Zeeland onderhoudsmonteur dozijn scholen Klussers doen alleen de zinnige karweitjes Sint-Jansteen krijgt na tien jaar toch woonzorgcomplex senioren Veteranen straks in elke stad Bezwaar tegen plan Philippine Nieuw bestuur voor wijkraad Z PZC Woensdag 30 januari 2008 23 Van Oost doet klusjes op de Open Basis scholen, zoals het verschuiven van een open namaakhaard op de Marijkeschool in Axel. foto's Camile Schelstraete is ae Fr 'CK te. de ite? op, Jc "hl 1 2 tr v .eri w iC /ei ser Directeuren Open Basis moeten wennen aan onderhoudsdienst. door René Hoonhorst TERNEUZEN - De open haard even een eindje opschuiven in de Axel- se Prinses Marijkeschool, de school waar hij vijf jaar als conciër ge actief was, is Paul van Oost niet philippine - inwoner G. van Steen- berge uit de Kasteelstraat in Philip pine maakt bezwaar tegen het be stemmen van het perceel van zijn buurman tot bedrijfsterrein. Volgens de bewoner staat het vol met aanhangwagens. Voetgangers en fietsers worden volgens hem op deze wijze verhinderd om ge bruik te maken van het trottoir en het fietspad. Verder is aan de over zijde van de straat ook een terrein vol geparkeerd met aanhangwa gens. Het legaliseren van de par keerplaatsen door aanpassing van het bestemmingsplan is volgens Van Steenbergen link: „Het bedrijf is gelegen aan een bocht. Het is on verantwoord om daar zoveel wa gens te hebben. Mensen die de bocht komen uitgereden verkeren in een levensgevaarlijke situatie." Tot vandaag kunnen bezwaren worden ingediend tegen het ont- werp-bestemmingsplan Philippi- te veel moeite. Hij haalt als onder- houdsman van Open Basis voor geen enkel klusje zijn neus op. Maar directeuren moeten nog wel even aan de luxe van een eigen on derhoudsdienst wennen, heeft hij het eerste half jaar - toen de dienst nog geen eigen bus had - gemerkt. Dat schoolhoofden hem en zijn maat Muzaffer te hulp roepen bij verstoppingen, uitval van de ver warmingsinstallatie of het (de)- monteren van kasten spreekt voor zich. Ook voor regulier onderhoud als het gras maaien of grof snoei- werk draven de klusjesmannen op. Maar soms zouden directeuren zelf even moeten kijken of een klus wel langer duurt dan het op schrijven van de 'klacht'. „We zijn eens met zijn tweeën naar een school geweest waar het magazijn moest worden opgeruimd. Het moest er zo'n chaos zijn, dat we pas na een grondige opruimingsac tie een ladder terug konden han gen. We hadden dus een middagje uitgetrokken om de klus te klaren. Toen we er kwamen bleek het berghok keurig netjes. Even de lad der halen, ophangen en het was ge piept. Zo pakken dit soort karwei tjes alsnog behoorlijk prijzig uit." Groepswoningen en appartementen op plek Polspoel en Rabobank. door Sheila van Doorsselaer sint-jansteen - De weg is vrij voor de bouw van drie groepswoningen en twintig zorgappattementen voor senioren in Sint-lansteen. Te hoge kosten en een gebrek aan een goede tweede locatie dwarsboom den de plannen jarenlang. Die pro blemen zijn nu geslecht; woning bouwcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wordt eige naar van het pand van de Rabo bank aan de Van Hovestraat en wil daar een deel van het woon zorgcomplex realiseren. Woon goed is al eigenaar van de locatie Polspoel, op de hoek van de Ge- slechtendijk en de Hoofdstraat. Het grote kantoorpand van de Ra bobank wordt afgestoten nu de Ra- bobanken van Hulst en Sint-Jan steen zijn gefuseerd. Het is volgens Woongoed-direc- teur Kees Reinhoudt te danken aan de coulante en sociale opstel ling van de Rabobank dat het woonzorgcomplex gerealiseerd kan worden. „De Rabobank heeft het pand voor een zeer schappelij ke prijs aan