Alle miljoenen voor voetbalhal verzameld Ramp niet te laten vergeten £oLnTasSgRox" Grote Kerk moet Veere op wereldkaart zetten VERBOUWINGSOPRUIMING T/M ZATERDAG 2 FEBRUARI BIJ mode w W pzc Woensdag 30 januari 2008 23 Wij zijn van maandag 4 febr. t/m woensdag 20 febr. gesloten. Op donderdag 21 februari zijn wij weer open en laten u graag onze voorjaarscollectie zien. Plein 1940 nr. 20 - Middelburg - Tel. 0118 - 612508 Beeldrechten van NOS, KNVB, eredivisieclubs eindelijk gegarandeerd. door Wendy van den Hurk midoelburg - Dat het voetbalmu seum in Middelburg in het voor jaar van 2009 opent, zegt de orga nisatie al lang. Maar nu ook de fi nanciering rond is, krijgt die belof te nét iets meer waarde. Vorig jaar, toen Voetbal Experien ce nog maar een plan was, dat bo vendien miljoenen bleek te kos ten, durfden sponsors nog geen handtekening te zetten. Nu steeds concreter wordt wat er verrijst in de Middelburgse wijk Mortiere, durven ze wel. In een jaar kan veel gebeuren, luidt de trotse conclusie van directeur Jos Kouwers van de stichting Voetbal Totaal. „In april staan alle afspraken in een keurige juridische overeenkomst." De drieduizend vierkante meter voetbalbeleving kost vier miljoen Koudekerke wil ondergrondse glasbak koudekerke - De dorpsraad van Koudekerke wil dat de glascontai ners onder de grond worden ge stopt. De gemeente Veere krijgt daar een brief over. Het gaat de dorpsraad met name om de container bij het tramhuis je. Inwoner C. van Noppen kaartte de kwestie aan. Volgens hem ont siert de glasbak de omgeving van het tramhuis-monument. De dorpsraad is dat met hem eens. 'My home is my castle' in het natuurmuseum oostkapelle - In natuurmuseum Terra Maris, bij Kasteel Westhove in Oostkapelle, is vanaf vandaag een tentoonstelling te zien over kastelen en buitenplaatsen. 'My ho me is my castle' is ingericht in en om een oude caravan, midden in de landschapstuin. De expositie, waarin de Manteling van Walche ren centraal staat, is nog zeker te zien tot het eind van het jaar. euro. Alleen komen niet alle spon sors met geld op de proppen. Som mige partijen doen dat in de vorm van beeldrechten. Zoals de NOS, die beschikt over alle beelden van voor januari 1998. Beelden van na die tijd zijn in eigendom van de eredivisieclubs. Ook die heb ben hun medewerking toegezegd. Net als de KNVB, die Voetbal Ex perience onbeperkt in haar unieke archieven laat rondneuzen. De voetbalbond verzorgt ook de Wall of Fame; een muur met alle inter- nationele topvoetballers. Ook SBS6 participeert, maar dan door middel van promotie. De om roep gaat uitzenden vanuit Middel burg. Dat doet ze in elk geval rond wedstrijden van het Nederlandse elftal, is Kouwers beloofd. Hij sluit W4 Geen miljoenentekort meer voor Voetbal Experience. Alles is gere geld. In de grote hal kunnen lief hebbers straks alle belangrijke voetbalbeelden terugkijken. Vechtende jongeren Kapeile aangehouden kapelle - De politie heeft zeven jongens in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar aangehouden in ver band met schop- en scheldpartijen tussen scholieren, eind vorige week in Kapeile. Eerder al had de politie twee jongens aangehouden. Volgens politiewoordvoerder Al- win Don gaat het om leerlingen van het Goese Lyceum, Ostrea Ly ceum en Calvijncollege in Goes. De leerlingen komen uit Kapeile. Bus naar bibliotheek Tholen blijft voorlopig tholen - De proef om Thoolse se nioren met een bus naar de biblio theek te brengen, is voorbij. Con clusie: het liep niet storm. Toch blijft de voorziening voorlopig be staan. Er zal dan wel beter aan de promotie ervan