Heraanleg boulevard nu niet wijs Van leraar en conciërge tot Deel Dekzwabbers door als Zuid-West 10 Vrouwendag ChristenUnie Oud Bewoners Axel blijven klagen 22 Woensdag 30 januari 2008 pzc Z Ondernemers Cadzand waarschuwen voor zwaar vrachtverkeer. door Frank van Cooten cadzand-bad - Een heraanleg op korte termijn van boulevard De Wielingen en de pleinen zoals het Duinplein, in Cadzand-Bad is niet verstandig. De echte verbouwing van de bad plaats gaat in de komende jaren pas echt van start, waarbij veel zwaar vrachtverkeer door Cad- zand-Bad zal rijden. Dan worden nieuwe appartementen en wonin gen gebouwd. Het ontwikkelingsplatform Cad zand-Bad pleit er dus voor de bou levard en de pleinen pas aan te pakken zodra de zware vrachtwa gens uit het straatbeeld zijn ver dwenen. In dit platform zitten on der meer ondernemers. Tijdens een bijeenkomst van dit ontwikkelingsplatform op 5 no vember is het ontwerp openbare ruimte Cadzand-Bad gepresen teerd. Vanuit de deelnemers/onderne mers van het platform is het initia tief genomen om met suggesties te komen voor aanpassingen van het ontwerp. Daartoe zijn collega-on dernemers en bewoners gevraagd om op korte termijn het plan kri tisch te bekijken en eventuele op merkingen te plaatsen. 02 In Cadzand-Bad moet voldoende gelegenheid komen voor kort parkeren. Eventueel tegen beta ling voor maximaal twee uur. Dat is de wens van ondernemers. EXECUTIEVERKOOP Op donderdag 31 JANUARI 2008 vindt een openbare verkoop plaats De verkoop komt voor rekening van M.P. O'HALLORAN Te koop wordt aangeboden PERSONENAUTO FORD ESCORT 1.8 I KENTEKEN LZ - GR - 53 De plaats van de verkoop is te TERNEUZEN, DONZE VISSERSTRAAT 118. Bezichtiging een kwartier voor de ver- Geen opgeld, contante betaling. De verkoop vindt plaats in opdracht van de Belastingdienst /Zuidwestkantoor Terneuzen Rosegracht 1 Voor inlichtingen tel0115 - 681658 De belastingdeurwaarder belast met de executieverkoop. Belastingdienst. Zo wordt wederom aandacht ge vraagd voor het parkeerprobleem. Het is de uitdrukkelijke wens van alle ondernemers om in het dorp bij elk deelgebied voldoende gele genheid voor kort parkeren te voorzien. Eventueel betalend voor maximaal twee uur. Ook is het gewenst voor zowel de oostzijde (Kikkerput) als de west zijde (de Lopinge-Zwinmuseum) voldoende parkeerplaatsen voor lang parkeerders (betalend) te plannen. Voor lang parkeren wordt gesuggereerd het evenemen tenterrein te gebruiken als onthaal- parking. Bij het ontwikkelingsplatform leeft overigens unaniem de opvat ting dat het mengen van fietsers en auto's op de Boulevard De Wie lingen een (levens)gevaarlijke en dus onwenselijke oplossing is. De ventweg moet daarom over de vol le lengte gehandhaafd blijven, ook om alle panden aan de Groene Wielingen bereikbaar te houden. Voor de vier verhuurkantoren en de horecazaak aan de Groene Wie lingen vindt het platform het van groot belang dat het kort parkeren gehandhaafd blijft om te voorko men dat auto's op het trottoir en andere ongewenste plaatsen wor den gezet. Bij vernieuwing van de panden aan de Groene Wielingen is het parkeren op eigen erf, voor aankomende en vertrekkende gas ten, volgens het platform onmoge lijk. Daarom is het halveren van de par- keerfaciliteit, zoals wordt voorge steld, ten opzichte van de huidige situatie in de ogen van het plat form onwenselijk. terneuzen - De Zeeuws-Vlaamse afdeling van de ChristenUnie houdt woensdag 27 februari een vrouwenochtend in La Redoute, de soos van de