PZC Tragel schort sluiting zwembad op 'Minima wijzen op rechten' Volkstuincomplex in Ghellinckpolder asbestvrij ZEEUWS-VLAANDEREN 28 en 29 21 27 Agrimarkt mag meubelzaak niet verbouwen tot supermarkt Wagons Dow weer op spoor Zeeland maakt zich op voor het jaarlijkse zottenfeest Woensdag 30 januari 2008 Dijkgraaf is het beu steeds de zwartepiet toegespeeld te krijgen Tip? redtern@pzc.nl Directie onderzoekt alle mogelijkheden om bad in Clinge te behouden. door Harold de Puysseleijr CLINGE - Zorgstichting Tragel schort de sluiting van het zwem bad op het Sterreterrein in Clinge op tot er duidelijkheid is over de toekomstige exploitatie van deze voorziening. Dat zegt algemeen directeur Bob Gebruers in reactie op een brief van de centrale cliëntenraad van Tragel over het zwembad. De raad noemt het zwembad van essentieel belang voor de bewe ging van veel cliënten. „Er zijn zelfs ouders die speciaal een woon plaats op of nabij het Sterreterrein hebben gezocht vanwege de meer waarde van een aangepast zwem bad voor hun kind", aldus A. Steg- lich-Lentz namens de Centrale Cliëntenraad. Daarom moet er in de visie van die raad eerst gedegen onderzoek plaatsvinden naar mogelijke oplos singen, voordat wordt overgegaan tot de drastische maatregel van sluiting. Mogelijk alternatief is de overna me van de exploitatie van het bad door een ondernemer. De directie van Tragel is dankzij de bemidde ling van de Clingse dorpsraad mo menteel in overleg met een bedrijf dat in het hele land zo'n vijftig gro te en kleinere zwembaden exploi teert. De centrale cliëntenraad denkt Tragel schort de sluiting van het zwembad op het terrein van De Sterre in Clinge op tot er duidelijkheid is of de exploita tie van het bad te redden is. zelf verder onder meer aan sponso ring en intensiever gebruik van het bad door het open te stellen voor meer mensen van buitenaf Gebruers zegt dat 'alle initiatieven die bij kunnen dragen om het zwembad open te houden alle aan dacht krijgen'. „We hopen dat het contact dat we met de ondernemer hebben tot iets leidt. Anders kijken we welke andere mogelijkheden er zijn. Het mag evident zijn dat het zwembad open blijft zolang we in gesprek zijn." De directie van de zorgstichting voor verstandelijk gehandicapten maakte begin december een heel pakket aan bezuinigingsmaatrege len bekend. Een van die maatregelen was de sluiting per maart dit jaar van het zwembad op het terrein van instituut De Sterre in Clinge. De leiding van Tragel zag zich daar toe genoodzaakt nadat het ministe rie had aangekondigd fors te snij den in het budget van de zorgin stelling. Een deel van die bezuini gingen is inmiddels teruggedraaid door de toekenning van extra zorg budget van het Rijk. Platen bij tuintjes in Axel en Sas van Gent worden verwijderd. door Raymond de Frel SAS VAN GENT - Ze mogen dan niet direct een gevaar zijn voor de volksgezondheid, maar de gemeen te Terneuzen laat sinds deze week toch een aantal asbestplaten van het volkstuincomplex in de Ghellinckpolder (tussen het Sui kerplein en de spoorrails) in Sas van Gent verwijderen. Zolang de platen ongemoeid wor den gelaten is er niets aan de hand. Maar stel je voor dat een huurder onwetend in een van de platen begint te zagen of boren. Dan zou het eten van eigen bloem kolen of kroppen sla opeens heel risicovol kunnen zijn. Om dat gevaar uit te sluiten, wor den de platen, die veelal werden gebruikt als dakbedekking van schuurtjes en afscheidingsmuur tjes tussen de percelen, verwijderd door inspectiemaatschappij SGS en aannemer Sagro. Ook de dertig huurders van het volkstuincomplex aan de Liniedijk in Axel moeten hun schuurtjes voortaan anders afdekken. De ge meente laat daar de komende we ken vijftig vierkante meter asbest platen verwijderen. Vervolgens wordt het complex in Axel met snoeiwerkzaamheden gefatsoe neerd. TERNEUZEN - Agrimarkt krijgt geen vergunning voor de verbouw van het voormalige pand van meubel zaak Trendhopper aan de Kerkhof laan in Terneuzen tot supermarkt. Burgemeester en wethouders heb ben de bezwaren van omwonen den tegen een bouwvergunning ge honoreerd. Die vrezen voor par keeroverlast van klanten omdat er bij de supermarkt te weinig par keerruimte zou zijn. Het was wel te verwachten dat de bezwaren van de bewoners gehonoreerd zou den worden. De gemeente ziet na melijk een supermarkt op die plaats ook niet zitten en geeft de voorkeur aan woningbouw. Agri markt kan tegen de beslissing in beroep gaan. De supermarktketen liet eerder al weten zich best el ders te willen vestigen, als er een goed alternatief is. Wat dat betreft is het wachten op de gemeentelij ke detaihandel structuurvisie. Daarin wordt bepaald waar wel en geen winkels die voedsel verkopen gewenst zijn. PvdA wil dat Terneuzen inspeelt op informatie via minima-website. door Raymond de Frel TERNEUZEN - Minima in de ge meente Terneuzen moeten via het internet makkelijk kunnen bekij ken hoeveel landelijke toeslagen en tegemoetkomingen zij kunnen krijgen. PvdA-raadslid Jan Jonkman consta teert dat veel te weinig huishou dens gebruikmaken van hun recht op inkomensondersteuning. „Ze ker nu de koopkracht daalt, is het zorgwekkend dat in sommige ge vallen meer dan de helft van de mensen hun geld in de vorm van bijvoorbeeld huursubsidie niet komt ophalen", aldus Jonkman. Dat heeft vooral te maken met on bekendheid met de regelingen en schroom voor een gang naar het gemeentehuis. Daarop heeft het Nibud en Stimulansz een oplos sing bedacht: de website www.be- rekenuwrecht.nl. Die brengt alle landelijke en gemeentelijke tege moetkomingen samen, zodat je thuis kan bekijken of je ergens voor in aanmerking komt. Zo ja, dan volgt een verwijzing naar de juiste instantie. Jonkman vraagt Terneuzen zich aan te melden voor het initiatief terneuzen - De vier goederenwa gons die maandag op het rangeer terrein van chemieconcern Dow in Terneuzen ontspoorden, zijn gisternacht met twee kranen weer op de rails gezet. Een van de wagens moest worden rechtgetrokken, de andere drie wa gons moesten alleen weer op hun plek worden gezet. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. De wagens wa ren gevuld met grondstoffen voor de productie van kunststof Grote stukken asbestplaat worden verzameld in de volkstuintjes bij Sas van Gent. foto Wim Kooyman

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 35