Gelden voetbalmuseum rond 'En nu ligt dat ding daar te roesten' Exclusieve club erbij in Goes Ravotten in de waterspeeltuin S pzc Woensdag 30 januari 2008 25 Beeldrechten van NOS, KNVB, eredivisieclubs eindelijk gegarandeerd. door Wendy van den Hurk middelburg - Dat het voetbalmu seum in Middelburg in het voor jaar van 2009 opent, zegt de orga nisatie al lang. Maar nu ook de fi nanciering rond is, krijgt die belof te nét iets meer waarde. Vorig jaar, toen Voetbal Experien ce nog maar een plan was, dat bo vendien miljoenen bleek te kos- Gemeente Vlissingen haalt bezorgdheid om Scheldekraan niet weg. door Wendy van den Hurk vlissingen - Nog even en dan valt- ie niet eens meer op, achter dat ho ge hek, in de schaduw van de Tim merfabriek. Dan bladdert de Schel dekraan zó ver af dat ze te slecht is om nog te kunnen conserveren. En dan is Vlissingen voorgoed ver lost van haar unieke silhouet. 'Momenteel worden de offertes aangevraagd voor het conserve- Peil in Walchers kanaal omlaag voor werk middelburg - De provincie ver laagt van zaterdag 2 februari tot en met vrijdag 14 maart het peil in het Kanaal door Walcheren met dertig centimeter. Het peil zakt dan van 0,6 meter NAP plus naar 0,3 meter NAP plus. Dit is volgens het bestuur van de de provincie nodig in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de kanaaloevers. ten, durfden sponsors nog geen handtekening te zetten. Nu steeds concreter wordt wat er verrijst in de Middelburgse wijk Mortiere, durven ze wel. In een jaar kan veel gebeuren, luidt de trotse conclusie van directeur los Kouwers van de stichting Voetbal Totaal. „In april staan alle afspraken in een keurige juridische overeenkomst." De drieduizend vierkante meter voetbalbeleving kost vier miljoen euro. Alleen komen niet alle spon sors met geld op de proppen. Som mige partijen dragen bij in de ringsplan'; al maanden laat de ge meente Vlissingen niets anders ho ren over het blauwe bouwwerk, dat alweer drie maanden ontman teld 'op zijn gat' ligt langs de Ko ningsweg. De gemeente is nog het hele voor jaar bezig om de opdracht voor het reparatie-conserveringsplan te formuleren. Vervolgens gaat ze dat gunnen aan een ingenieursbureau, die het plan maakt. Als de kosten eenmaal helder zijn - met een paar ton ben je er niet, gokt de ge meente - wijst ze een aannemer aan. Dat kan allemaal nog wel een Dorp krijgt centrum voor gezondheidszorg koudekerke - De huisartsen in Koudekerke bundelen hun krach ten met andere hulpverleners. Dat gebeurt in een nieuw te bouwen centrum voor eerstelijns gezond heidszorg. Daar gaan ook fysiothe rapeuten, psychologen, diëtisten en andere zorgverleners werken. Ook de apotheek krijgt er een plek. Het is nog onduidelijk wan neer de bouw moet beginnen. vorm van beeldrechten. Zoals de NOS, die beschikt over alle beel den van voor 1 januari 1998. Beel den van na die tijd zijn eigendom van de eredivisieclubs. Ook die hebben hun medewerking toege zegd. Net als de KNVB, die Voet bal Experience onbeperkt in haar unieke archieven laat rondneuzen. Geen miljoenentekort meer voor Voetbal Experience. Alles is gere geld. In de grote hal kunnen lief hebbers straks alle belangrijke voetbalbeelden terugkijken. jaar duren. En dan is de vraag waar de reparatie gaat plaatsvin den en hoe de loodzware kraan daar belandt, nog niet eens beant woord. „Ik wil best aannemen dat ze ermee bezig zijn, maar daar wacht zo'n kraan niet op." Ronald den Broeder van de Stich ting Stadsherstel en de werkgroep monumenten zag de duiktoren in de vergetelheid geraken en is bang Uitdunnen damherten Walcheren halverwege middelburg - Jagers van de wildbe heereenheid Walcheren zijn hal verwege met het afschieten van 35 damherten in de Manteling van Walcheren. Een schorsingsverzoek van de Stichting Duinbehoud is af gewezen. Het bezwaar tegen het uitdunnen van het damhertenbe stand wordt later nog in een bo demprocedure behandeld, maar dan is het