Zeeland 'Klagers? Ach, Geuren van vers knapperig brood Gemeente zet in op verbetering toegankelijkheid Schouws strand Zeeuwse avond in 't Durps'uus Enthousiaste dansleerlingen behalen 'grade' 22 I Woensdag 30 januari 2008 PZC Onderhoud van parkeerterreinen vergt extra aandacht. door Piet Kleemans RENESSE - De toegankelijkheid van de Schouwen-Duivelandse stran den laat te wensen over, het strand moet schoner en de par keerterreinen bij de strandovergan- gen zijn voor verbetering vatbaar. Dat zijn de belangrijkste conclu sies van de evaluatie van het strandseizoen 2007. Samen met de strandpaviljoenhou ders en andere gebruikers van het strand heeft de gemeente het strandjaar 2007 nog eens de revue laten passeren en de algemene in druk is positief Ondanks een ma tig hoogseizoen én een teleurstel lende 20ste plek in de verkiezing 'Schoonste strand' De aandacht mag in de visie van wethouder Ad Verseput niet verslappen. Wat hem betreft dient op een aantal terreinen de puntjes op de i gezet te worden. Als voorbeeld noemt Verseput de parkeerterreinen bij de strandovergangen. Die zien er niet altijd even verzorgd uit en dat is een slechte zaak in de ogen van de wethouder. „De eerste indruk Wethouder A. Verseput. van een strandbezoeker is belang rijk en het is niet goed als die met een al op een rommelig parkeerter rein terecht komt. Dat soort din gen moeten we als gemeente niet vergeten." In de praktijk komt het voor dat strandbezoekers daar par keren waar het niet gewenst is. Zonder pardon meteen auto's weg slepen lijkt Verseput niet de aange wezen weg. Hij ziet - tenzij de vei ligheid acuut in het geding is en de weg versperd wordt voor hulp verleners - meer in het verbeteren van de voorzieningen. In welke vorm die verbeteringen gegoten dienen te worden komt in de ge meentelijke strandvisie te staan. Het is de bedoeling dat deze voor eind maart het levenslicht ziet. Voor wat betreft het toegankelijker maken van strandovergangen heeft de gemeente inmiddels al ac tie ondernomen. Binnenkort wordt begonnen met het verhar den van de duinovergang Vuurto renpad in Nieuw-Haamstede, duinovergang Watergat in Renesse en fietspad Oude Hoevepad in Renesse. In zijn algemeenheid is het de bedoeling dat in 2008 meer aandacht wordt besteed aan het zandvrij - en daarmee goed toegan kelijk - houden van de strandover gangen. In het kader van het schoonhouden van het strand wil de gemeente meer maatwerk leve ren. Er moet hierover vaker en be ter met de strandpaviljoenhouders gecommuniceerd worden, en er ko men meer - en nieuwe - afvalbak ken op het strand. [RW De gemeente Schouwen-Duive- land wil de strandovergangen in 2008 beter toegankelijk maken. Ook de parkeerterreinen verdie nen extra aandacht. Bruinisse maakt zich op voor achtste editie vol muziek en cabaret. door Piet Kleemans BRUINISSE - Humor, mooie verha len, muziek en cabaret. Dat staat de bezoekers van de achtste Zeeuwse avond zaterdag 9 februari in 't Durps'uus in Bruinisse te wachten. Op het programma van de midwinter-editie van het evene ment staan optredens van vertel ler Johan de Dreu, dichter Pau Heerschap en het cabaretgezel schap De Witkammetjes. Verteller Johan de Dreu woont in Nisse maar heeft zijn wortels in Yerseke. Zijn jeugd en zijn werkza me leven bracht hij door in het Groene Hart van Holland. Zeeland is echter altijd blijven trekken en zodra hij de kans kreeg nestelde De Dreu zich op Zuid-Beveland. Zaterdag 9 februari komt De Dreu samen met twee leden van Mooi Zeeland naar Bruinisse om daar - gehuld in klederdracht - Zeeuwse verhalen te vertellen. Zijn verha len zijn gebaseerd op waargebeur de