de Bruijn is de afgelopen twee jaar ge probeerd de kerstmarkt een nieu we impuls te geven door er een meerdaags evenement van te ma ken. „Maar daarvoor is Hulst eigen lijk te klein." Het meerdaagse karakter van de kerstmarkt is ook bij ondernemers niet in goede aarde gevallen. Dat is gebleken op een bijeenkomst in ca fé De Ster, waar de voorbije editie werd geëvalueerd. Daar gingen stemmen op om de kerstmarkt net als voor 2006 weer te beperken tot één avond. „Toen de kerstmarkt op één avond plaats vond, kon je zeker in de beginpe riode over de koppen lopen. Met een meerdaags evenement is dat niet het geval. Mensen zeggen als ITO De organisatie van de kerstmarkt in Hulst buigt zich over de vraag of het niet beter is een geheel nieuw evenement voor decem ber te bedenken. het op vrijdagavond wat minder weer is, 'misschien gaan we mor gen wel als het weer dan beter is"', aldus uitbater Jacques Polfliet van café De Ster, een van de onderne mers die het liefst ziet dat de kerst markt voortaan weer slechts op een avond plaatsvindt. De Bruijn is het daarmee eens. „De kwaliteit van de eerste jaren kunnen we niet meer evenaren. Er moet iets veranderen, want op de ze manier is de bezoeker ontevre den. En dat moeten we natuurlijk niet hebben." Volgens de bezoekersmanager is Irene Groesbeke (85) en Briek Groosman (94) waren gisteren 60 jaar getrouwd. foto Wim Kooyman IJzendijks paar gaf elkaar 60 jaar geleden het jawoord. door Wilma Valk ijzendijke - 'Dat is hem!' was de eerste gedachte van Irene Groesbe ke (85) bij het zien van Briek Groosman (94) in een café in Bas- sevelde (B). Gelukkig voor haar dacht hij er ook zo over. Korte tijd later waren ze getrouwd. Het huwelijk bleek een succes, al wonen ze door omstandigheden sinds een aantal maanden apart. Gisteren waren ze zestig jaar ge trouwd. De grootvader van Briek had een smisse aan het Mollenkot bij IJzen- dijke: „Hij had elf zonen," vertelt Briek Groosman. „Allen werden ze smid. Ze trokken overal naar toe. Mijn vader begon hier in IJzen- dijke. Ik groeide op met nog vijf broers. Eentje werd er wagenma ker en de andere ook allemaal smid. Het zit in de familie. De na zaten zijn nu siersmid, garagehou der of loodgieter, want het vak boerensmid is verdwenen. Vroeger kwamen alle boeren uit de om streek met hun paarden naar ons. Vooral als het regende was het druk. Dan kon er niet op het land worden gewerkt en was er tijd om de paarden te beslaan. Al in bed 'Aan de stappen van de paarden kon ik horen wat er aan de hand was' hoorde ik ze komen. Aan de stap pen van de paarden in de regen en slik kon ik horen wat er aan de hand was. Een ijzer kwijt of eentje los. Vaak stonden tot twaalf paar den te wachten." Zijn echtgenote Irene zorgde voor het gezin. Ze kregen zes kinderen, waarvan één meisje. In de smisse werkt nu nog een zoon en alweer een kleinzoon. Niet meer als hoef-, maar als sier smid. Samen met alle kinderen, twaalf klein- en negen achterkleinkinde ren vierde het echtpaar het dia manten huwelijk tijdens een recep tie in verzorgingstehuis Huize Em- maus, waar Groosman nu ver blijft. door Conny van Gremberghe terneuzen - Havenschap Zeeland Seaports en de gemeente Terneu zen hopen aanspraak te kunnen maken op een subsidie van ruim negen miljoen euro van het Rijk voor de stimulering van duurzame glastuinbouw. De Zeeuws-Vlaam- se instanties die werken aan de ver wezenlijking van het grootschalig glastuinbouwproject in de Kanaal zone, dienen om voor de subsidie in aanmerking te komen, wel haast maken met het aanmelden van de projectaanvraag. Het is de bedoeling dat de kassen in Zeeuws-Vlaanderen gebruikma ken van energie en gassen van na bijgelegen bedrijven. GS vragen de partijen het project snel nader uit te werken. De provincie zal daarna helpen bij de uiteindelijk subsidie aanvraag en de toetsing aan de EU-eisen. middelburg - Dat het voetbalmu seum in Middelburg in het voor jaar van 2009 opent, zegt de orga nisatie al lang. Maar nu ook de fi nanciering rond is, krijgt die belof te nét iets meer waarde. Vorig jaar, toen Voetbal Experien ce nog maar een plan was, dat bo vendien miljoenen bleek te kos ten, durfden sponsoren nog geen handtekening te zetten. Nu steeds concreter wordt wat verrijst in de Middelburgse wijk Mortiere, dur ven ze dat wel. In een jaar kan veel gebeuren, luidt de trotse conclusie van directeur los Kouwers van de stichting Voetbal Totaal. „In april staan alle afspraken in een keurige juridische overeenkomst." De drieduizend vierkante meter voetbalbeleving kost vier miljoen euro. daarom een werkgroep gefor meerd die zich buigt over de toe komst. „We moeten toe naar een andere opzet. Tegenwoordig zijn er kerst markten in elk dorp in onze ge meente. Daarom denken we na over een andersoortig winterevene ment waarmee we ons opnieuw kunnen onderscheiden in de re gio. Als er nog een kerstmarkt komt, moet die in ieder geval an ders van opzet zijn. Bijvoorbeeld door het evenement weer te con centreren op één avond met alleen vermaak op de Grote Markt." Carnavalsoptocht in Aardenburg groeit uit zijn voegen. aardenburg - De Aardenburgse Carnavals Stichting 'De Nacht uuln' wil meer gemeentelijke sub sidie omdat de carnavalsoptocht van Aardenburg uit zijn voegen aan het groeien is. Aan de optocht, zaterdag, doen een recordaantal wagens (20) en personen (740, ex clusief muziekgezelschappen) mee. In enkele jaren tijd is het aan tal deelnemers aan de optocht bijna verdubbeld, terwijl de subsi die volgens 'De Nachtuuln' al ja ren bevroren is. Door de stijgende populariteit van de optocht is de carnavalsstichting steeds meer prijzengeld kwijt. Het streven is iedere binnenwagen-A een prijs van minimaal honderd euro te geven. Voor wagenbou wers is dit slechts een klein deel van de kosten. „Bovendien zijn wij financieel gezien geen aantrekkelij ke optocht. In de optochten van Knokke-Heist en Maldegem en tij dens de Belgische halfvastenop tochten is veel meer geld te verdie nen." De stichting kan het prijzen schema dit jaar nog net rondkrij- gen. De stichting wil niet bezuini gen op activiteiten voor kinderen en bejaarden. terneuzen - Het Alzheimercafé Zeeuws-Vlaanderen bestaat dit jaar vijf jaar. Ter gelegenheid daar van is een kalender gemaakt met vijf levensverhalen van mensen met dementie. De kalender is voor belangstellenden gratis verkrijg baar in het Alzheimercafé. Dat opent iedere eerste maandag van de maand in Brasserie Xieje in Ter neuzen de deuren voor mensen met dementie, hun partners, fami lieleden, vrienden en hulpverle ners. De bijeenkomst van maandag 4 fe bruari heeft als onderwerp 'De mentie, een ramp waarmee je moet leven? Of toch reden tot opti misme?' Spreker is dr. Van der Nes, neuroloog in het ziekenhuis de Bonte. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 39