gereformeerd vrijge maakte kerk in Terneuzen. Opvoedingsdeskundige Carla 01- denziel gaat in op vragen over op voeding. Gemeenteraadslid Gerry Loof legt uit hoe de jeugdzorg in de gemeente Terneuzen is gere- geld. De bijeenkomst in de Madame Cu riestraat begint om 9.45 uur. ZEEUWSE ALMANAK Oud worden we allemaal, maar het is af en toe vervelend daaraan herinnerd te worden. De Amsterdamse historicus Geert Mak presenteert elke zondag op tv de serie 'In Europa', naar de gelijk namige bestseller. Boeiend, maar ook confronterend. Niet alleen om dat Mak de ruwe kanten van de re cente geschiedenis blootlegt, maar Een gepimpte VW Caddy fungeert perfect als dienstauto. door René Hoonhorst terneuzen - De eigen onderhouds dienst van Open Basis is sinds de ze week zichtbaar op de wegen in Oost- en Midden-Zeeuws-Vlaande- ren. Klusjesmannen Paul van Oost en Muzaffer Günes hebben een VW-busje in gebruik als dienstau to. In het bedrijfswagentje bevin den zich alle spullen waarmee spoed- én onderhousklussen in twaalf basisscholen en een kinder opvang geklaard kunnen worden. De stichting Open Basis beheert twaalf openbare basisscholen tus sen Kloosterzande en Biervliet. Het onderhoud van het dozijn schoolgebouwen valt niet langer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar onder die van de geprivatiseerde stichting. Uitbesteding aan aannemers, lood gieters, elektriciens en verwar mingsmonteurs liep jaarlijks be hoorlijk in de papieren. Een eigen technische dienst zou dan ook een uitkomst zijn, dachten directie en bestuur wel eens eerder. Niet dat de hulp van bedrijven van buiten nooit meer nodig is. Voor nieuwbouw verbouwingen, groot onderhoud of specialistische klussen schakelt de stichting ook in de toekomst professionals in. Maar voor alle voorkomende klei nere werkzaameheden heeft Open Basis twee onderhoudsmensen in dienst: Paul van Oost fulltime en Mazaffer Günes voor twintig uur. 'Als er een monteur komt voorrijden, ben je al bijna honderd euro kwijt' Van Oost is voormalig conciërge van de Prinses Marijkeschool in Axel, Günes gaf - voor het Rijk het experiment plotseling stopte - les in Turkse cultuur en taal aan leer lingen van Turkse afkomst. Beiden waren tot vorig jaar in dienst van de gemeente, maar dreigden na de ontvlechting zonder werk komen Paul van Oost is geen enkel klusje te veel. te zitten. „Een conciërge voor één school is veel te luxe voor een orga nisatie als de onze. Het is mooi voor het onderwijzend personeel van de Marijkeschool natuurlijk als iemand een aantal taken van hen overneemt. Want zo'n conciër ge doet binnen de kortste keren niet alleen de klusjes, maar ont vangt gasten en belt zieke leerlin gen", weet manager beheer )an Jonkman. Zijn takenpakket groeide inder daad met een soort vanzelfspre kendheid, bevestigt Oost. Na am pel beraad besloot de directie van Open Basis dat Oost en Günes hun salaris in een nieuwe functie dubbel en dwars waard zouden kunnen zijn. Een eigen klusdienst zorgt er voor dat het onderhoud van de onder de paraplu van Open Basis vallende onderwijs- en opvanginstellingen goed wordt bijgehouden. Bovendien 'komt het busje zo' als er ergens een calami teit optreedt. Jonkman: „Als je een monteur laat komen, omdat de verwarming het niet doet, ben je alleen al zestig eu ro aan voorrijkosten kwijt. Een lamp indraaien in De Piramide, on ze school in de Terneuzense bin nenstad, kost zo'n tso euro." De leerkrachten even een peertje of buisje in laten draaien, is geen op lossing. De