voorvallen, soms overgoten met een humoristische sausje. Pau Heerschap komt van het Goe- reese Ouddorp en is bij velen be kend als leraar geschiedenis aan Scholengemeenschap Prins Mau- rits in Middelharnis. Heerschap is lid van de Zeeuwse dialectenvere niging en werkte onder meer mee aan een boek over de dialecten op Goeree-Overflakkee. Heerschap is voorzitter van het Ouddorps mu seum en de historische vereniging van Goeree-Overflakkee. Cabaretgezelschap De Witkamme tjes bestaat uit vijf broers: Arno, Frank, [an, Kees en Rinus Wit kam. Met sketches en liedjes in het Zuid-Bevelands dialect nemen ze de plaatselijke bevolking en de lo kale politiek op de korrel. In het dorpshuis in Bruinisse staan De Witkammetjes twee keer 30 minu ten op de bühne. De Zeeuwse avond begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Omwonenden en bewoners Rollandthof prijzen eindresultaat. door Martijn de Kening ZIERIKZEE - „Mooi? Nee meneer: perfect. Ideaal. Schitterend." Bewo ners en omwonenden van het Rol landthof komen superlatieven te kort om de nieuwe situatie in hun buurt te omschrijven. Wie er rond loopt, hoort geen onvertogen woord. De negenentwintig appartemen ten, zes portiekwoningen en veer tien gezinswoningen op de hoek van de Scheepstimmerdijk en de Grachtweg in Zierikzee zijn nu zo'n half jaar bewoond. Inmiddels liggen alle straatstenen op hun plaats en is het pleintje vóór het complex, aan het Sas, versierd met bankjes en een oud kanon. Het ziet er zo af uit, dat je bijna zou vergeten dat de uitvoering van het plan nogal wat bloed, zweet en tra nen heeft gekost. Elf jaar duurde het voordat de eer ste plannen gevolgd werden door het slaan van de eerste paal. Eerst moest emulgatorenfabriek Emul sion worden afgebroken en vervol gens moest de grond grondig wor den schoongemaakt: een erfenisje van de gasfabriek die daar de eer ste helft van vorige eeuw stond. In de tussentijd werd het plan door politici, architecten, historici en bouwers massaal geprezen. Een voorbeeld van originaliteit, zeiden ze allemaal, en passend bij de his torie die de vlakbij gelegen poor ten en de aan de andere kant van het water gesitueerde stads- en commerciewerf ademen. De tegenwind kwam niet van de mensen-op-afstand, maar van de genen die met de praktische kan ten van de plannen te maken kre gen. Nog voordat het nieuwe com plex een naam had, kreeg de pro jectontwikkelaar ruzie met garage- bezitters, die hun eigendom niet wilden afstaan. Pas na een paar jaar kwam er overeenstemming tussen de partijen. Toen waren bewoners van de naastgelegen Scheepstimmerdijk al in de pen geklommen. Ze zaten maandenlang in de troep, hun hui zen raakten beschadigd en er was geen sprake van fatsoenlijke com municatie, luidden hun klachten. En op het moment dat het com plex medio 2007 in gebruik werd genomen, begonnen de bewoners zelf te mopperen: over het uitblij ven van bestrating, het vele ver keer en te kleine garagedeuren. Hoho, reageerden Rollandthofbe- woners gisteren: dat zijn klachten Rollandthof is origineel, zeiden ze, en goed passend in de historische omgeving. van enkelen. De mensen die onte vreden zijn, trekken aan de bel. De blije mensen zoeken geen publici teit en komen dus niet in de krant. Wel heerst er begrip voor de bewo ners van de Scheepstimmerdijk. Want die hebben écht ellende ge kend. „Het is inderdaad een op luchting dat de boel eindelijk klaar is", zegt Scheepstimmerdijkbewo- ner Koos Kalf Ook hij noemt het resultaat 'schitterend'. Eind goed al goed, dus? Niet hele maal. Kalf: „Er moet nog wel wat gedaan worden aan de snelheid van het verkeer voor onze deur. Ze gebruiken