ons willen verko pen." De uiteindelijke prijs wil Reinhoudt niet noemen. „Laat ik maar zeggen dat de Rabobank be paald geen winst maakt op het pand. Niettemin was de aankoop voor ons toch een grote investe ring." Nu Woongoed voor een schappe- lijke prijs eigenaar wordt van het Rabobank-pand in Sint-Jansteen, krijgt het dorp toch een zo ge wenst woonzorgcomplex. De Rabobank wil met de geste aan Woongoed, en daarmee indirect ook aan de bevolking van Sint-Ian- steen, haar maatschappelijke ge zicht tonen. In het dorp is nu (financiële) ruim te voor drie groepswoningen voor ieder acht ouderen met een ver pleeghuisindicatie en twintig se niorenappartementen. Stichting Curamus neemt de zorgverlening voor haar rekening. Het is nog niet duidelijk hoe de woningen over de twee locaties verdeeld worden. Vol gens Reinhoudt zijn er zes varian ten denkbaar en binnen enkele we ken wordt een keus gemaakt. Dan ook is duidelijk of het Rabobank- pand (daterend uit 1992) wordt ver bouwd of wordt gesloopt. Reinhoudt weet nog niet wanneer de bouw van de zorgcomplexen kan aanvangen. „Ik was liefst al in 1998 begonnen." EXECUTIE VERKOOP Op donderdag 31 JANUARI 2008 om 9.00 uur vindt een openbare verkoop plaats De verkoop komt voor rekening van A.C. VAN FRAEIJENHOVE Te koop wordt aangeboden PERSONENAUTO V.W. GOLF KENTEKEN TX - LR - 67 De plaats van verkoop is te TERNEUZEN VAN SWINDENSTRAAT 23. Bezichtiging een kwartier voor de verkoop. Geen opgeld, contante betaling. De verkoop vindt plaats in opdracht van de Belastingdienst Zuidwestkan toor Terneuzen Rosegracht 1 Voor inlichtingen tel0115 - 681436 De belastingdeurwaarder belast met de executieverkoop. Belastingdienst. Oud-strijder Roovers: „Schouwenaar moet zich laten voorlichten." terneuzen - Oud-Indiëganger Jan Roovers uit Terneuzen begrijpt niet waarom in Middelburg zo hef tig wordt gereageerd op zijn vast stelling dat Terneuzen langzamer hand uitgroeit tot dé veteranen- stad van Zeeland. Hij vindt de commotie, die in veteranenkrin- gen is ontstaan na die uitspraak, buiten proporties. „Er is absoluut geen sprake van concurrentie. Wij hebben de Eer ste Veteranendag opgezet met in het achterhoofd het idee dat het evenement rouleert tussen de ver schillende steden. Maar het gaat nog verder. Alle burgemeesters worden binnenkort uitgenodigd in Doorn, waar hen zal worden verteld dat medewerking aan een lokale Veteranendag zeer op prijs zou worden gesteld. Dat mondt mogelijk uit in een Veteranendag in tal van steden of regio's." Volgens Roovers is dat zelfs een voorstel van de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten. „Burge meester Schouwenaar van Middel burg doet er goed aan zich tijdens die bijeenkomst eens goed te laten voorlichten." door Raymond de Frel TERNEUZEN - De Wijkraad Binnen stad in Terneuzen wil er met een nieuw bestuur naar streven dat het centrum meer en meer hét vi sitekaartje van Terneuzen wordt. Zo zijn Kees Muller (bewoner Scheldekade en voorman van Mul traship) en directeur Frans Lievens van het Scheldetheater toegetre den tot de negen koppen tellende Wijkraad. „Wij willen een afspiege ling zijn van de binnenstad. Dus hoort er ook een ondernemer in. Dat zorgt er in ieder geval voor dat onze discussies kritischer worden. Dat moet er aan bijdragen dat we binnen een paar maanden een goe de visie op de ontwikkeling van de binnenstad kunnen presente ren", zegt voorzitter Hans Vlottes. Hij gooide er een halfjaar geleden uit onvrede over nog het bijltje bij neer, maar bekleedt de functie nu toch weer. „Tijdelijk, totdat er een goede voorzitter opstaat."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 37