Piramide doet zijn naam namelijk eer aan. Er moet eerst een steiger worden gebouwd om in de nok van de school te ko men. „Als een onderwijzer naar beneden valt, kost het natuurlijk nog meer. Maar als onze eigen on derhoudsdienst het doet, sparen we moeiteloos geld uit", lacht Jonk man. Oost, die dinsdag en donderdag al leen van dienst is, is blij met zijn nieuwe baan. Een heel andere be trekking dan hij als proces-opera- tor bij de cokesfabriek had. „Toen zat ik de hele dag op een stoel naar vijf schermen te kijken of het pro ductieproces volgens de regels ver liep. Als er iets mis ging, lag direct de hele productie stil; een verant woordelijkheid die behoorlijk wat stress opleverde. Ik heb nu een heel ander soort stress en boven dien heel wat meer beweging. Mijn gezondheid is er dus ook nog bij gebaat." Tip? redactie@pzc.nl zo langzamerhand vooral vanwe ge de reclames voor en na de uit zending. Zondag viel het op. Een reclame voor een middel tegen de onge- neugten van de overgang werd ge volgd door een reclame voor een middel tegen vergroting van de pro straat. Je zou bijna niet meer naar 'In Europa' durven kijken. door Eugène Verstraeten AXEL - Hoewel het motorcrosscir cuit in Axel de geluidsnormen niet overschrijdt blijven omwonenden bijna wekelijks klagen over geluids overlast. Dat blijkt uit het over zicht van de provincie over de ont vangen milieuklachten over het vierde kwartaal van 2007. In oktober, november en decem ber werd de milieuklachtenlijn op negen dagen gebeld over overlast van het crossterrein. Vooral in de weekeinden, maar ook op trai- ningsdagen. In de meeste gevallen was er maar één klagende Axelaar, maar soms kwamen er ook meer dere klachten binnen. Zo kwamen er op tweede kerstdag vier tele foontjes binnen en klaagden er op 29 december maar liefst zeven in woners over geluidsoverlast. De klachten worden geregistreerd. De provincie kan er verder weinig mee, omdat het crossterrein vol doet aan de geluidsnormen. Meningsverschil over muzikale ontwikkeling leidt tot splitsing. door Wout Bareman terneuzen - De crisis is bezworen, maar voorzitter Kees van den Broek van het shantykoor de Dek zwabbers in Terneuzen heeft er een fikse kater aan overgehouden. Nadat het plan om in het kader van het vijfjarig bestaan een musi cal op te voeren door de meerder heid van de koorleden werd weg gestemd, besloot een achttiental le den zich af te splitsen en verder te gaan als Zuid-West 10. Van den Broek: „En daar ben ik erg ongelukkig mee. We hadden de initiatiefnemers als bestuur al eerder laten weten dat we zo'n mu sical te hoog gegrepen vonden, maar toen kregen we te horen dat wij geen verstand van muziek heb ben. Uiteindelijk heeft een overgro te meerderheid van het koor zich achter het bestuur geschaard." Van den Broek dacht dat daarmee de kous af was, maar de volgende dag werd het bestuur geconfronteerd met ruim vijftien opzeggingen. „Doodjammer, want de populari teit van de Dekzwabbers stijgt nog steeds. Maar we redden het wel." Marius Joensen, een van de 'weglo pers', heeft het volste vertrouwen dat de twee shantykoren, naast el kaar, een mooie toekomst hebben. „Laten we het erop houden dat er een verschil van inzicht was over de toekomstige muzikale invul ling. Ach, in IJmuiden zijn ze ook begonnen met één koor; daar zijn er nu vier en dat gaat ook prima. Het is sans rancune. Komen we el kaar tegen, dan gaan we gewoon een pilsje met elkaar drinken."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 36