de straat als een race baan. Daar is het laatste woord nog niet over Zieken, ouderen en militairen gingen huidige bewoners voor Op de huidige plek van Rollandthof stond al in de vijftiende eeuw een leprozenhuis, waar mensen met lepra werden opgevangen. Toen die ziekte uit West-Europa verdween, werden er achtereenvolgens ouderen, zieken en militairen opgevangen. Het gebouw ging in 1800 na een storm ten onder. Later kwam er een gas fabriek, die een paar keer werd her- en verbouwd, en in 1956 vestigde Emulsion zich op de plek. Gert-Jan de Groot (links) en Adrie Remeeus. Museum Goemanszorg krijgt een ouderwets bakkerswinkeltje. door Esme Soesman DREISCHOR - Een verflucht en ha- mergeklop. Zeker twee dagen in de week wordt achter de gevel van streek- en landbouwmuseum Goe manszorg hard gewerkt. In de voormalige hofstede in Dreischor wordt een ouderwets bakkerswin keltje gebouwd. Over een maand of twee moet de verflucht door de geur van versgebakken brood zijn verdrongen. Want met zomaar wat plaatjes aan de muur en een bakkersoventje in de hoek kom je als museum niet meer weg. De bedoeling is gedu rende het museumseizoen daad- j werkelijk, met hulp van oud-bak ker Knop uit Oosterland, brood en koekjes te gaan bakken. 'Van graan tot brood' is het thema van de wis seltentoonstelling die, vanaf Pasen, in het Dreister museum is te zien. Goemanszorg wil meer zijn dan een verzameling 'dor spul', zoals Henk Dekker het treffend zegt. Met een clubje andere handige mannen (Arij van Vliet, Gert-Jan de Groot, Adrie Remeeus en Jo Goudzwaard) bouwt Dekker eigen handig een Anton Pieckachtig ogende winkel. „Het is een feest om hier te werken met deze groep. Je ziet het langzaam groeien. Iedereen voegt er iets aan toe. Dat vind ik zelf het leukste proces." In het voorste deel van de voorma lige boerderij is een groepje vrou wen minstens zo enthousiast in de weer met de inrichting. In een vitrine staan mallen voor chocola defiguren opgesteld. Oude kalen ders van Zeelandia sieren de mu ren. Meer dan ooit wordt inge haakt op de - eilandelijke - prak tijk. Naast nauwe betrokkenheid van de Zierikzeese bakkerijgrond- stoffenfabriek wordt samenge werkt met onder meer meelfa briek Krijger in Renesse en de bak kers die de regio nog rijk is. Daar mee belooft de nieuwe invulling van het museum uiterst veelzijdig foto Dirk-Jan Gjeltema te worden. In de P.A. Bootschuur wordt een bakkerswerkplaats inge richt, vertelt Ria Schoof Nog voor bakkerswagen en ander te expose ren materiaal een definitief plekje hebben gevonden, gonst het al van de enthousiaste verhalen in het museum. Kinderen kunnen te recht voor materiaal voor een spreekbeurt over brood. En, net als vorig jaar, kan het publiek reke nen op een aantal demonstratieda- gen. ZIERIKZEE - Bij balletschool Dance- masters Kramer in Zierikzee kre gen 36 leerlingen gistermiddag hun certificaat van de Royal Aca- damy of Dance (RAD) uitgereikt. De Zierikzeese balletschool is aan gesloten bij dit Engelse instituut en biedt de leerlingen daarmee de mogelijkheid via periodieke 'gra- de-examens' hun danskwaliteiten fasegewijs te verhogen. „De leerlingen zijn zo enthousiast dat ze in november dit jaar alweer een volgend examen willen afleg gen", aldus docente E. Geelhoed. Zelf geeft ze de voorkeur aan juni volgend jaar voor een nieuwe toets, gezien het drukke program ma van de balletschool. „We gaan nu vier dansen instuderen die we moeten uitvoeren bij het muziek- project voor basisschoolleerlingen 'Keet in de Kerk' en op 7 en 8 juni geven we een grote uitvoering in De Mythe in Goes."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 28