Zeeland de blije mensen hoor je niet' Provincie controleert dienstverlening buslijn Museumpje over watersnood in Stavenisse wellicht in zomer open SPZC Woensdag 30 januari 2008 23 Oud ontmoet nieuw in Zierikzee: de gevel van de eeuwenoude Noordhavenpoort komt terug in het ontwerp van appartementencomplex Rollandthof. foto Dirk-Jan Gjeltema door Melita Lanting zierikzee - De dienstverlening op de bus tussen Zierikzee en Rotter dam wordt de komende maanden nauwlettend in de gaten gehou den. Dat heeft de provincie Zee land aangekondigd. Gelijktijdig wordt onderzocht of de busbedrijven Connexxion en Arriva (die de buslijn 133 verzor gen) zich aan de afspraak houden om busreizigers in Oude Tonge aansluiting te laten hebben op de bus naar Rotterdam of Zierikzee. Sinds het begin van dit jaar wordt de busverbinding tussen Zierikzee en Rotterdam-Zuidplein verzorgd door twee verschillende busmaat schappijen. Connexxion is verant woordelijk voor de rit van Zierik zee tot Oude Tonge en daarna neemt busmaatschappij Arriva het over. Beide bedrijven zijn er niet in ge slaagd overeenstemming te berei ken om de lijn samen te exploite ren en daarom moeten de reizigers nu overstappen in Oude Tonge. Dat geeft veel overlast voor de pas sagiers en daarom heeft de provin cie een aansluitgarantie afgedwon gen in Oude Tonge. De bussen moeten daar maximaal vijf minuten op elkaar wachten. Op deze manier kan een vertra ging van zes of zeven minuten worden opgevangen. In de avonduren gaat de service verder. Na 20.00 uur krijgen reizigers die hun aansluiting in Oude Tonge missen vervangend vervoer in de vorm van een taxi. De provincie heeft hier 4000 euro voor uitge trokken. De toezegging voor dit vervan gend vervoer geldt overigens al leen voor het eerste kwartaal van dit jaar. Daarna wordt de huidige werkwijze geëvalueerd. door Rob Paardekam stavenisse - Stavenisse krijgt ko mende zomer wellicht al een mu seumpje over de watersnoodramp. Dat komt deels in het voormalige gemeentehuis en deels in het hui dige dorpshuis. Het gaat om twee ruimtes die met elkaar zijn verbon den. De Stichting Actief Stavenisse onderzoekt al een tijdje of er een permanente tentoonstelling over de ramp kan worden ingericht. Voorzitter Flip de Rijke durft in middels wel te zeggen dat het zo ver komt. Nu is de vraag wanneer. „Ik hoop al komende zomer, maar we moeten daar over twee weken nog met de wethouder over pra ten. Mocht dat te vroeg komen, dan is volgend jaar februari wel licht een mooi moment om open te gaan." Het materiaal over de wa tersnoodramp - vooral heel veel fo to's - komt voor een deel in het clubhuis van de stichting in het voormalige gemeentehuis. Het naastgelegen dorpshuis zou ook wat ruimte moeten bieden. „Het moet iets blijvends worden", bena drukt De Rijke. „En uiteraard gaat het vooral over de Ramp in de ge meente Tholen. We zouden elk jaar een ander thema kunnen be lichten." Omdat het kleine mu seum wordt bemand door vrijwilli gers, zal het beperkt open zijn. De Rijke denkt aan de hele zaterdag en de woensdagmiddag. „Met 25 mensen hebben we nu een aardig clubje vrijwilligers bij elkaar, maar het mogen er altijd meer worden." Eén bijzonder stuk hebben de ini tiatiefnemers al op het oog een originele handgeschreven lijst met namen van mensen die destijds zijn geëvacueerd. „Die is 25 jaar ge leden gevonden tijdens het opha len van oud papier", weet De Rij ke. „De eigenaar heeft hem nu aan de heemkundekring gegeven." Voorzitter Wally Blaas zegt er wel voor te voelen om het bijzondere document beschikbaar te stellen voor het museumpje in Stavenisse. Brug weer nacht dicht voor het autoverkeer ZIERIKZEE - De Zeelandbrug is in de nacht van maandag 4 op dins dag 5 februari afgesloten voor het wegverkeer. De afsluiting begint rond middernacht en duurt tot on geveer vijf uur de volgende och tend. De afsluiting is noodzakelijk om werkzaamheden aan de brug te kunnen uitvoeren. Het verkeer moet omrijden via de stormvloedkering. Luctor et Emergo doet dubbele jaaruitvoering RENESSE - Muziekvereniging Luc tor et Emergo geeft komende twee zaterdagen (2 en 9 februari) haar jaaruitvoeringen in het dorpshuis in Renesse. De eerste is voor dona teurs, op de tweede is iedereen welkom. Het thema is Met Luctor op zee. Het orkest staat onder leiding van een nieuwe dirigent: Dirkjan de Boer. De optredens beginnen om 19.30 uur. Taizéviering in kerk Burgh-Haamstede BURGH-HAAMSTEDE - De Gerefor meerde Kerk aan de Platboslaan in Burgh-Haamstede houdt zondag om 19.30 uur een taizéviering. Tijdens de dienst worden liederen van de Franse Taizébroederschap gezongen. Die gaan, in verschillen de talen, over hoop, vertrouwen en geloof Kenmerk van de taizéviering is dat iedereen op de eigen manier invul ling kan geven aan de dienst. Computerclub komt in 's-Gravenpolder samen 's-GRAVENPOLDER - De Zeeuwse af deling van de landelijke vereniging van computergebruikers houdt vol gende week dinsdag een club avond in dorpshuis Ons Dorpsle ven aan de Poelvoordestraat in 's- Gravenpolder. De bijeenkomst be gint om 20.00 uur. Zowel leden als niet-leden kunnen gratis terecht voor advies, informatie en het op lossen van computerproblemen. Cursus van ZVU over onderhoud schip MIDDELBURG - De Zeeuwse Volks universiteit start in Middelburg de cursus Onderhoud van schip en motor. Deze leert watersporters hoe ze op een eenvoudige wijze een schip kunnen onderhouden. Ook lerer cursisten het een en ander ove verfsystemen, het winterklaar ma ken en motoronderhoud. De cursus bestaat uit vier lessen van 2,5 uur en begint op dinsdag 12 februari. Frontale botsing in Poortvliet POORTVLIET - Twee personenauto's botsten gistermiddag om half drie frontaal op elkaar op de Essendijk- weg in Poortvliet. Beide bestuur ders bleven ongedeerd. Een 19-jarige reed uit de richting van Poortvliet een 18-jarige auto mobilist tegemoet, waarna ze - om nog onbekende reden - tegen el kaar botsten. De auto van de 19-ja- rige is total loss, de andere werd zwaar beschadigd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 29