moeten worden gewerkt. De bus reed de afgelopen maanden op vier dinsdagen van het centrum van Tholen naar de nieuwe bibliotheek en weer terug. niet uit dat 'voetbaldeskundigen' die vanuit de Mortiere van com mentaar gaan voorzien. Sony Playstation maakt een ruim te waar liefhebbers op ware groot te kunnen gamen. De spellen wor den geleverd door Electronic Arts, die op dat gebied internationaal marktleider is. Nationale Nederlan den, de verzekeraar die de KNVB sponsort, denkt er over na om ook Voetbal Experience te spekken. Ni ke daarentegen is afgehaakt. De di rectie richt zich liever op de Rand stad. Gelukkig voor Voetbal Totaal is Adidas er ook nog. Daar praat di recteur Kouwers mee verder. Facilitaire steun komt van de ge meente Middelburg. Die is belang rijk met betrekking tot de grond en de inzet van mensen. De jeugd Voetbal Opleiding Zeeland, die nu nog traint in Kortgene, verplaatst haar activiteiten naar Middelburg. Haar talenten spelen straks op het kunstgrasveld, met wedstrijdafme tingen, van Voetbal Experience. Cursus van ZVU over onderhoud schip middelburg - De Zeeuwse Volks universiteit start in Middelburg de cursus Onderhoud van schip en motor. Deze leert watersporters hoe ze op een eenvoudige wijze een schip kunnen onderhouden. Ook leren ze het een en ander over over verfsystemen, het winter- klaar maken en motoronderhoud. De cursus bestaat uit vier lessen van tweeënhalf uur en gaat op dinsdag 12 februari van start. Duo aan de haal met fiets in Middelburg middelburg - Twee vrouwen heb ben zich gisteren rond het middag uur met een snelle babbel naar bin nen weten te praten bij een tach tigjarige bewoonster van de Gerne- raal Eisenhowerlaan in Middel burg. Toen ze weer weg waren, miste de vrouw een fiets van de oprijlaan. De sleutel daarvan was uit het huis weggenomen door het tweetal. Rapport: hele gemeente Veere als toeristisch product is geen optie. door Henk Postma domburg - De gemeente Veere is niet te verkopen als toeristisch pro duct. Maar van twee historische erfgoederen gaat een bijzondere aantrekkingskracht uit: de paal hoofden langs de kust, en de Gro te Kerk van Veere. De gemeente kan zich daarmee alsnog op de kaart zetten. Dat is één van de aan bevelingen in een rapport van de VW Walcheren en Noord-Beve land, gemaakt in opdracht van het gemeentebestuur. De opsteller van het rapport, Ge rard van Keken, pleit ervoor de Veerse 'eigen-aardigheden' duidelij ker naar voren te brengen. Bad plaatsen als Zoutelande, Westka- pelle, Domburg, Oostkapelle, Vrou wenpolder en Veere moeten, elk afzonderlijk, op zoek naar wat hen van anderen onderscheidt. Daar mee moeten ze dan pakkend de boer op. Stranden, badplaatsen en achter land lijken steeds meer op elkaar. En er komen nauwelijks nieuwe groepen bezoekers bij. Tot 2003 groeide het toerisme steeds licht jes. Sindsdien zakt het langzaam in. Veere, aldus het rapport, moet veel meer inspelen op de diversi teit aan 'lifestyles'. Er wordt al wel geïnvesteerd in kwaliteitsverbete ring. Maar daarnaast moet vooral ook worden gewerkt aan verbij zondering. Gemeente en bedrij ven moeten beter inspelen op de interesses van uiteenlopende groe pen publiek. Evenementen als de Schildersweek, Jazz by the Sea en de Kustmarathon kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Van Keken brengt daarnaast twee unieke kenmerken onder de aan dacht: de paalhoofden en de Grote Kerk. De paalhoofden worden al ge bruikt in het logo van de gemeen te, en door het Polderhuis. Ande ren moeten die ook gaan gebrui ken in hun communicatie-uitin gen, en daar op voortborduren met