afschieten al voltooid. De voetbalbond verzorgt ook de Wall of Fame; een muur met alle internationele topvoetballers. Ook SBS6 participeert, maar dan door middel van promotie. De om roep gaat uitzenden vanuit Middel burg. Dat doet ze in elk geval rond wedstrijden van het Nederlandse elftal, is Kouwers beloofd. Hij sluit niet uit dat 'voetbaldeskundigen' vanuit de Mortiere wedstrijden van commentaar gaan voorzien. Sony Playstation maakt een ruim te waar liefhebbers op ware groot te kunnen gamen. De spellen wor- dat het symbool van de Schelde hetzelfde lot wacht. „Telkens als ik er langs rijd, denk ik: verrek, daar ligt dat ding te roesten." De stadshistoricus vreest voor het stadssilhouet. Want volgens hem wordt die niet getekend door de Sardijntoren of de Jacobstoren, maar juist door de Scheldekraan. „Ik wil aannemen dat de gemeen te bezig is met offertes, maar daar wacht zo'n kraan niet op. Straks moet-ie naar Hoogovens, als oud roest." Dat gebeurt niet, sust het stadhuis. „Want de Scheldekraan hoort bij onze horizon." De Reilanders brengen toneelstuk Jos Brink rilland - Toneelgezelschap De Rei landers zet vrijdag en zaterdag het blijspel 'Mijn zuster en ik' van los Brink op de planken in dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland. In het stuk staat een tweelingzus cen traal die na veertig jaar terugkeert in Nederland voor een begrafenis. De voorstellingen beginnen allebei om 20.00 uur. De entree is acht eu ro, voor kinderen vijf euro. den geleverd door Electronic Arts, die op dat gebied internationaal marktleider is. Nationale Nederlan den, de verzekeraar die de KNVB sponsort, denkt er over na om ook Voetbal Experience te spekken. Ni ke daarentegen is afgehaakt. De di rectie richt zich liever op de Rand stad. Gelukkig voor Voetbal Totaal is Adidas er ook nog. Daar praat di recteur Kouwers mee verder. Facilitaire steun komt van de ge meente Middelburg. Die is belang rijk met betrekking tot de grond en de inzet van mensen. Uitgaansgelegenheid richt zich op 25-plusser die ook wil netwerken. goes - Goes krijgt er dit voorjaar een nieuwe uitgaansgelegenheid bij. De voormalige discotheek Opa Kees aan de Grote Kade wordt mo menteel verbouwd tot een club voor de 'oudere jongere'. Uitbater is André Verhoef, tevens eigenaar van discotheek El Toro. Hij heeft Opa Kees overgenomen van Pieter en Margreet Moison. De nieuwe club, waarvan de naam nog even geheim blijft, richt zich op 25-plussers die wat exclusiever willen uitgaan. „Ik merk dat er bij die leeftijdsgroep behoefte is om op een andere manier uit te gaan", zegt Verhoef „Men is dan uitgeke ken op discotheken." Verhoefs nieuwe club krijgt onder meer een vip-ruimte en er zal op een beschaafd volume muziek wor den gedraaid. „Ie moet er ook kun nen netwerken." Volgens Verhoef is er geen overlap met Jersey aan de Grote Markt, dat afgelopen zo mer opende, dezelfde doelgroep heeft en waar op vrijdag- en zater dagavond zogeheten 'clubnights' zijn. „Dat is toch meer een grand café." Het is de bedoeling dat de nieuwe club aan de Grote Kade in april of mei de deuren opent. goes - Eén grote ravotplek, dat moet de waterspeeltuin in De Hol- landsche Hoeve worden. De face lift van het Goese recreatiegebied is voor de zomer klaar. Kinderen moeten over slootjes kunnen springen, door weilanden banjeren, in bomen klauteren, door struikgewas sluipen en met vlotten over ondiepe wateren va ren. Een beetje zoals vroeger, toen De Hollandsche Hoeve nog een echte boerderij was. Tegenwoordig is het niet meer zo makkelijk om te vrij te spelen in de natuur, dus helpen we de natuur een handje, redeneert het Goese stadsbestuur. De komende maanden wordt voor circa 240.000 euro aan nieuwe 'toe stellen' geplaatst, zoals vlotten, een omgehakte boom en een touwbrug. Alweer drie maanden ligt de Scheldekraan ontmanteld te roesten langs de Koningsweg in Vlissingen. foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 31