Zeeland PZC 21 Medisch centrum in dorp Noordweg niet blij met bescherming WALCHEREN 28 en 29 27 Scratchen en rappen Afschieten van herten in gang Oud Zeeland maakt zich op voor het jaarlijkse zottenfeest Dijkgraaf is het beu steeds de zwartepiet toegespeeld te krijgen Woensdag 30 januari 2008 Tip? redwalch@pzc.nl MIDDELBURG - De muziek staat in de plaat, in die groefjes praktijkschool Het Bolwerk was voor sommigen wel even een te 'faden'. Met één hand de plaat bewegen, en met de andere ('Vaag!'), die schuif is de upper fader ('Watte? Oh, volume- stap terug in de tijd. Behalve als dj Vindictiv over mp3 en de schuifknop open en dicht zetten. Op het ritme van de mu- knop!'), en weet iedereen wat een equalizer is? ('Uhm, nee?') Winamp begon. Jordan Mariana en Vincent de Wolff (beiden ziek, om en om. Milo Josimovic (helemaal links) begon er zelfs De scratch-les in cultuurcentrum De Spot voor leerlingen van scratchend op de foto) ging het goed af. Ze moesten proberen bij te rappen. „Yo, yo, je weet zelluf!" foto Lex de Meester Huisartsen Koudekerke gaan samenwerken met andere hulpverleners. door Henk Postma KOUDEKERKE - De huisartsen in Koudekerke bundelen hun krach ten met andere hulpverleners. Dat gebeurt in een nieuw te bouwen centrum voor eerstelijns gezond heidszorg. Daar gaan ook fysiothe rapeuten, psychologen, diëtisten en andere zorgverleners werken. En de apotheek krijgt er een plek. Het nieuw gebouw verrijst aan de Duinstraat, op grond van de parti culier F. Kasander, naast de vesti ging van Woontrend. Als alles vol gens plan verloopt, komt het eind dit jaar al in gebruik. De drie huis artsen gaan werken in een beslo ten vennootschap die nieuw perso neel kan aantrekken. Partners zijn de maatschap Fysiotherapie Kou dekerke, en de apotheek. Volgens één van de initiatiefne mers, de Vlissingse huisarts R. Mookhram, gaat het om een 're delijk uniek' project, bedoeld om de gezondheidszorg in het dorp de komende vijftien jaar te waarbor gen en te verbeteren. „Zo kunnen we patiënten complete zorgpro- gramma's bieden, en nieuwe ge specialiseerde diensten." Mookhram wordt directeur van de huisartsen-bv, maar behoudt zijn praktijk in de Vlissingse Badhuis straat. Het is de bedoeling voor Koudekerke een vierde huisarts aan te trekken. Dit om de opvol ging van de arts Noorlander veilig te stellen. Volgens Mookhram kan het cen trum model staan voor de toekom stige organisatie van gezondheids zorg in kleine woonkernen. Het biedt artsen en hulpverleners de mogelijkheid hun zorgprogram- ma's naadloos op elkaar af te stem men, en zo nodig meer gespeciali seerde hulpverleners in te schake len. Koudekerke krijgt een centrum voor eerstelijns gezondheids zorg, met onder meer huisart- sen, de apotheek, fysiotherapeu ten, psychologen en diëtisten. Voor de maatschap Fysiotherapie Koudekerke betekent de verhui zing naar het centrum een ruime verdubbeling van de beschikbare ruimte. „We zijn nu te krap be huisd. Straks krijgen we er bijvoor beeld een nieuwe oefenzaal bij", zegt maatschaplid M. Hendrikx. De fysiotherapeuten grijpen met een ook de kans om nieuwe dien sten in de markt te zetten. De bevolking van Koudekerke wordt op 4 maart, tijdens de jaar vergadering van de dorpsraad, mid dels een presentatie uitvoerig over de opzet van het gezondheidscen trum geïnformeerd. Dorpsraadse cretaris P. Meijs: „Het wordt een krachtige omgeving met heel veel disciplines." door Dewi Gigengack SINT LAURENS - Bewoners van de Noordweg in Middelburg zijn kri tisch over het toewijzen van de be schermde status aan hun straat. Dit bleek gisteren tijdens een infor matieavond. Ze zijn bang dat ze meer geld kwijt zijn aan belasting en bouwvergunningen. Ook vin den ze dat de gemeente laat is met het geven van informatie: de be zwaartermijn is al verstreken. Middelburg wil de karakteristieke lintstructuur van de Noordweg, de typische jarendertighuizen en de openheid van het omliggende groengebied beschermen. De onaf gebroken rij huizen is vrij zeld zaam in Nederland. Het gevolg van de beschermde sta tus is dat bewoners niet meer zon der vergunning mogen bouwen. 'Zomaar' een schutting of schuur tje plaatsen kan niet meer. Daar naast is er een verscherpt wel standstoezicht. Dit moet volgens stedenbouwkundig consulent Jon van Rooijen 'positief worden beke ken'. „Het komt erop neer dat de mooie omgeving waarin je nu woont, zo blijft." De vernieuwde status van de Noordweg heeft vol gens Van Rooijen meer voordelen. „Mensen hebben toekomstzeker heid. Een bestemmingsplan geldt maar tien jaar. Het beschermde ge zicht zorgt ervoor dat het gebied mooi blijft voor toekomstige gene raties. Het geeft een stabiel investe ringsklimaat. En het is gunstig bij het verkopen van je woning." Dit is juist waar de bewoners voor vrezen. Velen wonen er al tiental len jaren en zijn niet van plan weg te gaan. Als hun huizen meer waard worden, stijgt ook de WOZ-belasting. „En dat voelen wij in onze portemonnee." MIDDELBURG - Jagers van de wildbe heereenheid Walcheren zijn hal verwege met het afschieten van 35 damherten in de Manteling van Walcheren. Een schorsingsverzoek van de Stichting Duinbehoud is af gewezen. Het bezwaar tegen het uitdunnen van het damhertenbe stand wordt later nog in een bo demprocedure behandeld, maar dan is het afschieten al voltooid. Eind februari zijn de jagers klaar. Tip? redactie@pzc.nl Oud worden we allemaal, maar her is af en toe vervelend daar aan herinnerd te worden. De Am sterdamse historicus Geert Mak presenteert elke zondag op tv de serie 'In Europa', naar de gelijk namige bestseller. Boeiend, maar ook confronterend. Niet alleen omdat Mak de ruwe kanten van de recente geschiedenis blootlegt, maarzo langzamerhand vooral vanwege de reclames voor en na de uitzending. Zondag uiel het op. Een reclame voor een middel tegen de ongeneugten van de overgang werd gevolgd door een reclame voor een middel tegen vergroting van de prostraat. Ie zou bijna niet meer naar 'In Eu ropa' durven kijken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 23