productontwikkeling. Daarin past ook het 'by the Sea' concept. De Grote Kerk van Veere - ooit ge tooid met de prachtige naam 'On- ze-Lieve-Vrouwe-ter-Sneeuw' wordt als 'landmark' naar voren ge schoven. De kerk biedt niet alleen mogelijk heden om de bekendheid van Veere te vergroten, maar kan ook specifieke doelgroepen (kunst en cultuur) trekken. Van Keken ondersteunt het idee van beeldend kunstenaar Piet Die- leman om wereldberoemde archi tecten te vragen de toren nu 'ein delijk eens' af te bouwen. Aan hen zou opdracht kunnen worden ge geven daar een ontwerp voor te maken. De kerk staat in één keer op de wereldkaart. „Dan creëer je pas écht onderscheidend vermo gen." Wil de gemeente Veere nieuwe groepen toeristen trekken, dan kan dat alleen maar door de 'eigen-aardigheden' beter tot uitdrukking te brengen. zijn vriendinnetje Jane Schot, de evacuatie van de overlevenden uit het verdronken land, de schier on mogelijke taak van de hulpverle ners en de gruwelijkheden en ont beringen waar zij mee te maken krijgen. Hoogerwerf-Holleman be- 'Wat winden er waaien, Het hoge huis van Sion staat onbeweeglijk vast' schrijft in boek ook de wederop bouw van het zo zwaar door na tuurgeweld getroffen eiland. De schijnwerper wordt daarbij vooral gericht op Bruinisse. En op de overlevenden die zo goed en zo kwaad als het'gaaf: de draad van het leven weer op proberen te pak ken. De schrijfster heeft veel histori sche gegevens uit ramp-standaard werk Gekwelde Grond gebruikt om het verhaal een solide basis te ge ven. Dat in combinatie met het persoonlijke verhaal van de fami lie Polderman en hoe zij de Ramp beleefden maakt van Het hoge huis van Sion een boek dat - ook door de vele foto's - een goed beeld geeft van de watersnoodramp op Schouwen- Duiveland. Het boek is speciaal voor de jeugd geschreven, maar is ook aanspre kend voor volwassenen. pagina 25: Rampmuseum in Stavenis- se pagina 25: Oostdijk gedenkt doden watersnoodramp Serie over watersnood Het hoge huis van S/on is een uit gave van uitgeverij De Ramshoorn in Goes. Het boek (160 pagina's, ISBN 9789076466682) komt vrijdag 1 februari uit. Van dezelfde auteur verscheen- eerder al het boek Niets bij ge val. De Ramshoorn heeft meerdere boeken over de watersnood ramp uitgebracht. Recentelijk werd ook het eer ste deel van een serie Van zee tot zee zal Hij regeren uitge bracht. Deel twee is nog in de maak. Politiechef stelt met nadruk dat jongeren mogen rondhangen. door Emile Calon MIDDELBURG - Sinds de sluiting van de voormalige coffeeshop Roxy in de Zandstraat in Middel burg is het probleem van rondhan gende jongeren in die buurt flink afgenomen, aldus politiechef Arie Kriekaard. De coffeeshop moest begin decem ber de deuren sluiten omdat het bedrijf voor de vierde maal in en kele jaren tijd de gedoogregels had overtreden. Die maal had Roxy twee klanten te veel softdrugs ver kocht. Tijdens een bijeenkomst van de Wijktafel Binnenstad werden van de kant van de bezoekers opmer kingen over rondhangende jonge ren rondom de Zandstraat ge maakt. Die zouden voor de nodige overlast zorgen. De chef van het wijkteam binnen stad van de Middelburgse politie stelde echter dat sinds de sluiting er veel minder jongeren aldaar worden gesignaleerd die daar 'zo maar wat rondhangen'. Hij vertel de dat jongeren daar rond mogen hangen. Dat rondhangen is volgens hem iets van alle tijden. Zolang ze de wet niet overtreden, is er volgens hem niets aan de hand. Wel liet de politieman weten dat er opge treden wordt als ze bijvoorbeeld openlijk alcohol drinken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 25